Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 3, July-September, p. 298–307

Publication type: original article

Language: Polish

Częstość występowania i rozmieszczenie plam próchnicowych na powierzchniach gładkich zębów mlecznych u dzieci poniżej 6. roku życia

The Incidence and Distribution on Smooth Surface White Spot Lesions in Children Under 6 Years

Anna Turska-Szybka1,A,B,D,E,F, Michał Gefrerer1,B, Dariusz Gozdowski2,C, Dorota O Lczak-Kowalczyk1,A,B,D,E

1 Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM, Warszawa, Polska

2 Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Pierwszą kliniczną oznaką próchnicy szkliwa jest plama próchnicowa. Piśmiennictwo nie dostarcza wystarczających informacji na temat częstości występowania wczesnych zmian próchnicowych szkliwa w uzębieniu mlecznym u dzieci polskich.
Cel pracy. Określenie częstości występowania i rozmieszczenie plam próchnicowych na powierzchniach gładkich zębów mlecznych dostępnych w badaniu wzrokiem u dzieci poniżej 6. roku życia.
Materiał i metody. Badaniem objęto dzieci 18–71-miesięczne zgłaszające się do Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM. Badanie przedmiotowe przeprowadzono z użyciem lusterka płaskiego i sondy periodontologicznej WHO. O dnotowywano obecność białych plam próchnicowych na powierzchniach gładkich zębów dostępnych w badaniu wzrokiem widocznych bez osuszenia według kryteriów ICDAS II. Badania przeprowadzało trzech lekarzy dentystów po uprzednim szkoleniu i kalibracji.
Wyniki. Po kalibracji została osiągnięta wartość współczynnika zgodności kappa 0,96. Wśród zbadanych 419 dzieci plamy próchnicowe występowały u 47,7%, z podobną częstością u dziewcząt i chłopców. Stwierdzono 3-krotnie częstsze ich występowanie u dzieci w wieku 37–71 miesięcy (75,5%) niż u 18–36-miesięcznych (24,5%). Plamy obserwowano głównie na powierzchniach wargowych/policzkowych, zwłaszcza kłów i zębów siecznych bocznych szczęki. Odnotowano symetryczne rozmieszczenie plam próchnicowych w szczęce i żuchwie, po prawej i lewej stronie. Średnia liczba powierzchni gładkich z plamami próchnicowymi w całej badanej grupie wynosiła 2,05 ± 2,87, a w grupie dzieci ze stwierdzonymi plamami miała wartość 4,30 ± 2,75.
Wnioski. U prawie co drugiego dziecka poniżej 6. roku życia występują plamy próchnicowe szkliwa, umiejscowione na powierzchniach gładkich zębów mlecznych, najczęściej kłów i zębów siecznych szczęki. Częstość ich występowania i liczba zwiększają się wraz z wiekiem dzieci.

Abstract

Background. The first clinical sign of enamel caries is a white spot carious lesion. Literature does not provide sufficient information on the incidence of early carious lesions in enamel of primary dentition in Polish children.
Objectives. To evaluate incidence and location of white spot carious lesions on smooth surfaces in primary dentition accessible in visual examination in children below 6 years of age.
Material and Methods. The study included children aged 18–71 months presenting at the Department of Paediatric Dentistry, Medical University of Warsaw. Clinical examination was performed using a flat mirror and WHO periodontal probe. Presence of white spot caries on smooth tooth surfaces, which were accessible in visual examination, visible without drying was recorded according to ICDAS II criteria. Examinations were performed by 3 calibrated dentists.
Results. After calibration, kappa concordance correlation coefficient amounted to 0.96. Among all 419 examined children, white spots were observed in 47.7% of children with similar rates in girls and boys. Their incidence was 3 times higher in children aged 37–71 months (75.5%) than in the 18–36 months age group (24.5%). White spots were mainly observed on labial/buccal surfaces, specifically in canines and upper lateral incisors. Symmetrical location of white spots was observed in upper and lower teeth, as well as on the left and right side. Mean number of smooth surfaces affected by white spots in the entire study group was 2.05 ± 2.87, and 4.30 ± 2.75 in children with white spots.
Conclusion. White spot carious lesions on smooth surfaces of primary teeth occur in almost every second child below 6 years of age, and most commonly affect canines and upper incisors. Their incidence and number increases with age.

Słowa kluczowe

białe plamy próchnicowe, próchnica u dzieci, zęby mleczne

Key words

white spot lesions, caries, children, deciduous teeth

References (35)

 1. Featherstone J.D.: Caries prevention and reversal based on the caries balance. Pediatr. Dent. 2006, 28, 128–132.
 2. Fejerskov O.: Changing paradigms in concepts on dental caries: consequences for oral health care. Caries Res. 2004, 8, 182–191.
 3. Kidd E.A.M., Fejerskov O.: What constitutes dental caries? Histopathology of carious enamel and dentin related to the action of cariogenic biofilms. J. Dent. Res. 2004, 83, C35–C38.
 4. A nusavice K.J.: Present and future approaches for the control of caries. J. Dent. Educ. 2005, 69, 538–554.
 5. C ury J.A., Tenuta L.M.: Enamel remineralization: controlling the caries disease or treating early caries lesions? Braz. Oral Res. 2009, (23 suppl 1), 23–30.
 6. Featherstone J.D.: Remineralization, the natural caries repair process – the need for new approaches. Adv. Dent. Res. 2009, 21, 4–7.
 7. Fejerskov O., Nyvad B., Kidd E.A.M.: Clinical and histological manifestations of dental caries. Eds.: Fejerskov O ., Kidd E.A.M. [In:] Dental Caries. The disease and its clinical management. Blackwell Munksgaard, Copenhagen 2003, 71–99.
 8. N yvad B., Machiulskiene V., Baelum V.: Construct and predictive validity of clinical caries diagnostic criteria Assessing Lesion Activity. J. Dent. Res. 2003, 82, 117–122.
 9. N yvad B.: Diagnosis versus detection of caries. Caries Res. 2004, 38, 192–198.
 10. P itts N.B.: Modern concepts of caries measurement. J. Dent. Res. 2004, 83, C43–C47.
 11. I nternational Caries Detection and Assessment System (ICDAS) Coordinating Committee Criteria Manual – I nternational Caries Detection and Assessment System (ICDAS II). www.icdas.org. (2005).
 12. E kstrand K.R., Zero D.T., Martignon S., Pitts N.B.: Lesion activity assessment. Monogr. Oral Sci. 2009, 21, 63–90.
 13. Braga M.M., Ekstrand K.R., Martignon S., Imparato J.C., Ricketts D.N., Mendes F.M.: Clinical performance of two visual scoring systems in detecting and assessing activity status of occlusal caries in primary teeth. Caries Res. 2010, 44, 300–308.
 14. Braga M.M., Mendes F.M., Martignon S., Ricketts D.N.J., Ekstrand K.R.: In vitro comparison of Nyvad’s System and ICDAS–II with Lesion Activity Assessment for evaluation of severity and activity of occlusal caries lesions in primary teeth. Caries Res. 2009, 43, 405–412.
 15. Frankel R.I., Shiere F.R., Fogels H.R.: Should the parents remain with the child in the dental operatory? J. Dent. Child. 1962, 29, 150–163.
 16. World Health Organization. Oral Health Surveys – Basic Methods. 4th Edition. World Health Organization, Geneva 1997.
 17. G rzesiak I., Kaczmarek U.: Caries Location in Primary Teeth in Children Aged 18–36 Months Living in Wrocław City. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 215–221 [in Polish].
 18. Y agot K., Nazhat N.Y., Kuder S.A.: Prolonged nursing–habit caries index. J. I nt. Assoc. Dent. Child. 1990, 20, 8–10.
 19. Milgrom P., Riedy C.A., Weinstein P., Tanner A.C., Manibusan L., Bruss J.: Dental caries and relationship to bacterial infection, hypoplasia, diet, and oral hygiene in 6 to 36-month-old children. Comm. Dent. Oral Epid. 2000, 28, 295–306.
 20. Tiano A.V., Moimaz S.A., Saliba O., G arbin C.A.: Prevalence of enamel white spots and risk factors in children up to 36 months old. Braz. Oral Res. 2009, 23, 215–222.
 21. Warren J.J., Levy S.M., Kanellis M.J.: Dental caries in the primary dentition: assessing prevalence of cavitated and noncavitated lesions. J. P ublic Health Dent. 2002, 62, 109–114.
 22. C adavid A.S., Arango Lince C.M., Jaramillo M.C.: Dental caries in the primary dentition of a C olombian population according to the ICDAS criteria. Braz. Oral Res. 2010, 24, 211–216.
 23. I smail A.I., Lim S., Sohn W., Willem J.M.: Determinants of early childhood caries in low–income African American young children. Pediatr. Dent. 2008, 30, 289–296.
 24. Schroth R.J., Cheba V.: Determining the prevalence and risk factors for early chilhood caries in a community dental health clinic. Pediatr. Dent. 2007, 29, 387–396.
 25. De Barros S.G., Alves A.C., Pugliese L.S., Reis S.R.: Contribution to the study of dental caries in 0–30-monthold infants. Pesqui. Odontol. Bras. 2001, 15, 215–222.
 26. Shankar S., Naveen N., Kruthika M., Vinay S., Shaikh H.: Comparison of def index with Nyvad’s new caries diagnostic criteria among three to six years old children in a school at Bangalore city. Indian. J. Dent. Res. 2012, 23, 135–139.
 27. G onzález M.C., Ruíz J.A., Fajardo M.C., Gómez A.D., Moreno C.S., Ochoa M.J., Rojas L.M.: Comparison of the def index with Nyvad’s caries diagnostic criteria in 3- and 4-year-old Colombian children. Pediatr. Dent. 2003, 25, 132–136.
 28. Diagnosis and management of dental caries throughout life. National Institutes of Health Consensus Development Conference statement. J. Dent. Educ. 2001, 65, 1162–1168.
 29. A utio-Gold J.T., Tomar S.L.: Prevalence of noncavitated and cavitated carious lesions in 5-year-old head start schoolchildren in Alachua County, Florida. Pediatr. Dent. 2005, 27, 54–60.
 30. Kuvvetli S.S., Cildir S.K., Ergeneli S., Sandalli N.: Prevalence of noncavitated and cavitated carious lesions in a group of 5-year-old Turkish children in Kadikoy, Istanbul. J. Dent. Child. (Chic) 2008, 75, 158–163.
 31. Borges H.C., Garbín C.A., Saliba O., Saliba N.A., Moimaz S.A.: Socio-behavioral factors influence prevalence and severity of dental caries in children with primary dentition. Braz. Oral Res. 2012, 26, 564–570.
 32. P arisotto T.M., Steiner-Oliveira C., de Souza-E-Silva C.M., Peres R.C., Rodrigues L.K., Nobre-Dos-Santos M.: Assessment of cavitated and active non-cavitated caries lesions in 3- to 4-year-old preschool children: a field study. Int. J. P aediatr. Dent. 2012, 22, 92–99.
 33. Braga M.M., Oliveira L.B., Bonini G.A., Bönecker M., Mendes F.M.: Feasibility of the International Caries Detection and Assessment System (ICDAS-II) in epidemiological surveys and comparability with standard World Health Organization criteria. Caries Res. 2009, 43, 245–249.
 34. Wyne A., Darwish S., Adenubi J., Battata S., Khan N.: The prevalence and pattern of nursing caries in Saudi preschool children. Int. J. P aediatr. Dent. 2001, 11, 361–364.
 35. G rindefjord M., Dahllöf G., Modéer T.: Caries development in children from 2.5 to 3.5 years of age: a longitudinal study. Caries Res. 1995, 29, 449–454.