Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2012, vol. 49, nr 3, July-September, p. 419–425

Publication type: original article

Language: Polish

Samoocena zaangażowania studentów stomatologii w proces uczenia się w czasie studiów

Self-Assessment of Dental Students in Learning Process During Their Study

Urszula Kaczmarek1,A,D,E,F, Justyna Składnik-Jankowska1,B, Wojciech Grzebieluch1,C

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Kształcenie w szkole wyższej polega na stopniowym nabywaniu przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji, prowadząc do uzyskania dyplomu potwierdzającego gotowość do podjęcia samodzielnej pracy. W procesie nauczania jest istotne zaangażowanie studenta.
Cel pracy. Samoocena zaangażowania studentów w proces uczenia się podczas studiów oraz porównanie aangażowania w odniesieniu do płci.
Materiał i metody. Badaniem objęto 82 studentów 5 roku stomatologii, w tym 48 kobiet i 34 mężczyzn. Studenci wypełnili anonimowo kwestionariusz oceniający zaangażowanie w pracę UWES-S zawierający 17 pytań tworzących trzy podskale oceniające wigor, oddanie i absorpcję.
Wyniki. U wszystkich badanych wartość skali UWES-S wynosiła 3,07 ± 0,72, przy czym u kobiet była istotnie większa (p < 0,05) niż u mężczyzn (0,34 ± 0,88 vs 2,97 ± 0,70). Średnia wartość podskali oddanie była największa i istotnie większa niż podskali absorpcja (3,85 ± 1,15 vs 3,08 ± 1,07; p < 0,00) i wigor (3,85 ± 1,15 vs 2,69 ± 0,83; p < 0, 00). Wartość absorpcji była znamiennie większa niż wigoru (3,08 ± 1,07 vs 2,69 ± 0,83; p < 0,01). Rozpatrując dane w odniesieniu do płci, stwierdzono większe średnie wartości poszczególnych podskal u kobiet niż mężczyzn. Porównując uzyskane dane z normami stwierdzono, że około połowa badanych cechowała się umiarkowanym poziomem zaangażowania, przy czym nieco więcej kobiet niż mężczyzn (27/48; 56,7% vs 14/34; 41,2%). Więcej mężczyzn niż kobiet (19/34; 55,9% vs 15/48; 31,3%) wykazało niski poziom zaangażowania.
Wnioski. Studenci stomatologii cechują się umiarkowanym poziomem zaangażowania, przy czym około połowa z nich wykazuje średni poziom oddania i absorpcji, a nieco mniej niski poziom wigoru.

Abstract

Background. Education in a higher school is based on gradually obtaining knowledge, skills and competency by a student, who is granted a diploma on graduation, confirming the readiness to undertake an independent work. The level of student`s engagement in learning process is essential.
Objectives. The dental students self-assessment of their engagement in learning process during the study and comparison in relation to gender.
Material and Methods. The study involved 82 dental students of 5th year, 48 women and 34 men. The students anonymously filled in a questionnaire – the UWES-S scale evaluating the work engagement. The scale consisted of 17 items forming three subscales, which evaluated vigor, dedication and absorption.
Results. The mean value of UWES-S scale for all subjects was 3.07 ± 0.72, out of which significantly higher at women (p < 0.05) than in men (0.34 ± 0.88 vs. 2.97 ± 0.70). The mean of the dedication subscale was the highest and significantly higher than absorption (3.85 ± 1.15 vs. 3.08 ± 1.07, p < 0.00) and vigour subscale (3.85 ± 1.15 vs. 2.69 ± 0.83, p < 0, 00). However, the mean of absorption was significantly higher than vigour (3.08 ± 1.07 vs. 2.69 ± 0.83, p < 0.01). Analysing the gender data the higher average values for the particular subscales at women than men was found. Comparison of the obtained data with norms showed that ca. a half of subjects were characterised by moderate level of engagement, out of which there were more women than men (27/48, 56.7% vs. 14/34, 41.2%). However, more men than women (19/34, 55.9% vs. 15/48. 31.3%) showed the low level of engagement.
Conclusion. The dental students were characterized by the moderated level of engagement, out of which ca. half them showed the moderate level of dedication and absorption and slightly lower level of vigour.

Słowa kluczowe

studenci stomatologii, płeć, zaangażowanie, uczenie się, skala UWES-S

Key words

dental students, gender, engagement, learning process, UWES-S scale

References (15)

 1. Salmela-Aro K., Savolainen H., Holopainen L.: Depressive symptoms and school burnout during adolescensce: Evidence from two cross-lagged longitudinal studies. J. Youth Adoles. 2009, 10, 1316–1327.
 2. Salmela-Aro K., Kunttu K.: Burnout and engagement in higher education. Unterrichtswissenschaft 2010, 38, 318–333.
 3. Schaufeli W., Bakker A.: Utrecht Work Engagement Scale Preliminary Manual version 1. Occupational Health Psychology Unit Utrecht University, 2003.
 4. Schaufeli W.B., Salanova M., Gonzalez-Roma V., Bakker A.B.: The measurement of engagement and burnout and: A confirmative analytic approach. J. Hap. Stud. 2002, 3, 71–92.
 5. Demerouti E., Bakker A.B., Janssen P.P.M., Schaufeli W.B.: Burnout and engagement at work as a function of demands and control. Scand. J. Work Environ. Health 2001, 27, 279–286.
 6. Schaufeli W.B., Martinez I., Marques Pinto A., Salanova M., Bakker A.B.: Burnout and engagement in university students: A cross national study. J. Cross-Cultural Psych. 2002, 33, 464–481.
 7. Shimazu A., Schaufeli W.B., Miyanaka D., Iwata N.: Why Japanese workers show low work engagement: An item response theory analysis of the Utrecht Work Engagement scale. Bio PsychoSocial Med. 2010, 4, 1–6.
 8. Xanthopoulou D., Bakker A.B., Demerouti E., Schaufeli, W.B.: Work engagement and financial returns: A diary study on the role of job and personal resources. J. Occup. Organiz. Psych. 2009, 82, 183–200.
 9. Bakker A.B., Xanthopoulou D.: The crossover of daily work engagement: Test of an actor-partner interdependence model. J. Appl. Psych. 2009, 94, 1562–1571.
 10. Halbesleben J.R., Harvey J., Bolino M.C.: Too engaged? A conservation of resources view of the relationship between work engagement and work interference with family. J. Appl. Psych. 2009, 94, 1452–1465.
 11. Demerouti E., Bakker A.B.: The Oldenburg Burnout Inventory: A good alternative to measure burnout and engagement. W: J. Halbesleben: Handbook of stress and burnout in health care. Nova Science Publishers, New York 2008, 65–78.
 12. Szabowska-Walaszczyk A., Zawadzka A., Wojtaś M.: Engagement in work and its correlates: adaptation of Schaufeli`s and Bakker`s UWES scale. Psychologia Jakości Życia 2011, 10, 57–74 [in Polish].
 13. Denton D.A., Newton J.T., Bower E.J.: Occupational burnout and work engagement: a national survey of dentists in the United Kingdom. Br. Dent. J. 2008, 205, E13, discussion 382–383.
 14. Gorter R.C., Te Brake H.J., Hoogstraten J., Eijkman M.A.: Positive engagement and job resources in dental practice. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2008, 36, 47–54.
 15. Te Brake H., Bouman A.M., Gorter R., Hoogstraten J., Eijkman M.: Professional burnout and work engagement among dentists. Eur. J. Oral Sci. 2007, 115, 180–185.