Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2011, vol. 48, nr 2, April-June, p. 173–179

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ barwników spożywczych na zmianę koloru materiałów złożonych stosowanych w stomatologii zachowawczej i protetyce stomatologicznej

Influence of Food Dyes on Colour Changes of Composite Materials Designed for Conservative Dentistry and Prosthodontics

Konrad Małkiewicz1,, Marta Gładkowska2,

1 Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie

Cel pracy. Zbadanie, czy stosowane w stomatologii zachowawczej i protetyce materiały złożone są podatne na absorpcję barwników spożywczych w środowisku wybranych napojów, tj. kawy i czerwonego wina oraz który z zastosowanych środków spożywczych będzie powodować bardziej widoczną zmianę koloru badanych materiałów.
Materiał i metody. W badaniu posłużono się 6 różnymi rodzajami materiałów złożonych: Charisma®, Herculite®, Gradia Direct® oraz stosowanych do licowania prac protetycznych: Signum®, Adoro®, Gradia®. Wykonano z nich po 10 dysków o średnicy 6 mm i grubości 2 mm. Próbki poddano analizie kolorymetrycznej spektrofotometrem Spectroshade (MHT), a następnie umieszczono w roztworach kawy i czerwonego wina na czas 24 godz. (po 5 próbek dla każdego z materiałów). Po inkubacji w środowisku barwników spożywczych badane materiały poddano ponownej analizie kolorymetrycznej. Obliczono zmianę koloru każdej z badanych próbek oraz grup badanych materiałów.
Wyniki. Obserwowano istotną zmianę koloru dla każdej z badanych grup materiałów, niezależnie od rodzaju stosowanego barwnika spożywczego. Największą zmianę kolorystyczną (ΔE) obserwowano w przypadku inkubacji materiałów stosowanych w protetyce po przechowywaniu w czerwonym winie (zmiana o 17,08 punktu), a najmniejszą w przypadku wybarwiania tych materiałów roztworem kawy (9,21 punktu).
Wnioski. Badane napoje barwne, tj. kawa i wino, powodują istotną zmianę koloru (ΔE) materiałów złożonych w warunkach in vitro. Wino powoduje silniejszą zmianę koloru stomatologicznych materiałów złożonych niż roztwór kawy.

Abstract

Objectives. The aim of the study was to assess both if composite materials used in conservative dentistry and prosthodontic are sensitive for absorption of the food colorants from solutions of cafe or tee and which of used beverages would more affect the staining of both direct and indirect dental composites in relation to group of material.
Material and Methods. Six brands of dental composite materials: Charisma®, Herculite®, Gradia Direct® (direct composites) and Signum®, Adoro®, Gradia® (indirect composites) were investigated in the present study. The composite disks 6 mm in diameter and 2 mm of thickness were prepared, 10 pieces for each materials. Colour of each probe was analyzed with the use the Spectroshade dental spectrophotometer. 5 disks of each series were stored in coffee and 5 in red wine for twenty four hours. To calculate the colour change (ΔE) after storage, the colour of each probe was reanalyzed by the use of Spectroshade.
Results. The significant colour change was observed for each of examined groups of materials independently of used food colorant. The greatest colour change was exhibited for indirect composite group at the level 17.08 points after storage in red wine. The smallest colour change was obtained for the same group stored in coffee at the level 9.21 points.
Conclusion. The food colorants solutions cause significant colour changes of investigated dental composites in in-vitro conditions. The wine revealed stronger impact on colour changes of dental composites compared to coffee.

Słowa kluczowe

materiały złożone, analiza kolorymetryczna, przebarwienia

Key words

dental composites, colorimetric analysis, discolorations

References (22)

 1. Floyd C.J.E., Dickens S.H.: Network structure of Bis-GMAand UDMA-based resin systems. Dent. Mater. 2006, 22, 1143–1149.
 2. Khatria C.A., Stansbury J.W., Schultheisz C.R., Antonucci J.M.: Synthesis, characterization and evaluation of urethane derivatives of Bis-GMA. Dent. Mater. 2003, 19, 584–588.
 3. C raig R.: Materiały stomatologiczne. Wyd. Elsevier Urban and Partner, Wrocław 2008.
 4. P ark Y.J., Chae K.H., Rawls H.R.: Development of the new photoinitiation system for dental light-cure composite resins. Dent. Mater. 1999, 15, 120–127.
 5. Stansbury J.W.: Curing dental resins and composites by photopolymerization. J. Esthet. Restorat. Dent. 2007, 12, 300–308.
 6. Jodkowska E.: Potencjał cytotoksyczny stomatologicznych materiałów wypełnieniowych i nadtlenku wodoru. Wyd. Czelej. Lublin 2008.
 7. Kramer A., Netuschil L., Simonie A.: Plaque accumulation on various veneering resins – a clinical study. Dtsch. Zahnarzt Z. 1990, 45, 482–484.
 8. R osentritt M., Esch J., Behr M., Leibrock A., Handel G.: In vivo color stability of resin composite veneers and acrylic resin teeth in removable partial dentures. Quintes. Int. 1998, 29, 517–522.
 9. G upta R., Parkash H., Shah N., Jain V.: A spectrophotometric evaluation of color changes of various tooth colored veneering materials after exposure to commonly consumed beverages. J. Indian Prosthodont. Soc. 2005, 5, 72–78.
 10. L uiz B., Amboni R., Prates L.H., Bertolino J.R., Pires A.: Influence of drinks on resin composite: Evaluation of degree of cure and color change parameters. Pol. Test. 2007, 26, 438–444.
 11. L ee Y-K., Lim B-S., Rhee S-H., Yang H-C., Powers J.M.: Changes of optical properties of dental nano-filled resin composites after curing and thermocycling.. Biomed. Mater. Res. 2004, 71B, 16–21.
 12. L ee Y-K., Powers J.M.: Discoloration of dental resin composites after immersion in a series of organic and chemical solutions. J. Biomed. Mater. Res. 2005, 73B, 361–367.
 13. Douglas R.D.: Color stability of new-generation indirect resins for prosthodontic application. J. Prosthet. Dent. 2000, 25, 251–258.
 14. Setz J. Engel E.: In vivo color stability of resin-veneered telescopic dentures: A double blind pilot study. J. Prosthet. Dent. 1997, 77, 486–491.
 15. Stober T., Gilde H., Lenz P.: Color stability of highly filled material for facings. Dent. Mater. 2001, 17, 87–94.
 16. G uler A.U., Yilmaz F., Kulunk T., Guler E., Kurt S.: Effects of different drinks on stainability of resin composite provisional restorative materials. J. Prosthet. Dent. 2005, 94, 118–124.
 17. P atel S.B., Gordan V.V., Barrett A.A., Shen Ch.: The effect of surface finishing and storage solutions on the color stability of resin-based composites. J. Am. Dent. Assoc. 2004, 135, 587–594.
 18. Faltermeier A., Behr M., Müssig D.: In vitro color stability of aesthetic brackets. Eur. J. Orthod. 2007, 29, 354–358.
 19. Janda R., Roulet J.F., Kaminsky M., Steffin G., Latta M.: Color stability of resin matrix restorative materials as a function of the method of light activation. Eur. J. Oral Sci. 2004, 112, 280–285.
 20. Schulze K., Marschall S.J., Gansky S.A., Marschall G.W.: Color stability and hardness in dental composites after accelerated aging. Dent. Mater. 2003, 19, 612–619.
 21. Ruyter I.E., Nilner K., Moller B.: Color stability of dental composite resin materials for crown and bridge veneers. Dent. Mater. 1987, 3, 246–251.
 22. Mazur-Koczorowska A.: Badania trwałości koloru wybranych estetycznych materiałów kompozytowych w warunkach in vitro. Praca doktorska, Akademia Medyczna w P oznaniu 2006.