Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 4, October-December, p. 459–464

Publication type: original article

Language: Polish

Styl uczenia studentów stomatologii a oceny egzaminacyjne

Learning Style and Exam Grades of Dentistry Students

Urszula Kaczmarek1,, Iwona Grzesiak−Gasek1,, Katarzyna Skośkiewicz−Malinowska1,, Barbara Malicka1,

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wroclawiu

Streszczenie

Wprowadzenie. Każdy człowiek ucząc się wybiera najodpowiedniejszy dla siebie sposób nabywania wiedzy, a preferencje dotyczące sposobu przyswajania wiedzy można nazwać stylem uczenia się. Jest wiele różnych metod stosowanych do określenie profilu poszczególnych uczniów.
Cel pracy. Określenie stylu uczenia wśród studentów stomatologii oraz analiza wpływu danego stylu uczenia na osiągnięte przez nich wyniki w nauce.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 80 studentów V roku stomatologii. Studenci wypełniali ankietę Index of Learning Styles (ILS) wg Felder−Silvermana & Solomon dotyczącą stylów uczenia się, a następnie podawali oceny z egzaminów uzyskane w czasie 9 semestrów studiów.
Wyniki. Większość badanych wykazała preferencję w aktywnym (62/80, 77,5%), racjonalnym (69/80, 86,3%), wizualnym (66/80, 82,5%) i sekwencyjnym (52/80, 65,0%) sposobie uczenia się. Najwyższe średnie ocen uzyskali studenci uczący się w sposób aktywny (4,15 ± 0,33) i sekwencyjny (4,15 ± 0,32), a niższe preferujący uczenie się w formie werbalnej (4,07 ± 0,24), refleksyjnej (4,06 ± 0,29), intuicyjnej (4,06 ± 0,26) i globalnej (4,06 ± 0,31). Najwięcej egzaminów w terminie poprawkowym zdawali studenci preferujący sposób uczenia się aktywny (0,44 ± 0,81), werbalny (0,42 ± 0,51) i racjonalny (4,41 ± 0,79), a najmniej refleksyjny (0,08 ± 0,28) i intuicyjny (0,11 ± 0,33).
Wnioski. Wiedza odnośnie do preferowanych stylów uczenia może być wykorzystywana jako narzędzie pomocnicze dla wykładowców, ale nie jest podstawą do oceny zdolności studenta lub przewidywania wyników w nauczaniu.

Abstract

Background. There are many different ways of learning. Student’s personal preferences in learning are called learning styles. There are many methods used to describe students profile of learning.
Objectives. The aim of the study was to determine the learning styles of dental students and analyse how the learning styles influence the learning results.
Material and Methods. 80 dental students were involved in the study. All students filled in the questionnaire Index of Learning Styles (ILS) according to Felder−Silvermana & Solomon to assess style of learning. Then, students also revealed their examination notes obtained during 9 terms of their study.
Results. The results indicated that students preferred active (62/80, 77.5%), sensing (69/80, 86.3%), visual (66/80, 82.5%) and sequential (52/80, 65.0%) learning styles. The highest grades had students who were classified as active (4.15 ± 0.33) and sequential (4.15 ± 0.32) learners. The lowest grades had those who were classified as verbal (4.07 ± 0.24), reflective (4.06 ± 0.29), intuitive (4.06 ± 0.26) and global (4.06 ± 0.31) learners. The highest rate of exams repetition were shown in group of students that preferred active (0.44 ± 0.81), verbal (0.42 ± 0.51) and sensing(4.41 ± 0.79) learning styles, the lowest rate was shown in students who preferred reflective (0.08 ± 0.28) and intuitive (0.11 ± 0.33) style.
Conclusion. The knowledge about styles of learning can be used as a supportive tool for students and teachers, however it has minimal impact on assessment of student’s talent and does not predict student learning results.

Słowa kluczowe

style uczenia, kwestionariusz ILS, studenci stomatologii

Key words

learning styles, questionnaire ILS, students of dentistry

References (24)

 1. KUSIDEŁ E.: Psychologiczne aspekty formułowania wzorców oceniania, XIV Konferencja Dydaktyczna Instytutu Ekonometrii i Statystyki UŁ pt. „System ciągłego doskonalenia jakości w procesie kształcenia akademickiego”, Materiały Konferencyjne, Łódź 2005.
 2. FELDER R.M., SPURLINI R.: Applications, reliability and validity of the Index of Learning Styles. Int. J. Engng. Eds. 2005, 21, 103–112.
 3. FELDER R.M., SILVERMAN L.K.: Learning and teaching styles in engineering education. Engr. Educ. 1988, 78, 674–681.
 4. FELDER R.M., SOLOMON B.A.: Learning styles and strategies, www4.ncsu.edu/unity/lockers/sers/f/felder/public/ /ILSdir/styles.htm
 5. FELDER R.M: Matters of style, American Society of Electrical Engineers, Prism 1996, 6, 18–23.
 6. GAJEWSKI R.: O stylach uczenia i I – edukacji. e−mentor 2005, 11, 4, 28–35.
 7. LITZING T.A., SANG HA LEE, WISE J.C., FELDER R.M.: A psychometric Study of the Index of Learning Styles. J. Engng. Educ. 2007, 96, 309–319.
 8. FELDER R.M.: Reaching the second Tier: Learning and teaching styles in college science education, J. College Teaching 1993, 23, 286–290.
 9. FELDER R.M., BRENT R.: Understanding student differences J. Engng. Educ. 2005, 94, 57–72.
 10. MONTGOMERY S.: Addressing diverse student learning styles through the use of multimedia. Frontiers in Education Conference, IEEE,1995, 12–21.
 11. BUXEDA R., MOORE D.A.: Using learning styles data to design a microbiology course. J. Coll. Sci. Teaching, 1999, 29,159–164.
 12. BUXEDA R., JIMENEZ L., RELL L.: Transforming an engineering course to enhance student learning. Intl. Conf. Eng. Educ. Oslo, Norway, 2001.
 13. ROSATI P.A.: Specific differences and similarities in the learning preferences of engineering students. Frontiers in Education Conference, IEEE, 1999, 12C1/17–12C1/22.
 14. ROSATI P.A.: Comparisons of learning preferences in an engineering program. Frontiers in Education Conference, IEEE, 1996, 36–41.
 15. MONTGOMERY S., GROAT L.N.: Student learning styles and their implications for teaching. http://www.crlt. umich.edu/publinks/CRLT_no10.pdf
 16. ZYWNO M.S.: Instructional technology, learning styles and academic achievement. Annual ASEE Conference, ASEE 2002, http://soa.asee.org/paper/conference/paper−view.cfm?id=17640
 17. ZYWNO M.S.: The effect of individual differences on learning outcomes through hypermedia−base instruction. Doctoral dissertation, Glasgow Caledonian University, Glasgow, Scotland 2003.
 18. ZYWNO M.S., WAALEN J.K.: The effect of hypermedia instruction on achievement and attitudes of students with different learning styles. Annual ASEE Conf., ASEE 2001, http://soa.asee.org/paper/conference/paper−view. cfm?id=15770
 19. BAYKAN Z., NACAR M.: Learning styles of first−year medical students attending Erciyes University in Kayseri, Turkey. Adv. Physiol. Educ. 2007, 31, 158–160.
 20. SINDI A.M., DAVENPORT E.S.: Pilot study to assess the reflective process among dental sudents. IADR 86th General Session and Exhibition, 2008, Abstr. 1508.
 21. HUGHES J. M., FALLIS D.W., PEEL, J.L., MURCHISON, D.F.: Learning styles of orthodontic residents. J. Dent. Educ. 2009, 73, 319–327.
 22. PHILLIPS J., MURPHY T., ARBOR A.: Mentoring graduate students in engineering education through team teaching proceedings of the 2005. American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition American Society for Engineering Education. 2005.
 23. ZYWNO M.S.: A Contribution to validation of score meaningfor felder−Solomon’s Index of learning styles. Annual ASEE Conf., ASEE 2003, http://soa.asee.org/paper/conference/paper−view.cfm?id=19037
 24. ZYWNO M.S., WAALEN J.K.: Student outcomes and attitudes in technology−enabled and traditional education: a case study. Global J. Engng. Educ. 2001, 5, 49–56.