Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2009, vol. 46, nr 4, October-December, p. 450–453

Publication type: original article

Language: Polish

Ocena kalibratorów stosowanych do pomiaru ćwieków gutaperkowych – doniesienie wstępne

Evaluation of Endodontic Gauge Used for Measurement of Gutta−Percha Cones – Preliminary Report

Agnieszka Kozuń1,, Katarzyna Banaszek1,, Jacek Sawicki2,

1 Zakład Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2 Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka

Streszczenie

Wprowadzenie. Kalibrator jest narzędziem stosowanym do weryfikacji średnicy wierzchołkowej ćwieków gutaperkowych przed wypełnianiem kanałów korzeniowych. Odpowiednio dopasowany ćwiek umożliwia dokładne uszczelnienie części wierzchołkowej kanału.
Cel pracy. Porównanie jakości wykonania kalibratorów produkowanych przez dwie różne firmy.
Materiał i metody. Wbadaniu oceniono średnicę i kształt otworów kalibratorów. Badanie przeprowadzono z użyciem elektronowego mikroskopu skaningowego. Uzyskane wyniki porównano z wartościami podanymi przez producentów.
Wyniki. Stwierdzono nieznaczne różnice między wartościami podanymi na urządzeniach a uzyskanymi wartościami.
Wnioski. Kalibratory są urządzeniami przydatnymi do oceny rozmiaru ćwieka głównego.

Abstract

Background. The gauge is used for accurately sizing apex of gutta−percha cones before root canals obturation. Accurately fitted cone enables perfect obturation of apical portion of root canal.
Objectives. To compare the fabrication quality of gauges produced by two different manufacturers.
Material and Methods. In this study, the diameter holes and the shape of calibrated gauges holes were evaluated. The research was conducted under scanning electron microscope. The results were compared with the values given by manufacturers.
Results. Small differences between values given by manufacturers and measured values were revealed. Conclusion. Gauges are useful devices because they enable to check and measure the diameter of gutta−percha master cone.

Słowa kluczowe

kalibrator, ćwieki gutaperkowe, wypełnianie kanałów korzeniowych

Key words

gauge, gutta−percha cones, root canal filling

References (10)

  1. SCHILDER H.: Filling root canals in three dimensions. J. Endod. 2006, 32, 281–290.
  2. PAWLICKA H.: Materiały do wypełniania kanałów korzeniowych. W: Endodoncja. Morfologia, diagnostyka, leczenie. Red.: Arabska−Przedpełska B., Pawlicka H. Med Tour Press International Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 2004, 297–310.
  3. MANISALI Y., YUCEL T., ERIşEN R.: Overfilling of the root. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1989, 68, 773–775.
  4. PN−EN 20286−2:1996 Układ tolerancji i pasowań ISO – Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchyłek granicznych otworów i wałków.
  5. GURGUL−FILHO E.D., ANDRADE FELITOSA J.P., TEIXEIRA F.B., MONTERIO DE PAULA R.C., ARAUJO SILVA J.B., SOUZA−FILHO F.J.: Chemical and X−ray analyses of five brands of dental gutta−percha cone. Int. Endod. J. 2003, 36, 302–307.
  6. RICUCCI D.: Apical limit of root canal instrumentation and obturation. Part 1. Literature review. Int. Endod. J. 1998, 31, 384–393.
  7. LEDZION S.: Wypełnianie kanałów korzeniowych. W: Kliniczne postępowanie w kanałowym leczeniu zębów. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Red.: Pawlicka H. BESTOM – DENTOnet.pl, Łódź 2007, 144–156.
  8. Dentistry – Root canal obturating points. ISO 6877: 2006 International Organization for Standarization.
  9. GOLDBERG F., MASSONE E.J., PRUSKIN E., ZMENER O.: SEM study of surface architecture of gutta−percha cones. Endod. Dent. Traumatol. 1991, 7, 15–18.
  10. JUNCEWICZ M., BĄKOWICZ R.: Czy gutaperka jest materiałem biokompatybilnym? Czas. Stomatol. 2002, 55, 211–215.