Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2017, vol. 54, nr 1, January-March, p. 73–78

doi: 10.17219/acem/65519

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Wpływ lęku stomatologicznego na stan uzębienia dorosłej populacji regionu łódzkiego

The effect of dental anxiety on the dental status of adult patients in the Lodz region

Katarzyna Sopińska1,A,B,C,D, Natalia Olszewska2,B,C,D, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska1,A,C,D,E,F

1 Zakład Stomatologii Zachowawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

2 Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Według danych z piśmiennictwa lęk stomatologiczny, który w różnych populacjach dotyczy od 16 do 24% dorosłych, może mieć wpływ na zachowania prozdrowotne związane z leczeniem dentystycznym oraz na stan uzębienia.
Cel pracy. Ocena wpływu poziomu lęku przed leczeniem stomatologicznym na stan uzębienia dorosłych pacjentów z regionu łódzkiego.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 140 losowo wybranych dorosłych zgłaszających się do Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi od stycznia do maja 2015 r. Badanie składało się z części ankietowej i radiologicznej. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące danych socjodemograficznych oraz oceny lęku przed leczeniem dentystycznym za pomocą skali MDAS (Modified Dental Anxiety Scale). Radiologiczna część badania polegała na analizie zdjęć pantomograficznych. Oceniano liczbę zębów usuniętych, z próchnicą, z wypełnieniami koronowymi, leczonych endodontycznie i ze zmianami zapalnymi w tkankach okołowierzchołkowych.
Wyniki. Wiek badanych zawierał się w przedziale 18–81 lat (średnia 44,5 ± 17,8). U większości ankietowanych stwierdzono mały (47%) lub umiarkowany (24%) poziom lęku. Wysoki poziom lęku odnotowano u 29% badanych, w tym dentofobię u 9%. W ocenianej grupie średni poziom lęku według skali MDAS wynosił 11,0 ± 5,3. W grupie osób z wysokim poziomem lęku wykazano istotnie większy odsetek zębów z próchnicą (21,9 vs 10,4%; p = 0,003) i ze zmianami zapalnymi w tkankach okołowierzchołkowych (13,7 vs 8,6%; p = 0,035) niż w grupie osób z niskim poziomem lęku. W ocenianych grupach nie zaobserwowano istotnych różnic w procentowym udziale zębów z wypełnieniami (27,4 vs 34,4%; p = 0,114), usuniętych (25 vs 17,2%; p = 0,114) oraz leczonych endodontycznie (10,2 vs 10,8%; p = 0,786).
Wnioski. Wysoki poziom lęku przed zabiegami stomatologicznymi jest skorelowany z gorszym stanem uzębienia. Lęk powinien być uwzględniany jako jeden z możliwych czynników ryzyka występowania próchnicy i jej powikłań.

Abstract

Background. According to the literature, dental anxiety, which affects from 16 to 24% of patients in different populations, can influence dental health behavior and dental status.
Objectives. The aim of the study was to assess the influence of dental anxiety on the dental status of adult patients in the Lodz region.
Material and Methods. The survey included 140 randomly selected patients who were referred to Central Clinical Hospital Medical University of Lodz from January to May 2015. The questionnaire included questions about socio-demographic data and the level of dental anxiety using the Modified Dental Anxiety Scale (MDAS). The radiological part included an analysis of pantomographs. The number of decayed, filled, missing, endodontically treated teeth was evaluated. The presence of apical periodontitis was assessed as well.
Results. The age of the patients ranged from 18 to 81 years (mean 44.5 ± 17.8). The majority of respondents demonstrated low (47%) or moderate (24%) level of anxiety. A high level of anxiety was observed in 29% of subjects including 9% with dentophobia. The mean MDAS value in the study group was 11.0 ± 5.3. Patients with high levels of dental anxiety had a significantly higher percentage of decayed teeth (21.9 vs 10.4%; p = 0.003) and teeth with apical periodontitis (13.7 vs 8.6%; p = 0.035) than in the group with low level of dental anxiety. In both groups there was no significant difference in the percentage of filled (27.4% vs 34.4%; p = 0.114), missing (25% vs 17.2%; p = 0.114) and endodontically treated teeth (10.2 % vs 10.8%; p = 0.786).
Conclusion. A high level of dental fear is correlated with poor dental status. Dental anxiety should be considered as one of the possible risk factors for caries and its complications.

Słowa kluczowe

lęk przed leczeniem stomatologicznym, zmodyfikowana skala oceny lęku dentystycznego (MDAS), stan jamy ustnej, próchnica zębów, zapalenie przyzębia okołowierzchołkowego

Key words

dental anxiety, Modified Dental Anxiety Scale (MDAS), oral health, dental caries, apical periodontitis

References (30)

 1. Beaton L, Freeman R, Humphris G. Why are people afraid of the dentst? Observations and explenations. Med Princ Pract. 2014;23:295–301.
 2. Kaczmarek U, Grzesiak I, Kowalczyk-Zając M, Bader-Orłowska D. The level of dental anxiety and the dental status in 18-year-olds. J Stoma. 2008;61:81–87 [in Polish].
 3. Siwy-Hudowska A, Kieszkowska-Grudny A. Machiavellian personality and its factors in gender comparisons: The role of emotional intelli-gence and anxiety. Psychol Społ. 2010;5:27–41 [in Polish].
 4. Smith TA, Heaton LJ. Fear of dental care: Are we making any progress? J Am Dent Assoc. 2003;134:1101–1108.
 5. do Nascimento DL, da Silva Araújo AC, Gusmão ES, Cimões R. Anxiety and fear of dental treatment among users of public health services. Oral Health Prev Dent. 2011;9:329–337.
 6. Kirova DG, Atanasov DT, Lalabonova CK, Janevska S. Dental anxiety in adults in Bulgaria. Folia Med. 2010;52:49–56.
 7. Coolidge T, Hillstead MB, Farjo N, Weinstein P, Coldwell SE. Additional psychometric data for the Spanish Modified Dental Anxiety Scale, and psychometric data for a Spanish version of the Revised Dental Beliefs Survey. BMC Oral Health 2010;10:2.
 8. Saatchi M, Abtahi M, Mohammadi G, Mirdamadi M, Binandeh ES. The prevalence of dental anxiety and fear in patients referred to Isfahan Dental School. Iran. Dent Res J. 2015;12:248–253.
 9. Kanaffa-Kilijanska U, Kaczmarek U, Kilijanska B, Frydecka D. Oral health condition and hygiene habits among adult patients with respect to their level of dental anxiety. Oral Health Prev Dent. 2014;12:233–239.
 10. Schuller AA, Willumsen T, Holst D. Are there differences in oral health and oral health behavior between individuals with high and low dental fear? Community Dent Oral Epidemiol. 2003;31:116–121.
 11. Armfield JM. Australian population norms for the Index of Dental Anxiety and Fear (IDAF-4C). Aust Dent J. 2011;56:16–22.
 12. Berggren U, Meynert G. Dental fear and avoidance: Causes, symptoms, and consequences. J Am Dent Assoc. 1984;109:247–251.
 13. Hakeberg M, Hägglin C, Berggren U, Carlsson SG. Structural relationships of dental anxiety, mood, and general anxiety. Acta Odontol Scand. 2001;59:99–103.
 14. Locker D, Poulton R, Thomson WM. Psychological disorders and dental anxiety in a young adult population. Community Dent Oral Epidemiol. 2001;29:456–463.
 15. Armfield JM, Heaton LJ. Management of fear and anxiety in the dental clinic: A review. Aust Dent J. 2013;58:390–407.
 16. Crego A, Carrillo-Díaz M, Armfield JM, Romero M. From public mental health to community oral health: The impact of dental anxiety and fear on dental status. Front Public Health. 2014;16:1–4.
 17. Kaczmarek U, Mysiak-Dębska M, Dębska K, Grzebieluch W. Dental anxiety in students of the first years of the study of dentistry and medicine faculties. Dent Med Probl. 2010;47:343–349 (in Polish).
 18. Vermaire JH, de Jongh A, Aartman IH. Dental anxiety and quality of life: The effect of dental treatment. Community Dent Oral Epidemiol. 2008;36:409–416.
 19. Wennström A, WideBoman U, Stenman U, Ahlqwist M, Hakeberg M. Oral health, sense of coherence and dental anxiety among middle-aged women. Acta Odontol Scand. 2013;71:256–262.
 20. Armfield JM, Slade GD, Spencer AJ. Dental fear and adult oral health in Australia. Community Dent Oral Epidemiol. 2009;37:220–230.
 21. Hakeberg M, Berggren LJ, Grondahl HG: A radiographic study of dental health in adult patients with dental anxiety. Community Dent Oral Epidemiol. 1993;21:27–30.
 22. Frisk F, Hakeberg M. Socio-economic risk indicators for apical periodontitis. Acta Odontol Scand. 2006;64:123–128.
 23. Hajto-Bryk J, Dobroś K, Zarzecka J. Dental anxiety level and dental status in 18-year-old patients in Poland. J Stoma. 2015;68:669–680.
 24. Humphris GM, Morrison T, Lindsay SJ. The Modified Dental Anxiety Scale: Validation and United Kingdom norms. Community Dent Health. 1995;12:143–150.
 25. Whaites E. Zdjęcia pantomograficzne. W: Podstawy radiodiagnostyki stomatologicznej. Redakcja wydania polskiego T.K. Różyło. Sanmedica, Warszawa, 1994;137–151.
 26. Bołtacz-Rzepkowska E, Łaszkiewicz J. Endodontic treatment and periapical health in patients of the Institute of Dentistry in Łódź. Przegl Epidemiol. 2005;59:107–115 [in Polish].
 27. Różyło TK, Szczepanik-Barczewska E, Kalinowski P, Barczewski Ł. Radiological comparative evaluation of dental and oral status on panoramic radiographs of diabetics and health controls. Magazyn Stomatol. 2014;24:5, 28–32 [in Polish].
 28. Boyle CA, Newton T, Milgrom P. Who is referred for sedation for dentistry and why? Br Dent J. 2009;206:322–323.
 29. Coolidge T, Arapostathis KN, Emmanouil D, et al. Psychometric properties of Greek versions of the Modified Corah Dental Anxiety Scale (MDAS) and the Dental Fear Survey (DFS). BMC Oral Health. 2008, 30, 8, 29.
 30. Kirkevang LL, Ørstavik D, Wenzel A, Vaeth M. Prognostic value of the full-scale Periapical Index. Int Endod J. 2015; 48:1051–1058.