Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2017, vol. 54, nr 1, January-March, p. 53–58

doi: 10.17219/dmp/68133

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Ocena szczelności brzeżnej materiałów stosowanych do odbudowy tkanek korzenia zęba utraconych w wyniku resorpcji

Evaluation of marginal integrity of materials used in root postresorption cavities

Radosław Markowski1,A,B,C,D, Sławomir Ledzion2,A,D,E, Halina Pawlicka2,E,F

1 Prywatna praktyka, Bełchatów, Polska

2 Zakład Endodoncji, Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Resorpcja zęba jest jedną z chorób prowadzących do utraty twardych tkanek zęba. Proces zachodzi z udziałem specyficznych interakcji między komórkami układu odpornościowego a tkankami twardymi. Rozpoznanie najczęściej jest przypadkowe, dzięki zdjęciom rentgenowskim. Leczenie jest ukierunkowane na zatrzymanie procesu resorpcyjnego i w miarę możliwości na odtwarzanie utraconych tkanek zęba. Najstarszym materiałem używanym do tego celu jest amalgamat. Dzięki rozwojowi materiałoznawstwa powstały nowe materiały, które ze względu na swoje właściwości coraz częściej są stosowane do uzupełniania utraconych tkanek zęba. Obecnie, ze względu na swoje właściwości, a zwłaszcza dużą biozgodność, najbardziej polecane jest MTA.
Cel pracy. Określenie, który z najczęściej stosowanych materiałów do wypełnień jam resorpcyjnych zapewnia najlepszą szczelność.
Materiał i metody. Do badań użyto 50 usuniętych zębów ludzkich. W każdym zębie w części środkowej korzenia wykonywano 4 nacięcia imitujące jamy resorpcyjne, które następnie wypełniano: amalgamatem GS-80, IRM®, ProRoot® MTA oraz Fuji® IX. Ocenę szczelności tych materiałów badano metodą penetracji barwnika, posługując się czterostopniową skalą Mayera.
Wyniki. Najmniejszą penetrację barwnika, a tym samym najlepszą szczelność, uzyskano w przypadku ubytków wypełnionych ProRoot MTA, a największy przeciek barwnika, prawie dwukrotnie większy, dla Fuji IX. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Wnioski. Ze względu na dużą szczelność brzeżną MTA, amalgamat oraz IRM mogą być z powodzeniem stosowane do wypełnienia ubytków poresorpcyjnych.

Abstract

Background. Tooth resorption is a disease which can lead to the loss of dental hard tissue. The process of resorption is mediated by specific interactions between immune cells and hard tissues of the tooth. Recognition of this process is mostly random thanks to an x-ray examination, and the treatment involves stopping the process and restoring the lost tissues of the tooth if possible. Amalgam is the oldest material used for this purpose. Currently, the MTA is the most recommended material, due to its properties, especially high biocompatibility.
Objectives. The aim of the study is to evaluate which of the most commonly used materials for filling postresorption cavities provides the best seal.
Material and Methods. 50 extracted human teeth were used in the study. Four cuts imitating postresorption cavities were performed in the middle part of the root of each tooth and were further filled with: amalgam GS-80, IRM®, Pro-Root® MTA and Fuji® IX. The evaluation of leakage of these materials was tested by the dye penetration method using the four-level Mayer scale.
Results. The lowest dye penetration, and thus the best sealing, was obtained using ProRoot MTA. The largest leakage of dye-almost double-was obtained using Fuji IX. The results were statistically analyzed.
Conclusion. MTA, amalgam and IRM can be successfully used to fill postresorption cavities due to their high marginal integrity.

Słowa kluczowe

MTA, resorpcja korzenia, szczelność brzeżna, test penetracji barwnika

Key words

MTA, root resorption, marginal integrity, dye penetration test

References (21)

 1. Opacić-Galic V, Zivković S. Frequency of the external resorption of the tooth roots. Arh Celok Lek. 2004;132:152–158.
 2. Ledzion S, Markowski R, Pawlicka H. Resorption, causes and treatments. Stomatol Współ. 2005;12,1:8–12 [in Polish].
 3. Lindskog S, Pierce AM, Blomlof L. Chlorhxidine as a root canal medicament for treating inflammatory lesions in the periodontal space. Endod Dent Traumatol. 1998;14:186–190.
 4. Ford GS, Baisden M, Haen M, Quigley N, Camp J. A case of severe external resorption. J Can Dent Assoc. 1994;60:503–510.
 5. Postek-Stefańska L, Brzoza M, Kalacińska J. Applying of calcium hydroxide in dentistry – literature review. Stomatol Współ. 2004;11, 2:50–55 [in Polish].
 6. Jodkowska E. Evaluation of marginal sealing composite Filtek Supreme 3M-ESPE. Stomatol Współ. 2004;11, 2:21–24 [in Polish].
 7. Barkhordar RA, Pelzner RB, Stark MM. Use of glassionomers as retrofilling materials. Oral Surg Oral Med Pathol. 1989;16:734–743.
 8. De Bruyne MAA, De Bruyne RJE, De Moor RJG. Long-term assessment of the seal provided by root-and filling materials in large cavities trough capillart flow porometry. Int Endod J. 2006;39:493–501.
 9. Ansari SR, Qayym Z, Khitab U. A comparison of sealing capabilities of amalgam, GIC and zinc oxide eugenol cement when used as retrograde filling materials (in vitro study). J Ayub Med Coll Abbottabed. 2003;15:43–49.
 10. Titley KG, Torneck CD, Smith DC, Applebaum NB. Adhesion of glassionomer cement to bleached and unbleached bovine dentin. Dent Trau-matol. 1989;6:132–135.
 11. Chong B, Ford T. Root-end filling materials: Rationale and tissue response. End Topics 2005;11:114–130.
 12. Gondim EJr, Kim S, de Souza-Filho FJ. An investigation of microleakage from root-end fillings in ultrasonic retrograde cavities with or with-out finishing: A quantitative analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005;48:755–760.
 13. Pereira CL, Cenci MS, Demarco FF. Sealing ability of MTA, Super EBA, Vitremer and amalgam as root-end filling materials. Pesqui Odontol Bras. 2004;18:317–321.
 14. Xavier CB, Weismann R, de Oliveira MG, Demarco FF, Pozza DH. Root-end filling materials: Apical microleakage and marginal adaptation. J Endod. 2005;31:539–542.
 15. Adamo HL, Buruiana R, Schertzer L, Boylan RJ. A comparison of MTA, Super-EBA, composite and amalgam as root-end filling materials using a bacterial microleakage model. Int Endod J. 1999;32:197–203.
 16. De Bruyne MA, De Moor RJ. The use of glassionomer cements in both conventional and surgical endodontics. Int Endod J. 2004;37:91–104.
 17. Kubo CH, Gomes AP, Mancini MN. In vitro evaluation of apical sealing in root apex treated with demineralization agents and retrofiled with mineral trioxide aggregate through marginal dye leakage. Braz Dent J. 2005;3:187–191.
 18. Koh ET. Celluar response to Mineral Trioxide Aggregate. J Endod. 1998;24:543–547.
 19. Pistorius A, Willershausen B, Marroquin B. Effect of apical root-and filling materials on gingival fibroblasts. Int Endod J. 2003;36:
 20. Gladys S, Van Meerbeek B, Lambrechts P, Vanherle G. Microleakage of adhesive restorative materials. Am J Dent. 2001;14:170–176.
 21. Felippe WT, Felippe MCS, Rocha MJC. The effect of mineral trioxide aggregate on the apexification and periapical healing of teeth with incomplete root formation. Int Endod J. 2006;39:2–9.