Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 4, October-December, p. 501–509

doi: 10.17219/dmp/64388

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Diagnostyka bruksizmu za pomocą folii BruxChecker

Diagnosis of Sleep Bruxism with the BruxChecker

Piotr Jurkowski1,A,B,C,D, Jolanta Kostrzewa-Janicka1,A,C,E,F

1 Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. W dostępnej literaturze nie odnaleziono badań określających, czy diagnoza bruksizmu w czasie snu (ang. sleep bruxism, SB) jest możliwa za pomocą folii BruxChecker®.
Cel pracy. Weryfikacja hipotezy badawczej, że u pacjentów z „prawdopodobnym” bruksizmem w czasie snu nasilenie zgrzytania rejestrowane na folii BruxChecker® jest większe niż w grupie kontrolnej.
Materiał i metody. Do udziału w badaniu zakwalifikowano 48 pacjentów (34 kobiety i 14 mężczyzn), których podzielono na dwie grupy – osoby z prawdopodobnym bruksizmem w czasie snu i pozostałych. Diagnoza prawdopodobnego bruksizmu w czasie snu opierała się na ankiecie badawczej, wywiadzie i badaniu klinicznym. Wszyscy pacjenci otrzymali 3 folie BruxChecker®. Pierwsze dwie użyto do eksperymentalnego zaciskania i zgrzytania zębami. Ostatnią pacjenci użytkowali w czasie snu przez jedną noc. Wykonano zdjęcia wszystkich folii BruxChecker® aparatem umieszczonym na statywie w celu porównania widocznych pól starcia barwnika. Ustalono wartości mniejszych i większych odpowiedników zgrzytania (OM i OW) po obu stronach łuku zębowego. Wyznaczono krzywe ROC obrazujące szanse wystąpienia SB w zależności od wartości OM i OW. Do analizy statystycznej użyto regresji logistycznej.
Wyniki. W grupie osób z prawdopodobnym bruksizmem w czasie snu mediana OM była większa niż w grupie kontrolnej: 300 (20–300) vs 50 (5–100), p = 0.033. Iloraz szans dla tej zależności wynosił 1,37 na 50 czynności zgrzytania (95% CI: 1,07–1,75; p < 0,014), a pole pod krzywą ROC wynosiło 0,69, 95% CI: 0,53–0,84. Czułość i swoistość dla punktu odcięcia na poziomie 300 zgrzytnięć wynosiła odpowiednio 53 i 83%.
Wnioski. Na podstawie analizy folii BruxChecker® potwierdzono hipotezę, że nasilenie zgrzytania u osób ze stwierdzonym bruksizmem „prawdopodobnym” jest większe niż w grupie kontrolnej.

Abstract

Background. There are no studies to determine if it is possible to diagnose sleep bruxism (SB) with the BruxChecker®.
Objectives. The aim of the study was to verify the hypothesis that grinding registered with the BruxChecker foils is more intense in “probable” sleep bruxers than in controls.
Material and Methods. Forty-eight patients (34 women and 14 men) were selected for the study. They were divided into two groups – probable sleep bruxers and the rest. Probable sleep bruxism diagnosis was based on a questionnaire, interview and clinical examination. All patients received 3 BruxChecker® foils. First two foils were used for experimental clenching and grinding and the last to wear during one night. Photographs of all BruxChecker® foils with a camera on a tripod were taken to compare visible ground areas. Smaller and bigger grinding equivalents (ES and EB) were estimated for two sides of the dental arch. ROC curves were generated for prediction of SB depending on ES and EB values. Logistic regression was used in statistical analysis.
Results. In probable sleep bruxers, median of ES was higher compared to control group, 300 (20–300) vs. 50 (5–100), p = 0.033. The odds ratio for the relation was 1.37 per 50 grindings (95% CI: 1.07–1.75; p < 0.014) and area under the ROC curve was 0.69, 95% CI: 0.53–0.84. Sensitivity and specificity for cut-off point of 300 grindings were 53% and 83%, respectively.
Conclusion. Based on BruxChecker analysis it was confirmed that grinding registered with the BruxChecker foils is more intense in “probable” sleep bruxers than in controls.

Słowa kluczowe

bruksizm, zaburzenia snu, bruksizm w czasie snu, BruxChecker®

Key words

bruxism, sleep disorders, sleep bruxism, BruxChecker

References (21)

 1. Lobbezoo F., Ahlberg J., Glaros A.G., Kato T., Koyano K., Lavigne G.J.: Bruxism defined and graded: An international consensus. J. Oral Rehabil. 2013, 40, 2–4.
 2. Paesani D.A., Lobbezoo F., Gelos C., Guarda-Nardini L., Ahlberg J., Manfredini D.: Correlation between self-reported and clinically based diagnoses of bruxism in temporomandibular disoders patients. J. Oral Rehabil. 2013, 40, 803–809.
 3. Holmgren K., Sheikholeslam A., Riise C.: Effect of a full-arch maxillary occlusal splint on parafunctional activity during sleep in patients with nocturnal bruxism and signs and symptoms of craniomandibular disorders. J. Prosthet. Dent. 1993, 69, 293–297.
 4. Korioth T.W., Bohlig K.G., Anderson G.C.: Digital assessment of occlusal wear patterns on occlusal stabilization splints: A pilot study. J. Prosthet. Dent. 1998, 80, 209–213.
 5. Ommerborn M.A., Giraki M., Schneider C., Schaefer R., Gotter A., Franz M.: A new analyzing method for quantification of abrasion on the Bruxcore device for sleep bruxism diagnosis. J. Orofac. Pain 2005, 19, 232–238.
 6. Onodera K., Kawagoe T., Sasaguri K., Protacio-Quismundo C., Sato S.: The use of a bruxchecker in the evaluation of different grinding patterns during sleep bruxism. Cranio, 2006, 24, 292–299.
 7. Park B.K., Tokiwa O., Takezawa Y., Takahashi Y., Sasaguri K., Sato S.: Relationship of tooth grinding pattern during sleep bruxism and temporomandibular joint status. Cranio, 2008, 26, 8–15.
 8. Tokiwa O., Park B.K., Takezawa Y., Takahashi Y., Sasaguri K., Sato S.: Relationship of tooth grinding pattern during sleep bruxism and dental status. Cranio, 2008, 26, 287–293.
 9. Kawagoe T., Onodera K., Tokiwa O., Sasaguri K., Akimoto S., Sato S.: Relationship between sleeping occlusal contact patterns and temporomandibular disorders in the adult Japanese population. Stomat. Occ. Med. 2009, 2, 11–15.
 10. Sugimoto K., Yoshimi H., Sasaguri K., Sato S.: Occlusion factors influencing the magnitude of sleep bruxism activity. Cranio, 2011, 29, 127–137.
 11. Wijaya Y., Himawan L.S., Odang R.W.: Occlusal grinding pattern during sleep bruxism and temporomandibular disorder. J. Dent. Indonesia 2013, 20, 2, 25–31.
 12. Reichardt G., Miyakawa Y., Otsuka T., Sato S.: The mandibular response to occlusal relief using a flat guidance splint. J. Stomat. Occ. Med. 2013, 6, 134–139.
 13. Kato M., Saruta J., Takeuchi M., Sugimoto M., Kamata Y., Shimizu T., To M., Fuchida S., Igarashi H., Kawata T., Tsukinoki K.: Grinding patterns in migraine patients with sleep bruxism: a case-controlled study. Cranio, 2016, 34, 1–7.
 14. Schiffman E., Ohrbach R., Truelove E., Look J., Anderson G., Goulet J.P.: Diagnostic criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network and Orofacial Pain Special Interest Group. J. Oral Fac. Pain Headache 2014, 28, 6–27.
 15. Manfredini D., Ahlberg J., Castroflorio T., Poggio CE., Guarda-Nardini L., Lobbezoo F.: Diagnostic accuracy of portable instrumental devices to measure sleep bruxism: a systematic literature review of polysomnographic studies. J. Oral Rehabil. 2014, 41, 836–842.
 16. Carra M.C., Huynh N., Lavigne G.J.: Diagnostic accuracy of sleep bruxism scoring in absence of audio-video recording: A pilot study. Sleep Breath, 2015, 19, 183–190.
 17. Manfredini D., Lobbezoo F.: Role of psychosocial factors in the etiology of bruxism. J. Orofac. Pain, 2009, 23, 153–166.
 18. Lavigne G.J., Khoury S., Abe S., Yamaguchi T., Raphael K.: Bruxism physiology and pathology: an overview for clinicians. J. Oral Rehabil. 2008, 35, 476–494.
 19. Lavigne GJ., Rompre PH., Montplaisir JV.: Sleep bruxism: validity of clinical research diagnostic criteria in a controlled polysomnographic study. J. Dent. Res. 1996, 75, 546–552.
 20. Tao J., Liu W., Wu J., Zhang X., Zhang Y.: The study of grinding patterns and factors influencing the grinding areas during sleep bruxism. Arch. Oral Biol. 2015, 60, 1595–1600.
 21. Castroflorio T., Deregibus A., Bargellini A., Debernardi C., Manfredini D.: Detection of sleep bruxism: comparison between an electromyographic and electrocardiographic portable holter and polysomnography. J. Oral Rehabil. 2014, 41, 163–169.