Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 4, October-December, p. 459–467

doi: 10.17219/dmp/64927

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Stan przyzębia u pacjentów ze świeżo rozpoznaną i leczoną cukrzycą typu II – analiza porównawcza

Periodontal Tissue Status in Patients with Newly-Diagnosed and Treated Type 2 Diabetes – Comparative Analysis

Małgorzata Wyszyńska1,A,B,D, Magdalena Napora1,B, Ewa Grabowska1,C, Bernadetta Kałuża2,B, Edward Franek2,A, Renata Górska1,A,E,F

1 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

2 Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Związek chorób przyzębia z chorobami ogólnoustrojowymi jest od lat przedmiotem wielu badań. Wiadomo, że najbardziej udokumentowana pozostaje obustronna korelacja zapalenia przyzębia z cukrzycą.
Cel pracy. Analiza porównawcza poszczególnych parametrów periodontologicznych u pacjentów ze świeżo rozpoznaną i leczoną cukrzycą w celu pokazania różnic w stopniu nasilenia i zaawansowania zmian w przyzębiu.
Materiał i metody. Grupę ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu II stanowiło 108 osób, a grupa pacjentów leczonych z powodu cukrzycy liczyła 84 osoby. Badania przeprowadzono u pacjentów hospitalizowanych w CSK MSWiA oraz wśród pacjentów poradni diabetologicznej tego szpitala. Oceniano podstawowe parametry periodontologiczne – wskaźnik płytki (PI), wskaźnik krwawienia dziąsłowego (BOP), głębokość kieszonek (PD), utratę położenia przyczepu łącznotkankowego (CAL). Na ich podstawie zakwalifikowano również pacjentów do poszczególnych grup zgodnie z klasyfikacją chorób przyzębia wg Offenbachera. Oceniano także poziom glikemii i stężenie glikowanej hemoglobiny (HbA1C).
Wyniki. Wartości wskaźnika krwawienia dziąsłowego (BOP) po korekcie o wiek były znamiennie wyższe (p = 0,0007) u osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą w odniesieniu do leczonych diabetologicznie. W grupie pacjentów z cukrzycą świeżo rozpoznaną nie obserwowano zależności między stanem tkanek przyzębia a poziomem glikemii lub HbA1c. W grupie pacjentów leczonych istniała dodatnia korelacja między głębokością aktywnych chorobowo kieszonek a stopniem kontroli cukrzycy wyrażonym parametrem HbA1c.
Wnioski. Pacjenci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą wykazywali bardziej nasilony stan zapalny przyzębia wyrażony wskaźnikiem krwawienia przy mniejszym zaawansowaniu zmian w przyzębiu oraz braku korelacji parametrów periodontologicznych z poziomem glikemii i HbA1c. Wyniki dokumentują znany pogląd o właściwej kontroli stanu przyzębia u pacjentów z prawidłowo prowadzoną cukrzycą oraz o efekcie kumulacyjnym długo trwającej cukrzycy na stan przyzębia.

Abstract

Background. The relationship between periodontitis and general diseases has been studied for ages. Nowadays the most documented is bilateral correlation of periodontitis with type 2 diabetes. It is well known that the longer diabetes lasts, the more severe periodontal tissues status is presented.
Objectives. The aim of the study was to compare several periodontal parameters in patients with newly diagnosed diabetes type 2 and patients treated because of diabetes type 2 in order to assess differences in severity and progress of the periodontal disease.
Material and Methods. The study was performed in two groups of patients. Group of patients with newly diagnosed diabetes consisted of 108 people, and with patients with long-lasting, treated diabetes consisted of 84 people. Patients were treated in Clinical Department of Internal Diseases, Endocrinology and Diabetology, Central Clinical Hospital of Ministry of Interior in Warsaw, Poland. Basic periodontal parameters were assessed – plaque index, bleeding on probing, pocket depth and clinical attachment loss. Patients were then qualified according to Offenbacher scale. Fast glycaemic level and glycosylated hemoglobin level were also assessed.
Results. The BOP index was significantly lower (p = 0.0007) in patients with long-lasting diabetes than in those with newly-identified disease. No relationship between the level of HbA1c and periodontal parameters in patients with early onset diabetes was observed, however in the group of patients treated there was a significant correlation of the PD with the control of diabetes, measured by the HbA1c level.
Conclusion. Periodontal tissue inflammation, expressed by the BOP parameter level, was more severe in patients with newly-diagnosed diabetes. However, the status of periodontal tissues was less advanced and no correlation with HbA1c or fast glycaemic level was observed. The results shown confirm thesis that properly treated diabetes results in the improvement of periodontal tissue status and that the long-lasting disease has a cumulative effect on periodontal tissues.

Słowa kluczowe

zapalenie przyzębia, cukrzyca typu 2, świeżo rozpoznana cukrzyca typu 2

Key words

periodontitis, diabetes type 2, newly diagnosed type 2 diabetes

References (33)

 1. Preshaw P.M., Alba A.L., Herrera D., Jepsen S., Konstantinidis A., Makrilakis K., Taylor R.: Periodontitis and diabetes: A two-way relationship. Diabetology 2012, 55, 21–31.
 2. Preshaw P.M., Foster N., Taylor J.J.: Cross-susceptibility between periodontal disease and type 2 diabetes mellitus: An immunobiological prespective. Periodontology 2000, 2007, 15, 138–152.
 3. Genco R.J.: Current view on risk factors for periodontal disease. J. Periodontol. 1996, 67, 1041–1049.
 4. Löe H.: Periodontal disease. The sixth complication of diabetes mellitus. Diab. Care 1993, 16, 329–334.
 5. Genco R.J., Borgnakke W.S.: Risk factors for periodontal disease. Periodontology 2000, 2013, 62, 59–94.
 6. Sonnenschein S.K., Meyle J.: Local inflammatory reactions in patients with diabetes and periodontitis. Periodontology 2000, 2015, 69, 221–254.
 7. Takeda M., Ojima M., Yoshioka H., Inaba H., Kogo M., Shizukuishi S., Nomura M., Amano A.: Relationship of serum advanced glycation end products with deterioration of periodontitis in type 2 diabetes patients. J. Periodontol. 2006, 77, 15–20.
 8. Lalla E., Lamster I.B., Drury S., Fu C., Schmidt A.M.: Hyperglycemia, glycoxidation and receptor for advanced glycation endproducts: potential mechanisms underlying diabetic complications, including diabetes-associated periodontitis. Periodontology 2000, 2000, 23, 50–62.
 9. Melkowska M., Banach J.: Patomechanisms of periodontal tissue alterations in diabetes mellitus – the literature review. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 104–109 [in Polish].
 10. Kumar M.S., Vamsi G., Sripriya R., Sehgal P.K.: Expression of matrix metalloproteinases (MMP-8 and -9) in chronic periodontitis patients with and without diabetes mellitus. J. Periodontol. 2006, 77, 1803–1808.
 11. Ribeiro F.V., de Mendonça A.C., Santos V.R., Bastos M.F., Figueiredo L.C., Duarte P.M.: Cytokines and bone-related factors in systemically healthy patients with chronic periodontitis and patients with type 2 diabetes and chronic periodontitis. J. Periodontol. 2011, 82, 1187–1196.
 12. Kumar M., Mishra L., Mohanty R., Nayak R.: Diabetes and gum disease: the diabolic duo. Diab Metab. Syndr. 2014, 8, 255–258.
 13. Noack B., Genco R.J., Trevisan M., Grossi S., Zambon J.J., De Nardin E.: Periodontal infections contribute to elevated systemic C-reactive protein level. J. Periodontol. 2001, 72, 1221–1227.
 14. Lalla E., Papapanou P.N.: Diabetes mellitus and periodontitis: a tale of two common interrelated diseases. Nat. Rev. Endocrinol. 2011, 7, 738–748.
 15. Taylor J.J., Preshaw P.M., Lalla E.: A review of the evidence for pathogenic mechanisms that may link periodontitis and diabetes. J. Periodontol. 2013, 40, 113–134.
 16. Chapple I.L., Genco R.; working group 2 of the joint EFP/AAP workshop: Diabetes and periodontal diseases: consensus report of the Joint EFP/AAP Workshop on Periodontitis and Systemic Diseases. J. Periodontol. 2013, 84, 106–112.
 17. Simpson T.C., Weldon J.C., Worthington H.V., Needleman I., Wild S.H., Moles D.R., Stevenson B., Furness S., Iheozor-Ejiofor Z.: Treatment of periodontal disease for glycaemic control in people with diabetes mellitus. Cochrane Database Syst. Rev. 2015, 11.
 18. Chen L., Luo G., Xuan D., Wei B., Liu F., Li J., Zhang J.: Effects of non-surgical periodontal treatment on clinical response, serum inflammatory parameters, and metabolic control in patients with type 2 diabetes: a randomized study. J. Periodontol. 2012, 83, 435–443.
 19. Engebretson S., Kocher T.: Evidence that periodontal treatment improves diabetes outcomes: a systematic review and meta-analysis. J. Periodontol. 2013, 84, 153–169.
 20. Darré L., Vergnes J.N., Gourdy P., Sixou M.: Efficacy of periodontal treatment on glycaemic control in diabetic patients: A meta-analysis of interventional studies. Diab. Metab. 2008, 34, 497–506.
 21. Janket S.J., Wightman A., Baird A.E., Van Dyke T.E., Jones J.A.: Does periodontal treatment improve glycemic control in diabetic patients? A meta-analysis of intervention studies. J. Dent. Res. 2005, 84, 1154–1159.
 22. Simpson T.C., Needleman I., Wild S.H., Moles D.R., Mills E.J.: Treatment of periodontal disease for glycaemic control in people with diabetes. Cochrane Database Syst. Rev. 2010, 5, CD004714.
 23. Teeuw W.J., Gerdes V.E., Loos B.G.: Effect of periodontal treatment on glycemic control of diabetic patients: a systematic review and meta-analysis. Diab. Care, 2010, 33, 421–427.
 24. Engebretson S.P., Hyman L.G., Michalowicz B.S., Schoenfeld E.R., Gelato M.C., Hou W., Seaquist E.R., Reddy M.S., Lewis C.E., Oates T.W., Tripathy D., Katancik J.A., Orlander P.R., Paquette D.W., Hanson N.Q., Tsai M.Y.: The effect of nonsurgical periodontal therapy on hemoglobin A1c levels in persons with type 2 diabetes and chronic periodontitis: A randomized clinical trial. JAMA, 2013, 23, 2523–2532.
 25. Offenbacher S., Barros S.P., Beck J.D.: Rethinking periodontal inflammation. J. Periodontol. 2008, 79, 1577–1584.
 26. Andriankaja O.M., Joshipura K.: Potential association between prediabetic conditions and gingival and/or periodontal inflammation. J. Diab. Invest. 2014, 5, 108–114.
 27. Javed F., Thafeed Alghamdi A.S., Mikami T., Mehmood A., Ahmed H.B., Samaranayake L.P., Tenenbaum H.C.: Effect of glycemic control on self-perceived oral health, periodontal parameters, and alveolar bone loss among patients with prediabetes. J. Periodontol. 2014, 85, 234–241.
 28. Buysschaert M., Medina J.L., Bergman M., Shah A., Lonier J.: Prediabetes and associated disorders. Endocrine 2015, 48, 371–393.
 29. Lamster I.B., Cheng B., Burkett S., Lalla E.: Periodontal findings in individuals with newly identified pre-diabetes or diabetes mellitus. J. Clin. Periodontol. 2014, 41, 1055–1060.
 30. Malicka B., Kaczmarek U.: Periodontal condition in adult patients with diabetes mellitus type 1 and 2. Dent. Med. Probl. 2011, 48, 198–207 [in Polish].
 31. Katagiri S., Nitta H., Nagasawa T., Izumi Y., Kanazawa M., Matsuo A., Chiba H., Fukui M., Nakamura N., Oseko F.: Effect of glycemic control on periodontitis in type 2 diabetic patients with periodontal disease. J. Diab. Invest. 2013, 4, 320–325.
 32. Lu H.K., Yang P.C.: Cross-sectional analysis of different variables of patients with non-insulin dependent diabetes and their periodontal status. Int. J. Periodont. Rest. Dent. 2004, 24, 71–79.
 33. Lalla E., Kunzel C., Burkett S., Cheng B., Lamster I.B.: Identification of unrecognized diabetes and pre-diabetes in a dental setting. J. Dent. Res. 2011, 90, 855–860.