Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 3, July-September, p. 382–393

doi: 10.17219/dmp/62523

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Postrzeganie i świadomość hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej (MIH) wśród polskich lekarzy dentystów

Perception and Awareness of Molar Incisor Hypomineralisation Among Polish Dentists

Natalia Głódkowska1,A,B,C,D, Katarzyna Emerich1,A,E,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) jest zaburzeniem dojrzewania szkliwa, w którym powstają zmiany o charakterze hipomineralizacji na 1–4 stałych pierwszych trzonowcach i/lub siekaczach. Czynnik etiologiczny tego schorzenia nie został jeszcze do końca poznany. Prawidłowe, wczesne zdiagnozowanie problemu oraz podjęcie odpowiednich działań profilaktyczno-leczniczych pozwala uchronić pacjentów przed nadwrażliwością zębów i gwałtownie przebiegającą próchnicą, a tym samym przed szybką utratą uzębienia.
Cel pracy. Ocena postrzegania i świadomości problemu hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej na podstawie badań ankietowych lekarzy dentystów praktykujących w Polsce.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 220 osób (193 kobiety i 27 mężczyzn) – dentystów uczestniczących w 2 konferencjach stomatologicznych oraz losowo wybranych stomatologów indywidualnie praktykujących na terenie województwa pomorskiego. Formularz ankietowy został przygotowany na podstawie kwestionariusza w języku angielskim użytego wcześniej w badaniach w Iraku, Australii oraz Nowej Zelandii.
Wyniki. Większość respondentów (93%) spotkała się ze zmianami MIH w swojej praktyce. Ponad połowa z nich uznała, że liczba przypadków hipomineralizacji zwiększyła się w ostatnim czasie. Statystycznie częściej wskazywali na to lekarze praktykujący 11–20 lat. Najczęściej dostrzeganą zmianą było żółtobrązowe przebarwienie tkanek twardych zęba (68,29%), natomiast najrzadziej spotykano się z poerupyjnym odłamaniem szkliwa (21,46%). Badani wymienili różnorodne czynniki etiologiczne odpowiedzialne za rozwój MIH. Lekarze praktykujący w zawodzie do 10 lat statystycznie częściej wskazywali przyczyny genetyczne jako mające znaczenie w etiologii MIH, natomiast lekarze posiadający specjalizację – na antybiotyki brane przez matkę w czasie ciąży. Aż 93,6% badanych przyznało, że warto zbadać rozpowszechnienie MIH w Polsce. Prawie 90% lekarzy wzięłoby udział w szkoleniu na temat etiologii, diagnozy i leczenia MIH.
Wnioski. Zdecydowana większość respondentów spotkała się w swojej praktyce z hipomineralizacją trzonowcowosiekaczową. Nie wykazano wyraźnych zależności między posiadaniem specjalizacji oraz czasem pracy w zawodzie a świadomością dotyczącą zmian o charakterze MIH i oceną tego zjawiska w Polsce.

Abstract

Background. Molar incisor hypomineralisation (MIH) is an enamel maturation disorder, during which hipomineralisationlike changes occur on 1–4 permanent first molars and/or incisors. Etiological factor of this disease has not been fully recognised yet.
Objectives. Assessment of the perception and awareness of MIH problem based on a questionnaire survey carried out among dentists practicing in Poland.
Material and Methods. The survey involved 220 people (193 women and 27 men) – those taking part in 2 nationwide dental conferences as well as randomly selected dentists, having individual dental practice within Pomeranian Voivodeship, Poland. The questionnaire has been prepared based on existing English version which was previously used in similar surveys in Iraq, Australia and New Zealand.
Results. Majority of the respondents (93%) have met with MIH changes in their practice. Over half of them stated that a number of hypomineralisation cases increased in last years. The most frequently recognised change related to hypomineralisation was a yellow-brown demarcation (68.29%), whereas most seldom was post-eruption breakdown of the enamel (21.46%). Genetic predisposition was statistically more often linked to MIH occurrence by dentist practicing 0–10 years, while certificated doctors pointed statistically more often to the antibiotics taken during pregnancy. As much as 93.6% respondents have admitted that it would be of significant importance to investigate the MIH problem in Poland. Almost 90% of dentists expressed their willingness to participate in training regarding etiology, diagnosis and treatment of MIH.
Conclusion. Majority of respondents have encountered MIH problem in their practice. According to the results obtained, there is no clear relation between MIH awareness or perception of this problem in Poland and possession of specialization or the duration of working as a dentist.

Słowa kluczowe

wiedza, hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa, MIH, dentyści

Key words

knowledge, molar incisor hypomineralisation, MIH, dentists

References (30)

 1. Pindborg J.: Aetiology of developmental enamel defects not related to fluorosis. Int. Dent. J. 1982, 32, 123–134.
 2. Koch G., Hallonsten A.L., Ludvigsson N., Hansson B., Holst A., Ullbro C.: Epidemiologic study of idiopathic enamel hypomineralization in permanent teeth of Swedish children. Community. Dent. Oral Epidemiol. 1987, 15, 279–285.
 3. Jälevik B., Noren J., Klingberg G., Barregard L.: Etiologic factors influencing the prevalence of demarcated opacities in permanent first molars in a group of Swedish children. Eur. J. Oral Sci. 2001, 109, 230–234.
 4. Weerheijm K.L., Jälevik B., Alaluusua S.: Molar-Incisor Hypomineralisation. Caries Res. 2001a, 35, 390–391.
 5. Weerheijm K.L., Duggal M., Mejáre I., Papagiannoulis L., Koch G., Martens L. C., Hallonsten A.L.: Judgement criteria for Molar Incisor Hypomineralisation (MIH) in epidemiologic studies: A summary of the European meeting on MIH held in Athens, 2003. Eur. J. Paediatr. Dent. 2003, 4, 110–113.
 6. Crombie F.A., Manton D.J., Kilpatrick N.: Aetiology of Molar-Incisor Hypomineralisation: A critical review. Int. J. Paediatr. Dent. 2009, 19, 73–83.
 7. Kühnisch J., Thiering E., Heitmüller D., Tiesler C., Grallert H., Heinrich-Weltzien R., Hickel R., Heinrich J.: Genome-wide association study (GWAS) for Molar-Incisor Hypomineralization (MIH). Clin. Oral Invest. 2014, 18, 677–682.
 8. Kühnisch J., Mach D., Thiering E., Brockow I., Hoffmann U., Neumann C., Heinrich-Weltzien R., Bauer C.P., Berdel D., Berg A., Koletzko S., Garcia-Godoy F., Hickel R., Heinrich J.: Respiratory diseases are associated with Molar-Incisor Hypomineralizations. Swiss. Dent. J. 2014, 124, 286–293.
 9. Fagrell T., Ludvigsson J., Ullbro C., Lundin A., Koch G.: Aetiology of severe demarcated enamel opacities – an evaluation based on prospective medical and social data from 17,000 children. Swed. Dent. J. 2011, 35, 57–67.
 10. Weerheijm K.L.: Molar Incisor Hypomineralization (MIH): clinical presentation, aetiology and management. Dent. Update 2004, 31, 9–12.
 11. Fayle S.A.: Molar Incisor Hypomineralisation: Restorative management. Eur. J. Paediatr. Dent. 2003, 4, 121–126.
 12. Jälevik B., Noren G.: Enamel hypomineralization of permanent first molars: a morphological study and survey of possible aetiological factors. Int. J. Paediatr. Dent. 2000, 10, 278–289.
 13. Weerheijm K.L., Mejáre I.: Molar-Incisor-Hypomineralisation: A questionnaire inventory of its occurrence in member countries of the European Academy od Paediatric Dentistry. Int. J. Paediatr. Dent. 2003, 13, 411–416.
 14. Jasulaityte L., Weerheijm K.L., Veerkamp J.S.: Prevalence of Molar-Incisor-Hypomineralisation among children participating in the Dutch National Epidemiological Survey (2003). Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2008, 9, 218–223.
 15. Albadri S., Zaitoun H., Donnell S.T., Davidson L.E.: Extraction of first permanent molar teeth: Results from three dental hospitals. Br. Dent. J. 2007, 203, 408–409.
 16. Crombie F.A., Manton D.J., Weerheijm K.L., Kilpatrick N.M.: Molar Incisor Hypomineralization: A survey of members of the Australian and New Zealand Society of Paediatric Dentistry. Aust. Dent. J. 2008, 53, 160–166.
 17. Ghanim A., Morgan M., Marino R., Manton D., Bailey D.: Perception of Molar-Incisor Hypomineralisation (MIH) by Iraqi dental academics. Int. J. Paediatr. Dent. 2011, 21, 261–270.
 18. Elfrink M.E.C., Ghanim A., Manton D.J., Weerheijm K.L.: Standarised studies on Molar Incisor Hypomineralisation (MIH) and Hypomineralised Second Primary Molars (HSPM): A need. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2015, 16, 247–255.
 19. Lygidakis N.A., Dimou G., Marinou D.: Molar-Incisor-Hypomineralisation (MIH). A retrospective clinical study in Greek children. II. Possible medical aetiological factors. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2008, 9, 207–217.
 20. Laisi S., Ess A., Sahlberg C.: Amoxicillin may cause Molar Incisor Hypomineralisation. J. Dent. Res. 2009, 88, 132–136.
 21. Laisi S., Kiviranta H., Lukinmaa P.L., Vartiainen T., Alaluusua S.: Molar-Incisor-Hypomineralisation and dioxins: New findings. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2008, 9, 224–227.
 22. Alaluusua S., Lukinmaa P.L.: Developmental dental toxicity of dioxin and related compounds – a review. Int. Dent. J. 2006, 56, 323–331.
 23. Jälevik B., Dietz W., Noren J.G.: Scanning electron micrograph analysis of hypomineralized enamel in permanent first molars. Int. J. Paediatr. Dent. 2005, 15, 233–240.
 24. Weerheijm K.L.: Molar Incisor Hypomineralisation (MIH). Eur. J. Paediatr. Dent. 2004, 4, 114–120.
 25. Fearne J., Anderson P., Davis G.R.: 3D X-Ray microscopic study of the extent of variations in enamel density in first permanent molars with idiopathic enamel hypomineralisation. Br. Dent. J. 2004, 196, 634–638.
 26. Crombie F.A., Manton D.J., Palamara J.E., Zalizniak I., Cochrane M.J., Reynolds E.C.: Characterisation of developmentally hypominerlised human enamel. J. Dent. 2013, 41, 611–618.
 27. William V., Burrow M.F., Palamara J.E., Messer L.B.: Microshear bond strength of resin composite to teeth affected by molar hypomineralization using 2 adhesive systems. Paediatr. Dent. 2006, 28, 233–241.
 28. Jälevik B., Klingberg G.A.: Dental treatment, dental fear and behaviour management problems in children with severe enamel hypomineralization of their permanent first molars. Int. J. Paediatr. Dent. 2002, 12, 24–32.
 29. Mejáre I., Bergman E., Grindefjord M.: Hypomineralized molars and incisors of unknown origin: Treatment outcome at age 18 years. Int. J. Paediatr. Dent. 2005, 15, 20–28.
 30. Lygidakis N.A., Chaliasou A., Siounas G.: Evaluation of composite restorations in hypomineralized permanent molars: A four-year clinical study. Eur. J. Paediatr. Dent. 2003, 4, 143–148.