Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 3, July-September, p. 373–381

doi: 10.17219/dmp/63341

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Uszkodzenia urazowe zębów stałych u dzieci i młodzieży – badanie na podstawie materiału własnego

Traumatic Dental Injuries in Permanent Teeth of Children and Adolescents: A Study Based on Own Material

Barbara Bartosiak-Drosio1,B,C,D, Paulina Modzelewska-Chiniewicz1,B,C,D, Halszka Boguszewska-Gutenbaum1,E, Dorota Olczak-Kowalczyk1,A,E,F, Dariusz Gozdowski2,C

1 Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

2 Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Wśród przyczyn uszkodzeń urazowych zębów stałych u dzieci w wieku 6–18 lat wymienia się: przypadkowe upadki, uderzenia o przedmiot, kolizje z inną osobą oraz wypadki rowerowe i komunikacyjne. Ich występowaniu sprzyja wiele czynników, w tym środowiskowe i osobnicze. Znajomość etiologii uszkodzeń urazowych jest niezbędna do opracowania zasad przeciwdziałania im.
Cel pracy. Określenie przyczyn i częstości występowania uszkodzeń urazowych zębów stałych u dzieci i młodzieży oraz związku typu uszkodzenia z płcią i wiekiem pacjentów.
Materiał i metody. Dokonano analizy retrospektywnej dokumentacji medycznej 1934 pacjentów w wieku 6–18 lat, którzy zgłosili się do Zakładu Stomatologii Dziecięcej w ramach dyżuru w latach 2012–2014. Zebrano dane o przypadkach uszkodzeń urazowych zębów stałych, płci pacjenta, wieku w momencie urazu, przyczynie i miejscu urazu, rodzaju i liczbie uszkodzonych zębów, typie uszkodzenia zębów i okolicznych tkanek oraz współwystępowaniu różnych typów uszkodzeń. Do analizy statystycznej wykorzystano test c2 i współczynnik korelacji rang Spearmana.
Wyniki. U 127 pacjentów (44 dziewcząt oraz 83 chłopców) stwierdzono uszkodzenia urazowe 316 zębów. Najczęstszą ich przyczyną był upadek. Z aktywnością sportową wiązało się 29,07% uszkodzeń urazowych, a z przemocą 3,94%. Najczęściej spotykanymi typami uszkodzeń były nadwichnięcia i złamania szkliwno-zębinowe niepowikłane. W przypadku 60 zębów zaobserwowano więcej niż jedno uszkodzenie. Urazom ulegały przeważnie zęby sieczne przyśrodkowe szczęki.
Wnioski. Chłopcy częściej doświadczają urazów zębów niż dziewczęta, a uszkodzenia dotyczą więcej niż jednego zęba oraz częściej dochodzi u nich do złamań szkliwno-zębinowych powikłanych obnażeniem miazgi. Większość urazów zdarza się poza domem i szkołą. Zwykle są dziełem przypadku, ale z wiekiem zwiększa się częstość uszkodzeń zębów spowodowanych pobiciem.

Abstract

Background. Traumatic injuries of permanent teeth in children aged 6–18 years are caused among other thing by accidental falls, collisions with an object or another person, bicycle and traffic crashes. There are many factors reinforcing their occurrence, including environmental and individual ones. The knowledge of the etiology of traumatic injuries is necessary for developing rules to prevent their occurrence.
Objectives. To establish causes and the incidence of traumatic injuries of permanent teeth in children and adolescents and the connection between this type of injury and patients’ sex and age.
Material and Methods. A retrospective analysis of 1934 medical records of patients (aged 6–18 years) who attended the Pediatric Dentistry Department WUM in Warsaw in years 2012–2014 was conducted. Cases of traumatic injuries of permanent teeth, patient’s sex, age at the time of injury, the cause and place of the injury, the number and type of injured teeth, the type of teeth and tissue area injuries and co-occurrence of different types of injuries have been recored. c2 test and Spearman’s rank correlation coefficient have been applied in order to conduct the statistic analysis.
Results. 127 patients (44 girls and 83 boys) have been diagnosed with traumatic injuries of 316 teeth. Their most frequent cause was falling. 29.07% of injuries were associated with sport activities and 3.94% with violence. The most frequent types of injuries are subluxation and uncomplicated enamel-dentin fractures. More than one injury has been diagnosed in 60 teeth. Mandibular central incisors have been damaged most frequently.
Conclusion. Boys suffer injuries more frequently than girls. They damage a greater number of teeth and more often these injuries cause crown fractures with denudations of dental pulp. Most injuries occur outside home or school. Usually they are caused accidentally, however the number of teeth injuries caused by beating increases with age.

Słowa kluczowe

urazy zębów stałych, dzieci, epidemiologia, etiologia

Key words

permanent teeth trauma, children, epidemiology, etiology

References (27)

 1. Artun J., al-Azemi R.: Social and behavioral risk factors for maxillary incisor trauma in an adolescent Arab population. Dent. Traumatol. 2009, 25, 589–593.
 2. Soriano E.P., Caldas A.F. Jr., Carvalho M.V.D., Amorim Filho H.A.: Prevalence and risk factors related to traumatic dental injuries in Brazilian schoolchildren. Dent. Traumatol. 2007, 23, 232–240.
 3. Hecova H., Tzigkounakis V., Merglova V., Netolicky J.: A retrospective study of 889 injured permanent teeth. Dent. Traumatol. 2010, 26, 466–475.
 4. Sheikh-Nezami M., Akbari M., Shamsian K., Vasigh S., Rouhani A.: Retrospective study of traumatic dental injuries in North-East of Iran. J. Dent. Mater. Tech. 2015, 4, 37–42.
 5. Glendor U.: Aetiology and risk factors related to traumatic dental injuries – a review of the literature. Dent. Traumatol. 2009, 25, 19–31.
 6. Ranalli D.N.: Sports dentistry and dental traumatology. Dent. Traumatol. 2002, 18, 231–236.
 7. Prabhu A., Rao A.P., Govindarajan M., Reddy V., Krishnakumar R., Kaliyamoorthy S.: Attributes of dental trauma in a school population with active sports involvement. Asian J. Sports Med. 2013, 4, 190–194.
 8. Vijaykumar S., Shekhar M.G., Vijayakumar R.: Traumatic dental injuries and its relation to overweight among indian school children living in an urban area. J. Clin. Diagn. Res. 2013, 7, 2631–2633.
 9. Nicolau B., Marcenes W., Sheiham A.: Prevalence, causes and correlates of traumatic dental injuries among 13-year-olds in Brazil. Dent. Traumatol. 2001, 17, 213–217.
 10. Murthy A.K., Mallaiah P., Sanga R.: Prevalence and associated factors of traumatic dental injuries among 5- to 16-years-old schoolchildren in Bangalore City, India. Oral Heath Prev. Dent. 2014, 12, 37–43.
 11. Al-Bajjali T.T., Rajab L.D.: Traumatic dental injuries among 12-year-old Jordanian schoolchildren: An investigation on obesity and other risk factors. BMC Oral Health 2014, 7, 14, 101.
 12. Martins V.M., Sousa R.V., Rocha E.S., Leite R.B., Paiva S.M., Granville-Garcia A.F.: Dental trauma among Brazilian schoolchildren: Prevalence, treatment and associated factors. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2012, 13, 232–237.
 13. Ingle N.A., Baratam N., Charania Z.: Prevalence and factors associated with traumatic dental injuries (TDI) to anterior teeth of 11–13 year old school going children of Maduravoyal, Chennai. J. Oral Health Comm. Dent. 2010, 4, 55–60.
 14. Freire M.C.M., Vasconcelos D.N., dos Santos Vieira A., Araujo J.A., da Silveira Moreira R., de Fatima Nunes M.: Association of traumatic dental injuries with individual-, sociodemographicand school-related factors among schoolchildren in midwest Brazil. Int. J. Environ. Res. Public Health 2014, 11, 9885–9896.
 15. Biagi R., Cardarelli F., Butti A.C., Salvato A.: Sports-related dental injuries: Knowledge of first aid and mouthguard use in a sample of Italian children and youngsters. Eur. J. Paediatr. Dent. 2010, 11, 66–70.
 16. Glendor U.: Epidemiology of traumatic dental injuries – a 12 year review of the literature. Dent. Traumatol. 2008, 24, 603–611.
 17. Skaare A.B., Jacobsen I.: Dental injuries in Norwegians aged 7–18 years. Dent. Traumatol. 2003, 19, 67–71.
 18. Soares T.R.C., de Andrade R.P., Cople M.L.: Traumatic dental injury in permanent teeth of young patients attended at the federal University of Rio de Janeiro, Brazil. Dent. Traumatol. 2014, 30 312–316.
 19. Bastone E.B., Freer T.J., McNamara J.R.: Epidemiology of dental trauma: A review of the literature. Aust. Dent. J. 2000, 45, 2–9.
 20. Bakland L.K., Andreasen J.O.: Dental traumatology: Essential diagnosis and treatment planning. Endo. Top. 2004, 7, 14–34.
 21. Toprak M.E., Tuna E.B., Seymen F., Gencay K.: Traumatic dental injuries in Turkish children, Istanbul. Dent. Traumatol. 2014, 30, 280–284.
 22. Faus-Damia M., Alegre-Domingo T., Faus-Matoses I., Faus-Matoses V., Faus-Llacer V.J.: Traumatic dental injuries among schoolchildren in Valencia, Spain. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2011, 16, 292–295.
 23. Gupta S., Kumar-Jindal S., Bansal M., Singla A.: Prevalence of traumatic dental injuries and role of incisal overjet and inadequate lip coverage as risk factors among 4–15 years old government school children in BaddiBarotiwala Area, Himachal Pradesh, India. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal 2011, 16, e960–965.
 24. Oldin A., Lundren J., Nilsson M., Noren G.J., Robertson A.: Traumatic dental injuries among children aged 0–17 years in the BITA study – a longitudinal Swedish multicenter study. Dental. Traumatol. 2015, 31, 9–17.
 25. Chopra A., Lakhanpal M., Rao N.C., Gupta N., Vashisth S.: Traumatic dental injuries among 12–15-year-old school children in Pachkula. Arch. Trauma Res. 2014, 3, e18127.
 26. Onetto J.E., Flores M.T., Garbarino M.L.: Dental trauma in children and adolescents in Valparaiso, Chile. Dent. Traumatol. 1994, 10, 223–227.
 27. Mercenes W., Alessi O.N., Traebert J.: Causes and prevalence of traumatic injuries to the permanent incisors of school children aged 12 years in Jaragua do Sul, Brazil. Int. Dent. J. 2000, 50, 87–92.