Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 3, July-September, p. 358–364

doi: 10.17219/dmp/62480

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o małej lepkości – badania in vivo

The Evaluation of Caries Lesion Progression After Infiltration with a Low-Viscous Resin: In Vivo Study

Renata Dorota Zielińska1,A,B,C,D, Danuta Piątowska1,A,E, Aneta Ostrowska1,C, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska1,E,F

1 Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. W zwalczaniu próchnicy brakowało dotychczas metody pośredniej między prewencyjną remineralizacją a leczeniem inwazyjnym. Zalecanym sposobem leczenia początkowych zmian próchnicowych była obserwacja w połączeniu z poprawą nawyków higieniczno-dietetycznych pacjenta oraz stosowanie profilaktyki fluorkowej. Jedną z najnowszych metod leczenia wczesnych zmian próchnicowych jest minimalnie inwazyjna technika infiltracji.
Cel pracy. Ocena progresji zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych po zastosowaniu infiltracji żywicą o małej lepkości.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 60 pacjentów, u których po wykonaniu diagnostycznych zdjęć skrzydłowo-zgryzowych stwierdzono co najmniej 2 początkowe zmiany próchnicowe o głębokości nieprzekraczającej 1/3 zewnętrznej warstwy zębiny. Jedną z każdej pary zmian na powierzchniach stycznych poddano infiltracji preparatem Icon® (DMG, Niemcy) – grupa badana, a drugą pozostawiono do obserwacji – grupa kontrolna. Po 12 miesiącach od zastosowania żywicy Icon® u 43 osób (76 par początkowych zmian próchnicowych) przeprowadzono kliniczne i radiologiczne badanie kontrolne w celu oceny skuteczności leczenia.
Wyniki. Po 12 miesiącach obserwacji odsetek progresji zmian próchnicowych w grupie badanej (6,94%) był istotnie statystycznie mniejszy (p = 0,008, McNemar) niż w grupie kontrolnej (26,39%).
Wnioski. Infiltracja żywicą o małej lepkości jest skuteczną metodą leczenia próchnicy początkowej na powierzchniach stycznych. Mikroinwazyjna technika infiltracji stwarza możliwość zatrzymania zmian próchnicowych, które we wczesnym etapie rozwoju najczęściej nie są widoczne klinicznie.

Abstract

Background. In the treatment of caries there has not been, until now, an available method between remineralisation and the invasive treatment. In case of the incipient caries, previously recommended treatment was the observation of lesions combined with the improvement of the patient’s hygienic and dietary habits and the preventive use of fluoride. One of the latest methods of the incipient caries treatment is a minimally invasive infiltration technique.
Objectives. The aim of this study was to assess the progression of proximal caries lesions after the infiltration with a low-viscosity resin.
Material and Methods. 60 patients with at least two proximal caries lesions extending up to the third of the outer dentin confirmed with the diagnostic bitewings were included in the study. One of each pair of lesions was infiltrated with the infiltrant – Icon® (DMG, Germany) (study group) and the second one was left for observation (control group). After 12 months, clinical and radiological examination of 43 patients (76 pairs of initial caries lesions) was performed to assess the effectiveness of the treatment.
Results. After 12 months of observation, caries progression rate in the study group (6.94%) was significantly lower (p = 0.008, McNemar) than in the control group – 26.39%.
Conclusion. It has been demonstrated that the infiltration with a low-viscosity resin is an efficacious method to hamper progression of proximal lesions at the initial stage of their development.

Słowa kluczowe

infiltracja próchnicy, próchnica początkowa, próchnica powierzchni stycznych, zdjęcia skrzydłowozgryzowe

Key words

caries infiltration, incipient caries, proximal caries, bitewings

References (23)

 1. Mejàre I., Stenlund H., Zelezny-Holmlund C.: Caries incidence and lesion progression from adolescence to young adulthood: A prospective 15-year cohort study in Sweden. Caries Res. 2004, 38, 130–141.
 2. Martignon S., Chavarria N., Ekstrand K.R.: Caries status and proximal lesion behavior during a 6-year period in young adult Danes: An epidemiological investigation. Clin. Oral Invest. 2010, 14, 383–390.
 3. Mejàre I., Kàllestål C., Stenlund H.: Incidence and progression of approximal caries from 11 to 22 years of age in Sweden: A prospective radiographic study. Caries Res. 1999, 33, 93–100.
 4. Altarabulsi M.B., Alkilzy M., Splieth C.H.: Clinical applicability of resin infiltration for proximal caries. Quintessence Int. 2013, 44, 97–104.
 5. Martignon S., Ekstrand K.R., Gomez J., Lara J.S., Cortes A.: Infiltrating/sealing proximal caries lesions: A 3-year randomized clinical trial. J. Dent. Res. 2012, 91, 288–292.
 6. Kielbassa A.M., Müller J., Gernhardt C.R.: Closing the gap between oral hygiene and minimally invasive dentistry: A review on the resin infiltration technique of incipient (proximal) enamel lesions. Quintessence Int. 2009, 40, 663–681.
 7. Dziewulska A., Weyna E., Mirska-Miętek M.: Effectiveness of preventive procedures in cases of radiologically diagnosed early carious cavities on the contact surfaces of permanent teeth. Magazyn Stomatol. 2013, 23, 3, 94–97 [in Polish].
 8. Frencken J.E., Peters M.C., Manton D.J., Leal S.C., Gordan V.V., Eden E.: Minimal intervention dentistry for managing dental caries – a review. Int. Dent. J. 2012, 62, 223–243.
 9. Paris S., Hopfenmuller W., Meyer-Lueckel H.: Resin infiltration of caries lesions: An efficacy randomized trial. J. Dent. Res. 2010, 89, 823–826.
 10. Meyer-Lueckel H., Bitter K., Paris S.: Randomized controlled clinical trial on proximal caries infiltration: Three-year follow-up. Caries Res. 2012, 46, 544–548.
 11. Paris S., Meyer-Lueckel H., Colfen H., Kielbassa A.M.: Resin infiltration of artificial enamel caries lesions with experimental light curing resins. Dent. Mat. J. 2007, 26, 582–588.
 12. Paris S., Schwendicke F., Seddig S., Müller W.D., Dörfer C., Meyer-Lueckel H.: Micro-hardness and minimal loss of enamel lesions after infiltration with various resins: Influence of infiltrant composition and application frequency in vitro. J. Dent. 2013, 41, 543–548.
 13. Twetman S., Petersson G.H., Bratthall D.: Caries risk assessment as a predictor of metabolic control in young type 1 diabetics. Diabetes UK. Diabet. Med. 2005, 22, 312–315.
 14. Gawłowska P., Łaszkiewicz J.: Evaluation of the risk of caries among 3rd year students of Dentistry, Medical University of Lodz – preliminary report. Czas Stomatol. 2010, 63, 174–182 [in Polish].
 15. Kajka-Hawryluk K., Furmaniak K., Gromak-Zaremba J., Szopiński K.: Bitewing radiography in modern pediatric dentistry. Nowa Stomatol. 2015, 20, 2, 73–80 [in Polish].
 16. Bille J., Thylstrup A.: Radiographic diagnosis and clinical tissue changes in relation to treatment of approximal caries lesions. Caries Res. 1982, 16, 1–6.
 17. Mejàre I., Grondahl H.G., Carlstedt K., Grever A.C., Ottosson E.: Accuracy at radiography and probing for the diagnosis of proximal caries. Scand. J. Dent. 1985, 93, 178–184.
 18. Meyer-Lueckel H., Chatzidakis A., Naumann M., Dörfer C.E., Paris S.: Influence of application time on penetration of an infiltrant into natural enamel caries. J. Dent. 2011, 39, 465–469.
 19. Ogrodescu A., Morvay A.A., Ogodescu E., Rusu L.C., Sala C., Zetu I., Ardelean L., Bratu C.: Visualization of resin penetration into enamel caries lesions of temporary teeth – a confocal microscopic study. Rev. Chim. 2012, 63, 82–85.
 20. Paris S., Meyer-Lueckel H.: Infiltrate inhibit progression of natural caries lesions in vitro. J. Dent. Res. 2010, 89, 1276–1280.
 21. Ekstrand K.R., Bakhshandeh A., Martignon S.: Treatment of proximal superficial caries lesions on primary molar teeth with resin infiltration and fluoride varnish versus fluoride varnish alone: Efficacy after 1 year. Caries Res. 2010, 44, 41–46.
 22. Pitts N.B., Rimmer P.A.: An in vivo comparison of radiographic and directly assessed clinical caries status of posterior approximal surfaces in primary and permanent teeth. Caries Res. 1992, 26, 146–152.
 23. Hintze H., Wenzel A., Danielsen B., Nyvad B.: Reliability of visual examination, fibre-optic transillumination, and bite-wing radiography, and reproducibility of direct visual examination following tooth separation for the identification of cavitated carious lesions in contacting approximal surfaces. Caries Res. 1998, 32, 204–209.