Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 2, April-June, p. 260–267

doi: 10.17219/dmp/62275

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Stabilizowany fluorek cyny w paście do zębów jako inhibitor płytki nazębnej i związek o działaniu przeciwzapalnym – metaanaliza

Stabilized Stannous Fluoride Dentifrice as a Dental Plaque Inhibitor and an Antigingivitis Agent: Meta-Analysis

Tomasz Konopka1,A,C,D,F, Ewa Iwanicka-Grzegorek2,B, Agnieszka Mielczarek2,B,E

1 Katedra i Zakład Periodontologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

2 Zakład Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Stabilizowany fluorek cyny w paście do zębów może być skutecznym inhibitorem płytki nazębnej oraz związkiem przeciwzapalnym. Działania takie udowodniono w badaniach in vitro.
Cel pracy. Metaanaliza dotychczas przeprowadzonych randomizowanych badań kontrolnych skuteczności pasty ze stabilizowanym fluorkiem cyny w odniesieniu do redukcji płytki nazębnej (wskaźnik TMQHPI) i zmniejszania zapalenia dziąseł (wskaźnik MGI) w okresie 6 miesięcy względem pasty stanowiącej kontrolę negatywną.
Materiał i metody. W bazach Medline i Scopus dokonano przeglądu piśmiennictwa za okres od stycznia 1997 do czerwca 2015 dotyczącego wpływu stabilizowanego fluorku cyny w paście do zębów na płytkę nazębną oraz zapalenie dziąseł. Do wyliczenia skumulowanej różnicy średnich zastosowano model z efektem zmiennym.
Wyniki. Do metaanalizy wpływu pasty z fluorkiem cyny na redukcję wskaźnika płytki nazębnej po 6 miesiącach szczotkowania włączono 4 badania, w których oceniano łącznie w punkcie końcowym 336 osób w grupie badanej oraz 362 w grupie kontrolnej. W celu metaanalizy wpływu pasty z fluorkiem cyny na ograniczenie zapalenia dziąseł włączono 2 badania, w których na końcu obserwacji oceniano 128 osób w grupie badanej oraz 130 w grupie kontrolnej. Wykazano istotnie większą redukcję TMQHPI w całej jamie ustnej po zastosowaniu pasty z fluorkiem cyny (D = 0,19 ± 0,19, p = 0,0492) i trzy uwzględnione badania potwierdzały znamienną przewagę tej pasty w hamowaniu rozwoju płytki nazębnej względem kontroli negatywnej (test jednorodności p < 0,0001, I2 = 97,2%). Stwierdzono istotne zmniejszenie intensywności stanu zapalnego wyrażanego za pomocą wskaźnika MGI po użytkowaniu tej pasty (D = 0,38 ± 0,1, p = 0,0000) i oba badania potwierdziły jej przewagę w działaniu przeciwzapalnym w porównaniu z produktami z monofluorofosforanem sodu (test jednorodności p = 0,0026, I2 = 88,9%).
Wnioski. Zastosowanie pasty do zębów ze stabilizowanym fluorkiem cyny zapewnia istotne klinicznie ograniczenie zapalenia dziąseł i w mniejszym stopniu hamuje powstawanie płytki nazębnej. W związku z brakiem działań niepożądanych, głównie przebarwień zębów, pasty takie mogą być użytkowane długotrwale.

Abstract

Background. In vitro studies proved that the stabilized stannous fluoride in the dentifrice can be both an effective dental plaque inhibitor and an antigingivitis agent.
Objectives. The aim of the study was a meta-analysis of previously conducted randomized control studies determining the clinical effectiveness of stabilized stannous fluoride dentifrice with respect to the reduction of the dental plaque (TMQHPI) and reducing gingivitis (MGI) in the period of 6 months, and compared to the negative control.
Material and Methods. Basing on the MEDLINE and SCOPUS databases, the authors reviewed literature from January 1997 to June 2015 regarding the impact of the stabilized stannous fluoride containing dentifrices for dental plaque and gingivitis. Random effects model was used to calculate the weighted mean difference.
Results. For the purpose of meta-analysis of the effect of stannous fluoride containing dentifrice on the reduction of the plaque after 6 months of brushing, 4 studies were evaluated. In order to check the influence of SnF2-containing dentifrice on gingivitis reduction, meta-analysis included two studies. The significant reduction of TMQHPI in the oral cavity was observed for SnF2 dentifrice (D = 0.19 ± 0.19, p = 0.0492). Three of the mentioned studies confirmed the significant advantage of this toothpaste in reducing plaque when compared to the negative control (test of heterogeneity p < 0.0001, I2 = 97.2%). Statistically significant reduction of the intensity of gingivitis, expressed with the MGI index, was observed when this toothpaste was used (D = 0.38 ± 0.1, p = 0.0000). Both of the studies confirmed the superiority in anti-inflammatory action when compared to the products containing sodium monofluorophosphate (test of heterogeneity p = 0.0026, I2 = 88.9%).
Conclusion. Using the dentifrice containing stabilized stannous fluoride guarantees statistically significant difference in reducing gingivitis and, in smaller range, reduces dental plaque. Due to lack of side effects, mainly teeth discolorations, such toothpastes may be used for a long period of time.

Słowa kluczowe

pasta do zębów, zapalenie dziąseł, płytka nazębna, fluorek cyny, metaanaliza

Key words

toothpaste, gingivitis, dental plaque, stannous fluoride, meta-analysis

References (34)

 1. Ciancio S.G.: Controlling biofilm with evidence-based dentifrices. Compendium, 2011, 32, 70–76.
 2. Ramji N., Baig A., He T., Lawless M.A., Saletta L., Suszcynsky-Meister E., Coggan J.: Sustained antibacterial actions of a new stabilized stannous fluoride dentifrice containing sodium hexametaphosphate. Compedium, 2005, 26, (Suppl. 1), 19–28.
 3. Weiland B., Netuschil L., Hoffman T., Lorenz K.: Substantivity of amine fluotide/stannous fluoride following different modes of application: A randomized investigator-blind, placebo-controlled trail. Acta Odontol. Scand. 2008, 66, 307–313.
 4. Busscher H.J., White D.J., Geertsema-Doornbusch G.I., Atema-Smit J., Van der Mei H.C.: Stannous fluoride reduces EPS production by oral biofilm bacteria. J. Dent. Res. 2008, 86 Session of the IADR, Abstract No. 2099.
 5. Busscher H.J., White D.J., Atema-Smit J., Van der Mei H.C.: Stannous fluoride effects on plaque vitality. J. Dent. Res. 2007, 85 Session of the IADR, Abstract No. 1134.
 6. Gildea L.A., Lauglin L.T., Ho B.Y., Greyling R.A., Matheny H.E., Bushnell D.S., Winston J.L.: Anti-inflammatory action of stannous fluoride. J. Dent. Res. 2007, 85 Session of the IADR, Abstract No. 1156.
 7. Gerlach R.W., He T., Biesbrock A.R.: 0.454% stannous fluoride dentifrice and tooth staining: composite evidence. J. Dent. Res. 2007, 85 Session of the IADR, Abstract No. 691.
 8. Silness J., Löe H.: Periodontal disease in pregnancy. II. Correlation between oral hygiene and periodontal condition. Acta Odontol. Scand. 1964, 22, 112–135.
 9. Turesky S., Gilmore ND., Glickman I.: Reduced plaque formation by the chloromethyl analogue of vitamin C. J. Periodontol. 1970, 41, 41–43.
 10. Rustogi K.N., Curtis J.P., Volpe A.R., Kemp J.H., McCool J.J., Korn L.R.: Refinement of the Modified Navy Plaque Index to increase plaque scoring efficiency in gumline and interproximal tooth areas. J. Clin. Dent. 1992, 3 (Suppl. C), C9–12.
 11. Bellamy P.G., Boulding A., Farmer S., Day T.N., Barker M.L., Harris R., Mussett A.J.: Randomized in vivo trial evaluating plaque inhibition benefits of an advanced stannous-containing sodium fluoride dentifrice used in conjunction with power brush technology. Int. J. Dent. Hyg. 2014, 12, 89–95.
 12. Löe H., Silness J.: Periodontal disease in pregnancy. Prevalence and severity. Acta Odontol. Scand. 1963, 21, 533–551.
 13. Saxton C.A., van der Ouderaa F.J.: The effect of a dentifrice containing zinc citrate and triclosan on developing gingivitis. J. Periodont. Res. 1989, 24, 75–80.
 14. Lobene R.R., Weatherford T., Ross N.M., Lamm R.A., Menaker L.: A modified gingival index for use in clinical trials. Clin. Prev. Dent. 1986, 8, 3–6.
 15. Williams C., McBride S., Bolden T.E., Mostler K., Petrone D.M., Petrone M.E., Chaknis P., DeVizio W., Volpe A.R., Proskin H.M.: Clinical efficacy of an optimized stannous fluoride dentifrice. Part 3: a 6-month plaque/gingivitis clinical study, southeast USA. Compend. Contin Educat. Dent. 1997, 18 (Spec No), 16–20.
 16. McClanahan S.F., Beiswanger B.B., Bartizek R.D., Lanzalaco A.C., Bacca L., White D.J.: A comparison of stabilized stannous fluoride dentifrice and triclosan/copolymer dentifrice for efficacy in the reduction of gingivitis and gingival bleeding: six-month clinical results. J. Clin. Dent. 1997, 8, 39–45.
 17. Mankodi S., Bartizek R.D., Winston J.L., Biesbrock A.R., McClanahan S.F., He T.: Anti-gingivitis efficacy of a stabilized 0.454% stannous fluoride/sodium hexameta-phosphate dentifrice. A controlled 6-month clinical trial. J. Clin. Periodontol. 2005, 32, 75–80.
 18. Mallatt M., Mankodi S., Bauroth K., Bsoul S.A., Bartizek R.D., He T.: A controlled 6-month clinical trial to study the effects of a stannous fluoride dentifrice on gingivitis. J. Clin. Periodontol. 2007, 34, 762–767.
 19. Gunsolley J.: A meta-analysis of six-month studies of antiplaque and antigingivitis agents. JADA, 2006, 137, 1649–1757.
 20. Paraskevas S., van der Weijden G.A.: A review of the effects of stannous fluoride on gingivitis. J. Clin. Periodontol. 2006, 33, 1–13.
 21. He T., Gerlach R.W., Bartizek R.D., Gibb R.D., Dunavent J.M., Biesbrock A.R.: Meta-analysis of gingivitis effects with a 0.454% stannous fluoride dentifrice. J. Dent. Res. 2007, 85 Session of the IADR, Abstract No. 1192.
 22. Perlich M.A., Bacca L.A., Bollmer B.W., Lanzalco A.C., McClanahan S.F., Sewak L.K., Beiswanger B.B., Eichold W.A., Hull J.R., Jackson R.D., Mau M.: The clinical effect of a stabilized stannous fluoride dentifrice on plaque formation, gingivitis and gingival bleeding: a six-month study. J. Clin. Dent. 1995, 6, (Spec No), 54–58.
 23. Beiswanger B.B., Doyle P.M., Jackson R.D., Mallatt M.E., Mau M., Bollmer B.W., Crisanti M.M., Guay C.B., Lanzalco A.C., Lukacovic M.F., Majetti S., McClanahan S.F.: The clinical effect of dentifrices containing stabilized stannous fluoride on plaque formation and gingivitis – a sex-month study with a libitum brushing. J. Clin. Dent. 1995, 6, (Spec No), 46–53.
 24. Beiswanger B.B., McClanahan S.F., Bartizek R.D., Lanzalco A.C., Bacca L.A., White D.J.: The comparative efficacy of stabilized stannous fluoride dentifrice, peroxide/baking soda dentifrice and essential oil mouthrinse for a prevention of gingivitis. J. Clin. Dent. 1997, 8, (Spec No), 46–53.
 25. Mankodi S., Petrone D.M., Battista G., Petrone M.E., Chaknis P., DeVizio W., Volpe A.R., Proskin H.M.: Clinical efficacy of a optimized stannous fluoride dentifrice. Part 2: a 6-month plaque/gingivitis clinical study, northeast USA. Compend. Contin. Educat Dent. 1997, 18 (Spec No), 10–15.
 26. Barker M.L., Cheng R., Dunavent J.M., Biesbrock A.R., He T.: Meta-analysis of clinical anti-plaque effectiveness for 0.454% stannous fluoride dentifrices. J. Dent. Res. 2011, CADR Session of the IADR, Abstract No. 1318.
 27. He T., Barker M.L., Miner M., Meza M., Gerlach R.W.: Meta-analysis of age and gingivitis response with stannous fluoride dentifrice. J. Dent. Res. 2011, CADR Session of the IADR, Abstract No. 1638.
 28. Sensabaugh C., Sagel M.E.: Stannous fluoride dentifrice with sodium hexameta-phosphate: review of laboratory, clinical and practice-based date. J. Dent. Hyg. 2009, 83, 2, 1–9.
 29. Nehme M., Mason S., Hughes N., Targett D., Parkinson C., Tyson-Johnson D., Kennedy L., Milleman J.: A randomized clinical study investigating staining profile of an experimental stannous fluoride dentifrice. Am. J. Dent. 2013, 26 (Spec. No A), 32A–36A.
 30. Eke P.I., Dye B.A., Wei L., Thornton-Evans G.O., Genco R.J.: Prevalence of periodontitis in the United States: 2009 and 2010. J. Dent. Res. 2012, 91, 914–920.
 31. Sharma N., He T., Barker M.L., Biesbrock A.R.: Plaque control evaluation of a stabilized stannous fluoride dentifrice compared to a triclosan dentifrice in a six-week trial. J. Clin. Dent. 2013, 24, 31–36.
 32. He T., Barker M.L., Biesbrock A.R., Miner M., Amini P., Goyal C.R., Qaqish J.: Evaluation of anti-gingivitis benefits of stannous fluoride dentifrice among triclosan dentifrice users. Am. J. Dent. 2013, 26, 175–179.
 33. Boneta A.E., Aguilar M.M., Romeu F.L., Steward B., DeVizio W., Proskin H.M.: Comparative investigation of the efficacy of triclosan/copolymer/sodium fluoride and stannous fluoride/sodium hexametaphosphate/zinc lactate dentifrices for the control of established supragingival plaque and gingivitis in a six-month clinical study. J. Clin. Dent. 2010, 21 (Spec Iss), 117–123.
 34. Sälzer S., Slot D.E., Dörfer C.E., van der Weijden G.A.: Comparison of triclosan and stannous fluoride dentifrices on parameters of gingival inflammation and plaque scores: a systemic review and meta-analysis. Int. J. Dent. Hyg. 2015, 13, 1–17.