Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 2, April-June, p. 203–209

doi: 10.17219/dmp/61073

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Stężenie bakterii Streptococcus mutans i Lactobacillus acidophilus w ślinie a intensywność próchnicy u dzieci

Salivary Levels of Streptococcus mutans and Lactobacillus acidophilus with Regard to Caries Intensity in Children

Elżbieta Anna Sołtan1,B,D, Katarzyna Herman1,B,C,D,E,F, Urszula Kaczmarek1,A,E,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Wysokie miana bakterii kariogennych Streptococcus mutans (SM) i Lactobacillus acidophilus (LB) w ślinie mogą być jednym z czynników ryzyka rozwoju choroby próchnicowej.
Cel pracy. Analiza zależności między stężeniami SM i LB w ślinie a próchnicą zębów u dzieci oraz ocena skuteczności edukacji prozdrowotnej w redukcji liczby wymienionych bakterii.
Materiał i metody. Zbadano 74 dzieci w wieku 6–8 lat (badanie 1). Przeprowadzono edukację prozdrowotną z zakresu profilaktyki próchnicy (prezentacja multimedialna, instruktaż higieniczny, zalecenie leczenia ubytków). Oceniono stan uzębienia za pomocą liczb puw/z, PUW/Z i higieny jamy ustnej (wskaźnik OHI). Badanych podzielono na trzy grupy w zależności od podatności na próchnicę w zębach mlecznych: grupa A: puw/z ≤ 4, grupa B: 4 < puw/z ≤ 8, grupa C: puw/z > 8. Oznaczono miana SM i LB w niestymulowanej ślinie mieszanej. Po roku powtórzono badanie według powyższego schematu (badanie 2).
Wyniki. Odsetek dzieci z wysokim mianem SM (≥ 105 CFU/ml) był istotnie wyższy w grupie C w porównaniu z A w badaniu 1 (odpowiednio: 70% vs 32,14%; p < 0,05). Wartości średnie OHI były znamiennie wyższe w grupie C niż w grupie A w obu badaniach. W badaniu 2 wartości średnie OHI oraz miana LB i SM nie zmieniły się istotnie w badanych grupach. Stwierdzono znamienny wzrost średnich wartości wskaźnika leczenia zębów mlecznych we wszystkich grupach w porównaniu z badaniem 1. Średnie wartości PUW/Z i P/Z były najniższe w grupie A. W grupie C stwierdzono istotny statystyczne wzrost wartości średniej PUW/Z: w badaniu 1: 0,70, w badaniu 2: 1,00 (p < 0,05).
Wnioski. Leczenie zachowawcze i edukacja prozdrowotna nie wpływają istotnie na redukcję poziomu kariogennych patogenów w ślinie. Wskazane jest stosowanie środków antybakteryjnych.

Abstract

Background. High titers cariogenic bacteria Streptococcus mutans (SM) and Lactobacillus acidophilus (LB) in the saliva may be one of the risk factors for caries.
Objectives. The aim of the study was to analyze the relationship between salivary levels of SM and LB with regard to dental caries in children, and to assess the effectiveness of health education in reducing the number of these bacteria.
Material and Methods. Seventy four children aged 6–8 (study 1) were examined. Pro-health education for the prevention of dental caries was carried out. The authors rated dental health with the help of numbers dmf/t, DMF/T, as well as oral hygiene (OHI). Three groups were listed: Group A: dmf/t ≤ 4, Group B: 4 < dmf/t ≤ 8, Group C: dmf/t > 8. Titers of SM and LB were marked in unstimulated mixed saliva. After one year, the study was repeated according to the abovementioned pattern (study 2).
Results. The proportion of children with a high SM titer (≥ 105 CFU/mL) was significantly higher in the group C as compared to group A (70% vs. 32.14%; respectively p < 0.05). The mean OHI values were significantly higher in group C than in group A both in the study 1 and 2. In the study 2, the mean OHI values and LB and SM titers did not show any significant differences in the two groups. A significant increase in the average value of the index treatment of deciduous teeth was found in all groups compared to the study 1. Average DMF/T and D/T values were the lowest in group A. A significant increase in the mean DMF/T value was found in group C (study 1: 0.70; study 2: 1.00; p < 0.05).
Conclusion. Health education does not significantly affect reducing the level of cariogenic pathogens in saliva. It is desirable to use antimicrobial agents.

Słowa kluczowe

dzieci, ślina, próchnica, bakterie

Key words

children, saliva, tooth decay, bacteria

References (19)

 1. Napimoga M.H., Höfling J.F., Klein M.I., Kamiya R.U., Gonçalves R.B.: Tansmission, diversity and virulence factors of Streptococcus mutans genotypes. J. Oral Sci. 2005, 47, 59–64.
 2. Campus G., Lumbau A., Bachisio S.L.: Caries experience and Streptococci and Lactobacilli salivary levels in 6–8-year-old Sardinians. Int. J. Paediatr. Dent. 2000, 10, 306–312.
 3. Caufield P.W., Cutter G.R., Dasanayake A.P.: Initial acquisition of mutans streptococci by infants: evidence for a discrete window of infectivity. J. Dent. Res. 1993, 72, 37–45.
 4. Milgrom P., Riedy C.A., Weinstein P., Tanner A.C., Manibusan L., Bruss J.: Dental caries and its relationship to bacterial infection, hypoplasia, diet, and oral hygiene in 6- to 36-month-old children. Community Dent. Oral Epidemiol. 2000, 28, 295–306.
 5. Szczepańska J., Lubowiecka-Gontarek B., Pawłowska E., Szydłowska-Walendowska B.: Caries risk factors related to nutrition and salivary levels of cariogenic bacteria in children in the age of 3 years. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 156–164 [in Polish].
 6. Jshikava H., Aiba Y., Nakanishi M., Oh-Hayashi Y., Koga Y.: Suppression of periodontal pathogenic bacteria in the saliva of human by the administration of Lactobacillus salivarius TI 2711. J. Jpn. Soc. Periodont. 2003, 45, 105–112.
 7. Nikawa H., Tomiyama Y., Hiramatsu M., Yushita K., Takamoto Y., Ishi H., Mimura S., Hiyama A., Sasahara H., Kawahara K., Makihira S., Satoda T., Takemoto T., Murata H., Mine Y., Taji T.: Bovine milk fermented with Lactobacillus rhamnosus L8020 decreases the oral carriage of mutans streptococci and the burden of periodontal pathogens. J. Investig. Clin. Dent. 2011, 2, 187–196.
 8. Shimada A., Noda M., Matoba Y., Kumagai T., Kozai K., Sugiyama M.: Oral lactic acid bacteria related to the occurrence and/or progression of dental caries in Japanese preschool children. Biosci. Microb. Food Health, 2015, 34, 29–36.
 9. Ghasempour M., Rajabnia R., Irannejad A., Hamzeh M., Ferdosi E., Bagheri M.: Frequency, biofilm formation and acid susceptibility of Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus in saliva of preschool children with different levels of caries activity. Dent. Res. J. (Ishafan), 2013, 10, 440–445.
 10. Kouidhi B., Fdhila K., Ben Slama R., Mahdouani K., Hentati H., Najjari F., Bakhrouf A., Chaieb K.: Molecular detection of bacteria associated to dental caries in 4–12-year-old Tunisian children. Microb Pathog. 2014, 71–72, 32–36.
 11. Ma C., Chen F., Zhang Y., Sun X., Tong P., Si Y., Zheng S.: Comparison of oral microbial profiles between children with severe early childhood caries and caries-free children using the human oral microbe identification microarray. PLoS One. 2015, 10, e0122075.
 12. Nanda J., Sachdev V., Sandhu M., Deep-Singh-Nanda K.: Correlation between dental caries experience and mutans streptococci counts using saliva and plaque as microbial risk indicators in 3–8 year old children. A cross Sectional study. J. Clin. Exp. Dent. 2015, 7, e114–118.
 13. Stańczak-Sionek D., Szpringer-Nodzak M., Remiszewski A., Osowiecki H.: Using of the bacteriological test to assess risk of dental caries at children up to three years of age. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 273–279 [in Polish].
 14. Zhang Q., Bian Z., Fan M., van Palenstein Helderman W.H.: Salivary mutans streptococci counts as indicators in caries risk assessment in 6–7-year-old Chinese children. J. Dent. 2007, 35, 177–180.
 15. Krawczyk D.: Permanent tooth caries and the bacterial count in saliva and dental plaque. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 202–207 [in Polish].
 16. Manowiec J., Lisiecka K., Suszczewicz A.: Effect of preventive programme in preschool children on number of Streptococcus mutans and Lactobacillus in saliva. Dent. Med. Probl. 2003, 40, 281–286 [in Polish].
 17. Sánchez-Acedo M., Montiel-Company J.M., Dasí-Fernández F., Almerich-Silla J.M.: Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus detection by polymerase chain reaction and their relation to dental caries in 12 and 15 year-old schoolchildren in Valencia (Spain). Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2013, 18, e839–845.
 18. Nakas E., Zukanović A.: The prevalence of cariogenic salivary micro-organisms in children of various ages. Bosn. J. Basic Med. Sci. 2007, 7, 166–170.
 19. Guideline on xylitol use in caries prevention. AAPD guideline, Reference mannual 2014/15, 36, 175–178.