Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 2, April-June, p. 193–202

doi: 10.17219/dmp/61975

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Choroba próchnicowa zębów i jej następstwa u niepełnosprawnych pacjentów dorosłych leczonych w znieczuleniu ogólnym

Dental Caries and its Results in Adult Disabled Patients Treated Under General Anesthesia

Barbara Hendzel1,A,B,C,D,E,F, Ewa Wolańska1,B,C

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Pacjenci niepełnosprawni z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi charakteryzują się złym stanem zmineralizowanych tkanek zębów oraz przyzębia. U pacjentów niepełnosprawnych opieka stomatologiczna, diagnostyka oraz leczenie chorób zębów i przyzębia są wciąż niewystarczające w stosunku do istniejących potrzeb. Stwierdzono, że w tej grupie osób najbardziej zaleca się leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym.
Cel pracy. Ocena stanu zmineralizowanych tkanek zębów w aspekcie choroby próchnicowej i jej powikłań w grupie niepełnosprawnych pacjentów dorosłych z województwa lubelskiego leczonych w znieczuleniu ogólnym.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 147 pacjentów obojga płci, w tym 61 kobiet i 86 mężczyzn, w wieku od 18 do 56 lat pochodzących z województwa lubelskiego. W badanej grupie leczenie w znieczuleniu ogólnym po raz pierwszy było wykonane u 89,80% pacjentów, a po raz kolejny u 10,20%. Badane osoby w 40,14% (n = 59) pochodziły z dużego miasta, 23,13% (n = 34) z małego miasta i 36,73% (n = 54) osób badanych pochodziło ze wsi. Badanie kliniczne stanu zdrowia jamy ustnej przeprowadzono z użyciem lusterka i zgłębnika w warunkach sali operacyjnej. Stan tkanek zębów oceniono, określając frekwencję próchnicy, intensywność próchnicy, średnią liczbę D3MFT oraz poszczególne jej składowe D3T, MT, FT.
Wyniki. Uzyskane wyniki badań własnych wskazują na 100% frekwencję choroby próchnicowej wśród dorosłych pacjentów niepełnosprawnych poddanych leczeniu stomatologicznemu w znieczuleniu ogólnym. Intensywność próchnicy w badanej populacji wyrażona średnią wartością liczby D3MFT wynosiła 13,13. Średnia wartość jej składowych odpowiednio D3T – 10,92; MT – 0,95; FT – 1,26.
Wnioski. Stwierdzona 100% frekwencja próchnicy oraz duże wartości średniej liczby D3MFT i składowej D3T świadczą o złym stanie zmineralizowanych tkanek zębów u dorosłych pacjentów niepełnosprawnych skierowanych do leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym. Dorośli pacjenci niepełnosprawni wymagają szczególnej opieki stomatologicznej.

Abstract

Background. Disabled patients with somatic and mental disorders are characterized by poor condition of mineralized tooth and periodontal tissue. Dental care, diagnostics, and treatment of tooth and periodontal diseases are still insufficient for these patients. It has been concluded that dental treatment under general anesthesia is the most recommended one for this group of patients.
Objectives. The aim of the study was to assess the condition of mineralized tooth tissues in view of dental caries and its results in disabled adults from the Lublin region treated under general anesthesia.
Material and Methods. The examined group consisted of 147 patients of both sexes (61 females and 86 males), aged 18 to 56 years, and coming from the Lublin region. In this group of patients, the dental treatment under general anesthesia was performed for the first time in 89.80% patients, and in 10.20% for the successive time. Forty point fourteen percent (n = 59) of the examined patients were residents of a big city, 23.13% (n = 34) came from a small town, and 36.73% (n = 54) from a village. Clinical examinations were carried out using the dental mirror and the dental probe, in artificial light in the operating theatre. The condition of tooth tissue was assessed through caries prevalence, the average D3MFT number and its components D3T, MT, FT.
Results. The obtained results revealed 100% caries prevalence in adult disabled patients who underwent dental treatment under general anesthesia. Caries intensity in all these patients was expressed by a mean value of D3MFT and equaled 13.13, whereas the mean value of its components was D3T – 10.92; MT – 0.95; FT – 1.26, respectively.
Conclusion. One hundred percent of caries frequency and high average values of D3MFT and its component D3T show the poor condition of mineralized tooth tissue in the group of adult disabled patients treated under general anesthesia. Adult disabled patients require special dental care.

Słowa kluczowe

znieczulenie ogólne, choroba próchnicowa, pacjenci niepełnosprawni, D3MFT

Key words

general anesthesia, caries, adult disabled patients, D3MFT

References (30)

 1. Borysewicz-Lewicka M., Wochna-Sobańska M., Mielnik-Błaszczak M., Stokowska W., Waszkiel D., Gerreth K.: Results of the report evaluating the condition of oral cavity, medical needs and dental care availability for children and disabled/chronically ill teenagers. Czas. Stomatol. 2010, 63, 90–101 [in Polish].
 2. Choi N.K., Yang K.H.: A study on the dental disease of the handicapped. J. Dent. Child. 2003, 70, 153–158.
 3. Desai M., Messer LB., Galache H.: A study of dental treatment needs of children with disabilities in Melbourne, Australia. Austral. Dent. J. 2001, 46, 41–50.
 4. Gerreth K., Borysewicz-Lewicka M.: Dental caries occurrence in special – care schoolchildren with varying degree of intellectual disability. Pol. J. Environ. Stud. 2008, 17, 6A, 68–72.
 5. Shyama M., Al-Mutawa S.A., Honkala S., Sugathan T., Honkala E.: Oral hygiene and periodontal conditions in special needs children and young adults in Kuwait. J. Disab. Oral Health 2000, 1, 13–19.
 6. Dziedzic A.: Analysis of dental care for the patients of the specialist, psychiatric health care complex. Nowa Stomatol. 2004, 9, 1, 11–16 [in Polish].
 7. Michałowski A., Mielnik-Błaszczak M., Skawińska A., Teleon-Przekora E.: Dental procedures performed in general anaesthesia in the Chair and Department of Paedodontics, Medical University of Lublin – yearly observation. Magazyn Stomatol. 2009, 19, 9, 70–72 [in Polish].
 8. Mielnik-Błaszczak M., Krawczyk D., Pels E., Michałowski A., Borowska M.: Needs for dental treatment in handicapped children. Annales UMCS, 2003, 58, 2, 1–6.
 9. Dobroczyńska-Krefta B.: Evaluation of oral cavity condition in disabled and mentally retarded adults and influence of the provided care on their dental needs. Doctoral dissertation UM Lublin, 2010, pg 63,72,236 [in Polish].
 10. Michałowski A.: Evaluation of medical needs of children and teenagers from Lublin region who underwent dental treatment in general anaesthesia. Doctoral dissertation AM Lublin, 2004, pg 41, 65, 126, 133 [in Polish].
 11. Manowska B., Diechtiarow D., Arkuszewski P.: Analysis of problems concerning dental care in mentally handicapped adult patients Czas. Stomatol. 2008, 61, 420–427 [in Polish].
 12. Gabre P., Martinsson T., Gahnberg L.: Move of adults with intellectual disability from institutions to communitybased living changes of food arrangements and oral health. Swed. Dent. J. 2002, 26, 81–88.
 13. Gerreth K., Gromadzińska-Zapłata E., Liweń B., Paszyńska E.: Evaluation of oral health in intellectually retarded people who actively do sport. Dent. Forum, 2007, 35, 35–39 [in Polish].
 14. Hilt A., Daszkowska M., Filipińska-Skąpska R., Proc P., Wochna-Sobańska M.: Teeth condition and dental needs of children with somatic and psychic disorders from Łódz voivodeship. Czas. Stomatol. 2009, 62, 262–270 [in Polish].
 15. Paszyńska E., Jurga J., Dyszkiewicz-Konwińska M., Mehr K.: Evaluation of the oral condition prophylaxis programme for intellectually disabled patients. Pediatr. Med. Rodz. 2009, 5, 271–275 [in Polish].
 16. Seirawan H., Schneiderman J., Greene V., Mulligan R.: Interdisciplinary approach to oral health for persons with developmental disabilities. Spec. Care Dentist. 2008, 28, 43–52.
 17. Schulte A.G., Freyer K., Bissar A.: Caries experience and treatment need in adults with intellectual disabilities in two German regions. Commun Dent. Health 2013,30, 39–44.
 18. Gerreth K.: Dental treatment of disabled and chronically ill patient – diagnostics and therapy. Nowa Stomatol. 2015, 20, 2, 59–64 [in Polish].
 19. Cumella S., Ransford N., Lyons J., Burnham H.: Needs for oral care among people with intellectual disability not in contact with Community Dental Services. J. Intellect. Disabil. Res. 2000, 44, Part I, 45–52.
 20. Karjalainen S., Vanhamaki M., Kanto D., Kossi L., Sewon L., Salo M.: Long-term physical inactivity and oral health in Finnish adults with intellectual disability. Acta Odontol. Scand. 2002, 60, 50–55.
 21. Dellavia C., Allievi C., Pallavera A., Rosati R., Sfrza Ch.: Oral health conditions in Italian Special Olympics athletes. Spec. Care Dent. 2009, 29, 69–74.
 22. Vazquez C.R., Garcilan M.R., Riaboo R., Bratos E.: Prevalence of dental caries in an adult population with mental disabilities in Spain. Spec. Care Dent. 2002, 22, 65–69.
 23. Mielnik-Błaszczak M., Pels E., Stanios-Śnieżyńska J., Bałanda W., Kalisiewicz K.: Selected dental issues investigated in patients with somatic diseases. Pol. J. Environ. Stud. 2006, 15, 6B, 214–218.
 24. Postek-Stefańska L., Gruszka E.: The condition of masticatory system and dental needs in special care children basing on the literature. Twój Przegląd Stomatol. 2005, 9, 12–16 [in Polish].
 25. Stachurski P., Warsz M., Rudnicka-Siwek K., Zioło A.: Assesment of the state of dentition and oral hygiene in 16–25-year-old young people with mild and moderate mental disability. Adv. Med. Sci. 2006, 51, suppl.,1, 200–203.
 26. Manish J., Mathur A., Sawla L., Choudhary G., Kabra K., Duraiswamy P., Kulkarni S.: Oral health status of mentally disabled subjects in India. J. Oral Sci. 2009, 51, 333–340.
 27. Pregliasco F., Ottolina P., Mensi C., Carmagnola D., Giussani F., Abati S., Strohmenger L.: Oral health profile in an institutionalized population of Italian adults with mental retardation. Spec. Care Dent. 2001, 21, 227–231.
 28. O’Donnell D., Sheiham A., Wai Y.K.: Dental findings in 4-, 14-, and 25-to 35-year-old Hong Kong residents with mental and physical disabilities. Spec. Care Dent. 2002, 22, 231–234.
 29. Chroma S., Iwanicka-Grzegorek E.: Dental treatment in autistic patients basing on literature. Nowa Stomatol. 2009, 14, 1–2, 32–35 [in Polish].
 30. Górski M., Buczkowska-Radlińska J.: Teeth and peridontium condition in moderately retarded children versus health awareness of their parents. Ann. Acad. Med. Stein. 2007, 53, 92–99 [in Polish].