Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 1, January-March, p. 89–102

doi: 10.17219/dmp/60138

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Leczenie ortognatyczne z perspektywy pacjenta – badanie ankietowe

Orthognathic Treatment: Patient’s Perspective. A Survey Questionnaire

Sylwia Hnitecka1,A,B,C,D,E,F, Marek Nahajowski1,A,B,C,D,E,F, Józef Andrzej Komorski2,F, Kamil Nelke2,A,C,D,E,F

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

2 Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Wady twarzoczaszki są spowodowane nieprawidłowościami w budowie szkieletowej kości szczęki i żuchwy. Zabiegi ortognatyczne wykonuje się w celu przywrócenia prawidłowych proporcji twarzy, funkcji, estetyki. Pacjenci świadomi swojej wady gnatycznej starają się znaleźć jak najwięcej informacji dotyczących sposobów jej korygowania. Operacje wiążą się z dużą zmianą w życiu pacjenta na gruncie fizycznym i psychicznym. Informacje znalezione na forach internetowych często kształtują postępowanie pacjenta zarówno przed zabiegiem operacyjnym, jak i po nim.
Cel pracy. Analiza postrzegania wad gnatycznych oraz indywidualnej oceny wpływu zabiegów ortognatycznych u pacjentów operowanych i przygotowujących się do operacji na podstawie korelacji obaw i oczekiwań pacjentów przed zabiegiem z opiniami na temat rezultatów operacji wyrażonymi przez grupę osób po zabiegu.
Materiał i metody. Badane osoby były użytkownikami forum internetowego podejmującego zagadnienia różnych wad twarzoczaszki (www.progenia.org). Pacjentów podzielono na dwie grupy: I – pacjenci przed zabiegiem: 80 osób (69 K, 11 M) oraz II – pacjenci po zabiegu: 50 osób (43 K, 7 M). Do analizy wyników użyto elektronicznego, anonimowego badania ankietowego użytkowników internetowego forum, wykorzystującego autorskie kwestionariusze badawcze.
Wyniki. Najbardziej negatywnym skutkiem posiadania wady gnatycznej jest deformacja twarzoczaszki w obrębie piętra dolnego (56% K, 71% M z grupy II), co jest główną przyczyną skłaniającą do poddania się zabiegowi. Większość pacjentów z wadami gnatycznymi przyznaje, że jest przez to mniej pewna siebie (28% K, 39% M). Ankietowani (65% K, 64% M) twierdzą, że leczenie zmieni znacząco ich życie. Po zabiegu zwiększa się poczucie atrakcyjności, samoocena. Dochodzi do wielu zmian w układzie stomatognatycznym.
Wnioski. Pacjenci o swojej wadzie zgryzu dowiadują się głównie od lekarza. Od operacji oczekują poprawy wyglądu i funkcjonowania. Większość obawia się pooperacyjnych parestezji. Ponad 50% ankietowanych wskazuje na dobry przebieg rekonwalescencji. Oczekiwania odnośnie do zabiegu spełniły się u większości ankietowanych. Dominują pochlebne opinie na temat rezultatów leczenia. Aż 82% przyznaje, że warto było poddać się leczeniu i poleca je pacjentom z podobnymi wadami.

Abstract

Background. Dentofacial deformities are related with inappropriate skeletal structure of mandibular and maxillary bones. Orthognathic surgery is performed in order to improve proper facial proportions, as well as its function and aesthetics. Patients aware of their deformity seek information related to the potential choices of treatment. Surgeries influence both physical and mental aspects of patient’s life. Information from internet forums often influences patients’ behavior before and after surgery.
Objectives. The aim of this study was to analyze the perception of dentofacial deformities and individual impact of orthognathic surgery on patients operated and being prepared for surgery based on correlation of fears and expectations before surgery with opinions regarding the operation’s effects expressed by post-operative participants.
Material and Methods. The study material consisted of participants from the internet forum for patients with dentofacial deformities (www.progenia.org) divided into 2 study groups: I – patients before surgery: 80 people (69 F, 11 M), II – 50 people (43 F, 7 M) after surgery. In the study, the authors used a self-designed anonymous survey questionnaire.
Results. The most negative aspect related with dentofacial deformity was noticed on the lower parts of the face (56% F, 71% M, group II), which was the main reason for participating in the surgery. A lot of patients with dentofacial deformities admit that they lack self-confidence (28% F, 39% M). Respondents (65% F, 64% M) conclude that this treatment might change their lives. The sense of attractiveness and self-assessment increases after surgery. Moreover, some changes in the stomatognathic system are noticed.
Conclusion. In most cases patients get information with regard to their dentofacial deformity from doctors. After surgery, the majority of patients expect changes in their appearance and better functioning. Respondents are afraid of post-surgical paresthesias. More than 50% of participants indicate a very good post-operative convalescence. In almost all cases surgical expectations came true. Many favorable opinions concerning surgical effects are noticed. About 82% of respondents conclude that it was worth to participate in treatment and they recommend this solution for other patients with similar deformities.

Słowa kluczowe

wady gnatyczne, chirurgia ortognatyczna, jakość życia, badanie ankietowe

Key words

dentofacial deformities, orthognathic surgery, quality of life, survey questionnaire

References (27)

 1. Lazaridou-Terzoudi T., Kiyak H.A., Athanasiou A.E., Melsen B.: Long – term assessment of psychologic outcomes of orthognathic surgery. J. Oral Maxillofac. Surg. 2003, 61, 545–552.
 2. Cunningham S.J., Hunt N.P., Feinmann C.: Psychological aspects of orthognathic surgery: a review of the literature. Int. J. Adult Orhod. Orthognath. Surg. 1995, 10, 159–172.
 3. Finlay P.M., Atkinson J.M., Moss K.F.: Orthognathic surgery: patient expectations; psychological profile and satisfaction with outcome. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 1995, 33, 9–14.
 4. Phillips C., Kiyak H.A., Bloomquist D., Turvey T.A.: Perceptions of recovery and satisfaction in the short term after orthognathic surgery. J. Oral Maxillofac. Surg. 2004, 62, 535–544.
 5. Miguel J.A., Palomares N.B., Feu D.: Life-quality of orthognathic surgery patients: the search for an integral diagnosis. Dental Press J. Orthod. 2014, 19, 123–137.
 6. Steenen S.A, van Teeseling R.A., Vulink N.C., Becking A.G.: Psychological aspects of orthognathic surgery. Ned. Tijdschr. Tandheelkd. 2014, 121, 446–452.
 7. Flanary C.M., Barnwell G.M., Alexander J.M.: Patient perceptions of orthognathic surgery. Am. J. Orthod. 1985, 88, 137–145.
 8. Hunt O.T., Johnston C.D., Hepper P.G., Burden D.J.: The psychosocial impact of orthognathic surgery: a systematic review. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2001, 120, 490–497.
 9. Forssell H., Finne K., Forssell K., Panula K., Blinnika L-M.: Expectations and perceptions regarding treatment: a prospective study of patients undergoing orthognathic surgery. Int. J. Adult Orthod. Orthognath. Surg. 1998, 13, 107—113.
 10. Williams R.W., Travess H.C., Williams A.C.: Patients’ experiences after undergoing orthognathic surgery at NHS hospital in the south west of England. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 2004, 42, 419–431.
 11. Modig M., Andersson L., Wardh I.: Patients’ perception of improvement after orthognathic surgery: Pilot study. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006, 44, 24–27.
 12. Posnick J.C., Wallace J.: Complex orthognathic surgery: assessment of patient satisfaction. J. Oral Maxillofac. Surg. 2008, 66, 934–942.
 13. Travess H.C., Cunningham S.J., Newton J.T.: Recovery of sensation after orthognathic treatment: Patients’ perspective. Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. 2008, 134, 251–259.
 14. Rustemeyer J., Eke Z., Bremerich A.: Perception of improvement after orthognathic surgery: the important variables affecting patient satisfaction. Oral Maxillofac. Surg. 2010, 14, 155–162.
 15. Herbelein T.A., Baumgartner R.: Factors affecting response rates to mailed questionnaires: a quantitative analysis of the published literature. Am. Sociol. Rev. 1998, 43, 447–462.
 16. Motegi E., Hatch J.P., Rugh J.D., Yamaguchi H.: Health – related quality of life and psychological function 5 years after orthognathic surgery. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2003, 124, 138–143.
 17. Kiyak H.A., Hohl T., West R.A., McNeill R.W.: Psychologic changes in orthognathic surgery patients: a 24-month follow up. J. Oral Maxillofac. Surg. 1984, 42, 506–512.
 18. Lee S., McGrath L., Samman N.: Impact of orthognathic surgery on quality of life. J. Oral Maxillofac. Surg. 2008, 66, 1194–1199.
 19. Proothi M., Drew S.J., Sachs S.A.: Motivating factors for patients undergoing orthognathic surgery evaluation. J. Oral Maxillofac. Surg. 2010, 68, 1555–1559.
 20. Heldt L., Haffke E.A., Davis L.F.: The psychological and social aspects of orthognathic treatment. Am. J. Orthod. 1982, 82, 318–328.
 21. Alves e Silva A.C., Carvalho R.A., Santos Tde S., Rocha N.S., Gomes A.C., de Oliveira e Silva E.D.: Evaluation of life quality of patients submitted to orthognathic surgery. Dental Press J. Orthod. 2013, 18, 107–114.
 22. Barbosa A.L., Marcantonio E., Barbosa C.E., Gabrielli M.F., Gabrielli M.A.: Psychological evaluation of patients scheduled for orthognathic surgery. J. Nihon Univ. Sch. Dent. 1993, 35, 1–9.
 23. Siow K.K., Ong S.T., Lian C.B,. Ngeow W.C.: Satisfaction of orthognathic surgical patients in a Malaysian population. J. Oral Sci. 2002, 44, 165–171.
 24. Rustemeyer J., Gregersen J.: Quality of Life in orthognathic surgery patients: Post – surgical improvements in aesthetics and self – confidence. J. Craniomaxillofac. Surg. 2002, 40, 400–404.
 25. Sadek H., Salem G.: Psychological aspects of orthognathic surgery and its effect on quality of life in Egyptian patients. East Mediterr. Health J. 2007, 13, 150–159.
 26. Pahkala R.H., Kellokoski J.K.: Surgical-orthodontic treatment and patients’ functional and psychosocial wellbeing. Am. J. Orthod Dentofacial. Orthop. 2007, 132, 158–164.
 27. Al Kharafi L., Al. Hajery D., Andersson L.: Orthognathic surgery: pretreatment information and patient satisfaction. Med. Princ Pract. 2014, 23, 218–224.