Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 1, January-March, p. 83–88

doi: 10.17219/dmp/60348

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Porównanie skuteczności usuwania płytki nazębnej z użyciem miękkich szczotek manualnych

Comparison of the Efficiency of Dental Plaque Removal with the Use of Soft Manual Toothbrushes

Iwona Grzesiak-Gasek1,B,C,D, Urszula Kaczmarek1,A,C,D,E,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Skuteczne usuwanie płytki nazębnej jest podstawą zapobiegania próchnicy zębów i chorobom przyzębia. Wybór szczotki i stosowana technika szczotkowania zależy od stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta, umiejętności manualnych i indywidualnych preferencji. Przy wyborze szczotki dla pacjenta należy kierować się jego wiekiem i sprawnością manualną, podatnością na próchnicę, obecnością ubytków niepróchnicowego pochodzenia oraz stanem przyzębia.
Cel pracy. Celem pracy jest porównanie skuteczności usuwania płytki nazębnej za pomocą dwóch miękkich szczotek z różnym kształtem części pracującej.
Materiał i metody. Badaniem objęto 50 osób (32 kobiety i 18 mężczyzn; średnia wieku: 23 lata), które podzielono na dwie grupy i przydzielono im szczotki Colgate® Slim Soft™ (grupa I) i Curaprox™ Soft (grupa II). U badanych oceniano płytkę nazębną po wybarwieniu za pomocą wskaźnika RMNPI (Navy Plaque Index) zmodyfikowanego przez Rustogi et al. przed dwuminutowym oczyszczaniem zębów i po nim. Osoby badane oceniły ponadto komfort szczotkowania zębów.
Wyniki. Oczyszczanie zębów przez dwie minuty wykazało w grupie I efektywniejsze niż w grupie II usunięcie płytki nazębnej z obszaru stycznego (52,0 vs 42,0%) i z całej powierzchni (57,0 vs 53,0%). Obszar przydziąsłowy był natomiast lepiej oczyszczany w grupie II niż w grupie I (68,0 vs 59,0%). Obie badane szczotki uzyskały akceptację badanych.
Wnioski. Badane szczotki o miękkiej twardości włosia skutecznie usuwają płytkę nazębną.

Abstract

Background. Efficient dental plaque removal is essential in preventing dental caries and periodontal diseases. The selection of toothbrushes and a tooth brushing techniques depends on the oral health of a given patient, their manual skills and personal preferences. Patient’s age, manual dexterity, susceptibility to decay, occurrence of noncarious lesions, and the periodontal state should be taken into consideration when choosing a toothbrush.
Objectives. The aim of this study was to compare the efficiency of dental plaque removal with the use of two soft toothbrushes of different head shapes.
Material and Methods. The study involved 50 people, including 32 women and 18 men at a mean age of 23. The subjects were divided into two groups and they were assigned Colgate® Slim Soft™ (group I) and Curaprox™ Soft (group II) toothbrushes. Dental plaque was assessed in all patients with the use of the Navy Plaque Index (RMNPI) modified by Rustogi et al., before and after a 2-min-long tooth brushing. In addition, the respondents carried out a subjective evaluation of the comfort of tooth brushing.
Results. In the group I, the 2-min-long tooth brushing was reported to more efficiently remove dental plaque from the approximal area (52.0% vs. 42.0%), as well as from the total surface (57.0% vs. 53.0%), in comparison with the group II. The gingival area was better cleaned in the group II than in the group I (68.0% vs. 59.0%). Both tested toothbrushes gained the acceptance of the study participants.
Conclusion. The tested toothbrushes with soft bristle effectively remove dental plaque.

Słowa kluczowe

płytka nazębna, szczotka do zębów, wskaźnik RMNPI

Key words

dental plaque, toothbrush, RMNPI index

References (23)

 1. Beals D., Ngo T., Feng Y., Cook D., Gran D.G., Weber D.A.: Development and laboratory evaluation of a new toothbrush with a novel brush head design. Am. J. Dent. 2000, 13, 5A–14A.
 2. Sharma N.C., Qaqish J., Walters P.A., Greder J., Biesbrock A.R.: A clinical evaluation of the plaque removal efficacy of five manual toothbrushes. J. Clin. Dent. 2010, 21, 8–12.
 3. Newman M.G., Takei H.H., Klokkevold P.R., Carranza F.A.: Carranza’s Clinical Periodontology. 10th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2006, 152–154.
 4. ISO 8627. Dentistry – Stiffness of the tufted area of toothbrushes. Internationl Standard 1987.
 5. Liweń B., Pawlaczyk K., Simińska K.: Clinical assessment of effectiveness the Colgate 360 brush. Dental Forum, 2008, 36, 45–48 [in Polish].
 6. Sripriya N., Shaik Hyder Ali K.H.: A comparative study of the efficacy of four different bristle designs of tooth brushes in plaque removal. J. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent. 2007, 25, 76–81.
 7. Kyoizumi H., Yamada J., Suzuki T., Kanehira M., Finger W.J., Sasaki K.: Effects of toothbrush hardness on in vitro wear and roughness of composite resin. J. Contemp. Dent. Pract. 2013, 14, 1137–1144.
 8. Ayad F., Petrone D.M., Wachs G.N., Mateo L.R., Chaknis P., Panagakos F.: Comparative efficacy of a specially engineered sonic powered toothbrush with unique sensing and control technologies to two commercially available power toothbrushes on established plaque and gingivitis. J. Clin. Dent. 2012, 23, A5–10.
 9. Nathoo S., Mankodi S., Mateo L.R., Chaknis P., Panagakos F.: A clinical study comparing the supragingival plaque and gingivitis efficacy of a specially engineered sonic powered toothbrush with unique sensing and control technologies to a commercially available manual flat-trim toothbrush. J. Clin. Dent. 2012, 23, A11–16.
 10. Rustogi K.N., Curtis J.P., Volpe A.R., Kemp J.H., Mc Cool J.J.: Refinement of the Modified Navy Plaque Index to increase plaque scoring efficiency in gumline and interproximal tooth areas. J. Clin. Dent. 1992, 3, Suppl. C. C9–12.
 11. Rosema N.A.M., Hennequin-Hoenderdos N.L., Versteeg P.A., van Palenstein Helderman W.H., van der Velden U., van der Weijden G.A.: Plaque-removing efficacy of new and used manual toothbrushes a professional brushing study. Int. J. Dent. Hyg. 2013, 11, 237–243.
 12. Creeth J.E., Gallagher A., Sowinski J., Bowman J., Barrett K., Lowe S.: The effect of brushing time and dentifrice on dental plaque removal in vivo. J. Dent. Hyg. 2009, 83, 111–116.
 13. Sgan-Cohen H.D., Vered Y.: A clinical trial of the meridol toothbrush with conical filaments. Evaluation of clinical effectiveness and subjective satisfaction. J. Clin. Dent. 2005, 16, 109–113.
 14. Claydon N., Addy M.: Comparative single-use plaque removal by toothbrushes of different designs. J. Clin. Periodontol. 1996, 23, 1112–1116.
 15. Gupta P., Jan S.M., Behal R.: Comparative evaluation of plaque removal and soft tissues trauma after use of manual toothbrushes with different bristle stiffness. Int. J. Delveop. Res. 2014, 4, 1180–1182.
 16. Asadoorian J.: Tooth brushing. Canadian Dental Hygienists Association Position Statement. Can. J. Dent. Hyg. 2006, 40, 1–14.
 17. Kallar S., Pandit I.K., Srivastava N., Gugnani N.: Plaque removal efficacy of powered and manual toothbrushes under supervised and unsupervised conditions: A comparative clinical study. Indian. Soc. Pedod. Prev. Dent. 2011, 29, 235–238.
 18. Frandsen A.: Mechanical oral hygiene practices: state-of-the-science-review. [In:] Loe H., Kleinman D.V.: Dental plaque control measures and oral hygiene practices. Oxford, IRL Press, 1986, 93–116.
 19. Van der Weijden G.A., Timmerman M.F., Danser M.M., van der Velden U.: Relationship between the plaque removal efficacy of a manual toothbrush and brushing force. J. Clin. Periodontol. 1998, 25, 413–416.
 20. Jayakumar A., Padmini H., Haritha A., Reddy K.P.: Role of dentifrice in plaque removal: a clinical trial. Indian. J. Dent. Res. 2010, 21, 213–217.
 21. Kaczmarek U., Przywitowska I., Ziętek M., Sołtan E., Malicka B., Pregiel B.: Clinical efficiency of new manual toothbrush on removal of dental plaque and tongue coating. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 548–555 [in Polish].
 22. Nygaard-Ostby P., Edvardsen S., Spydevold B.: Access to interproximal tooth surfaces by different bristle designs and stiffnesses of toothbrushes. Scan. J. Dent. Res. 1979, 87, 424–430.
 23. Claydon N., Leech K., Addy M., Newcombe R.G., Ley F., Scratcher C.: Comparison of a double-textured prototype manual toothbrush with 3 branded products. A professional brushing study. J. Clin. Periodontol. 2000, 27, 744–748.