Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 1, January-March, p. 56–65

doi: 10.17219/dmp/60254

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Aktywność enzymów hydrolitycznych szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych z ontocenozy jamy ustnej i moczu użytkowników protez płytowych – badania wstępne

The Activity of Hydrolytic Enzymes of Yeast-Like Fungal Strains Isolated from the Oral Ontocenosis and from the Urine of the Plate Denture Wearers: Initial Evaluation

Robert Gontek1,A,B,C,D,E,F

1 Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Obecność w jamie ustnej ruchomych, płytowych uzupełnień protetycznych jest ważnym czynnikiem ryzyka powstawania stomatopatii protetycznych powikłanych zakażeniem grzybiczym. W powstawaniu i rozwoju zakażenia grzybiczego ważną rolę odgrywają enzymy hydrolityczne.
Cel pracy. Przeprowadzono identyfikację gatunkową szczepów grzybów drożdżopodobnych u użytkowników płytowych, ruchomych uzupełnień protetycznych, u których stwierdzono stomatopatię protetyczną oraz oceniono aktywności enzymów hydrolitycznych w uzyskanych izolatach i w bezpośrednich próbkach moczu.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 20 pacjentów, u których stwierdzono stomatopatię protetyczną, bez cech zaburzonej immunokompetencji układu odpornościowego. Pobrano 40 próbek materiału biologicznego, na które składało się 20 wymazów z podniebienia oraz 20 próbek moczu. W badanych próbkach oznaczano gatunki grzybów drożdżopodobnych oraz wykonywano oznaczenie aktywności enzymów hydrolitycznych.
Wyniki. Na podstawie hodowli z wymazów z podniebienia uzyskano 16 szczepów Candida albicans i 5 szczepów Candida tropicalis. Badanie aktywności hydrolaz w uzyskanych izolatach Candida albicans pozwoliło zakwalifikować badane grzyby do: biotypu A w 8 przypadkach, biotypu C3 – w 6, biotypu B1 – w 2 oraz C2 – w 1. W próbkach moczu nie wykazano wzrostu kolonii grzybów drożdżopodobnych, stwierdzono natomiast aktywność enzymów hydrolitycznych.
Wnioski. Wśród użytkowników płytowych protez ruchomych, u których stwierdzono stomatopatię protetyczną dominującym gatunkiem w uzyskanych izolatach była Candida albicans. W stomatopatiach protetycznych powikłanych zakażeniem grzybiczym zaobserwowano uwalnianie enzymów hydrolitycznych do moczu bez cech kandydurii. Wraz ze zwiększającym się zaawansowaniem stadiów stomatopatii protetycznej zwiększała się także wirulentność izolowanych szczepów grzybiczych.

Abstract

Background. The presence of removable, plate dentures in the mouth is a major risk factor for denture stomatitis complicated by fungal infection. Hydrolytic enzymes play a very important role in the formation and development of fungal infection.
Objectives. The aim of this study was to identify the species of yeast-like fungal strains in patients with plate-removable dentures and diagnosed denture stomatitis as well as to evaluate the activity of hydrolytic enzymes in derived isolates and in direct urine specimens.
Material and Methods. The study was conducted in a group of 20 patients with diagnosed denture stomatitis without the features of impaired immunocompetence of the immune system. The authors collected 40 samples of biological material (20 palate smear samples; 20 urine samples) in order to determine the yeast-like fungi and the activity of hydrolytic enzymes.
Results. On the basis of grown cultures, the authors obtained 16 strains of Candida albicans and 5 strains of Candida tropicalis. The hydrolase activity testing in the Candida albicans isolates allowed for the classification of examined fungi into biotype A in 8 cases, into biotype C3 in 6 cases, into biotype B1 in 2 cases, and into biotype C2 in 1 case.
Conclusion. The authors reported that Candida albicans predominated among all strains in patients with plate dentures and diagnosed prosthetic stomatopathy. The release of hydrolytic enzymes into the urine without any features of candiduria was reported in patients with denture stomatitis complicated with fungal infections. The virulence of isolated fungal strains increased with the increasing severity of prosthetic stomatopathy stages.

Słowa kluczowe

stomatopatia protetyczna, grzyby drożdżopodobne, aktywność enzymów hydrolitycznych

Key words

denture stomatitis, yeast-like fungi, hydrolase activity

References (27)

 1. Fotos P.G., Jeffrey P.L.: Clinical management of oral and perioral candidosis. Dermatol. Clin. 1996, 14, 273–280.
 2. Budtz-Jörgensen E.: Oral mucosal lesions associated with the wearing of removable dentures. J. Oral Pathol. 1981, 10, 65–80.
 3. Budtz-Jörgensen E.: Etiology, pathogenesis, therapy, and prophylaxis of oral yeast infections. Acta Odontol. Scand. 1990, 48, 61–69.
 4. Gendreau L., Loewy Z.G.: Epidemiology and etiology of denture stomatitis. J. Prosthodont. 2011, 20, 251–260.
 5. Pereira-Cenci T., Del Bel Cury A.A., Crielaard W., Ten Cate J.M.: Development of Candida-associated denture stomatitis: new insights. J. Appl. Oral Sci. 2008, 16, 86–94.
 6. Mierzwińska-Nastalska E., Rusiniak-Kubik K., Gontek R., Okoński P.: The influence of denture hygiene on the oral candidiasis. Nowa Stomatol. 2000, 5, 4, 52–54 [in Polish].
 7. Mierzwińska-Nastalska E., Rusiniak-Kubik K., Gontek R., Adamczyk E.: Participation of the lifetime of dental restorations in the etiology of fungal infections of the mouth. Protet. Stomatol. 2002, 37, 85–90 [in Polish].
 8. Wojciechowska E., Kamińska A.: Effect of denture and oral hygiene on the intensity of denture plaque. Protet. Stomatol. 2001, 36, 295–300 [in Polish].
 9. Webb B.C., Thomas C.J., Willcox M.D., Harty D.W., Knox K.W.: Candida-associated denture stomatitis. Aetiology and management: a review. Part 1. Factors influencing distribution of Candida species in the oral cavity. Aust. Dent. J. 1998, 43, 45–50.
 10. Webb B.C., Thomas C.J., Willcox M.D., Harty D.W., Knox K.W.: Candida-associated denture stomatitis. Aetiology and management: a review. Part 2. Oral diseases caused by Candida species. Aust. Dent. J. 1998, 43, 160–166.
 11. Grimoud A.M., Marty N., Bocquet H., Andrieu S., Lodter J.P., Chabanon G.: Colonization of the oral cavity by Candida species: risk factors in long-term geriatric care. J. Oral Sci. 2003, 45, 51–55.
 12. Shulman J.D., Rivera-Hidalgo F., Beach M.M.: Risk factor associated with denture stomatitis in the United States. J. Oral Pathol. Med. 2005, 34, 340–346.
 13. Varden Abbeele A., De Meel H., Ahariz M., Peeraundin J.P., Beyer I., Courtois P.: Denture contamination by yeast in the elderly. Gerontology, 2008, 26, 14–21.
 14. Mierzwińska-Nastalska E., Rusiniak-Kubik K., Gontek R., Adamczyk E.: The clinical condition of the mucosa in patients with fungal infections. Stomat. Współcz. 2002, 7, 5, 34–38 [in Polish].
 15. Newton A.: Denture sore mouth. Br. Dent. J. 1962, 112, 357–360.
 16. Williamson M., Samaranayake L.P., MacFarlane T.W.: Biotypes of Candida albicans using the API 20C system. FEMS Microbiol. Lett. 1986, 37, 27–29.
 17. Kurnatowska A.J., Kurnatowski P.: Biotypes of fungi isolated from patients with oral cavity diseases. Mikol. Lek. 1998, 5, 213–217.
 18. Gümrü B., Kadir T., Uygun-Can B., Özbayrak S.: Distribution and phospholipase activity of Candida species in different denture stomatitis types. Mycopathol. 2006, 162, 389–394.
 19. Kurnatowska A.J.: Search correlation between symptoms and signs of changes in the oral mucosa and presence of fungi. Mycoses 2001, 44, 379–382.
 20. Ciesielska M., Gawrzewska B., Knychalska-Karwan Z., Sendur A.: Microbiological and mycological examinations of oral cavity in cases of diseases of the oral mucosa. Dent. Med. Probl. 2002, 39, 63–67 [in Polish].
 21. Pinto E., Ribeiro I.Ch., Ferreira N.J., Fortes C.E., Fonseca P.A., Figueiral M.H.: Correlation between enzyme production, germ tube formation and susceptibility to fluconazole in Candida species isolated from patients with denture-related stomatitis and control individuals. J. Oral Pathol. Med. 2008, 37, 587–592.
 22. Dąbkowska M.: The enzimatic activity of yeast-like fungi of the Candida strains and its use in the early diagnosis of fungal infections. Praca doktorska WUM, Warszawa 2011, 67–68 [in Polish].
 23. Batura-Gabryel H., Młynarczyk W.: Proteolitic and lipolityc activity of Candida strains isolated from patients with chronic respiratory diseases. Mikol. Lek. 2000, 7, 139–143 [in Polish].
 24. Mattia E., Carruba G., Angiolella L., Cassone A.: Induction of germ tube formation by N-acetyl-D-Glucosamine in Candida albicans: uptake of inducer and germinative response. J. Bacteriol. 1982, 11, 555–562.
 25. Huang G., Yi S., Sahni N., Daniels K.J., Srikantha T., Scoll D.R.: N-Acetylglucosamine induces white to opaque switching, a mating prerequisite in Candida albicans. PLoS Pathogens 2010, 6, 3, 1000806.
 26. Batura-Gabryel H., Brajer B., Kuźnar-Kamińska B.: Enzymatic biotypes of Candida albicans strains isolated from patients with chronic obstructive pulmonary disease (POChP). Mikol. Lek. 2003, 10, 243–248 [in Polish].
 27. Mnichowska M., Szymaniak L., Klimowicz B., Giedry-Kalemba S.: Biotypes and hydrolytic activity of Candida albicans strains isolated repeatedly from women with vaginal candidiasis. Mikol. Lek. 2005, 12, 285–289 [in Polish].