Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2016, vol. 53, nr 1, January-March, p. 103–110

doi: 10.17219/dmp/60349

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Potrzeby stomatologiczne oraz zachowania prozdrowotne u osób z pęcherzowym oddzielaniem się naskórka – badanie ankietowe

Dental Needs and Health Behaviors in Patients with Epidermolysis Bullosa – a Survey

Anna Ogonowska1,A,B,C,D,F, Ewa Zadroga1,E

1 Przychodnia Stomatologiczna Medi-Dent w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Opieka stomatologiczna u osób dotkniętych rzadką chorobą genetyczną – pęcherzowym oddzielaniem się naskórka (Epidermolysis bullosa, EB) jest niejednokrotnie poważnym problemem. Choroba jest związana z wrażliwością skóry oraz błony śluzowej i manifestuje się tworzeniem bolesnych, trudno gojących się pęcherzy i owrzodzeń, samoistnie lub pod wpływem nawet niewielkiego urazu mechanicznego. Istotą choroby ze stomatologicznego punktu widzenia jest tendencja do pojawiania się zmian pęcherzowych w trakcie codziennej higienizacji jamy ustnej, a także podczas leczenia zębów.
Cel pracy. Ocena stomatologicznych zachowań prozdrowotnych oraz potrzeb stomatologicznych u osób dotkniętych chorobą Epidermolysis bullosa.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 32 osoby chore (12 mężczyzn, 20 kobiet). Kwestionariusz badania zawierał 20 pytań dotyczących postaw i zachowań związanych z higieną jamy ustnej, oceny dostępnych na rynku środków do higienizacji, regularności wizyt u stomatologa, stosowanej dotychczas profilaktyki stomatologicznej oraz samooceny uzębienia.
Wyniki. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że tylko nieco ponad połowa (20 respondentów) szczotkuje zęby 2 razy dziennie, a 9 chorych wykonuje ten zabieg raz dziennie. Z całej grupy 20 ankietowanych nie oczyszcza języka po szczotkowaniu, a tylko co trzeci chory używa regularnie antybakteryjnych płukanek do jamy ustnej. Jedynie dla 5 badanych dostępne na rynku szczoteczki do zębów spełniają ich oczekiwania, a z zabiegu profesjonalnego oczyszczania zębów w gabinecie korzystało tylko 18 z 32 chorych.
Wnioski. Istnieje konieczność zintensyfikowania działań zwiększających stomatologiczną świadomość prozdrowotną w celu poprawy funkcjonowania pierwszego odcinka przewodu pokarmowego, tj. jamy ustnej. Takie działania pozwolą na lepsze odżywianie, a co za tym idzie poprawę zdrowia.

Abstract

Background. Dental care in patients with a rare genetic disease, Epidermolysis bullosa (EB), remains a very serious problem. The disease is associated with the sensitivity of the oral mucosa to traumas and it manifests itself with the formation of painful, difficult to heal blisters and ulcers, which may appear independently or after even a minor injury. The essence of the disease in dental aspect is its tendency for the appearance of blisters during daily cleaning of oral cavity, as well as during the dental treatment.
Objectives. The aim of this study was to evaluate dental health behaviors and dental needs of people suffering from Epidermolysis bullosa.
Material and Methods. The survey included 32 ill people (12 men, 20 women). The questionnaire contained 20 questions concerning attitudes and behaviors related to oral hygiene, the evaluation of the commercially available products for cleaning teeth, the regularity of dentist visits, previously used prophylaxis, and a self-assessment of the dentition status.
Results. On the basis of the data analysis, it was reported that only 20 of respondents brush their teeth twice a day and 9 of them do it once a day. Twenty respondents do not clean their tongue after brushing and only 1/3 of patients regularly use antibacterial mouth rinses. Only 5 respondents reported that commercially available toothbrushes meet their expectations and only 18 interviewees had undergone a professional prophylaxis procedure.
Conclusion. It has to be pointed out that there is a need to intensify actions aimed at increasing oral health-related awareness in order to improve the functioning of the first part of GI tract, i.e. the oral cavity. Such activities will allow for the better nutrition of the body and, as a result, will improve patients’ Heath.

Słowa kluczowe

pęcherzowe oddzielanie się naskórka, pęcherz, higiena jamy ustnej, badanie ankietowe

Key words

Epidermolysis bullosa, blister, oral hygiene, questionnaire

References (22)

 1. Jabłońska S., Chorzelski T.: Choroby skóry. Dla studentów medycyny i lekarzy. PZWL, Warszawa, 2014, 252–254.
 2. Sobczyńska-Tomaszewska A., Wertheim K., Kowalewski C., Kutkowska-Kaźmierczak A., Woźniak K., Bal J.: Epidermolysis bullosa dystrophica. From clinics to genetics. Przegl. Dermatol. 2009, 96, 227–233 [in Polish].
 3. Fine J-D.: Inherited epidermolysis bullosa. Orphanet J. Rare Dis. 2010, 5, 12–17.
 4. Das B.B., Sahoo S.: Dystrophic epidermolysis bullosa. J. Perinatol. 2004, 24, 41–47.
 5. Fine J.-D., Eady R.A., Bauer E.A., Bauer J.W., Bruckner-Tuderman L., Heagerty A., Hintner H., Hovnanian A., Jonkman M.F., Leigh I., McGrath J.A., Mellerio J.E., Murrell D.F., Shimizu H., Uitto J., Vahlquist A., Woodley D., Zambruno G.: The classification of inherited Epidermolysis bullosa (EB): Report of the Third International Consensus Meeting on Diagnosis and Classification of EB. J. Am. Acad. Dermatol. 2008, 58, 931–950.
 6. Küstner C., Fresquet F.R., López L.J., Rodríguez de Rivera Campillo E.: Kindler syndrome: a clinical case. Med. Oral. 2003, 8, 38–44.
 7. Simas Yamakawa Boeira V.L., Sales Souza E., Oliveira Rocha B., Dantas Oliveira P., Fátima Santos Paim de Oliveira M., Pedreira de Almeida Rego V.R., Follador I.: Inherited epidermolysis bullosa: clinical and therapeutic aspects. An. Bras. Dermatol. 2013, 88, 185–198.
 8. Portillo Nava E., Ángeles E., Gutiérrez A.: Stomatologic management of dental malocclusion in patients with dystrophic epidermolysis bullosa using an interceptive guide of occlusion (IGO): Comparison of two cases. Rev. Mex. Ortodon. 2014, 2, 112–119.
 9. Sprecher E.: Epidermolysis bullosa simplex. Dermatol. Clin. 2010, 28, 23–32.
 10. Coulombe P.A., Kerns M.L., Fuchs E.: Epidermolysis bullosa simplex: a paradigm for disorders of tissue fragility. J. Clin. Invest. 2009, 119, 1784–1793.
 11. Sheth J., Mistri M., Patel H., Ankleshwaria C., Parikh A.: Autosomal dominant mutation in COL7A1 gene causing epidermolysis bullosa dystrophica. Mol. Cytogenet. 2014, 7 (Suppl 1), 45–51.
 12. Antaya R.J., Mraz Robinson D.: Blisters and pustules in the newborn. Ped. Ann. 2010, 39, 635–645.
 13. Ashton G.H.: Kindler syndrome. Clin. Exp. Dermatol. 2004, 29, 116–121.
 14. Keefe Ryan J.: Inherited epidermolysis bullosa: This dermal disease is beyond skin deep. JAAPA 2008, 21, 7, 22–27.
 15. Siemińska-Piekarczyk B., Zadruska M.: Wybrane choroby dziedziczne i wady rozwoju w praktyce stomatologicznej. Med. Tour Press International, Otwock, 2008, 203–208.
 16. Wright J.T.: Oral manifestations in the epidermolysis bullosa spectrum. Dermatol. Clin. 2010, 28, 159–164.
 17. Olsen C.B., Bourke L.F.: Recessive dystrophic Epidermolysis bullosa. Two case reports with 20-year follow-up. Aust. Dent. J. 1997, 42, 1–7.
 18. Harris J.C., Bryan R., Lucas V., Roberts G.J.: Dental disease and caries related microflora in children with dystrophic epidermolysis bullosa. Pediatr. Dent. 2001, 23, 438–443.
 19. Dağ C., Bezgin T., Özalp N.: Dental management of patients with epidermolysis bullosa. OHDM, 2014, 13, 623–627.
 20. Kramer S.M., Serrano M.C., Zillmann G., Galvez P., Araya I., Yanine N., Carrasco-Labra A., Oliva P., Brignardello-Petersen R., Villanueva J.: Oral health care for patients with epidermolysis bullosa – best clinical practice guidelines. Int. J. Paediatr. Dent. 2012, 22 (Suppl 1), 1–35.
 21. Esfahanizade K., Mahdavi A.R., Ansari G., Ghajari M.F., Esfahanizadeh A.: Epidermolysis bullosa, dental and anesthetic management: A case report. J. Dent. (Shiraz). 2014, 15, 147–152.
 22. Bruzda-Zwiech A., Wochna-Sobańska M., Szydłowska-Walendowska B.: Assessment of dental anxiety level, its sources and impact on dentition status in 18-year-olds from the Lodz region. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 343–345 [in Polish].