Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 4, October-December, p. 462–465

doi: 10.17219/dmp/60523

Publication type: review article

Language: Polish

Download citation:

  • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
  • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Raport grupy roboczej Amerykańskiej Akademii Periodontologicznej o aktualizacji klasyfikacji chorób przyzębia

Report of the American Academy of Periodontology Workgroup on Updating the Current Classification of Periodontal Diseases

Renata Górska1,

1 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Amerykańskie Towarzystwo Periodontologiczne (APP) okresowo na łamach Journal of Periodontology publikuje doniesienia lub wytyczne na temat zagadnień związanych z periodontologią. W tegorocznym lipcowym numerze tego periodyku został zamieszczony raport AAP na temat aktualizacji obecnie obowiązującej klasyfikacji chorób przyzębia z 1999 r., która już od początku budziła wiele kontrowersji. Podczas ostatniej wizyty prof. K. Kornmana w Polsce zapytałam, czy są prowadzone prace nad zmianą klasyfikacji chorób przyzębia, mówiąc o jej słabych punktach. Profesor odpowiedział, że środowisko periodontologiczne ma świadomość pewnych jej ułomności i toczą się obecnie prace nad jej udoskonaleniem. Minęło kilka miesięcy i z ogromnym zainteresowaniem zapoznałam się z artykułem redakcyjnym Journal of Periodontology dotyczącym tego tematu. Nie ukrywam, że nie usatysfakcjonował mnie on w pełni z wielu powodów. Skupiono się bowiem na parametrach klinicznych, odrzucając kryteria wynikające z badań mikrobiologicznych czy immunologicznych. Niemniej chciałabym, mimo moich wątpliwości, przedstawić główne jej zasady, aby przedstawić, w jakim kierunku toczy się dyskusja na ten temat.

Abstract

The American Academy of Periodontology (AAP) periodically publishes reports or guidelines on problems related to periodontology in Journal of Periodontology. The issue of July 2015 features the AAP report on updating the current classification of periodontal diseases from 1999, which, from the very beginning, aroused much controversy. During professor Kenneth Kornman’s last visit in Poland I asked whether any work was underway to change the classification of periodontal diseases, pointing out its weaknesses. The professor replied that the periodontal community was aware of some of its deficiencies and that work was being conducted towards its improvement. Several months passed and I read, with great interest, the editorial in Journal of Periodontology on this subject. I must admit that it did not satisfy me fully, for many reasons. The main focus was on clinical parameters, discarding criteria resulting from microbiological and immunological tests. However, despite my doubts, I would like to acquaint you with its main principles.

Słowa kluczowe

choroby przyzębia, klasyfikacja, Amerykańska Akademia Periodontologii

Key words

periodontal disease, American Academy of Periodontology, classification

References (3)

  1. Armitage G.C.: Development of a classification system for periodontal diseases and condition. Ann Periodontol. 1999, 4, 1–6.
  2. AAP Board of Trustees: American Academy of Periodontology test force report on the update to 1999 classification of periodontal diseases and condition. J. Periodontol. 2015, 86, 835–838.
  3. Flemmig T.F.: Periodontitis. Ann. Periodontol. 1999, 4, 32–37.