Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 4, October-December, p. 455–461

doi: 10.17219/dmp/59227

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Częstość występowania i stopień zaawansowania taurodontyzmu u pacjentów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Analiza biometryczna zdjęć pantomograficznych

The Occurrence and Intensity of Taurodontism Among Patients in the Hospital of the Infant Jesus. Biometric Analysis of Panoramic Radiographs

Aleksandra Kalina1,A,B,C,D, Piotr Rożniatowski2,A,B,C,E, Piotr Regulski3,B,E,F, Anna Turska-Szybka2,A,C,E,F

1 Studenckie Koło Naukowe, Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

2 Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

3 Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Taurodontyzm jest anomalią rozpoznawaną w zębach wielokorzeniowych. Charakteryzuje się poszerzeniem komory zęba w kierunku dowierzchołkowym i proporcjonalnym do tego skróceniem korzeni.
Cel pracy. Ocena występowania taurodontyzmu u pacjentów z Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej z Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
Materiał i metody. Spośród 1387 zdjęć pantomograficznych z lat 2012–2013 zakwalifikowano 339 zdjęć osób z pełnym uzębieniem stałym. Wykluczono zdjęcia z niepełnym uzębieniem, z zębami trzonowymi po leczeniu kanałowym, protetycznym, ortodontycznym. Dokonano pomiarów pierwszych i drugich zębów trzonowych w szczęce i żuchwie, łącznie 2712 zębów. Zastosowano dwie metody: Index Schifmana i Chanannela oraz opracowaną przez Seow i Lai. W pierwszej z nich taurodontyzm rozpoznaje się, gdy odległość od najniższego punktu sklepienia komory zęba (A) do najwyższego punktu dna komory podzielona przez odległość od A do wierzchołka korzenia jest równa bądź większa niż 20. W drugiej metodzie stosunek długości korony zęba (odległość od najgłębszej bruzdy na powierzchni okluzyjnej do bifurkacji) do odległości od furkacji do wierzchołka korzenia musi być większy niż 1,10. Taurodontyzm rozpoznawano na podstawie każdej z metod.
Wyniki. Taurodontyzm rozpoznano u 2,06% pacjentów i w 0,88% przebadanych zębów na podstawie obydwu metod. Według Indeksu Schifmmana i Chanannela wśród 9 (2,66%) pacjentów i 35 zębów (1,30%), według Indeksu Seow i Lai u 12 (0, 44%) pacjentów i w 36 (1,33%) zębach. Częściej był odnotowywany w szczęce i dotyczył głównie drugich zębów trzonowych, najrzadziej drugich zębów trzonowych w żuchwie. Nie został zaobserwowany wśród pierwszych zębów trzonowych w żuchwie. Na podstawie obu metod 21 (0,75%) zębów zostało ocenionych jako hipo-, a 3 (0,11%) jako mezotaurodontyczne. Nie stwierdzono występowania zębów hipertaurodontycznych. Współczynnik korelacji rang Spearmana wyniósł 0,627 (P < 0,001), co świadczy o dużej zgodności obu metod.
Wnioski. Taurodontyzm jest anomalią występującą rzadko, musi jednak być brany pod uwagę u pacjentów poddanych leczeniu endodontycznemu i chirurgicznemu.

Abstract

Background. Taurodontism is an anomaly recognized in multi-rooted teeth. It is characterized by the vertical enlargement of the pulp chamber, apical displacement of the pulp floor and the bifurcation of the roots.
Objectives. The aim of this study was to asses the occurrence of taurodontism among patients from the Department of Dental and Maxillofacial Radiology of the Hospital of the Infant Jesus.
Material and Methods. From 1387 panoramic radiographs, performed in years 2012–2013, 339 radiographs with full permanent dentition were qualified. Radiographs without full dentition and with molar teeth after endodontic, prosthodontics, orthodontic treatment were excluded from the study. First and second molars of maxilla and mandibular were reviewed. In total 2712 teeth were assessed. Two methods were applied: Shifman and Chanannel’s index and Seow and Lai’s index. Only teeth diagnosed in both methods were considered as taurodontic.
Results. Taurodontism was identified in 2.06% of patients and in 0.88% of examined teeth. According to the Shifman and Chanannel’s method, 9 patients (2.66%) and 35 teeth (1.30%) were observed. Twelve patients (0.44%) and 36 teeth (1.33%) were assessed using Seow and Lai’s method. It was more common in maxilla. Second maxillary molars had the highest prevalence of taurodontism and first mandibular molars the lowest. No taurodontic features were observed in first mandibular molars. Based on both methods, 21 teeth (0.75%) were assessed as hypoand 3 as mesotaurodonic (0.11%). No hipertaurodont teeth were found. Spearman’s rank correlation coefficient was 0.627 (p < 0.001), which shows good agreement of both methods.
Conclusion. Taurodontism is a rare anomaly. However, it has to be taken into consideration in patients undergoing endodontic treatment or surgical extractions.

Słowa kluczowe

anomalie zębowe, taurodontyzm, uzębienie stałe

Key words

tooth abnormalities, permanent dentition, taurodontism

References (29)

 1. Jafarzadeh H., Azarpazhooh A., Mayhall J.T.: Taurodontism: a review of the condition and endodontic treatment challenges. Int. Endod. J. 2008, 41, 375–388.
 2. De Terra M.: Mitteilungen zum Krapina-Fund unter besonderer Beriicksichtigung der Zahne. Schweiz. Vierteljahrschr Zahnheilk. 1903, 13, 11–23.
 3. Pickerill H.P.: Radicular aberrations: bilateral radicular dentomata. Proc. R Soc. Med. (Odont. Sec.) 1909, 2, 150–152.
 4. Keith A.: Problems relating to the teeth of the earlier form of prehistoric man. Proc. R Soc. Med. 1913, 6, 103–124.
 5. Hamner J.E., Witkop C.J., Metro P.S.: Taurodontism: report of a case. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1964, 18, 409–418.
 6. Terezhalmy G.T., Riley C.K., Moore W.S.: Clinical images in oral medicine and maxillo-facial radiology. Taurodontism. Quintessence Int. 2001, 32, 254–255.
 7. Goldstein E., Gottlieb M.A.: Taurodontism: familial tendencies demonstrated in eleven of fourteen case reports. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1973, 36, 131–144.
 8. Gage J.P.: Taurodontism and enamel hypomaturation associated with X-linked abnormalities. Clin. Genet. 1978, 14, 159–164.
 9. Jayashankara C.M., Shivanna A.K., Sridhara K.S., Kumar P.S.: Taurodontism: A dental rarity. J. Oral Maxillofac. Pathol. 2013, 17, 478–486.
 10. Rajic Z., Mestrovic S.R.: Taurodontism in Down’s syndrome. Coll Antropol. 1998, 22, Suppl. 63–67.
 11. Joseph M.: Endodontic treatment in three taurodontic teeth associated with 48, XXXY Klinefelter syndrome: a review and case report. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2008, 105, 670–677.
 12. Axelsson S.: Variability of the cranial and dental phenotype in Williams syndrome. Swed. Dent. J. Suppl. 2005, 170, 3–67.
 13. Tomona N., Smith A.C., Guadagnini J.P., Hart T.C.: Craniofacial and dental phenotype of Smith-Magenis syndrome. Am. J. Med. Genet. A. 2006, 140, 2556–2561.
 14. Spangler G.S., Hall K.I., Kula K., Hart T.C., Wright J.T.: Enamel structure and composition in the trichodentoosseous syndrome. Connect Tissue Res. 1998, 39, 165–175.
 15. Dong J., Amor D., Aldred M.J., Gu T., Escamilla M., MacDougall M.: DLX3 mutation associated with autosomal dominant amelogenesis imperfecta with taurodontism. Am. J. Med. Genet. A. 2005, 133A, 138–141.
 16. Hargreaves K.M., Seltzer S.: Pharmacological control of dental pain. [In:] Seltzer and Bender’s dental pulp. Eds.: Hargreaves K.M., Goodis H.E.: Quintessence, Chicago 2002, 205–226.
 17. Tsesis I., Shifman A., Kaufman A.Y.: Taurodontism: an endodontic challenge. Report of a case. J. Endod. 2003, 29, 353–355.
 18. Rao A., Arathi R.: Taurodontism of deciduous and permanent molars: report of two cases. J. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent. 2006, 4, 42–44.
 19. Durr D.P., Campos C.A., Ayers C.S.: Clinical significance of taurodontism. J. Am. Dent. Assoc. 1980, 100, 378–381.
 20. Yeh S.C., Hsu T.Y.: Endodontic treatment in taurodontism with Klinefelter’s syndrome: a case report. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 1999, 88, 612–615.
 21. Topcuoglu H.S., Karataş E., Arslan H., Koseoglu M., Evcil M.S.: The frequency of taurodontism in the Turkish population. J. Clin. Exp. Dent. 2011, 3, e284–288.
 22. Chaparro Gonzalez N.T., Leidenz Bermudez J.S., Gonzalez Molina E.M., Padilla Olmedillo J.R.: Multiple bilateral taurodontism. A case report. J. Endod. 2010, 36, 1905–1907.
 23. Seow W.K., Lai P.Y.: Association of taurodontism with hypodontia: a controlled study. Pediatr. Dent. 1989, 3, 214–219.
 24. Shifman A., Chanannel I.: Prevalence of taurodontism found in radiographic dental examination of 1,200 young adoult Israeli patients. Community Dent. Oral Epidemiol. 1978, 6, 200–203.
 25. Sarr M., Toure B., Kane A.W., Fall F., Wone M.M.: Taurodontism and the pyramidal tooth at the level of the molar. Prevalence in the Senegalese population 15 to19 years of age. Odonto-Stomatologie Tropicale, 2002, 23, 31–34.
 26. MacDonald-Jankowski D.S., Li T.T.: Taurodontism in a young adult Chinese population. Dentomaxillofac. Radiol. 1993, 22, 140–144.
 27. Keene H.J.: A morphologic and biometric study of taurodontism in a contemporary population. Am. J. Phys. Anthropol. 1966, 25, 208–209.
 28. Darwazeh A.M., Hamasha A.A., Pillai K.: Prevalence of taurodontism in Jordanian dental patients. Dentomaxillofac. Radiol. 1998, 27, 163–165.
 29. Terezhalmy G.T., Riley C.K., Moore W.S.: Clinical images in oral medicine and maxillofacial radiology. Taurodontism. Quintessence Int. 2001, 32, 254–255.