Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 4, October-December, p. 447–454

doi: 10.17219/dmp/60135

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Stan przyzębia mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 35–44 oraz 65–74 lat

Periodontal Condition in 35–44 and 65–74 Year-Old Residents from Lower Silesia Region

Tomasz Konopka1,A,B,C,D,F, Łukasz Zawada2,B, Agata Kobierzycka3,B, Dariusz Chrzęszczyk1,B,D

1 Katedra i Zakład Periodontologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

2 Praktyka prywatna, Oława, Polska

3 Studia Doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Periodontologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Powtarzalne prowadzenie regionalnych badań epidemiologicznych stanu przyzębia osób dorosłych jest konieczne.
Cel pracy. Ocena stanu przyzębia z wykorzystaniem wskaźnika CPI i liczby zębów u mieszkańców dużego (Wrocław) i małego miasta (Oława) dolnośląskiego w wieku 35–44 lat oraz 65–74. Określenie występowania zmian patologicznych błony śluzowej jamy ustnej.
Materiał i metody. Na badanie we Wrocławiu zgłosiło się 249 osób w wieku 35–44 lat i 147 osób w wieku 65–74 lat, a w Oławie odpowiednio 48 i 46 osób w tych grupach wiekowych.
Wyniki. W grupie 35–44 lata odsetek osób we Wrocławiu z kodami CPI wynosił: CPI0 – 0, CPI1 – 23,5%, CPI2 – 35,6%, CPI3 – 23,9% i CPI4 – 17%, podczas gdy w Oławie: CPI0 – 0, CPI1 – 31,5%, CPI2 – 37,5%, CPI3 – 22,9% i CPI4 – 8,3%. Średnia liczba zębów we Wrocławiu wynosiła 25, w Oławie 25,3. W tej grupie wiekowej najczęstszą zmianą na błonie śluzowej był język geograficzny i podniebienie palacza. W grupie wiekowej 65–74 lata odsetek osób we Wrocławiu z kodami CPI wynosił: CPI0 – 0, CPI1 – 13,3%, CPI2 – 26,6%, CPI3 – 29,7% i CPI4 – 30,5%, podczas gdy w Oławie CPI0 – 0, CPI1 – 22,9%, CPI2 – 17,1%, CPI3 – 34,3% i CPI4 – 25,7%. Średnia liczba zębów we Wrocławiu wynosiła 14, w Oławie 11,3. We Wrocławiu odsetek bezzębia wynosił 12,92%, w Oławie 23,9%. Odsetek osób z minimum 20 zachowanymi zębami we Wrocławiu wynosił 19,04%, w Oławie 17,4%, a najczęstszą zmianą kliniczną w jamie ustnej u seniorów była stomatopatia protetyczna.
Wnioski. Wśród mieszkańców Wrocławia w wieku 35–44 lat w okresie od 1987 do 2014 roku można zaobserwować sukcesywną poprawę stanu przyzębia. Stan przyzębia dolnośląskich seniorów jest zły (60% odsetek osób z płytszymi i głębszymi kieszonkami). Porównanie stanu przyzębia osób w wieku 35–44 lat w dużych i małych miastach polskich dowodzi bardzo znaczącego zróżnicowania. W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się zwiększenie liczby zębów w obu analizowanych grupach wiekowych Polaków.

Abstract

Background. It is essential to conduct regional epidemiological periodontal studies among adults.
Objectives. The aim of this study was to evaluate periodontal status by means of CPI index and number of teeth among residents of large (Wrocław) and small (Oława) cities in Lower Silesia aged 35–44 and 65–74 years. The authors recorded the presence of pathological lesions on the oral mucosa.
Material and Methods. In Wrocław, two hundred forty nine people aged 35–44 years and 147 people aged 65–74 years participated in the study, whereas in Oława respectively 48 and 46 people.
Results. In Wrocław, in the age group of 35–44 years, CPI codes were as follows: CPI0 – 0, CPI1 – 23.5%, CPI2 – 35.6%, CPI3 – 23.9%, and CPI4 – 17%, while in Oława CPI0 – 0, CPI1 – 31.5%, CPI2 – 37.5%, CPI3 – 22.9%, and CPI4 – 8.3%. The average number of teeth was 25 in Wrocław and 25.3 in Oława. The most frequent lesions of oral mucosa were geographic tongue and smoker’s palate. In the age group of 65–74 years, the distribution of CPI codes in Wrocław was as follows: CPI0 – 0, CPI1 – 13.3%, CPI2 – 26.6%, CPI3 – 29.7%, and CPI4 – 30.5%, while in Oława CPI0 – 0, CPI1 – 22.9%, CPI2 – 17.1%, CPI3 – 34.3%, and CPI4 – 25.7%. The average number of teeth was 14 in Wrocław and 11.3 in Oława. The most common lesion of oral mucosa among seniors was denture-related stomatitis.
Conclusion. Between 1987 and 2014, a gradual improvement of periodontal status was observed among residents of Wrocław aged 35–44 years. The general periodontal health is very poor among seniors in Lower Silesia (60% of people have periodontal pockets). In the last few years there has been an increase in the number of teeth in both age groups of Poles.

Słowa kluczowe

choroby przyzębia, epidemiologia, CPI, utrata zębów, osoby dorosłe

Key words

periodontal disease, epidemiology, CPI, tooth loss, adults

References (22)

 1. Ainamo J., Barmes D., Beagrie G., Cutress T., Martinn J., Sardo-Infirri J.: Development of the World Health Organization (WHO) Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN). Int. Dent. J. 1982, 32, 281–291.
 2. Holmgren C.J.: CPITN – Interpretations and limitations. Int. Dent. J. 1994, 44, 533–546.
 3. Baelum V., Papapanou P.N.: CPITN and the epidemiology of periodontal disease. Community Dent. Oral Epidemiol. 1996, 24, 367–368.
 4. Banach J.: What about execution of periodontal global goals for the year 2010 in Poland? Dent. Med. Probl. 2002, 39, 9–12 [in Polish].
 5. Hobdell M., Petersen P.E., Clarkson J., Johnson N.: Global goals for oral health 2020. Int. Dent. J. 2003, 53, 285–288.
 6. Dembowska E.: Assesment of periodontal condition and periodontal treatment needs among persons in 35–44 years old in Poland. Ph.D thesis, Pomeranian Medical University, Szczecin, 1992.
 7. Malepszy A., Kaczmarek U., Nowak-Malinowska H., Semczuk-Mazurkiewicz D., Potoczek S.: Analysis of the condition of the oral cavity in the selected group of the Wrocław’s region inhabitant. Wrocł. Stomat. 1991, 235–239 [in Polish].
 8. Konopka T., Kaczmarek U., Kozłowski Z., Malepszy A., Nowak-Malinowska H.: Evaluation of periodontal condition in selected population of inhibitants of the Wrocław Region. Wrocł. Stomat. 1995, 69–79 [in Polish].
 9. Zawada Ł.: Epidemiology of periodontal diseases in the adult Wrocław’s inhabitants. Ph. D. thesis, Wrocław Medical University, 2012.
 10. Shiau H.J., Reynolds M.A.: Sex differences in destructive periodontal disease: a systematic review. J. Periodontol. 2010, 81, 1379–1389.
 11. Jodkowska E., Wierzbicka M., Szatko F., Strużycka I., Iwanicka-Grzegorek E., Ganowicz M., Zawadziński M.: Oral health and its determinants and the need for prevention and treatment in children and adults aged 65–74 years. Warszawa 2009 [in Polish].
 12. Jodkowska E.: The condition of dentition status of adults polish citizens in years 1998–2009. Przegl. Epidemiol. 2010, 64, 571–576 [in Polish].
 13. Www.dent.niigata-u.ac.jp
 14. Górska R.: The report of the research project “Assessment of oral health and its conditions in the Polish population aged 35–44 and 65–74 years”. Warszawa 2014 [in Polish].
 15. Górska R., Pietruska M., Dembowska E., Wysokińska-Miszczuk J., Włosowicz M., Konopka T.: Prevalence of periodontal diseases in 35–44 year-olds in the large ubran agglomerations. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 19–27 [in Polish].
 16. Wochna-Sobańska M., Szczepańska J., Pawłowska E.: Dentition state and treatment needs in people aged 35–44 living in Łódź, a small town and villages of Łódź province. Nowa Stomatol. 1997, 2, 35–38 [in Polish].
 17. Ilewicz L., Skowron J.: Estimation of dentition state and treatment needs in selected group persons from Opole province. Magazyn Stomatol. 1996,6, 10, 9–12 [in Polish].
 18. König J., Holtfreter B., Kocher T.: Periodontal health in Europe: future trends based on treatment needs and the provision of periodontal services – position paper 1. Eur. J. Dent. Educ. 2010, 14 (Suppl. 1), 4–24.
 19. Petkowicz B., Skiba M., Tomaszewski T., Wysokińska-Miszczuk J.: Leukoplakia in clinical and epidemiological aspects – analysis of cases. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 635–641 [in Polish].
 20. Nowak-Malinowska H., Kaczmarek U., Malepszy A., Potoczek S., Semczuk-Mazurkiewicz D.: Occurence of leukoplakia-like lesions in inhabitants of the old town district in Wrocław. Wrocł. Stomat. 1989, 141–145 [in Polish].
 21. Holtfreter B., Schwahn Ch., Biffar R., Kocher T.: Epidemiology of periodontal diseases in the study of health in Pomerania. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 114–123.
 22. Zawada Ł., Chrzęszczyk D., Konopka T.: Definitions of periodontitis in selected group of Wrocław adult residents. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 537–542 [in Polish].