Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 4, October-December, p. 434–439

doi: 10.17219/dmp/59498

Publication type: original article

Language: Polish

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Wytrzymałość połączenia Biodentine ze światłoutwardzalnym materiałem kompozytowym w zależności od czasu aplikacji i rodzaju systemu adhezyjnego

Evaluation of Shear Bond Strength of the Composite to Biodentine with Different Adhesive Systems

Małgorzata Krawczyk-Stuss1,A,B,C,D, Aneta Ostrowska1,A,B,C, Barbara Łapińska2,B,C, Joanna Nowak3,C, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska1,D,E,F

1 Zakład Stomatologii Zachowawczej, Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

2 Zakład Stomatologii Ogólnej, Katedra Stomatologii Odtwórczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

3 Uczelniane Laboratorium Badań Materiałowych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Materiał Biodentine, o właściwościach mechanicznych zbliżonych do zdrowej zębiny, znalazł szerokie zastosowanie w stomatologii zachowawczej i endodoncji. Zasadnicze znaczenie dla trwałości odbudowy warstwowej ma wytrzymałość połączenia między Biodentine i materiałem kompozytowym, a jakość połączenia zależy w dużym stopniu od użytego systemu adhezyjnego.
Cel pracy. Ocena wytrzymałości połączenia preparatu Biodentine ze światłoutwardzalnym materiałem kompozytowym po zastosowaniu systemów adhezyjnych różnych generacji.
Materiał i metody. Bloczki akrylowe w kształcie dysków wypełniono materiałem Biodentine®. Wyodrębniono 3 grupy badane w zależności od użytego systemu adhezyjnego: IV generacji – Optibond® FL (Kerr), V generacji – Adper Single® Bond (3M ESPE), VI generacji – Clearfill® SE Bond Plus (Kuraray). W każdej z grup wyodrębniono podgrupy w zależności od czasu przygotowania Biodentine n = 10; 12 minut (podgrupa A), 7 dni (podgrupa B), 28 dni (podgrupa C). Na powierzchnię wszystkich próbek podawano wybrany system adhezyjny, następnie w silikonowym pierścieniu umieszczano materiał kompozytowy. Wytrzymałość połączenia Biodentine–kompozyt oceniano testem ścinania w uniwersalnym urządzeniu testującym Zwick/Roell Z020.
Wyniki. Porównując wartości wytrzymałości połączenia Biodentine–kompozyt, istotnie wyższe wartości uzyskano w grupie 1 i grupie 3, najniższe natomiast otrzymano dla systemu Adper Single Bond wykorzystanego w technice total-etch po 12 minutach od przygotowania Biodentine (podgrupa A). Wytrzymałość połączenia rosła w czasie w odniesieniu do grupy 2. Nie odnotowano różnic między grupami po 7 i 28 dniach (podgrupa B i C).
Wnioski. Wytrzymałość połączenia preparatu Biodentine z materiałem kompozytowym zależy od rodzaju zastosowanego systemu adhezyjnego.

Abstract

Background. Biodentine is recommended for use as a dentine substitute under resin composite restorations and for endodontic procedures. The quality and durability of the adhesive bond between Biodentine and the resin composite is of clinical significance with regard to the longevity of the final laminate restoration. The durability of this bond may be affected by different bonding strategies.
Objectives. The aim of this study was to determine the shear bond strength of resin based (composite) material to Biodentine with different bonding strategies at different time intervals.
Material and Methods. Cylindrical acrylic blocks were prepared and fully-filled with Biodentine®. They were randomly divided into three experimental groups according to the bonding protocols: two-step total etch Optibond® FL (group 1), one step total-etch Adper Single Bond (group 2), one step self-etch strategy Clearfill® SE Bond (group 3) and the control group (group 4). Each group was further divided into three subgroups (n = 10: 12 min (subgroup A), 7 days (subgroup B) and 28 days (subgroup C) after Biodentine placement. Bonding system was applied appropriately for respective group and then covered with resin-based composite material placed into silicone cylindrical matrices. Shear bond strength was measured by means of a universal testing machine Zwick/Roell Z020.
Results. When shear bond strengths of adhesive systems was compared, group 3 (self-etch system) and group 1 (two-step total etch system) presented significantly higher bond strength values than group 2 (one step total etch) in the subgroup A. Considering the shear bond strength over time, group 2 demonstrated significantly higher bond strength than group 1 and 3. There was no difference between group 1, 2 and 3 after 7 and 28 days.
Conclusion. Shear bond strength of tested bonding protocols to Biodentine depends on the time interval and bonding strategy.

Słowa kluczowe

wytrzymałość połączenia, test ścinania, Biodentine, systemy adhezyjne

Key words

bond strength, shear strength test, Biodentine, dentin bonding agent

References (15)

 1. Rajasekharan S., Martens L.C., Cauwels R.G., Verbeeck R.M.: Biodentine™ material characteristics and clinical applications: a review of the literature. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2014, 15, 147–158.
 2. Lipski M., Nowicka A., Górski M., Dura W., Lichota D.: Comparison of the sealing ability of MTA and Biodentine preparations in retrograde root canal fillings. Magazyn Stomatol. 2012, 22, 6, 82–85 [in Polish].
 3. Laurent P., Camps J., About I.: Biodentine™ induces TGF-β1 release from human pulp cells and early dental pulp mineralization. Int. Endod. J. 2012, 45, 439–448.
 4. Koubi G., Colon P., Franquin J.C., Hartmann A., Richard G., Faure M.O., Lambert G.: Clinical evaluation of performance and safety of a new dentine substitute, Biodenine, in the restoration of posteriori teeth – a prospective study. Clin. Oral Invest. 2013, 17, 243–249.
 5. Nowicka A., Lipski M., Postek-Stefańska L., Wysoczańska-Jankowicz I., Lichota D., Sporniak-Tutak K., Buczkowska-Radlińska J.: Direct pulp capping in permanent teeth using the preparation Biodentine – initial report. Magazyn Stomatol. 2012, 22, 4, 30–37 [in Polish].
 6. Al-Ashou W.M.O., Nayif M.M., Yahya M.M.: Shear bond strength of glass and resin based restorative materials to calcium based cement (Biodentine). IJERSTE, 2014, 3, 400–404.
 7. Odabaş M.E., Bani M., Tirali R.E.: Shear bond strengths of different adhesive systems to biodentine. Sci. World J. 2013, 10, 626103, 1–5.
 8. Cantekin K., Avci S.: Evaluation of shear bond strength of two resin-based composites and glass ionomer cement to pure tricalcium silicate-based cement (Biodentine®). J. Appl. Oral Sci. 2014, 22, 302–306.
 9. Hashem D.F., Foxton R., Manoharan A., Watson T.F., Banerjee A.: The physical characteristics of resin compositecalcium silicate interface as part of a layered/laminate adhesive restoration. Dent. Mater. 2014, 30, 343–349.
 10. Yoshida Y., Nagakane K., Fukuda R., Nakayama Y., Okazaki M., Shintani H., Inoue S., Tagawa Y., Suzuki K., DeMunck J., Van Meerbeek B.: Comparative study on adhesive performance of functional monomers. J. Dent. Res. 2004, 83, 454–458.
 11. Altunsoy M., Tanriver M., Ok E., Kucukyilmaz E.: Shear bond strength of a self-adhering flowable composite and a flowable base composite to mineral trioxide aggregate, calcium-enriched mixture cement, and Biodentine. J. Endod. 2015, 41, S0099–2399.
 12. Tunc E.S., Sonmez I.S., Bayrak S., Egilmez T.: The evaluation of bond strength of a composite and a compomer to white mineral trioxide aggregate with two different bonding systems. J. Endod. 2008, 34, 603–605.
 13. Neelakantan P., Grotra D., Subbarao C.V., Garcia-Godoy F.: The shear bond strength of resin-based composite to white mineral trioxide aggregate. J. Am. Dent. Assoc. 2012, 143, e40–e45.
 14. Bayrak S., Tunç E.S., Saroğlu I., Eğilmez T.: Shear bond strengths of different adhesive systems to white mineral trioxide aggregate. Dent. Mater. J. 2009, 28, 62–67.
 15. Inoue S., Vargas M.A., Abe Y., Yoshida Y., Lambrechts P., Vanherle G., Sano H., Van Meerbeek B.: Microtensile bond strength of eleven contemporary adhesives to dentin. J. Adhes. Dent. 2001, 3, 237–245.