Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 4, October-December, p. 415–423

doi: 10.17219/dmp/58943

Publication type: original article

Language: English

Download citation:

 • BIBTEX (JabRef, Mendeley)
 • RIS (Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero)

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Clinical Parameters of Oral Cavity, Physical and Microbiological Properties of Saliva in Patients with Obesity

Kliniczna ocena stanu jamy ustnej oraz właściwości fizycznych i mikrobiologicznych śliny u otyłych pacjentów

Anna Paulina Lehmann-Kalata1,B,C,D, Anna Surdacka1,A,B,E,F, Edyta Ciężka-Hsiao1,B, Ewelina Swora-Cwynar2,B, Marian Grzymisławski2,A

1 Klinika Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM w Poznaniu, Poznań, Polska

2 Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki UM w Poznaniu, Poznań, Polska

Abstract

Background. The results of several studies show not only a relationship of obesity with systemic diseases, but also with changes in the oral environment.
Objectives. The aim of this study was to carry out clinical evaluation of oral status, the amount of saliva, bacterial titers for Streptococcus mutans and Lactobacillus spp., and to analyze hygienic habits in people with obesity.
Material and Methods. The study included 125 people, of both sexes, aged 20–65 years. The study group consisted of patients from the Clinic of Internal Medicine, Metabolism and Dietetics at the Poznan University of Medical Sciences with a BMI > 25 kg/m2; a control group – patients from the Clinic of Conservative Dentistry and Periodontology at the Poznan University of Medical Sciences with normal weight (BMI < 25 kg/m2). Diabetics were excluded from the study. All participants were asked to complete a short questionnaire. During the clinical trial the authors rated the incidence of dental caries (DMF-t and DMF-s), the state of oral hygiene (API, PLI), the state of gums (SBI, GI), and periodontal pocket depth (PPD). The material for laboratory analysis constituted unstimulated and stimulated mixed saliva. For microbiological tests the authors used CRT bacteria® Ivoclar Vivadent with a component for Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. Saliva was collected always at the same time of day, between 10.00 a.m. and 1.00 p.m. Patients were 2 h after a meal.
Results. There was a higher incidence of tooth caries, worse gum condition and worse oral hygiene status in obese patients compared with those of normal weight. It has been demonstrated significantly lower amount of rest and stimulated saliva in patients with obesity compared to those of normal weight. There was a statistically significant correlation between the levels of Streptococcus mutans and Lactobacillus spp. and the groups of patients.
Conclusion. Obesity may contribute to the clinical deterioration of oral cavity, reduced salivary flow, and increased titer of bacteria.

Streszczenie

Wprowadzenie. Wyniki wielu badań wskazują na związek otyłości nie tylko z chorobami ogólnoustrojowymi, ale również ze zmianami w środowisku jamy ustnej.
Cel pracy. Kliniczna ocena stanu jamy ustnej, ilości wydzielanej śliny, miana bakterii Streptococcus mutans i Lactobacillus spp. oraz analiza nawyków higienicznych u osób otyłych.
Materiał i metody. Badaniami objęto 125 osób, obojga płci, w wieku od 20 do 65 lat. Grupę badaną stanowili pacjenci Kliniki Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o BMI > 25 kg/m2, grupę kontrolną – pacjenci Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii UM w Poznaniu o prawidłowej masie ciała (BMI < 25 kg/m2). Z badania zostały wykluczone osoby cierpiące na cukrzycę. Wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety. W trakcie badania klinicznego oceniono: intensywność próchnicy zębów (liczby PUW-z i PUW-p), stan higieny jamy ustnej (wskaźniki API, PLI), stan dziąseł (wskaźniki SBI, GI) oraz głębokość kieszonek przyzębnych (PPD). Materiał do badań laboratoryjnych stanowiła niestymulowana oraz stymulowana ślina mieszana. Do badania mikrobiologicznego wykorzystano testy CRT bacteria ® firmy Ivoclar Vivadent zawierające podłoże selekcjonujące dla Streptococcus mutans oraz Lactobacillus spp. Zbiórki śliny dokonywano zawsze o jednakowej porze dnia, między godziną 10.00 a 13.00. Wszystkie osoby badano przynajmniej 2 godz. po posiłku.
Wyniki. Stwierdzono większą zachorowalność na próchnicę zębów, gorszy stan dziąseł oraz gorszy stan higieny jamy ustnej u pacjentów otyłych w porównaniu z tymi o prawidłowej masie ciała. Wykazano znacznie mniejszą ilość wydzielanej śliny spoczynkowej i stymulowanej w grupie otyłych pacjentów w porównaniu do osób o prawidłowej masie ciała. Stwierdzono statystycznie istotną zależność między poziomami bakterii Streptococcus mutans oraz Lactobacillus spp. a grupami pacjentów.
Wnioski. Otyłość może przyczyniać się do pogorszenia stanu klinicznego jamy ustnej, zmniejszenia przepływu śliny oraz wzrostu miana bakterii Streptococcus mutans i Lactobacillus spp..

Key words

obesity, periodontitis, oral health, saliva, caries

Słowa kluczowe

otyłość, stan jamy ustnej, ślina, zapalenie przyzębia, próchnica zębów

References (30)

 1. World Health Organization. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. WHO, Geneva, 2005.
 2. Ostberg A., Bengtsson C., Lissner L., Hakeberg M.: Oral health and obesity indicators. BMC Oral Health, 2012, 50.
 3. Biela U., Pająk A., Kaczmarek-Chałas K., Głuszek J., Tendera M., Waśkiewicz A., Kurjata P., Wyrzykowski B.: The prevalence of overweight and obesity in women and men aged 20–74. The results of program WOBASZ. Kardiol. Pol. 2005, 63, Suppl 4 [in Polish].
 4. Deszczyńska K., Górska R.: The impact of obesity on oral health. Magazyn Stomatol. 2012, 22, 10, 44–48 [in Polish].
 5. Szatkowska A., Bodalski J.: Obesity of children and youth. Przewodnik Lek. 2003, 6, 54–58 [in Polish].
 6. Konarzewski M.: Evolution of obesity. Nauka, 2006, 4, 85–96 [in Polish].
 7. Neel V.J.: Diabetes mellitus: a “thrifty” genotype rendered detrimental by progress? Am. J. Hum. Genet. 1962, 14, 353–362.
 8. Eaton S.B.: An evolutionary perspective on human physical activity: implications for health. Comp. Biochem. Phisiol. 2003, 136, 153–159.
 9. Bryl W., Hoffman K., Miczke A., Pupek-Musialik D.: Obesity in young age – epidemiology, health consequences, the need for prevention. Przewodnik Lekarza 2006, 9, 91–95 [in Polish].
 10. Kierklo A., Ostasiewicz E., Rojek K.: Childhood obesity and dental caries – literature review. Nowa Stomatol. 2008, 13, 3, 112–115 [in Polish].
 11. Rodakowska E.: Obesity and dental caries. Magazyn Stomatol. 2011, 21, 7–8, 128–138 [in Polish].
 12. Kantovitz K., Pascon F., Rontani R., Gaviao M.: Obesity and dental caries – A systematic review. Oral Health Prev. Dent. 2006, 4, 137–144.
 13. Jagannathachary S., Kamaraj D.: Obesity and periodontal disease. J. Indian Soc. Periodontol. 2010, 2, 96–100.
 14. Gałecka-Wanatowicz D., Chomyszyn-Gajewska M.: Obesity and periodontal status – literature review. Czas Stomatol. 2009, 62, 649–656 [in Polish].
 15. Saito T., Shimazaki Y.: Metabolic disorders related to obesity and periodontal disease. Periodontol. 2000, 2007, 43, 254–266.
 16. Amar S., Zhou O., Shaik-Dasthagirsaheb Y., Leeman S.: Diet-induced obesity in mice causes changes in immune responses and bone manifested by bacterial challenge. Proc. Natl Acad. Sci. USA 2007, 104, 466–471.
 17. Konopka T., Matuszewska A., Chrzęszczyk D., Zawada D.: Body mass index and selected periodontal clinical parameters. Dent. Med. Probl. 2011, 48, 189–197 [in Polish].
 18. Malicka B., Kaczmarek U., Ziętek M.: Dental caries in adults with diabetes type I and II. J. Stomatol. 2011, 64, 9–24.
 19. Baydaa A.: The relation of salivary antioxidants to dental caries among overweight and obese adult aged 30–40 year-old at textile factory in Mosul city. J. Bagh. College Dent. 2011, 23, 141–145.
 20. Ekuni D., Yamamoto Y., Koyama R., Tsuneishi M., Naito K., Tobe K.: Relationship between body mass index and periodontitis in young Japanese adults. J. Periodont. Res. 2008, 43, 417–421.
 21. Cholewa M., Ignasiak W., Radwan-Oczko M.: Periodontal condition and BMI rate among hemodialysed patients – a pilot study. Dent. Med. Probl. 2013, 50, 424–431 [in Polish].
 22. Range H., Leger T., Ciangura C., Diallo D., Poitou C., Meilhac O., Bouchard P., Chaussian C.: Salivary proteome modifications associated with periodontotis in obese patients. J. Clin. Periodontol. 2012, 39, 799–806.
 23. El-Sayed Amin H.: Relationship between overall and abdominal obesity and periodontal disease among young adults. Eastern Mediter. Health J. 2010, 16, 429–433.
 24. Hujoel P., Cruhna-Cruz J., Kressin N.: Spurious associations in oral epidemiological research: the case of dental flossing and obesity. J. Clin. Periodontol. 2006, 33, 520–523.
 25. Perlstein M., Bissada N.: Influence of obesity and hypertension on the severity of periodontitis in rats. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1977, 5, 707–719.
 26. Al-Zahrani M., Bissada N., Borawski E.: Obesity and periodontal disease in young, middle-aged and older adults. J. Periodontol. 2003, 76, 610–615.
 27. Ylostalo P., Suominen-Taipale L., Reunanen A., Knuuttila M.: Association between body weight and periodontal infection. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, 297–304.
 28. Marsicano J., Sales-Peres A., Ceneviva R., Sales-Peres S.: Evaluation of oral health status and salivary flow rate in obese patients after bariatric surgery. Eur. J. Dent. 2012, 6, 191–197.
 29. Aydin S.: A comparison of grelin, glucose, alpha-amylase and protein levels in saliva from diabetes. J. Biochem. Molecular. Biol. 2007, 40, 29–35.
 30. Nederfors T.: Xerostomia and hyposalivation. Adv. Dent. Res. 2000, 12, 48–56.