Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 3, July-September, p. 324–329

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Ocena potrzeby wprowadzenia edukacji z zakresu pierwotnego zapobiegania próchnicy do programu szkół rodzenia – doniesienie wstępne

Evaluation of the Need for Including Education About Primary Caries Prevention in Childbirth Schools – Preliminary Report

Iwona Grzesiak-Gasek1,A,B,C,D, Urszula Kaczmarek1,A,C,D,E,F, Anna Skałecka-Sądel1,A,D

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Rozwojowi próchnicy u dzieci należy zapobiegać w okresie perinatalnym i niemowlęcym poprzez eliminację poziomu bakterii próchnicotwórczych w jamie ustnej przyszłej matki i jej edukację na temat dróg transmisji bakterii, prawidłowych zasad higieny jamy ustnej i kariostatycznego schematu żywienia dziecka.
Cel pracy. Ocena przydatności wprowadzenia do programu szkół rodzenia problematyki dotyczącej pierwotnego zapobiegania próchnicy zębów.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 53 ciężarne w wieku 24–40 lat i ich 13 partnerów w wieku 26–42 lat uczestniczących w zajęciach szkoły rodzenia. Ankieta zawierała pytania dotyczące wieku, wykształcenia, miesiąca i kolejności ciąży jak również korzystania z opieki stomatologicznej podczas ciąży, uzyskania od stomatologa informacji odnośnie do pielęgnacji jamy ustnej małego dziecka i terminu jego pierwszej wizyty stomatologicznej, źródeł wiedzy na temat zapobiegania rozwojowi próchnicy zębów dziecka. Po wypełnieniu ankiety wszyscy uczestnicy wzięli udział w prezentacji multimedialnej dotyczącej zapobiegania próchnicy wczesnego dzieciństwa i wypowiedzieli się o przydatności zawartych w niej informacji.
Wyniki. Przeważająca większość (48/53, 90,6%) ankietowanych kobiet deklarowała korzystanie z opieki stomatologicznej w czasie ciąży. Ginekolog 16 ciężarnym (30,2%) zalecał wizytę u stomatologa. Podczas wizyty stomatologicznej tylko 7 (13,2%) badanym stomatolog udzielił porad dotyczących utrzymania stanu zdrowia jamy ustnej dziecka i 6 (11,3%) poinformował o terminie pierwszej wizyty stomatologicznej dziecka (11,3%). Najczęstszym źródłem wiedzy dla badanych z zakresu profilaktyki próchnicy u małego dziecka były media. Przedstawiona prezentacja edukacyjna w szkole rodzenia została uznana za potrzebną (65/66, 98,5%) i zawarte w niej informacje stanowiły nowość (50/63, 75,7%).
Wnioski. Wprowadzenie do programu szkół rodzenia wiedzy na temat pierwotnego zapobiegania próchnicy u dzieci jest celowym i uzasadnionym działaniem.

Abstract

Background. The development of caries in children requires to be prevented in the perinatal and infant period by eliminating cariogenic bacteria in oral cavities of mothers-to-be, as well as by educating them on transmission routes of bacteria, proper oral hygiene and cariostatic pattern of child nutrition.
Objectives. The aim of this study was to evaluate the effects of introducing topics related to primary caries prevention in childbirth schools.
Material and Methods. Fifty three pregnant females aged 24–40 and their 13 partners aged 26–42 who attended childbirth classes were asked to fill in the questionnaires. The questionnaires included questions regarding age, znaeducation, the current month and the number of pregnancy, as well as questions about received dental care during pregnancy, if they were being advised by the dentist on the oral health care in young children, on the recommended time for the first dental visit, and on the sources of knowledge on the early childhood caries prevention. Having completed the questionnaires, the participants watched the multimedia presentation about early childhood caries prevention and provided their feedback on usefulness of the information included in it.
Results. A vast majority of females participating in the study (48/53, 90.6%) reported that they were receiving dental care during pregnancy. Sixteen pregnant females (30.2%) were referred to a dentist by their gynecologist. During the dental visit, only 7 patients (13.2%) were advised on how to maintain good oral health in their children and 6 of them (11.3%) were informed about the time when the child’s first dental visit should take place. For the participants of the study, the most common source of knowledge of preventing early childhood caries was media. The educational presentation made at the childbirth school was considered useful (65/66, 98.5%), and information included in the presentation was reported as new (50/63, 75.7%).
Conclusion. Including the topic of primary caries prevention in children in childbirth schools seems to be a useful and reasonable initiative.

Słowa kluczowe

próchnica, zapobieganie, szkoła rodzenia

Key words

caries, prevention, chilbirth school

References (18)

 1. Anderson M.H., Bratthall D., Einwag J., Elderton R.J., Ernst C.-P., Levin R.P., Tynelius-Bratthall G., Willershausem Zonnchen B.: Professional prevention in dentistry. Advances in dentistry. Williams & Wilkins 2004, 107.
 2. American Academy of Pediatric Dentistry: Guideline on perinatal oral health care. www.aapd.org/media/Policies_ Guidelines/G_PerinatalOralHealthCare.pdf
 3. Dimitrova M.M.: A study of pregnant women’s knowledge of children’s feeding practice as a risk factor for early childhood caries. Folia Med. (Plovdiv) 2009, 51, 40–45.
 4. Rothnie J.J., Walsh C.A., Wang M.J., Morgaine K.C., Drummond B.K.: An exploratory study of pregnant women’s knowledge of child oral health care in New Zealand. N Z Dent. J. 2012 108, 129–133.
 5. Kothiwale S.V., Desai B.R., Kothiwale V.A., Gandhid M., Konin S.: Periodontal disease as a potential risk factor for low birth weight and reduced maternal haemomglobin levels. Oral Health Prev. Dent. 2014, 12, 83–90.
 6. Ide M., Papapanou P.N.: Epidemiology of association between maternal periodontal disease and adverse pregnancy outcomes – systematic review. J. Periodontol. 2013, 84, 181–194.
 7. Ramos-Gomez F.J., Weintraub J.A., Gansky S.A., Hoover C.I., Featherstone J.D.: Bacterial, behavioral and environmental factors associated with early childhood caries. J. Clin. Pediatr. Dent. 2002, 26, 165–173.
 8. Jodkowska E., Wierzbicka M., Szatko F., Strużycka I., Iwanicka-Grzegorek E., Ganowicz M., Zwadziński M.: Monotoring of oral health Poland 2009. Oral health condition and its determinations and preventivetreatment needs in children and adults at age 65–74. Warszawa, 2009 [in Polish].
 9. Grzesiak I., Kaczmarek U.: Caries location in primary teeth in children aged 18–36 months living in Wrocław city. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 215–221 [in Polish].
 10. Zanata R.L., Fernandes K.B., Navarro P.S.: Prenatal dental care: evaluation of professional knowledge of obstetricians and dentists in the cities of Londrina/PR and Bauru/SP, Brazil, 2004. J. Appl. Oral Sci. 2008, 16, 194–200.
 11. Golkari A., Khosropanah H., Saadati F.: Evaluation of knowledge and practice behaviours of a group of Iranian obstetricians, general practitioners, and midwives, regarding periodontal disease and its effect on the pregnancy outcome. J. Public Health Res. 2013, 2, 15.
 12. Claas B.M., Ellison-Loschmann L., Jeffreys M.: Self-reported oral health care and access to oral health information among pregnant women in Wellington, New Zealand. N Z Med. J. 2011, 124, 37–50.
 13. Szczepańska J.: The influence of different aspects of oral hygiene on dental caries prevalence in children in postinfancy period. Nowa Stomatol. 2003, 8, 1, 4–9 [in Polish].
 14. Chłapowska J., Opydo-Szymaczek J.: Analysis of the effect of the prophylactic program on the dentition status and health protecting habits in pregnant women – clinical examination and questionnaire. Dent. Med. Prob. 2006, 43, 59–64 [in Polish].
 15. Vergnes J.N., Pastor-Harper D., Constantin D., Bedos C., Kaminski M., Nabet C., Sixou M., Rouillon F.: Perceived oral health and use of dental services during pregnancy: the Materni Dent study. Sante Publique, 2013, 25, 281–292.
 16. Martins R.F.M., Paiva de Azevedo J.A., Leite Dourado C.R., Costa Ribeiro C.C., Coelho Alves C.M., Fonseca Thomaz E.B.A.: Oral health behaviors and dental treatment during pregnancy: a cross-sectional study nested in a cohort in northeast Brazil. Pesq. Bras. Odontoped. Clin. Integr. 2014, 14, 5–11.
 17. Ramazani N., Zareban I., Ahmadi R., ZadSirjan S., Daryaeian M.: Effect of anticipatory guidance presentation methods on the knowledge and attitude of pregnant women relative to maternal, infant and toddler’s oral health care. J. Dent. 2014, 11, 22–30.
 18. Medeiros P.B., Otero S.A., Frencken J.E., Bronkhorst E.M., Leal S.C.: Effectiveness of an oral health program for mothers and their infants. Int. J. Paediatr. Dent. 2015, 25, 29–34.