Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 3, July-September, p. 316–323

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Ocena stanu wiedzy na temat czynników wywołujących chorobę próchnicową oraz metod jej zapobiegania na podstawie badania ankietowego wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Assessment of Knowledge on Factors Causing Caries and on Methods of Caries Prevention Based on the Survey Results Among Parents of Preschool Children

Agnieszka Kargul1,A,B,C,D, Magdalena Koperny1,A,D, Małgorzata Bała2,E,F, Michał Seweryn3,C,E, Ewa Wiercińska1,C

1 Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa, Polska

2 II Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

3 Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. W Polsce nie udało się znacząco ograniczyć występowania choroby próchnicowej. Wśród dzieci w wieku 5, 7 i 15 lat odpowiednio u ponad 80, 90 i 92% stwierdza się przynajmniej jeden ubytek próchnicowy. Liczne badania dowodzą, że stan zdrowia jamy ustnej w głównej mierze zależy od zachowań zdrowotnych jednostki oraz czynników środowiskowych.
Cel pracy. Ocena poziomu wiedzy stomatologicznej rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych na temat czynników wpływających na dużą częstość próchnicy wśród dzieci od 2. do 5. roku życia (w wieku przedszkolnym).
Materiał i metody. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 378 rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym z 19 placówek nauczania i wychowania znajdujących się w powiecie olkuskim województwa małopolskiego.
Wyniki. Wykazano, że dzieci są rzadkimi pacjentami w gabinetach stomatologicznych. Według deklaracji rodziców wiele dzieci nie odbyło jeszcze wizyty kontrolnej w gabinecie stomatologicznym. Analiza statystyczna nie wykazała istotnie statystycznego związku między wiedzą respondentów a codziennymi nawykami higienicznymi. Rzadkie wizyty, niewystarczająca wiedza rodziców oraz inne czynniki mogą przyczynić się do narastania problemu i zwiększenia częstości występowania choroby wśród dzieci.
Wnioski. Odsetek opiekunów, którzy deklarują, że odbyli z dzieckiem wizyty kontrolne jest niezadowalający i może wynikać z braku wiedzy o konieczności badania stanu jamy ustnej dziecka zarówno przed wyrznięciem się zębów mlecznych, jak i po nim. Brak podstawowych zasad dotyczących prawidłowych nawyków codziennej higienizacji jamy ustnej oraz mały poziom wiedzy na temat konieczności uczęszczania na wizyty kontrolne może przyczyniać się do rozwoju ubytków próchnicowych już w uzębieniu mlecznym, a w dłuższej perspektywie także w uzębieniu stałym.

Abstract

Background. Poland is a country which failed to significantly reduce the incidence of dental caries. Over 80%, 90% and 92% of children respectively, at the age of 5, 7 and 15 years have at least one carious loss.
Objectives. The purpose of this paper was to identify factors related to caries risk among children under the age of 5 years (preschool children).
Material and Methods. The study evaluates knowledge of parents or caregivers on oral health from Olkusz District in Małopolska Region. The survey was conducted among 378 parents and caregivers of preschool children (3–5 years) from 19 kindergartens.
Results. The authors reported that children are rare patients in dental offices. A high percentage of respondents have not visited a dentist yet. Statistical analysis showed no statistically significant relationship between knowledge on daily hygiene habits. Irregular or no dental visits, lack of knowledge on dental needs and other factors are the main causes of increased caries prevalence in children.
Conclusion. Only a small number of caregivers reported that they had visited a dentist with a child, and this may result from parental ignorance about the need to examine the child’s mouth before and after the eruption of primary teeth. The lack of basic principles concerning the proper rules regarding daily dental care as well as little knowledge on the need to attend follow-up visits may, in the long term, contribute to the development of cavities already in primary dentition, and then in permanent teeth.

Słowa kluczowe

dzieci, higiena jamy ustnej, choroba próchnicowa, wiedza prozdrowotna

Key words

children, oral hygiene, dental caries, oral health-related knowledge

References (19)

 1. Strużycka I., Wierzbicka M., Jodkowska E., Rusyan E., Ganowicz E., Fidecki M.: Oral health and the need for prevention and treatment of children aged 6 years in Poland in 2012. Przegl. Epidemiol. 2014, 68, 139–142 [in Polish].
 2. Bromblik A., Wierzbicka M., Szatko F.: Impact of environmental conditions on the incidence and course of dental caries in children. Czas. Stomatol. 2010, 63, 301–309 [in Polish].
 3. Zhu L., Petersen P.E., Wang H.J., Bian J.Y., Zhang B.X.: Oral health knowledge, attitudes and behaviour of children and adolescents in China. Internat. Den. J. 2003, 53, 289–298.
 4. Małkiewicz E., Wierznicka M., Szatko F.: Monitoring zdrowia jamy ustnej, stan jamy ustnej i jego uwarunkowań oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6 i 12 lat oraz osób dorosłych w wieku 35–44 lat. Polska 2010.
 5. Rogalska A., Zieleniewicz K., Mikołajczyk M.: The level of parents knowledge about their children’s prezent oral state. Nowa Stomatol. 2004, 9, 2 80–82 [in Polish].
 6. Iwanicka-Grzegorek E., Kępa-Prokopienko J., Pierzynowska E.: The health awareness of pre-school age children’ parents – questionnaire study. Nowa Stomatol. 2007, 12, 1, 8–12 [in Polish].
 7. A Guide to improving children’s oral halth care: http://www.chcs.org/media/Guide_to_Improving_Childrens_ Oral_Health.pdf.
 8. American Academy of Pediatric Dentistry: Guideline on infant oral health care. Pediatr. Dent. 2014, 36, 5–15.
 9. Wilk-Sieczak B., Zakrzewski M., Chmielewska-Łuczak D.: Mothers’ dental fear and the reasons for their preschool children’s first dental visit as the predicators of their negative attitude towards the dental treatment. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 77–82 [in Polish].
 10. Staśkiewicz T.: Analysis of the influence of some factors on the intensity of early childhood caries. Ann. Acad. Med. Stet. 2012, 58, 2, 36–39 [in Polish].
 11. Baca P., Castillo A.M., Liébana M.J., Castillo F., Martín-Platero A., Liébana J.: Horizontal transmission of Streptococcus mutans in schoolchildren. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2012, 17, 495–500.
 12. Starczewska M., Emerich K.: Dental prophylaxis in children. Nowa Pediat. 2010, 12, 1, 28–31 [in Polish].
 13. Dybiżbańska E.: Effectiveness of dental health education on the basis of international experiences. Nowa Stomatol. 2005, 10, 3, 139–412 [in Polish].
 14. Banaszek D., Szych Z.: The estimation of effectiveness of two different prophylaxis programs in kindergartens children. Nowa Stomatol. 2007, 12, 3, 55–60 [in Polish].
 15. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2010–2012, Warszawa, 30 czerwiec 2010.
 16. Henderson N.: Healthy Smiles: A Family Guide. 2009. American Academy of Pediatric Dentistry. http://www. sonicare.com/professional/en_us/pdf/AAPD_HealthySmiles_guide.pdf
 17. Frenkel H., Harvey I., Needs K.: Oral health care education and its effect on caregivers` knowledge and attiudes: a randomised controlled trial. Community Dent. Oral Epidemiolol. 2002, 30, 91–100.
 18. Spencer A.J., Harford J.: Improving oral health and dental care for Australians. Prepared for the National Health and Hospitals Reform Commission, 2008. http://www.health.gov.au/internet/nhhrc/publishing.nsf/Content/16F 7A93D8F578DB4CA2574D7001830E9/$File/Improving%20oral%20health%20&%20dental%20care%20for%20 Aust.pdf
 19. Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych z dnia 2 lipca 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli. http://www.nik.gov.pl/plik/id,5280,vp,6841.pdf [in Polish].