Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 3, July-September, p. 298–303

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Wpływ fotopolimeryzującej żywicy łączącej na wybrane właściwości fizykochemiczne powierzchni tworzywa akrylowego

Influence of Photopolymerized Resin on Selected Physicochemical Properties of Polymethyl Methacrylate Resin Surface

Mariusz Cierech1,A,B,C,D,E,F, Adam Kolenda1,A,B,C,D,E,F, Izabela Osica2,A,B,C,D, Maciej Spychalski2,B,C, Krzysztof Jan Kurzydłowski2,E,F, Elżbieta Mierzwińska-Nastalska1,A,E,F

1 Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

2 Wydział inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Powstawanie i rozwój stomatopatii protetycznych powikłanych zakażeniem grzybiczym w dużej mierze zależy od stopnia adhezji drobnoustrojów do płyty protezy. Obecnie próbuje się modyfikować skład chemiczny lub wpływać na powierzchnię spolimeryzowanego tworzywa akrylowego.
Cel pracy. Podjęcie próby modyfikacji powierzchni tworzywa akrylowego (PMMA – polimetakrylan metylu) poprzez zastosowanie fotopolimeryzującej żywicy łączącej Adper Single Bond 2® i zbadanie wybranych właściwości fizykochemicznych tak powstałej powierzchni.
Materiał i metody. W badaniach wykorzystano płytki wykonane z polimetakrylanu metylu po 30 dla próby badanej i próby kontrolnej. Próbę badaną stanowiły płytki PMMA, których powierzchnia była modyfikowana fotopolimeryzującą żywicą łączącą Adper Single Bond 2. Do określenia różnicy w jakości powierzchni płytek w obu grupach zastosowano pomiary chropowatości powierzchni oraz kąta zwilżania.
Wyniki. Modyfikacja powierzchni tworzywa akrylowego fotopolimeryzującą żywicą spowodowała otrzymanie powierzchni o mniejszej średniej dla chropowatości w porównaniu do powierzchni akrylu bez modyfikacji żywicą, choć różnica jest nieistotna statystycznie. Otrzymana średnia wartość kąta zwilżania jest mniejsza w przypadku modyfikacji powierzchni tworzywa akrylowego żywicą łączącą, a różnica ta jest istotna statystycznie.
Wnioski. W wyniku otrzymania powierzchni mniej chropowatej i bardziej hydrofilnej w odniesieniu do niemodyfikowanego żywicą łączącą tworzywa akrylowego oczekuje się mniejszego odkładania płytki protez oraz biofilmu bakteryjno-grzybiczego. Modyfikacja powierzchni PMMA może stanowić alternatywę protokołu postępowania w przypadkach stomatopatii protetycznych powikłanych zakażeniem grzybami drożdżopodobnymi.

Abstract

Background. The incidence and the development of denture stomatitis complicated by a fungal infection depend, in most cases, on the fungo-bacterial level of adhesion to the denture. Currently, there are some attempts being made to modify or influence the surface of the chemical composition of polymerized polymethyl methacrylate (PMMA).
Objectives. The aim of this study was an attempt to modify the PMMA surface using a photopolymerized acrylic resin Adper Single Bond 2® and examine some physicochemical properties of the obtained, new surface.
Material and Methods. The study was conducted on plates made of polymethylmethacrylate, 30 for the test and control groups. PMMA were the test samples and their surfaces were modified by coating photopolymerized resin Adper Single Bond 2. The measurement of the surface roughness and wetting angle were defined in order to determine the difference in the surface quality of tiles in both groups.
Results. Surface modification by photopolymerized acrylic resin resulted in obtaining a slightly smaller average roughness in comparison with the unmodified surface, but the difference was statistically insignificant. The obtained average value of the wetting angle was lower in the case of modifying the surface of acrylic resin and the difference was statistically significant.
Conclusion. As a result of receiving less rough and more hydrophilic surface in comparison with the unmodified acrylic surface, the lower denture plaque and the deposition of fungobacterial biofilm is expected. PMMA surface modification may be an alternative treatment protocol in cases of denture stomatitis complicated by fungal-yeast infection.

Słowa kluczowe

tworzywa akrylowe, modyfikacja powierzchni, Candida albicans, kąt zwilżania, chropowaość

Key words

acrylic resins, surface modification, Candida albicans, wetting angle, roughness

References (16)

 1. Okoński P.: Zastosowanie Biofunkcjonalnego Systemu Protetycznego (BPS) w rehabilitacji narządu żucia u pacjentów bezzębnych. Protet. Stomatol. 2002, 52, 237–249.
 2. Raszewski Z., Nowakowska D.: Właściwości mechaniczne żywicy akrylowej wzmacnianej nanowypełniaczami. Protet. Stomatol. 2010, 60, 501–506.
 3. Mc Nally L., O’Sullivan D.J., Jagger D.C.: An in vitro investigation of the effect of the addition of untreated and surface treated silica on the transverse and impact strength of poly(methyl methacrylate) acrylic resin. Biomed. Mater. Eng. 2006, 16, 93–100.
 4. Casemiro L.A., Gomes Martins C.H., Pires-de-Souza F.C.P., Panzeri H.: Antimicrobial and mechanical properties of acrylic resins with incorporated silver-zinc zeolite – part I. Gerodontol. 2008, 25, 187–194.
 5. Li Z., Sun J., Lan J., Qi Q.: Effect of a denture base acrylic resin containing silver nanoparticles on Candida albicans adhesion and biofilm formation. Gerodontol. 2014, DOI:10.1111/ger.12142.
 6. Nam K.: Characterization and bacterial anti-adherent effect on modified PMMA denture acrylic resin containing platinum nanoparticles. J. Adv. Prosthodont. 2014, 6, 207–214.
 7. Sato M., Ohshima T., Maeda N., Ohkubo C.: Inhibitory effect of coated mannan against the adhesion of Candida biofilms to denture base resin. Dent. Mater. J. 2013, 32, 355–360.
 8. Lazarin A., Machado A., Zamperini C., Wady A., Spolidorio D., Vergani C.: Effect of experimental photopolymerized coatings on the hydrophobicity of a denture base acrylic resin and on Candida albicans adhesion. Arch. Oral Biol. 2013, 58, 1–9.
 9. Arai T., Ueda T., Sugiyama T., Sakurai K.: Inhibiting microbial adhesion to denture base acrylic resin by titanium dioxide coating. J. Oral Rehabil. 2009, 36, 902–908.
 10. Ramage G., Tomsett K., Wickers B.L.: Denture stomatitis: a role for Candida biofilms. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2004, 98, 53–59.
 11. Sumi Y., Kagami H., Ohtsuka Y., Kakinoki Y., Haruguchi Y., Miyamoto H.: High correlation between the bacterial species in denture plaque and pharyngeal microflora. Gerodontol. 2003, 20, 84–87
 12. Chandra J., Kuhn D.M., Mukherjee P.K., Hoyer L.L., McCormick T., Ghannoum M.A.: Biofilm formation by the fungal pathogen Candida albicans: development, architecture, and drug resistance. J. Bacteriol. 2001, 183, 5385–5394.
 13. Osica I., Szlązak K., Kapłan T., Cierech M., Wróbel K., Mierzwińska-Nastalska E., Bucki J., Święszkowski W.: Badanie porowatości i nasiąkliwości wybranych tworzyw akrylowych stosowanych w protetyce stomatologicznej w wykonawstwie płyt protez. Przetw. Tworzyw. 2012, 5, 112–117.
 14. Ali A.A., Alharbi F.A., Suresh C.S.: Effectiveness of coating acrylic resin dentures on preventing Candida adhesion. J. Prosthodont. 2013, 22, 445–450.
 15. Spiechowicz E., Mierzwińska-Nastalska E.: Grzybice jamy ustnej. Med. Tour Press International, Warszawa 1998.
 16. Bijelic-Donova J., Garoushi S., Lassila L.V., Vallittu P.K.: Oxygen inhibition layer of composite resins: effects of layer thickness and surface layer treatment on the interlayer bond strength. Eur. J. Oral Sci. 2015, 123, 53–60.