Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 3, July-September, p. 269–280

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Klasyczne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych a status periodontologiczny u pacjentów po świeżym zawale mięśnia sercowego

Classic Risk Factors of Cardiovascular Diseases and Periodontal Status in Patients After Acute Myocardial Infarction

Bartłomiej Górski1,A,B,C,D, Ewa Ganowicz1,C, Renata Górska1,A,E,F

1 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Wiele badań naukowych wskazuje na istnienie zależności między zapaleniem przyzębia a chorobami układu sercowo-naczyniowego. Schorzenia te mają złożoną etiologię i wiele wspólnych czynników ryzyka.
Cel pracy. Analiza korelacji między stanem tkanek przyzębia a wybranymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowonaczyniowego u pacjentów po świeżym zawale mięśnia sercowego i u osób z grupy kontrolnej.
Materiał i metody. Do grupy badanej włączono 151 pacjentów o średniej wieku 55,08 lat hospitalizowanych z powodu świeżego zawału mięśnia sercowego. Grupę kontrolną stanowiło 160 osób o średniej wieku 55,2 lat wyłonionych z populacji ogólnej. Stan przyzębia oceniano za pomocą wskaźnika BoP, liczby kieszonek przyzębnych, PD, CAL. Analizie poddano czynniki ryzyka, takie jak: płeć, wiek, status socjoekonomiczny, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca oraz zaburzenia masy ciała.
Wyniki. W grupie badanej dominowało zaawansowane zapalenie przyzębia (49,7%), a w grupie kontrolnej średnio zaawansowane zapalenie przyzębia (40,0%), rozpoznane zgodnie z definicją Page’a i Eke. Występowanie ocenianych czynników ryzyka było o wiele częstsze w grupie badanej. Stwierdzono korelacje o istotności statystycznej między aktywnym stanem zapalnym wyrażonym wskaźnikiem BoP i liczbą krwawiących kieszonek przyzębnych a dochodem (p = 0,0021), wykształceniem (p < 0,0001) i paleniem tytoniu (p = 0,014) oraz między stopniem destrukcji tkanek przyzębia wyrażonym PD i CAL a wiekiem (p = 0,0187), dochodem (p = 0,0005; p < 0,0001), wykształceniem (p = 0,0003; p < 0,0001) i paleniem tytoniu (p = 0,0134) w grupie badanej. W grupie kontrolnej zaobserwowano korelacje między aktywnym stanem zapalnym a płcią (p = 0,0002), wiekiem (p = 0,01), wykształceniem (p = 0,0278), BMI (p = 0,0397) i WHR (p = 0,0332) oraz między stopniem zniszczenia tkanek przyzębia a płcią (p = 0,0037), wiekiem (p < 0,0001) i wykształceniem (p = 0,0028).
Wnioski. Pomiędzy stanem tkanek przyzębia a wybranymi czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych istnieją złożone zależności. Stratyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów mających zapalenie przyzębia wymaga prowadzenia dalszych badań.

Abstract

Background. Many studies pinpoint a link between periodontitis and cardiovascular diseases. Both diseases have multifactorial etiology and share several common risk factors.
Objectives. The aim of this study was to assess correlations between periodontal status and selected risk factors of cardiovascular diseases in patients after acute myocardial infarction and in healthy subjects.
Material and Methods. The study group included 151 patients, with a mean age of 55.08 years, after myocardial infarction. The control group consisted of 160 individuals with a mean age of 55.2 years selected from the general population. Periodontal examination included: BoP, the number of periodontal pockets, PD and CAL. Selected risk factors were assessed: sex, age, socioeconomic status, tobacco smoking, diabetes mellitus, hypertension, and impaired body mass.
Results. In the study group severe periodontitis in line with the case definitions for periodontitis surveillance (Page and Eke) was found in the majority of patients (49.7%), while in the control group moderate periodontitis predominated and accounted for 40.0%. The prevalence of assessed risk factors was higher in the study group. The statistical analysis showed correlations between BoP, the number of active periodontal pockets and income (p = 0.002), the level of education (p < 0.0001) and tobacco smoking (p = 0.014) as well as between the degree of periodontitis in PD, CAL and age (p = 0.018), income (p = 0.0005; p < 0.0001), the level of education (p = 0.0003; p < 0.0001) and tobacco smoking (p = 0.013) in the study group. In the control group correlations were found between active inflammation and sex (p = 0.0002), age (p = 0.01), the level of education (p = 0.0278), BMI (p = 0.0397), WHR (p = 0.033) and between PD, CAL and sex (p = 0.003), age (p < 0.0001) and the level of education (p = 0.002).
Conclusion. There are some associations between periodontal status and selected risk factors of cardiovascular diseases. There is a need for well-designed studies on the effect of periodontitis and its treatment which can prevent acute outcomes of cardiovascular diseases.

Słowa kluczowe

czynniki ryzyka, zapalenie przyzębia, zawał mięśnia sercowego

Key words

risk factors, periodontitis, myocardial infarction

References (30)

 1. Górska R., Pietruska M., Dembowska E., Wysokińska-Miszczuk J., Włosowicz M., Konopka T.: Prevalence of periodontal disease in 35–44 year-olds in the large urban agglomerations. Dent. Med. Prob. 2012, 49, 19–27 [in Polish].
 2. Konopka T., Pietruska M., Dembowska E., Dymalski P., Górska R.: Oral and periodontal condition in 65–74 year-old Poles. J. Stoma. 2014, 67, 57–58 [in Polish].
 3. Konopka T., Górska R., Dembowska E., Pietruska M., Wysokińska-Miszczuk J., Włosowicz E.: Comparison of periodontal status of adult Poles to results of epidemiological studies in the United States. J. Clin. Peridoontol., Abstracts of Europerio 7, Vienna 2012, 283.
 4. Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B.: The health situation of Poles and its determinants. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, 2012 [in Polish].
 5. Podolec P., Kopeć G., Pająk A.: Risk factors of cardiovascular diseases. [In:] Polish Forum for prevention guidelines on cardiovascular diseases Volume I. Med. Prakt. 2007, 83–87.
 6. Yusuf S., Hawken S., Ounpuu S., Dans T., Avezum A., Lanas F., McQueen M., Budaj A., Pais P., Varigos J., Lisheng L.; INTERHEART Study Investigators: Effect of potentially modificable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet, 2004, 364, 937–952.
 7. Stabholz A., Soskolne A., Shapira L.: Genetic and environmental risk factors for chronic periodontitis and aggresive periodontitis. Periodontol. 2000, 2010, 53, 138–153.
 8. Schenkein H.A., Loos B.G.: Inflammatory mechanisms linking periodontal diseases to cardiovascular diseases. J. Periodontol. 2013, 84 (Suppl 4), 51–69.
 9. Dietrich T., Sharma P., Walter C., Weston P., Beck J.: The epidemiological evidence behind the association between periodontitis and incident atherosclerotic cardiovascular disease. J. Periodontol. 2013, 84 (Suppl 4), 70–84.
 10. Lockhart P.B., Bolger A.F., Papapapanou P.N., Osinbowale O., Trevisan M., Levison M.E., Tauber K.A., Newburegr J.W., Gornik H.L., Gewitz M.H., Wilson W.R., Smith S.C., Baddour L.M.: Periodontal disease and atherosclerotic vascular disease: does the evidence support an independent association? A scientific statement from the American Heart Association. Circulat. 2012, 125, 2520–2544.
 11. Banach J.: Clinical investigation of periodontium. [In:] Contemporary periodontology. Eds.: Górska R., Konopka T., Med Tour Press International, Otwock 2013, 100–116 [in Polish].
 12. Page R.C., Eke P.I.: Case definitions for use in population-based surveillance of periodontitis. J. Periodontol. 2007, 78 (Suppl. 7), 1387–1399.
 13. Eke P.I., Dye B.A., Wei L., Thornton-Evans G., Genco R.J.: Prevalence of periodontitis in adults in the United States: 2009 and 2010. J. Dent. Res. 2012, 91, 914–920.
 14. Wożakowska-Kapłon B., Włosowicz M., Gorczyca-Michta I., Górska R.: Oral health status and the occurrence and clinical course of myocardial infarction in hospital phase: a case-control study. Cardiol. J. 2013, 20, 370–377.
 15. Bochniak M., Sadlak-Nowicka J., Rynkiewicz A., Kusiak A.: Relationship between periodontal status and the incidence of acute myocardial infarction. J. Stoma. 2011, 64, 579–597.
 16. Górski B., Włososwicz M., Dembowska E., Kręgielczak A., Górska R.: More than 40% of patients after cardiac infarct require immediate application of specialist periodontal treatment. Magazyn Stomatol. 2014, 24, 1, 95–98 [in Polish].
 17. Sosińska K.: The prevalence of periodontitis in patients after myocardial infarction. Doctoral thesis, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2014 [in Polish].
 18. Ashraf J., Hussain Bokhari S.A., Manzoor S., Khan A.A.: Poor oral health and coronary artery disease: a casecontrol study. J. Periodontol. 2012, 83, 1382–1387.
 19. Górski B., Górska R.: The assessment of periodontal status by using CPI Index, the Offenbacher’s scale and the analysis of selected risk factors of cardiovascular diseases in patients after acute myocardial infarction. Dent. Med. Probl. 2014, 51, 468–476 [in Polish].
 20. Dietrich T., Jimenez M., Krall Kaye E.A., Vokonas P.S., Garcia R.I.: Age-dependent associations between chronic periodontitis/edentulism and risk of coronary heart disease. Circulat. 2008, 117, 1668–1674.
 21. López R., Oyarzún M., Naranjo C., Cumsille F., Ortiz M., Baelum V.: Coronary heart disease and periodontitis – a case control study in Chilean adults. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, 468–473.
 22. Cueto A., Mesa F., Bravo M., Ocaňa-Riola R.: Periodontitis as risk factor for acute myocardial infarction. A case control study of Spanish adults. J. Periodont. Res. 2005, 40, 36–42.
 23. Andriankaja O.M., Genco R.J., Dorn J., Dmochowski J., Hovey K., Falkner K.L., Trevisan M.: Periodontal disease and risk of myocardial infarction: the role of gender and smoking. Eur. J. Epidemiol. 2007, 22, 699–705.
 24. Zawada Ł., Chrząszczyk D., Konopka T.: Definitions of periodontitis in selected group Wrocław adult residents. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 537–542 [in Polish].
 25. López-Jornet P., Berná-Mestre J.D., Berná-Serna J.D., Camacho-Alonso F., Fernandez-Millan S., ReusPintado M.: Measurement of atherosclerosis markers in patients with periodontitis: a case-control study. J. Periodontol. 2012, 83, 690–698.
 26. Thornton-Evans G., Eke P., Wei L., Palmer A., Moeti R., Hutchins S., Borrell L.N.: Periodontitis among adults aged ≥ 30 years – United States, 2009–2010. MMWR 2013, 62, 129–135.
 27. Teo K.K., Ounpuu S., Hawken S., Pandey M.R., Valentin V., Hunt D., Diaz R., Rashed W., Freeman R., Jiang L., Zhang X., Yusuf S.: INTERHEART Study Investigators: Tobacco use and risk of myocardial infarction in 52 countries in the INTERHEART study: a case-control study. Lancet, 2006, 368, 647–658.
 28. Faveri M., Rebello A., Dias R.O., Borges-Junior I., Duarte P.M., Figueiredo L.C., Feres M.: Clinical and microbiological effects of adjunctive metronidazole plus amoxicillin in the treatment of generalized chronic periodontitis: smokers versus non-smokers. J. Periodontol. 2014, 85, 581–591.
 29. Rivas-Tumanyan S., Campos M., Zevallos J.C., Joshipura K.J.: Periodontal disease, hypertension, and blood pressure among older adults in Puerto Rico. J. Periodontol. 2013, 84, 203–211.
 30. Suvan J., D’Aiuto F., Moles D.R., Petrie A., Donos N.: Association between overweight/obesity and periodonitis in adults. A systemic review. Obes. Rev. 2011, 12, e381–404.