Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 2, April-June, p. 184–191

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Wiedza rodziców na temat zdrowia jamy ustnej w odniesieniu do intensywności próchnicy u ich dzieci w wieku 6–7 lat

Parents Knowledge Toward Oral Health in Relation to Caries Prevalence in Their 6–7-Year-Old Children

Iwona Grzesiak-Gasek1,B,C, Urszula Kaczmarek1,A,B,C,D,E,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Rodzice od najwcześniejszych lat kształtują nawyki i zachowania prozdrowotne dzieci, a zatem istotny jest poziom ich wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej w aspekcie zapobiegania chorobie próchnicowej.
Cel pracy. Ocena wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej rodziców w odniesieniu do stanu uzębienia ich 6–7-letnich dzieci.
Materiał i metody. Badaniem objęto 548 rodziców i dzieci obojga płci w wieku 6–7 lat uczestniczących w programie PL 0395*. Rodziców objęto badaniem kwestionariuszowym zawierającym 7 pytań strukturalnych odnoszących się do choroby próchnicowej. U dzieci oceniono stan uzębienia, obliczając wskaźniki puw/z i PUW/Z i ich składowe.
Wyniki. Ponad 90% rodziców udzieliło prawidłowych odpowiedzi odnośnie do związku stanu uzębienia z ogólnym stanem zdrowia i wyraziło przekonanie o ważności leczenia zębów. Również ponad 90% rodziców potwierdziło pozytywny związek spożywania słodyczy i picia słodkich napojów z rozwojem próchnicy. Dzieci rodziców mających prawidłową wiedzę na ten temat w porównaniu z dziećmi rodziców z brakiem wiedzy wykazały istotnie mniejsze wartości p/z i puw/z. Ok 50% rodziców miało prawidłową wiedzę o infekcyjności choroby próchnicowej i właściwie rozumiało termin „płytka nazębna”, a ponad 60% łączyło szczotkowanie zębów z usuwaniem płytki. Przekonanie o konieczności leczenia próchnicowo zmienionych zębów mlecznych wyraziło tylko 35,4% rodziców. Dzieci rodziców pozytywnie odpowiadających na to pytanie w porównaniu z dziećmi rodziców, którzy odpowiedzieli negatywnie nie wykazały jednak istotnych różnic w liczbie zębów mlecznych z próchnicą i wypełnionych.
Wnioski. Wiedza rodziców odnośnie do zdrowia jamy ustnej nie jest zadowalająca. Konieczne jest zatem prowadzenie programów edukacyjnych dla rodziców.

Abstract

Background. Parents shape children’s health habits and behaviors early in life, so their level of oral health-related knowledge in aspect of caries disease prevention is essential.
Objectives. The aim of the study was to evaluate parents’ knowledge toward oral health in relation to caries prevalence in their 6–7-year-old children.
Material and Methods. The study involved 548 parents and children of both sexes aged 6–7 years participating in the program PL 0395. Parents were included with questionnaire containing of 7 structural items referring to caries diseases. In children, dental condition was assessed calculating dmft and DMFT indices and their components.
Results. Over 90% of parents answered correctly with regard to the relationship of dental condition with health general state and expressed their conviction about the importance of teeth treatment. Also over 90% of parents confirmed positive relationship of sweets consumption and drinking sweet beverages with caries development. Children of parents with correct knowledge on that item in comparison with children of parents with the lack of knowledge showed significantly dt and dmft values. Less than 50% of parents revealed the correct knowledge about infectivity of caries disease and correct understanding of dental plaque term and over 60% linked tooth brushing with dental plaque removal. The conviction about the necessity of primary teeth treatment was expressed only by 35.4%. However, children of parents with positive answer to that question in comparison with children of parents who answered negatively did not show any significant difference in the number of decayed and filled primary teeth.
Conclusion. The oral health-related knowledge of the parents is not satisfied. Therefore, it is necessary to implement educational programs for parents.

Słowa kluczowe

wiedza prozdrowotna, rodzice, dzieci 6–7-letnie, intensywność próchnicy

Key words

parents, oral health-related knowledge, 6–7-year-old children, caries prevalence

References (16)

 1. Hilton I.V., Stephen S., Barker J.C., Weintraub J.A.: Cultural factors and children’s oral health care: a qualitative study of carers of young children. Community Dent. Oral Epidemiol. 2007, 35, 429–38.
 2. Naidu R., Nunn J., Forde M.: Oral healthcare of preschool children in Trinidad: a qualitative study of parents and caregivers.: BMC Oral Health 2012, 3, 12–27.
 3. Mofidi M., Zeldin L.P., Rozier R.G.: Oral health of early head start children: a qualitative study of staff, parents, and pregnant women. Am. J. Public Health 2009, 99, 245–251.
 4. Furze H., Basso B.M.: The first dental visit: an Argentine point of view. Int. J. Ped. Dent. 2003, 13, 266–268.
 5. Fisher-Owens S.A., Barker J.C., Adams S., Chung L.H., Gansky S.A., Hyde S., Weintraub J.A.: Giving policy some teeth: routes to reducing disparities in oral health. Health Aff. 2008, 27, 404–412.
 6. Sheiham A., Watt R.G.: The common risk factor approach: a rational basis for promoting oral health. Community Dent. Oral Epidemiol. 2000, 28, 399–406.
 7. Keyes P.H.: The infectious and transmissible nature of experimental Dental Caries. Arch. Oral Biol. 1960,1, 304–320.
 8. Jodkowska E., Wierzbicka M., Szatko F., Strużycka I., Iwanicka-Grzegorek E., Ganowicz M., Zwadziński M.: Monotoring of oral health Poland 2009. Oral health condition and its determinations and preventivetreatment needs in children and adults at age 65–74. Warszawa 2009 [in Polish].
 9. Małkiewicz E., Wierzbicka M., Szatko F., Stużycka I., Ganowicz M., Zawadziński M., Rusyan E.: Monotoring of oral health. Oral health condition and its determinations and preventive-treatment needs in children at age 6 and 12 and adults at age 35–44. Poland 2010. Warszawa 2010 [in Polish].
 10. Wierzbicka M., Szatko F., Strużycka I., Rusyan E., Ganowicz M., Zawadziński M., Garus-Pakowska A.: Monotoring of oral health. Oral health condition and its determinations and preventive-treatment needs in children at age 5, 7 and 15. Poland 2011 [in Polish].
 11. Wierzbicka M., Szatko F., Strużycka I., Małkiewicz E., Rusyan E., Ganowicz E., Ganowicz M., Gaszyńska E., Garus-Pakowska A.: Monitoring of oral health. Oral health condition and its determinations and preventivetreatment needs in children at age 6 and 12 and adolescents at age 18. Poland 2012 [in Polish].
 12. Fisher-Owens S.A., Gansky S.A., Platt L.J., Weintraub J.A., Soobader M.J., Bramlett M.D., Newacheck P.W.: Influences on children’s oral health: a conceptual model. Pediatrics. 2007, 120, 510–520.
 13. Atchison K.A., Gift H.C.: Perceived oral health in a diverse sample. Adv. Dent. Res. 1997, 11, 272–280.
 14. Hollister M.C., Weintraub J.A.: The association of oral status with systemic health, quality of life, and economic productivity. J. Dent. Educ. 1993, 57, 901–912.
 15. Casamassimo P.S.: Relationships between oral and systemic health. Pediatr. Clin. North Am. 2000, 47, 1149–1157.
 16. Charlton Research Company “Americans Speak Out on Oral Health Research: A Public Opinion Study for Research! America” Fall 2003, http://www.researchamerica.org/polldata/2003/oralhealth.pdf