Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 2, April-June, p. 150–158

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Ocena częstości występowania oraz wymiarów kanału przysiecznego żuchwy – aspekty w planowaniu leczenia implantologicznego

Evaluation of the Incidence and Dimensions of the Mandibular Incisive Canal – Aspects of Implantological Treatment Planning

Marcin Adamiec1,A,B,C,D, Aleksandra Michalska1,A,B,C,D, Piotr Wesołowski2,A,C,E,F, Jan Nikodem Perek2,B,C, Paweł Nieckula2,B,C, Andrzej Wojtowicz2,C,E,F

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

2 Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Rozpowszechnienie CBCT umożliwiło dokładniejszą diagnostykę przed wykonaniem zabiegu wszczepienia implantów w obrębie kości szczęki i żuchwy. Pozwoliło także szczegółowo uwidocznić struktury anatomiczne, mniej widoczne lub zniekształcone, za pomocą klasycznych projekcji RTG. Jedną z nich jest kanał przysieczny żuchwy (canalis alveolaris anterior inferior).
Cel pracy. Radiometryczna ocena częstości występowania oraz wymiary kanału przysiecznego żuchwy w aspekcie planowania leczenia implantologicznego w tym odcinku żuchwy.
Materiał i metody. Analizie poddano 100 projekcji CBCT wykonanych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przeanalizowano 55 zdjęć kobiet i 45 zdjęć mężczyzn. Oznaczono wiele parametrów anatomicznych i morfologicznych: częstość występowania kanału przysiecznego żuchwy w badanej grupie, symetryczność, długość kanału, wymiary kanału ku przodowi od otworu bródkowego, minimalną odległość od wierzchołków korzeni zębów, a także minimalną odległość od brzegu wyrostka.
Wyniki. Analiza zdjęć ujawniła częstość występowania kanału przysiecznego żuchwy wynoszącą 85%. Wykazano ponadto dużą zmienność topografii oraz rozmiarów tej struktury. Długość kanału różni się znacząco: od 1,6 mm do 30,5 mm (SD = 6,36). Zmienny jest także przebieg kanału, choć w większości przypadków przebiega on od przedsionkowej (bocznej) blaszki zbitej trzonu żuchwy, zbliżając się z biegiem kanału do powierzchni językowej. Widoczny jest także brak symetrii po obu stronach, czasem wręcz występuje tylko jeden kanał przysieczny żuchwy (8% przypadków).
Wnioski. Ocena radiometryczna ujawniła znaczną zmienność w anatomii kanału przysiecznego żuchwy zarówno w przypadku jego wymiarów, jak i symetryczności czy topografii. W związku ze znaczną częstotliwością występowania kanału przysiecznego żuchwy jest wskazana dokładna diagnostyka w przypadku zabiegów implantacyjnych w przednim odcinku żuchwy oraz zabiegów okołoimplantacyjnych w tym rejonie. Szczegółowa diagnostyka za pomocą CBCT pozwala na uniknięcie powikłań śródi pozabiegowych.

Abstract

Background. Development of CBCT has enabled more precise diagnostics before dental implant insertion in the area of maxilla and mandible. The prevalence of cone beam computed tomography (CBCT) has allowed visualizing very detailed anatomical structures, which are less visible by means of classical RTG projections. Mandibular incisive canal (canalis alveolaris anterior inferior) is one of them.
Objectives. The aim of the study is a radiometric evaluation of the occurrence of mandibular incisive canal and its dimensions.
Material and Methods. One hundred scans of CBCT performed in the Department of Oral Surgery at the Medical University of Warsaw were analyzed. Tomography images of 55 women and 45 men were examined. The frequency of occurrence, symmetry, the length of the canal, dimensions forward to the mental foramen, minimal distance to the root apices and minimal distance to the alveolar edge were assessed.
Results. The analysis has revealed the frequency of the occurrence exceeding 85%. Furthermore, the wide variety of topography and its dimensions was revealed. The length of the canal differs significantly from 1.6 mm to 30.5 mm (SD = 6.36). Although the topography is also changeable, it is generally running by the vestibular dense lamina of the body of mandible and approximating to the lingual side. The lack of symmetry is also noticeable. In some cases it is possible to detect only one mandibular incisive canal – left or right (8% of cases).
Conclusion. Radiometric evaluation revealed considerable variety of the anatomy of mandibular incisive canal, both dimensions and symmetry as well as topography. Due to the substantial frequency of appearance of mandibular incisive canal, thorough diagnostics for implantation procedures in the lower anterior mandible and bone grafting from this region is recommended. Scrupulous diagnostics by means of CBCT allows avoiding threatening periprocedural and post-procedural complications.

Słowa kluczowe

stożkowa tomografia komputerowa, kanał przysieczny żuchwy, technika all-on-four, technika bone ring

Key words

cone-beam computed tomography, mandibular incisive canal, all-on-four technique, bone ring technique

References (26)

 1. Misch C.M.: Comparison of intraoral donor sites for onlay grafting prior to implant placement. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 1997, 12, 767–776.
 2. Pommer B., Tepper G., Gahleitner A., Zechner W., Watzek G.: New safety margins for chin bone harvesting based on the course of the mandibular incisive canal in CT. Clin. Oral Implants Res. 2008, 19, 1312–1316.
 3. Makris N., Stamatakis H., Syriopoulos K., Tsiklakis K., van der Stelt P.F.: Evaluation of the visibility and the course of the mandibular incisive canal and the lingual foramen using cone-beam computed tomography. Clin. Oral Implants Res. 2010, 21, 766–771.
 4. Mardinger O., Chaushu G., Arensburg B., Taicher S., Kaffe I.: Anatomic and radiologic course of the mandibular incisive canal. Surg. Radiol. Anat. 2000, 22, 157–161.
 5. Cheong Ngeow W., Phrabhakaran N., Scident M.: Assessment of the anterior loop should include the mandibular incisive canal. J. Oral Maxillofac. Surg. 2011, 69, 2688–2690.
 6. Pires C.A., Bissada N.F., Becker J.J., Kanawati A., Landers M.A.: Mandibular incisive canal: cone beam computed tomography. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2012, 14, 67–73.
 7. Jacobs R., Lambrichts I., Liang X., Martens W., Mraiwa N., Adriaensens P.: Neurovascularization of the anterior jaw bones revisited using high-resolution magnetic resonance imaging. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2007, 103, 683–693.
 8. European Commission for Radiation Protection No172 CONE BEAM CT FOR DENTAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY Evidence Based Guidelines, 2012, 31.
 9. Heinemann F., Hasanb I., Schwahna C., Bourauelb C., Mundta T.: Bone level change of extraction sockets with Bio-Oss collagen and implant placement: A clinical study. Ann. Anat. 2012, 194, 508–512.
 10. Ostrowska-Suliborska B.: Initial evaluation of images of the incisive canal in the anterior segment of the mandible using computer tomography. Magazyn Stomatol. 2011, 21, 4, 30–35 [in Polish].
 11. Al-Ani O., Nambiar P., Ha K.O., Ngeow W.C.: Safe zone for bone harvesting from the interforaminal region of the mandible. Clin. Oral Implants Res. 2013, 24, 115–121.
 12. Georgios E.R., Bhumija G., Roberto C.: Endosseous arteries in the anterior mandible: literature review. Int. J. Oral Maxillofac. Impl. 2012, 27, 90–94.
 13. Jacobs R., Mraiwa N., van Steenberghe D.: Appearance of the mandibular incisive canal on panoramic radiographs. Surg. Radiol. Anat. 2004, 26, 329.
 14. Parnia F., Moslehifard E., Hafezeqoran A., Mahboub F., Mojaver-Kahnamoui H.: Characteristics of anatomical landmarks in the mandibular interforaminal region: A cone-beam computed tomography study. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 2012, 17, 420–425.
 15. Maló P., Rangert B., Nobre M.: “All-on Four” concept for completely edentulous mandibles: a retrospective clinical study. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2003, 5, 2–9.
 16. Al-Nakib L.H., Rasul S.K.: Evaluation of the anterior loop of the mental nerve incidence and extension in different age groups in Sulaimania city using digital panoramic imaging system. J. Bagh. Coll. Dent. 2013, 25, 99–104.
 17. Giesenhagen B.: Vertical augmentation with bone rings. EDI 2006, 2, 50–53.
 18. Wychowański P., Nieckula P., Panek M., Kalinowski M., Borkowska U., Wojtowicz A.: Trial of examination of the mandibular and mental foramens based on the analysis of digital panoramic photographs. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 21–28 [in Polish].
 19. Juodzbalys G., Wang H.L., Sabalys G.: Anatomy of mandibular vital structures. Part II: Mandibular incisive canal, mental foramen and associated neurovascular bundles in relation with dental implantology. J. Oral Maxillofac. Res. 2010, 1, 1–10.
 20. Jalbout Z., Tabourian G.: Glossary of implant dentistry. Upper Montclair, International Congress of Oral Implantologists 2004, 16, 6.
 21. Mohammed A.A., Hadi M.A., Mazen A.A.: CBCT applications in dental practice: A literature review. Dent. Tribune Polish Edition 2012, 9, 1–5 [in Polish].
 22. Lustig J.P., London D., Lev Dor B., Yanko R.: Ultrasound identification and quantitative measurement of blood supply to the anterior part of the mandible. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2003, 96, 625–629.
 23. Von Arx T., Matter D., Buser D., Bornstein M.M.: Evaluation of location and dimensions of lingual foramina using limited cone-beam computed tomography. J. Oral Maxillofac. Surg. 2011, 69, 2777–2785.
 24. Makris N., Stamatakis H., Syriopoulos K., Tsiklakis K., van der Stelt P.F.: Evaluation of the visibility and the course of the mandibular incisive canal and the lingual foramen using cone-beam computed tomography. Clin. Oral Implants Res. 2010, 21, 766–771.
 25. McDonnell D., Reza Nouri M., Todd M.E.: The mandibular lingual foramen: a consistent arterial foramen in the middle of the mandible. J. Anat. 1994, 184, 363–369.
 26. Liang X., Jacobs R., Lambrichts I., Vandewalle G.: Lingual foramina on the mandibular midline revisited: A macroanatomical study. Clin. Anat. 2007, 20, 246–251.