Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 1, January-March, p. 93–100

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Świadomość kobiet ciężarnych na temat zapobiegania próchnicy wczesnego dzieciństwa

Pregnant Women’s Knowledge of Early Childhood Caries Prevention

Martyna Sienicka1,A,B,C,D, Anna Turska-Szybka2,A,E,F

1 Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

2 Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Postawa kobiet w ciąży wobec czynników ryzyka i zapobiegania próchnicy oraz wiedza na ich temat wpływają na stan zdrowia jamy ustnej dziecka.
Cel pracy. Ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat zapobiegania próchnicy wczesnego dzieciństwa i analiza korelacji wiedzy respondentek z wiekiem, poziomem wykształcenia oraz statusem społeczno-ekonomicznym.
Materiał i metody. Badanie polegało na przeprowadzeniu anonimowej ankiety wśród losowo wybranych kobiet w ciąży mieszkających w Warszawie. Kwestionariusz składał się z 24 pytań dotyczących metod profilaktyki próchnicy wczesnego dzieciństwa oraz utrzymania zdrowia jamy ustnej w ciąży. Wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica 10 (StatSoft). Zależności między wiedzą kobiet a wiekiem, wykształceniem oraz statusem społeczno-ekonomicznym określono z użyciem współczynnika korelacji rang Spearmana, przyjmując za istotny poziom p < 0,05.
Wyniki. Analiza statystyczna wykazała wpływ poziomu edukacji oraz statusu społeczno-ekonomicznego kobiet ciężarnych na liczbę poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz brak korelacji wieku z posiadaną wiedzą. Większość (70%) kobiet było nieświadomych potencjalnego wpływu własnego złego stanu zdrowia jamy ustnej na przebieg ciąży oraz porodu. Prawie 95% badanej grupy nie ma wiedzy, kiedy należy rozpocząć stosowanie u dziecka pasty do zębów zawierającej fluor, a ponad 60% kobiet na temat głównych czynników powodujących próchnicę wczesnego dzieciństwa. Kobiety nie mają dostatecznej wiedzy odnośnie do liczby zębów mlecznych u dziecka (64%), czasu wyrzynania pierwszego zęba (47%). Jedynie 10% badanych kobiet wiedziało, iż pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym powinna się odbyć przed 1. rokiem życia dziecka.
Wnioski. Kobiety w ciąży nie są w pełni świadome czynników ryzyka próchnicy oraz wpływu stanu zdrowia ich jamy ustnej nie tylko na zachowanie własnego zdrowia, ale także na stan zdrowia ogólny i jamy ustnej dziecka.

Abstract

Background. The pregnant women’s knowledge and attitude to risk factors and prevention of dental caries contribute to determining the oral health of young children.
Objectives. The aim of this study was to assess the knowledge of pregnant women about the prevention of early childhood caries and correlation analysis of respondents’ knowledge with age, level of education and socio-economic status.
Material and Methods. The research was based on an anonymous questionnaire covering a group of 100 randomly chosen pregnant women living in Warsaw. The questionnaire comprised of 24 questions, concerning methods of early childhood caries prophylaxis, and the maintenance of oral health in pregnancy. Statistical analysis was performed using Statistica PROGRAM 10 (StatSoft). Dependencies between knowledge of women, age, education and socio-economical status were determined using Spearman’s rank correlation coefficient, when p < 0.05.
Results. A statistical analysis showed impact of the level of education and socio-economic status of pregnant women on the number of positive answers, and the lack of correlation between age and knowledge. Many (> 70%) women were unaware of the potential impact of their own poor oral health on pregnancy and infant outcomes. Almost 95% of the examined population do not have knowledge when they should start using toothpaste with fluorine in young children, and more than 60% of women is not familiar with the main factors which cause early childhood caries. Women have no sufficient knowledge about the number of primary teeth (64%), the time of first tooth eruption (47%). Only 10% of the women knew that the first visit to a dentist should happen before the child’s first birthday.
Conclusion. Pregnant women are not sufficiently aware of caries risk factors and the influence of their oral health condition not only on their own health but also on the child’s general and oral health.

Słowa kluczowe

próchnica wczesnego dzieciństwa, kobiety ciężarne, pierwotna profilaktyka

Key words

pregnant women, early childhood caries, primary prevention

References (30)

 1. National Monitoring of the State of Oral Health and their Determinants in Poland in 2012. Ministry of Health:http:// www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/monitoring_ju_29052012.pdf [in Polish].
 2. Szymańska J., Szalewski L.: Deciduous teeth caries in the population of Polish children aged 0.5–6 years. Zdr. Publ. 2011, 121, 86–89 [in Polish].
 3. American Academy of Pediatric Dentistry: Policy on Early Childhood Caries (ECC): classifications, consequences, and preventive strategies 2011, 6, 47–49.
 4. Szczepańska J., Szydłowska B., Lubowiedzka B., Pawłowska E.: Analysis of risk factors for caries in 3-year old children. Czas. Stomatol. 2007, 60, 162–170 [in Polish].
 5. Robak E., Kalińska A., Żółta A., Choromańska M., Abramczyk J., Turska-Szybka A.: Analysis of the influence of selected factors on the intensity of early childhood caries. Pediatr. Pol. 2011, 2, 140–146 [in Polish].
 6. Proc P., Filipińska-Skąpska R., Wochna-Sobańska M.: Dental caries in children up to the age of 5 from Lodz. II. Mothers oral health care. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 567–571 [in Polish].
 7. Opydo-Szymaczek J., Borysewicz-Lewicka M.: Dental care for expectant mothers in the aspect of caries prevention – on the basis of the literature. Czas. Stomatol. 2005, 58, 188–193 [in Polish].
 8. Starczewska M., Emerich K.: Dental prophylaxis in children. Nowa Pediatr. 2010, 13, 1, 28–31 [in Polish].
 9. Janus S., Olczak-Kowalczyk D., Wysocka M.: Position of non-dental health care professionals in early childhood caries prevention. Nowa Pediatr. 2011, 14, 1, 6–14 [in Polish].
 10. Kaczmarek U., Iwańczak B., Pytrus T., Grzesiak-Gasek I.: Evaluation of a questionnaire study among paediatricians and family physicians concerning oral heath. Czas. Stomatol. 2010, 63, 693–702 [in Polish].
 11. Stokowska E., Stokowska W.: Health awareness and dental condition of pregnant women. Magazyn Stomatol. 2011, 21, 6, 111–114 [in Polish].
 12. Siciarz A., Białkowska-Głowacka J., Grzesiak-Janas G.: Assessment of pro-health behaviors in pregnancy – own material. Twój Przegl. Stomatol. 2006, 9, 58–59 [in Polish].
 13. Szyszkowska A., Chmielewska M.: Pro-health awareness in pregnant women. Porad. Stomatol. 2010, 9, 316–319 [in Polish].
 14. Rothnie J.J., Walsh C.A., Wang M.J., Morganie K.C., Drummond B.K.: An exploratory study of pregnant women’s knowledge of child oral heath care in New Zealand. N Z Dent. J. 2012, 53, 129–133.
 15. Bruzda-Zwiech A., Filipińska R., Szydłowska-Walendowska B., Lubowiedzka-Gontarek B., Wochna-Sobańska M.: Oral health behaviors of 4 to 5 year old children – parent questionnaire survey. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 272–278 [in Polish].
 16. Starczewska M., Emerich K.: Dental knowledge of pregnant women and young mothers. Pediatr. Pol. 2009, 5, 397–401 [in Polish].
 17. Małkiewicz E.H., Borkowska T., Wierzbicka M.: Dental health awareness and health-promoting behaviors of child guardians, interested in prophylaxis programs. Probl. Hig. Epidemiol. 2012, 24, 90–96 [in Polish].
 18. Iwanicka-Grzegorek E., Paluch M.: Knowledge about oral disease prevention of pregnant women – part II. Dental care of infant. Stomatol. Współcz. 2012, 18, 6, 10–12 [in Polish].
 19. Grzesiak I., Kaczmarek U.: Mothers’ knowledge and awareness of their up to 3 years old children’s oral health. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 59–66 [in Polish].
 20. Ciok E., Grzebyta A., Maciejak D., Zadurska M.: Awareness of prophylaxis of disorders in stomatognathic system among pregnant women. Nowa Stomatol. 2013, 18, 1, 12–18 [in Polish].
 21. Ludwin I., Ludwin A., Chołosiński G., Tomaszczyk J.: Dental care of pregnant women. Porad. Stomatol. 2007, 4, 135–141 [in Polish].
 22. Pypeć J., Rogalska A., Zieleniewicz K., Mikołajczyk M.: Pregnant women’s knowledge about prophylaxis of caries in children. Questionnaire. Przegl. Pediatr. 2005, 35, 211–213 [in Polish].
 23. Szarek A., Szott J., Janiszewska-Olszowska J.: The status of pregnant women’s knowledge concerning dental prophylaxis in children. Pediatr. Pol. 2008, 4, 351–356 [in Polish].
 24. Zanio-Kulaszewska A., Zduniak A., Zawadziński M., Jodkowska E.: The evaluation of dental awareness of mothers of children aged 6 years in the region of mazovia. Nowa Pediatr. 2012, 15, 2, 32–39 [in Polish].
 25. Banaszek D.: Oral health knowledge and health behaviour of mothers who participated dental education program in birth school and oral health state of their 2–5-year old children. Nowa Stomatol. 2006, 11, 4, 140–145 [in Polish].
 26. Iwanicka-Grzegorek E., Kępa-Prokopienko J., Pierzynowska E.: The health awareness of pre-school age children parents – questionnaire study. Nowa Stomatol. 2007, 12, 1, 8–12 [in Polish].
 27. Coleen E.H., Riedy Ch.A.: Behavioral determinants of brushing young children’s teeth: implications for anticipatory quidance. Pediatr. Dent. 2010, 32, 48–55.
 28. Bruzda-Zwiech A., Szydłowska-Walendowska B., Wochna-Sobańska M., Daszkowska M., Filipińska-Skąpska R., Hilt A., Lubowiedzka-Gontarek B.: Influence of hygienic and nutritional habits on state of dentition in preschool children. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 267–272 [in Polish].
 29. Grzesiak I., Kaczmarek U.: The child’s first dental visit. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 433–437 [in Polish].
 30. Chłapowska J., Opydo-Szymaczek J.: Analysis of the effect of the prophylactic program on the dentition status and health protecting habits in pregnant women – clinical examination and questionnaire. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 59–64 [in Polish].