Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 1, January-March, p. 39–46

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Rozpoznawanie i stopień zaawansowania zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych zębów mlecznych

Identification and Stage of Severity of Caries on Proximal Surfaces of Deciduous Teeth

Ilona Mariańska1,A,B,C,D, Weronika Gontarz1,B,C,D, Maria Pędzisz1,B,C,D, Anna Turska-Szybka1,A,E, Dorota Olczak-Kowalczyk1,E,F

1 Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Diagnostyka choroby próchnicowej na powierzchniach stycznych zębów mlecznych uwzględniająca stopień zaawansowania zmian umożliwia wybór postępowania leczniczego zgodnego z zasadami minimalnej interwencji.
Cel pracy. Ocena skuteczności wybranych metod wykrywania zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych zębów mlecznych i określenie stopnia ich zaawansowania.
Materiał i metody. Badaniem objęto 33 pacjentów Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM w wieku 3–11 lat. Powierzchnie styczne zębów trzonowych mlecznych poddano ocenie wizualno-dotykowej wg klasyfikacji Mounta i Hume’a w modyfikacji Lasfarguesa, Kaleka i Louisa oraz wykonano badania dodatkowe: transiluminacji (FOTI) i badanie radiologiczne (2 zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe). Ubytki klasy II opracowywano metodą tradycyjną oraz poddano ocenie klinicznej.
Wyniki. Zbadano 528 powierzchni stycznych, próchnicę zdiagnozowano na 91 powierzchniach. Badanie wizualnodotykowe wykazało obecność zmian próchnicowych na 58% powierzchni, badanie transiluminacji na 73,6% powierzchni, badanie radiologiczne na 100% powierzchni stycznych. Stadium zaawansowania między oceną wstępną wg zmodyfikowanej klasyfikacji Mounta i Hume’a a badaniem radiologicznym jest zgodne w 39,6% przypadków, badanie radiologiczne wykazało wyższe stadium zaawansowania w 56%, niedoszacowanie wielkości zmiany w badaniu radiologicznym stwierdzono w 4,4% przypadków. Wykazano statystycznie istotną różnicę (p < 0,0001) stopnia zaawansowania zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych zębów mlecznych wg klasyfikacji Mounta i Hume’a między wstępną oceną oraz po otwarciu ubytków. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę w ocenie zaawansowania zmiany próchnicowej między wstępną oceną wizualno-dotykową a badaniem radiologicznym. Stadium zaawansowania choroby próchnicowej było średnio o blisko 1 stadium wyższe niż wskazywałby na to stan kliniczny.
Wnioski. Badanie radiologiczne pozwala na wykrycie większej liczby zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych zębów mlecznych niż ocena wizualno-dotykowa i metoda transiluminacji. Obraz kliniczny zmiany jest mniej zaawansowany niż stopień zaawansowania próchnicy po otwarciu ubytku. Stopień zaawansowania zmian próchnicowych wg klasyfikacji Mounta i Hume’a w modyfikacji Lasfarguesa, Kaleka i Louisa w ocenie wizualno-dotykowej nie przekłada się na obraz radiologiczny kryteriów diagnostycznych tej klasyfikacji dla zębów stałych.

Abstract

Background. Diagnosis of caries on proximal surfaces of deciduous teeth considering stage of severity allows to choose the treatment coherent with principles of minimal invasive dentistry.
Objectives. The aim of the study was to evaluate effectiveness of particular caries assessment methods in determining actual severity of caries on proximal surfaces of deciduous teeth.
Material and Methods. The examined group consisted of 33 patients treated in the Department of Paediatric Dentistry, Medical University of Warsaw, aged from 3 to 11 years. Proximal surfaces of deciduous molars teeth had been evaluated based on Mount and Hume modified by Lasfargues, Kalek and Louis classification criteria, and additional assessments: transilumination (FOTI) and radiological (2 bitewings). Second class cavities had been prepared traditionally and evaluated after treatment.
Results. Five hundred twenty eight proximal surfaces were examined, caries lesions were diagnosed on 91 surfaces. Visual-tactile method revealed caries on 58% of the surfaces, FOTI method on 73.6%, and X-ray method on 100% of the surfaces. Stage between the initial assessment by the modified Mount and Hume classification and radiological examination is consistent at 39.6%, radiographs showed a higher stage in 56%, underestimation were found in 4.4% cases. Statistically significant difference (p < 0.0001) in evaluation of caries stage advancement before and after treatment, based on visual-tactile method, had been proven. Statistically significant difference was also proved between visual-tactile method and X-ray method. Stage of severity of caries was on average almost by 1 stage higher than it was assumed based on clinical assessment.
Conclusion. X-ray method allows to detect more caries lesions on proximal surfaces of deciduous teeth than visual-tactile and trasiluminescent methods. Clinically, stage of severity is less advanced than stage of caries lesion after treatment. Assessment based on Mount and Hume classification modified by Lasfargues, Kalek and Louis clinically is inadequate compared to this classification X-ray diagnostic criteria for permanent teeth.

Słowa kluczowe

zęby mleczne, powierzchnie styczne, FOTI, badanie radiologiczne, klasyfikacja Mounta i Hume’a

Key words

deciduous teeth, proximal surfaces, FOTI, X-rays, Mount and Hume classification

References (21)

 1. Murdoch-Kinch C.A., McLean M.E.: Minimally invasive dentistry. JADA 2003, 134, 87–95.
 2. Malina-Novák K., Jędrychowska P., Zarzecka J.: Diagnosis of caries on proximal surfaces of posterior teeth. Por. Stomatol. 2009, 9, 128–131 [in Polish].
 3. Chłapowska J.: Diagnosing approximal surface caries by clinical examination, transillumination and bite-wing X-rays. Stomat. Współcz. 1999, 5, 6, 32–35 [in Polish].
 4. Pawlaczyk-Kamińska T., Żmijewska C.: Methods used in diagnosing caries on approximal caries lesions. Pozn. Stomatol. 1988, 25, 121–125 [in Polish].
 5. Kruczyńska-Rosada M.: Application of trans-illumination in dental diagnosis. Przegl. Stomat. Wieku Rozw. 1998, 18, 6, 35–41 [in Polish].
 6. Nowosielska A., Marciniak A., Zawadzka E.: The modern methods of dental caries diagnosis. Nowa Stomatol. 2003, 7, 1, 27–32 [in Polish].
 7. Perendyk J.: Application of digital radiology in contemporary diagnosis of caries on proximal surfaces of patients in the developmental age. Stomat. Współcz. 1998, 4, 5, 111–113 [in Polish].
 8. Kidd E.A.M., Pitts N.B.: A reappraisal of the value of the bitewing radiograph in the diagnosis of posterior approximal caries. Br. Dent. J. 1990, 169, 195–200.
 9. Mialhe F.L., Pereira A.C., Meneghim C., Ambrosano G.M., Pardi V.: The relative diagnostic yields of clinical, FOTI and radiographic examinations for the detection of approximal caries in youngsters. Indian J. Dent. Res. 2009, 20, 136–140.
 10. Mount G.J., Hume W.R.: A revised classification of carious lesion by site and size. Quintessence Int. 1997, 28, 301–303.
 11. Lasfargeus J., Kaleka R., Louis J.J.: A new system of minimally invasive preparations; the Si/Sta concept. [In:] Adhesion the silent revolution in dentistry. Eds:. Roulet J.F., Degrange M. Quintessence Publishing Co Inc. 2000, 107–152.
 12. Kaczmarek U.: Cavities classification based on caries lesions localization and stages. Dent. Med. Probl. 2002, 39, 251–257 [in Polish].
 13. Perkowska M.: Contemporary opinions regarding dental caries treatment – review of literature. Nowa Stomatol. 2010, 14, 2, 78–81 [in Polish].
 14. Mialhe F.L., Pereira A.C., Pardi V., Meneghim M.: Comparison of three methods for detection of carious lesions in proximal surfaces versus direct visualexamination after tooth separation. J. Clin. Pediatr. Dent. 2003, 28, 59–62.
 15. Braga M.M., Morais C.C., Nakama R.C., Leamari V.M., Siqueira W.L., Mendes F.M.: In vitro performance of methods of approximal caries detection in primary molars. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2009, 108, 35–41.
 16. Stookey G.K., Jackson R.D., Zandona A.G., Analoui M.: Dental caries diagnosis. Dent. Clin. North Am. 1999, 43, 665–677.
 17. Kielbassa A.M., Paris S., Lussi A., Meyer-Lueckel H.: Evaluation of cavitations in proximal caries lesions at various magnification levels in vitro. J. Dent. 2006, 34, 817–822.
 18. Davies G.M., Worthington H.V., Clarkson J.E., Thomas P., Davies R.M.: The use of fibre-optic transillumination in general dental practice. Br. Dent. J. 200, 191, 145–147.
 19. Vaarkamp J., Ten Bosch J.J., Verdonschot E.H., Tranaeus S.: Quantitative diagnosis of small approximal caries lesions utilizing wavelength-dependent fiber-optic transillumination. J. Dent. Res. 1997, 76, 875–882.
 20. Sheehy E.C., Brailsford S.R., Kidd E.A., Beighton D., Zoitopoulus L.: Comparison between visual examination and a laser fluorescence system for in vivo diagnosis of occlusal caries. Caries Res. 2001, 35, 421–426.
 21. Mielczarek A.: Fotoluminescence in the modern diagnosis of early enamel lesions. A preliminary report. Stomat. Współcz. 1998, 4, 5, 183–197 [in Polish].