Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2015, vol. 52, nr 1, January-March, p. 26–32

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Sekrecja i poziom wybranych parametrów śliny u chorych z zespołem Downa

Salivary Flow Rate and Some Parameters of the Saliva in Down’s Syndrome Patients

Marta Ziętek1,A,B,C,D, Urszula Kaczmarek1,C,D,E,F

1 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Zespół Downa (trisomia 21) jest aberracją chromosomową objawiającą się kompleksem cech dysmorficznych w całym organizmie (w tym w jamie ustnej), a także różnego stopnia niepełnosprawnością intelektualną. U chorych z zespołem Downa obserwuje się także zmiany w składzie i wartościach niektórych parametrów śliny.
Cel pracy. Określenie szybkości wydzielania śliny oraz stężenia białka, poziomu pH i pojemności buforowej śliny u dzieci i młodzieży z zespołem Downa w odniesieniu do osób zdrowych.
Materiał i metody. Zbadano 150 pacjentów obojga płci w wieku 5–21 lat, w tym 75 z zespołem Downa. Grupę kontrolną stanowiły osoby ogólnie zdrowe, wiekiem i płcią dobrane odpowiednio do osób chorych. U wszystkich badanych określano szybkość wydzielania śliny, stężenie białka, poziom pH i pojemność buforową śliny mieszanej niestymulowanej.
Wyniki. Średnia szybkość wydzielania śliny u chorych była o 70% niższa niż u zdrowych (0,08 ± 0,0,05 ml/min vs 0,26 ± 0,09 ml/min; p < 0,001), a stężenie białka było aż o 95% wyższe niż w grupie kontrolnej (1,90 ± 1,11 mg/ml vs 0,97 ± 0,28 mg/ml; p 0,05), natomiast pojemność buforowa była znamiennie niższa u chorych niż u zdrowych (3,29 ± 13 mol/l vs 4,74 ± 1,90 mol/l; p < 0,001).
Wnioski. U chorych z zespołem Downa występuje redukcja sekrecji spoczynkowej śliny mieszanej, której towarzyszy znamienne zwiększenie stężenia białka i obniżenie pojemności buforowej.

Abstract

Background. Down’s syndrome (trisomy 21) is a chromosomal aberration manifested as a complex of dysmorphic features in human body, including oral cavity, as well as varying degree of intellectual disibility. Some differences in composition and some parameters of the saliva can be observed.
Objectives. The aim of the study was to compare salivary flow rate, protein concentration, pH level and buffering capacity in children and adolescents with Down’s syndrome and health control.
Material and Methods. One hundred fifty patients, both sex, aged 5–21 years, out of witch 75 subjects with Down’s syndrome have been examined. Unstimulated salivary flow rate, protein, pH and buffering capacity were determined.
Results. In subjects with Down’s syndrome salivary flow rate was ca 70% lower than in control (0.08 ± 0.05 mL/min vs 0.26 ± 0.09; p < 0.001), but protein concentration was ca 95% higher than in health control (1.90 ± 1.11 mg/mL vs 0.97 ± 0.28 mg/mL; p < 0.001). pH level was quite similar for both groups (6.93 ± 0.4 vs 7.04 ± 0.5). However, buffering capacity was significantly lower in patients with Down’s syndrome (3.29 ± 13 mol/L vs 4.74 ± 1.9 mol/L; p < 0.001) compared to the control.
Conclusion. The patients suffering from Down’s syndrome revealed the reduction of mixed resting salivary flow rate that is accompanied by increase of protein and decrease of salivary buffering capacity.

Słowa kluczowe

zespół Downa, szybkość wydzielania śliny, pojemność buforowa, ślina niestymulowana, stężenie białka

Key words

Down’s syndrome, salivary flow rate, buffering capacity, unstimulated saliva, protein concentration

References (22)

 1. Sadowska L., Mysłek-Prucnal M., Choińska A.M., Mazur A.: Diagnosis and therapy of children with Down syndrome – based on personal research and review of the literature. Przegl. Med. Uniw. Rzesz. 2009, 1, 8–30 [in Polish].
 2. Kaczmarek U.: Etiology of dental caries. [In]: Conservative dentistry. Clinical study. Ed.: Jańczuk J. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, 218–224 [in Polish].
 3. Siquiera W.L., de Oliveira E., Mustacchi Z., Nicolau J.: Electrolyte concentrations in saliva of children aged 6–10 years with Down syndrome. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2004, 98, 76–79.
 4. Siqueira W.L., Siqueira M.F., Mustacchi Z., de Oliveira E., Nicolau J.: Salivary parameters in infants aged 12 to 60 months with Down syndrome. Spec. Care Dent. 2007, 27, 202–205.
 5. Davidovich E., Aframian D.J., Shapira J., Peretz B.: A comparison of the sialochemistry, oral pH, and oral health status of Down syndrome children to healthy children. Int. J. Paediatr. Dent. 2010, 20, 235–241.
 6. Cogulu D., Sabah E., Kutukculer N., Onkinay F.: Evaluation of the relationship between caries indices and salivary secretory IgA, salivary pH, buffering capacity and flow rate in children with Down’s syndrome. Arch. Oral. Biol. 2006, 51, 23–28.
 7. Siqueira W.L., Bermejo P.R., Mustacchi Z., Nicolau J.: Buffer capacity, pH, flow rate in saliva of children aged 2–60 months with Down syndrome. Clin. Oral Investig. 2005, 9, 26–29.
 8. Areias C.M. et al.: Reduced salivary flow and colonization by mutans streptococci in children with Down syndrome. Clinics 2012, 67, 1007–1011.
 9. Subramaniam P., Girish Babu K., Mohan Das L.: Assessment of salivary total antioxidant levels and oral health status in children with Down syndrome. Spec. Care Dent. 2013, doi: 10.1111/scd.12054.
 10. Oliveira A.C.B., Pordeus I.A., Torres C.S., Martins M.T., Paiva S.M.: Feeding and non nutrive sucking habits and prevalence of open bite and crossbite in children/adolescents with Down syndrome. Angle Orthod. 2010, 80, 748–753.
 11. Limbrock G.J., Hoyer H., Scheying H.: Regulation therapy by Castillo Morales in children with Down syndrome: primary and secondary orofacial pathology. J. Dent. Child. 1990, 57, 437–441.
 12. Chaushu S., Chaushu G., Zigmond M., Yefenof E., Stabholz A., Shapira J., Merrick J., Bachrach G.: Agedependent deficiency in saliva and salivary antibodies secretion in Down’s syndrome. Arch. Oral. Biol. 2007, 52, 1088–1096.
 13. Normastura A.R., Norhayani Z., Azizah Y., Khairi M.: Saliva and dental caries in Down syndrome children. Sains Malysiana 2013, 42, 1, 59–63.
 14. Siquiera W.L., Nicolau J.: Stimulated whole saliva componente in children with Down syndrome. Spec. Care Dent. 2002, 22, 226–230.
 15. Chaushu S., Becker A., Chaushu G., Shapira J.: Stimulated parotid salivary flow rate in patients with Down syndrome. Spec. Care Dent. 2002, 22, 41–44.
 16. Yarat A., Akyuz S., Koc L., Erdem H., Emekli N.: Salivary sialic acid, protein, salivary flow rate, pH, buffering capacity and caries indices in subjects with Down’s syndrome. J. Dent. 1999, 27, 115–118.
 17. Odeh M., Hershkovits M., Bornstein J., Loberant N., Blumenthal M.: Congenital absence of salivary gland in Down syndrome. Arch. Dis. Child. 2013, 98, 781–783.
 18. Chaushu S., Nof E.Y., Becker A., Shapira J., Chaushu G.: Parotid salivary immunoglobulins, recurrent respiratory tract infections and gingival health institutionalized and non-institutionalized subjects with Down’s syndrome. J. Intellect Disabil. Res. 2003, 47, 101–107.
 19. Stabholz A., Mann J., Sela M., Schurr D., Steinberg D., Shapira J.: Caries experience, periodontal treatment needs, salivary pH and Strepptococcus mutant counts in a preadolescent Down syndrome population. Spec. Care Dent. 1991, 11, 203–208.
 20. Shapira J., Stabholz A., Schurr D., Sela M.N., Mann J.: Caries level, Streptococcus mutans counts, salivary pH and periodontal treatment needs of adult Down syndrome patients. Spec. Care Dent. 1991, 11, 248–251.
 21. Ship J.A., Pillemer S.R., Baum B.J.: Xerostomia and the geriatric patient. J. Am. Geriatr. Soc. 2002, 50, 535–543.
 22. Lenander-Lumikari M., Loimaranta V.: Saliva and dental caries. Adv. Dent. Res. 2000, 14, 40–47.