Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 4, October-December, p. 531–536

Publication type: clinical case

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Epidemiology and Etiological Factors which Influence the Occurrence of Rare Cases of Double Teeth in Primary and Permanent Dentition and Presentation of Two Individual Clinical Cases

Epidemiologia oraz czynniki etiologiczne wpływające na występowanie rzadkiego zjawiska zębów dwoistych w uzębieniu mlecznym i stałym oraz prezentacja dwóch przypadków klinicznych

Joanna M. Szczerba-Gwóźdź1,A,B,C,D, Mansur Rahnama1,E,F, Rozan E. Hamwi1,A,B,C,D

1 Chair and Department of Oral Surgery, Medical University in Lublin, Lublin, Poland

Abstract

Dental anomalies appear as a result of disorders (partial or excessive development) which occur during different stages of tooth development. Among them, the following disorders can be distinguished: concerning anatomical structure (size and shape), position, structure of tissues and number of teeth. The occurrence of double teeth in primary dentition may precede dental abnormalities in permanent dentition. Fused as well as concrescent teeth are the cause of occlusion disorder. They can be the cause of protrusion and rotation of teeth. A fused permanent central incisor brings about the development of a diastema. Concrescent, fused or giant teeth in the maxilla can contribute to the occurrence of class III defect within the canines as well as tooth eruption outside the dental arch. Furthermore, dental anomalies might cause periodontal problems as well as more frequent occurrence of carries and difficulties in endodontic treatment, but above all they disturb the harmony of the dental arch. Therefore, a plan to orthodontically remodel the dental arch as an integral part of the complex treatment of patients with these types of dental anomalies is very important. The aim of the paper is the introduction of the current state of knowledge concerning the epidemiology and etiological factors which influence the development of dental abnormalities in primary and permanent dentition, with particular attention to double teeth, as well as the presentation of two individual clinical cases.

Streszczenie

Nieprawidłowości zębowe powstają w następstwie zaburzeń (niecałkowity lub nadmierny rozwój) występujących w różnych stadiach rozwoju zęba. Wśród nich wyróżnia się zaburzenia dotyczące budowy anatomicznej (wielkości i kształtu), położenia, struktury tkanek oraz liczby zębów. Występowanie zębów podwójnych w uzębieniu mlecznym może poprzedzać nieprawidłowości zębowe w uzębieniu stałym. Zarówno zęby zlane, jak i zrośnięte są przyczyną zaburzeń zgryzowych. Mogą także być przyczyną wychylenia i obrotów zębów. Zęby zrośnięte, zlane czy olbrzymie w szczęce mogą powodować występowanie wady klasy III w obrębie kłów, wyrzynania się zębów poza łukiem zębowym, problemy periodontologiczne, a także częstsze występowanie próchnicy oraz trudności w leczeniu endodontycznym. Przede wszystkim jednak zaburzają harmonię łuku zębowego. W związku z tym jest ważny plan ortodontycznej przebudowy łuków zębowych jako integralnej części kompleksowego leczenia pacjentów z tego rodzaju anomaliami uzębienia. Celem pracy było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej epidemiologii oraz czynników etiologicznych powstawania nieprawidłowości zębowych w uzębieniu mlecznym i stałym, ze szczególnym uwzględnieniem zębów dwoistych oraz prezentacja 2 własnych przypadków klinicznych.

Key words

fused teeth, double teeth, tooth abnormalities

Słowa kluczowe

zęby zlane, zęby dwoiste, nieprawidłowości zębowe

References (23)

 1. Komorowska A., Dunin-Wilczyńska I., Munir T.: Fusion, gemination and macrodontia of upper central incisors. Ortod. Współ. 2003, 5, 4, 93–101 [in Polish].
 2. Zadurska M., Piekarczyk B., Młynarczyk A.: Double teeth – on the basis of the literature and the authors’ own observations. Czas. Stomatol. 2004, 57, 740–746 [in Polish].
 3. Brook A.H., Winter G.B.: Double teeth. A retrospective study a geminated and fused teeth in children. Br. Dent. J. 1970, 129, 123–130.
 4. Jansen B.L., Kreiborg S.: Development of the dentition in cleidocranial dysplasia. J. Oral Pathol. Med. 1990, 19, 89–93.
 5. Milano M., Seybold S., McCandless G., Cammarata R.: Bilateral fusion of the mandibular primary incisors: report of case. J. Dent. Child. 1999, 66, 280–282.
 6. Mochizuki K., Yonezu T., Yakushiji M., Machida Y.: The fusion of three primary incisors: report of case. J. Dent. Child. 1999, 66, 421–425.
 7. Riesenberger R.E., Kilian C.M.: Triplication and twinning in one dental arch: report of a case. Quintes. Int. 1990, 21, 621–623.
 8. Zappa J., Hawro E.: Fourth molar, geminated tooth and supernumerary teeth in one dental arch. Description of a case. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 9, 67–68 [in Polish].
 9. Schuurs A.H., van Loveren C.: Double teeth: Review of the literature. J. Dent. Child. 2000, 67, 313–325.
 10. Łangowska-Adamczyk H., Orzechowska-Wylęgała B., Karmańska B.: Fused teeth. Report of two cases. Czas. Stomatol. 1999, 52, 756–759 [in Polish].
 11. Badełek-Mirek B.: The possibilities for dealing with fused teeth. Magazyn Stomatol. 1998, 8, 5, 39–42 [in Polish].
 12. Czarnecka B., Cieślik J., Koźlik D., Piekarczyk B.: Orthodontic management in cases of maxillary fused teeth. Czas. Stomatol. 1990, 43, 697–701 [in Polish].
 13. Ratajek-Gruda M., Grzesiak-Janas G., Białkowska-Głowacka J.: Double retained teeth. Magazyn Stomatol. 2008, 18, 12, 74–75 [in Polish].
 14. Mlosek K.: Radiologia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa. Wyd. Meddentpress, Warszawa 1995, 1–25.
 15. Knychalska-Karwan Z., Cichocki T., Kasprzyk J., Pawlicki R.: The structure and substructure supernumerary teeth middle (mesiodens). Czas. Stomatol. 1982, 35, 161–168 [in Polish].
 16. Ravn J.J.: Aplasia, supernumerary teeth and fused teeth in the primary dentitio. An epidemiologic study. Scand. J. Dent. Res. 1971, 79, 1–6.
 17. Rokicki M., Rokicka M., Tarnawski M.: Supernumerary teeth – construction, classification, localization, diagnosis, pathology and treatment procedure. Review of the literature. Ann. Acad. Med. Siles 2007, 61, 127–131.
 18. Szpringer-Nodzak M., Wochna-Sobańska M.: Stomatologia wieku rozwojowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, 133–144.
 19. Whaites E., Drage N.: Essentials of dental radiography and radiology. Churchill Livingstone Elsevier, 2013, 12–25.
 20. Mitręga J., Krzycka B.: Double teeth – fusion, gemination. Czas. Stomatol. 1971, 24, 1121–1126 [in Polish].
 21. Thoma K.H., Goldman H.M.: Oral pathology. Wydawnictwo. C.V. Mosby Company, St. Louis 1960.
 22. Gazit E., Lieberman M.A.: Microdontia of maxillary central incisors: case report. Quintes. Int. 1991, 22, 883–887.
 23. Janiszewska-Olszowska J., Wędrychowska-Szulc B., Syryjska M.: Fusion of lower deciduous lateral incisor and canine – review and report of two cases. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 82–84.