Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 4, October-December, p. 498–505

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Przyczyny i rodzaje pourazowych uszkodzeń zębów mlecznych u pacjentów zgłaszających się do leczenia w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2001–2013

Causes and Types of Traumatic Dental Injuries to Deciduous Teeth in Children Reported in the Department of Pediatric Dentistry at Medical University of Warsaw in 2001–2013

Magdalena Walczak1,A,B,C,D, Anna Turska-Szybka1,A,C,E,F, Dorota Olczak-Kowalczyk1,E,F

1 Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Urazy zębów mlecznych są częstym powodem zgłaszania się do gabinetu stomatologicznego.
Cel pracy. Charakterystyka mechanicznych urazów zębów mlecznych oraz analiza przebiegu postępowania stomatologicznego.
Materiał i metody. Analizie poddano 1474 losowo wybrane karty pacjentów z uzębieniem mlecznym zgłaszających się do Zakładu Stomatologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Oceniano rodzaj urazu, jego przyczynę, rodzaj uszkodzonego zęba, termin zgłoszenia się do lekarza dentysty oraz sposób postępowania stomatologicznego.
Wyniki. Urazy mechaniczne zębów mlecznych występowały częściej u chłopców (52,58%) niż dziewcząt (47,42%). 97,65% przypadków dotyczyło dzieci do 6. roku życia, w tym w 61,97% poniżej 3. roku życia. Najczęściej urazy dotyczyły zębów siecznych przyśrodkowych szczęki (68,23%), najrzadziej kłów i pierwszych zębów trzonowych mlecznych (po 0,49%). Nadwichnięcia zębów stanowiły 37,44% urazów, zwichnięcia boczne – 15,76%, wtłoczenia zębów – 13,79%, złamanie korony i korzenia powikłane obnażeniem miazgi – 8,62% i zwichnięcia całkowite – 7,73%. Najczęstszą przyczyną uszkodzeń były upadki (33,33%) oraz uderzenia (28,17%). Średni czas od urazu do zgłoszenia się pacjenta do lekarza dentysty wynosił 41,30 ± 136,40 dni. Tylko 3,76% dzieci zgłosiło się w dniu urazu. Zdjęcie rentgenowskie wykonano na pierwszej wizycie u połowy pacjentów (50,23%), a zdjęcie kontrolne u 12,21% dzieci. Postępowanie stomatologiczne polegało najczęściej na obserwacji (55,67%) lub ekstrakcji (32,76%) z powodu zbyt dużego rozchwiania zęba. Ekstrakcje wykonywano średnio po 50,96 ± 153,36 dnia od urazu, najczęściej z powodu: nadwichnięcia zęba (28,57%), złamania korony zęba powikłanego obnażeniem miazgi (18,80%) i przemieszczenia zęba w innym kierunku niż osiowy (13,53%). Amputację miazgi wykonano u 1 pacjentki z powodu złamania korony zęba powikłanego obnażeniem miazgi. Na umówione wizyty kontrolne zgłosiło się 61,97% dzieci, średni czas od pierwszej wizyty do kontroli wynosił 37,40 ± 89,2 dni.
Wnioski. W okresie uzębienia mlecznego najczęściej dochodzi do zwichnięć częściowych zębów siecznych przyśrodkowych szczęki, zwykle na skutek upadku. Uszkodzone zęby najczęściej są obserwowane lub usuwane. Pomoc stomatologiczna jest udzielana z opóźnieniem.

Abstract

Background. Trauma to deciduous teeth constitute a common cause of seeking dental help.
Objectives. Characteristics of dental injuries affecting deciduous teeth and assessment of dental procedure.
Material and Methods. The total number of 1474 randomly selected charts of patients with primary dentition reported in the Department of Pediatric Dentistry at Medical University of Warsaw were analyzed. The type and cause of trauma as well as the type of an injured tooth, time of reporting for a dental appointment and treatment modality were assessed.
Results. Dental injuries were observed more often in boys (52.58%) than in girls (47.42%). In 97.65% of cases injuries concerned children under the age of 6.61. 97% of patients were 3 years old. Predominantly maxillary central incisor teeth were involved (68.23%), canines and first primary molars – occasionaly (0.49% each). Subluxations were observed in 37.44%, lateral luxations (15.76%), intrusions (13.79%), complicated crown-root fractures (8.62%), avulsions (7.73%). Causes of dental trauma were: falls (33.33%) and collisions (28.17%). The mean time between the incident and dental appointment was 41.30 ± 136.40 days. 3.76% of children reported to the dentist’s office on the day of injury. Initial X-rays were taken on admission in 50.23% and control X-rays in 12.21%. “Wait and watch” (55.67%) or extraction (32.76%) were frequently advised. Extractions were done after 50.96 ± 153.36 days, mostly due to: subluxation (28.57%), complicated crown fracture (18.80%) and lateral luxation (13.53%). Pulp amputation was performed once because of complicated crown fracture. 61.97% of children reported for follow-up visits, after the mean time of 37.40 ± 89.2 days.
Conclusion. Subluxations are the most common dental injuries in deciduous teeth and affect mostly maxillary central incisor teeth due to falls. Traumatized teeth are extracted or “wait and watch” is advised. Dental care is provided with a delay.

Słowa kluczowe

dzieci, urazy zębów, zęby mleczne

Key words

children, tooth injuries, primary teeth

References (34)

 1. Assuncao L.R., Ferelle A, Iwakura M.L., Nascimento L.S., Cunha R.F.: Luxation injuries in primary teeth: a retrospective study in children assisted at an emergency service. Braz. Oral Res. 2011, 25, 150–156.
 2. Young C., Wong K.Y., Cheung L.K.: Emergency management in dental trauma: knowledge of Hong Kong primary and secondary school teachers. Hong Kong Med. J. 2012, 18, 362–370.
 3. Jorge K.O., Moyses S.J., Ferreira e Ferreira E., Ramos-Jorge M.L., de Araujo Zarzar P.M.: Prevalence and factors associated to dental trauma in infants 1–3 years of age. Dent. Traumatol. 2009, 25, 185–189.
 4. Rajab L.D.: Traumatic dental injuries in children presenting for treatment at the department of pediatric dentistry, faculty of dentistry, university of Jordan, 1997–2000. Dent. Traumatol. 2003, 19, 6–11.
 5. Janas A.: Alveolar and dental trauma in own material. Implantoprotet. 2009, 9, 3, 40–42 [in Polish].
 6. Glendor U.: Epidemiology of traumatic dental injuries – a 12-year review of literature. Dent. Traumatol. 2008, 24, 603–611.
 7. Santos B.Z., Cardoso M., Almeida I.C.: Pulp canal obliteration following trauma to primary incisors: a 9-year clinical study. Pediatr. Dent. 2011, 33, 399–402.
 8. Cardoso M., de Carvalho Rocha M.J.: Traumatized primary teeth in children assisted at the federal university of Santa Catarina, Brazil. Dent. Traumatol. 2002, 18, 129–133.
 9. Pospieszyńska M.: Consequences of mechanical traumas of the masticatory organ in children in aspect of indications to orthodontic treatment. Dent. Forum 2008, 36, 79–83 [in Polish].
 10. Steward G.B., Shields B.J., Fields S., Comstock R.D., Smith G.A.: Consumer products and activities associated with dental injuries in children treated in United States emergency departments, 1990–2003. Dent. Traumatol. 2009, 25, 399–405.
 11. Moyses S.J., Moyses S.T., McCarthy M., Sheiham A.: Intra-urban differentials in child dental trauma in relation to healthy cities policies in Curitiba, Brazil. Health Place 2006, 12, 48–64.
 12. Fereira J.M., Fernandes de Andrade E.M., Katz C.R., Rosenblatt A.: Prevalence in dental trauma in deciduous teeth of Brazilian children. Dent. Traumatol. 2009, 25, 219–223.
 13. Gorseta K., Negovetic Vranic D., Skrinjaric T., Glavina D.: Traumatic injuries of primary teeth: analysis of types and causes. Acta Stomatol. Croat. 2010, 44, 47–52.
 14. Rajesh A., Vijay T., Raksha B.: Traumatic injuries to anterior teeth in school children of Southern India. IJDE 2012, 5, 71–78.
 15. McTigue D.J.: Overview of trauma management for primary and young permanent teeth. Dent. Clin. North Am. 2013, 57, 39–57.
 16. Avsar A., Akbas S., Ataibis T.: Traumatic dental injuries in children with attention deficit/hyperactivity disorders. Dent. Traumatol. 2009, 25, 484–489.
 17. Prociów A., Wójcicka-Rubin A., Żęcin A.: Dental trauma in children – awareness of primary school teachers in Lodz. Czas. Stomatol. 2006, 59, 257–265 [in Polish].
 18. Andersson L.: Dental injuries in small children. Dent. Traumatol. 2007, 23, 195.
 19. Power R.: Dental trauma in children. Part 1: causes and assessment. Dental Nursing 2013, 9, 208–211.
 20. Adeyemo W.L., Fajolu I.B., Temiye E.O., Adeyemi M.O., Adepoju A.A.: Orofacial and dental injuries associated with seizures in pediatric patients in Lagos university teaching hospital. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2011, 75, 670–672.
 21. Altun C., Guven G., Yorbik O., Acikel C.: Dental injuries in autistic patients. Pediatr. Dent. 2010, 32, 343–346.
 22. Thikkurissy S., McTigue D.J., Coury D.L.: Children presenting with dental trauma are more hyperactive than controls as measured by the ADHD rating scale IV. Pediatr. Dent. 2012, 34, 28–31.
 23. Ekanayake L., Perera M.: Pattern of traumatic dental injuries in children attending the university dental hospital, Sri Lanka. Dent. Traumatol. 2008, 24, 471–474.
 24. Holan G.: Long-term effect of different treatment modalities for traumatized primary incisors presenting dark coronal discoloration with no other sign of injury. Dent. Traumatol. 2006, 22, 14–17.
 25. Andreasen J.O.: Etiology and pathogenesis of traumatic injuries, a clinical study of 1298 cases. Scand. J. Dent. Res. 1970, 78, 329–42.
 26. Andreasen J.O., Andreasen F.M.: Textbook and color atlas of traumatic injuries. 3rd ed., Munksgaard, Copenhagen, 1994, 151–177.
 27. Jasińska-Piętka J., Pypeć L.J.: Traumatic injuries in the primary dentition – a review of the literature. Nowa Stomatol. 2009, 14, 1–2, 36–39 [in Polish].
 28. Siwik P., Janas A.: Urazowe uszkodzenia zębów mlecznych. Porad. Stomatol. 2009, 9, 316–318 [in Polish].
 29. Glendor U.: Aetiology and risk factors related to traumatic dental injuries – a review of the litrerature. Dent. Traumatol. 2009, 25, 19–31.
 30. Ramos-Jorge M.L., Ramos-Jorge J., Mota-Veloso I., Jorge K.O., Zarzar P.M., Marques L.S.: Paretns’ recognition of dental trauma in their children. Dent. Traumatol. 2013, 29, 266–271.
 31. Bax-Adamowicz A., Rataj-Kulmacz A.: Traumatic dental injuries in young children from the day nurseries. J. Stomatol. 2014, 67, Supl. 1, 165–166 [in Polish].
 32. Gustafson D., McTigue D., Thikkurissy S., Casamassimo P., Nusstein J.: Continued care of children seen in an emergency department for dental trauma. Pediatr. Dent. 2011, 33, 426–430.
 33. Ligali T.O., Folayan M.O., Sheiham A.: Assesment of time taken to treat dental trauma in Nigerian children. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2011, 12, 37–40.
 34. AAPD: Policy on prevention of sports-related orofacial injuries. Oral Health Policies 2013, 35, 67–71.