Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.22
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 4, October-December, p. 493–497

Publication type: original article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Evaluation of Salivary pH in Burning Mouth Syndrome Patients

Ocena pH śliny u pacjentów z zespołem pieczenia jamy ustnej

Hamid Reza Khalighi1,A,D,F, Amin Hossienchi1,B, Hamed Mortazavi1,E

1 Department of Oral Medicine, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract

Background. Burning mouth syndrome (BMS) is an intraoral burning sensation for which no medical or dental cause can be found. Since a decrease in pH of oral mucosa below 5.5 is harmful for hard and soft tissues, it can be a result of a decrease in pH.
Objectives. The aim of this study was to compare the salivary pH of patients with burning mouth syndrome to that of healthy subjects in elderly patients.
Material and Methods. The study sample consisted of 50 elderly patients selected by stratified sampling technique from 28 sanitariums in Tehran. A group of 25 cases of BMS and a control group of 25 patients not suffering from BMS were formed. The saliva was collected for 15 min as unstimulated salivary flow. The salivary pH was measured by pH meter and all the data was analyzed statistically with SPSS version 20 and the difference between salivary pH of BMS patient and the control groups was compared with T-test. In addition, logistic regression was also used to determine the effect of variables on salivary pH.
Results. Salivary pH in BMS group was 5.79 ± 0.4 and 5.89 ± 0.7 in the control group. This difference was not statistically significant when compared with T-test (p = 0.93).
Conclusion. In this study there is no difference between BMS patients and the control group in salivary pH.

Streszczenie

Wprowadzenie. Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) polega na wewnątrzustnym pieczeniu, dla którego nie można znaleźć uwarunkowań ogólnomedycznych lub stomatologicznych. Ponieważ spadek pH na błonie śluzowej jamy ustnej poniżej 5,5 jest szkodliwy dla tkanek twardych i miękkich jamy ustnej, to BMS może być związany ze zmniejszeniem pH śliny.
Cel pracy. Porównanie pH śliny pacjentów z BMS z osobami zdrowymi w starszym wieku.
Materiał i metody. Obserwacje prowadzono u 50 starszych osób dobranych warstwowo z 28 sanatoriów w Teheranie. Grupa badana składała się z 25 przypadków BMS, a grupa kontrolna z 25 osób niecierpiących na BMS. Ślina była zbierana przez 15 minut jako ślina niestymulowana. Wszystkie dane analizowano statystycznie i porównywano pH śliny między grupą badaną a kontrolną za pomocą testu t-Studenta. Dodatkowo wykorzystano regresję logistyczną dla oceny wpływu zmiennych na pH śliny.
Wyniki. pH śliny w grupie BMS było 5,79 ± 0,4 a w grupie kontrolnej 5,89 ± 0,7. Różnica między tymi średnimi nie była istotna statystycznie (p = 0,93).
Wniosek. Nie wykazano różnicy w pH śliny między pacjentami z BMS a grupą kontrolną pH.

Key words

burning mouth syndrome, saliva, pH

Słowa kluczowe

zespół pieczenia jamy ustnej, ślina

References (27)

 1. Zidverc-Trajkovic J.I., Stanimirovic D., Obrenovic R., Tajti J., Vécsei L., Gardi J., Németh J., Mijajlovic M., Sternic N., Jankovic L.: Calcitonin gene-related peptide levels in saliva of patients with burning mouth syndrome. J. Oral Pathol. Med. 2009, 38, 29–33.
 2. Bakhtiari S., Khalighi H.R., Azimi S., Alavi K., Ayoobi Valogerdi H., Namazi Z.: Correlation between burning mouth syndrome and anxiety in the elderly inmates of sanitaria in Tehran. J. Dent. Res. Dent. Clin. Dent. Prospect 2010, 4, 37–41.
 3. Tourne L.P.M., Fricton J.R.: Burning mouth syndrome. Critical review and proposed clinical management. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1992, 74, 158–167.
 4. Lamey P.J., Murray P.A., Eddie S.A., Freeman R.E.: The secretion of parotid saliva as stimulated by 10% citric acid is not related to precipitating factors in burning mouth syndrome. J. Oral Pathol. Med. 2001, 30, 121–124.
 5. Basker R.M., Sturdee D.W., Davenport J.C.: Patients with burning mouth. A clinical investigation of causative factors, including the climateric and diabetes. Br. Dent. J. 1978, 145, 9–16.
 6. S imcić D., Pezelj-Ribarić S., Grzić R., Horvat J., Brumini G., Muhvić-Urek M.: Detection of salivary interleukin 2 and interleukin 6 in patients with burning mouth syndrome. Mediators Inflamm. 2006, 1–4.
 7. Maina G., Albert U., Gandolfo S., Vitalucci A., Bogetto F.: Personality disorders in patients with burning mouth syndrome. J. Pers. Disord. 2005, 19, 84–93.
 8. Lavigne G., Woda A., Truelove E., Ship J.A., Dao T., Goulet J.P.: Mechanisms associated with unusual orofacial pain.J. Orofac. Pain 2005, 19, 9–21.
 9. Macfarlane T.V., Kincey J., Worthington H.V.: The association between psychological factors and oro-facial pain: a community based study. Eur. J. Pain 2002, 6, 427–434.
 10. Buchanan J., Zakrzewska J.: Burning mouth syndrome. Clin. Evidence 2004, 12, 1899–1905.
 11. S oares M.S., Chimenos-Küstner E., Subirá-Pifarrè C., Rodríguez de Rivera-Campillo M.E., López-López J.: Association of burning mouth syndrome with xerostomia and medicines. Med. Oral Pathol. Oral Cir. Bucal. 2005, 10, 301–308.
 12. Patton L.L., Siegel M.A., Benoliel R., De Laat A.: Management of burning mouth syndrome: systematic review and management recommendations. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2007, 103, e1–e13.
 13. Bergdahl J., Anneroth G.: Burning mouth syndrome: literature review and model for research and management. J. Oral Pathol. Med. 1993, 22, 433–438.
 14. Browning S., Hislop S., Scully C., Shirlaw P.: The association between burning mouth syndrome and psychosocial disorders. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1987, 64, 171–174.
 15. Hagelberg N., Forssell H., Rinne J.O., Scheinin H., Taiminen T., Aalto S., Luutonen S., Någren K., Jääskeläinen S.: Striatal dopamine D1 e D2 receptors in burning mouth syndrome. Pain 2003, 101, 149–154.
 16. Amerongen A.V., Veerman E.C.: Saliva – the defender of the oral cavity. Oral Dis. 2002, 8, 12–22.
 17. De Moura S.A., De Sousa J.M., Lima D.F., Negreiros A.N., Silva Fde V., Da Costa L.J.: Burning mouth syndrome (BMS): sialometric and sialochemical analysis and salivary protein profile. Gerodontology 2007, 24, 173–176.
 18. Nagler R.M., Hershkovich O.: Sialochemical and gustatory analysis in patients with oral sensory complaints. Pain 2004, 5, 56–63.
 19. Kaufman E., Lamster I.B.: The diagnostic applications of saliva – a review. Crit. Rev. Oral Biol. Med. 2002, 13, 197–212.
 20. Robb N.D., Smith B.G., Geidrys-Leeper E.: The distribution of erosion in dentition of patients with eating disorders. Br. Dent. J. 1995, 17, 175–178.
 21. Aframian D.J., Ofir M., Benoliel R.: Comparation of oral mucosal PH values in bulimia nervosa, GERD, BMS patient and healthy population. Oral Dis. 2010, 16, 807–811.
 22. S uzuki N., Mashu S., Toyoda M., Nishibari M.: Oral burning sensation: prevalence and gender difference in a Japanese population. Pain Proct. 2010, 10, 306–311.
 23. Little J., Vander Ploeg H., Vender Wall N., Eijkman M., Vander Woal I.: Psychological aspects of patient with burning mouth syndrome. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1987, 63, 664–668.
 24. Rojo I., Silvestre F., Bagun J., De Vicente T.: Prevalence of psychopathology in burning mouth syndrome. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1994, 78, 312–316.
 25. Grushka M.: Clinical feature of burning mouth syndrome. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 1987, 63, 30–36.
 26. Tarkkilia L., Linna M., Titinen A., Lindquist C., Meurman J.: Oral symptoms of menopause, the role of hormone replacement therapy. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 2001, 92, 276–280.
 27. Neville B., Damm D., Allen C., Bouqust J.: Oral and maxillofacial pathology. 2nd ed., Sanders, Philadelphia 2002, 752–762.