Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 4, October-December, p. 477–485

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Wpływ wybranych czynników ryzyka na krótkoterminowe wyniki protokołu całościowego odkażania jamy ustnej w leczeniu przewlekłego zapalenia przyzębia

Effects of Selected Risk Factors on the Short-Term Response to Full-Mouth Disinfection Treatment Approach for Chronic Periodontitis

Tomasz Kaczyński1,C,D, Bartłomiej Górski1,A,B, Renata Górska1,E,F

1 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Współczesne badania dostarczają niewielkiej liczby informacji na temat wpływu czynników ryzyka na wyniki niechirurgicznego leczenia chorób przyzębia i protokołu całościowego odkażania jamy ustnej.
Cel pracy. Ocena wpływu wybranych czynników ryzyka na krótkoterminowe kliniczne wyniki całościowego odkażania jamy ustnej.
Materiał i metody. Do badania zostało włączonych 30 pacjentów, chorych na przewlekłe zapalenie przyzębia. Badanie obejmowało ocenę płytki nazębnej, krwawienia podczas zgłębnikowania (BOP), głębokości kieszonek (PD) oraz klinicznego położenia przyczepu (CAL). Pomiarów dokonano w 6 punktach pomiarowych w obrębie każdego zęba przed leczeniem i 3 miesiące po leczeniu. Oprócz wskaźników klinicznych uwzględniono obecność wybranych czynników ryzyka (wiek, płeć, nikotynizm). Wszystkich badanych poddano leczeniu zgodnie z założeniami oryginalnego protokołu całościowego odkażania jamy ustnej.
Wyniki. U wszystkich pacjentów zaobserwowano poprawę wskaźników klinicznych. Istotne różnice obejmowały poprawę wartości wskaźników płytki nazębnej (wskaźnik płytki – PI oraz aproksymalny wskaźnik płytki – API), BOP, PD i liczby aktywnych kieszonek o głębokości ≥ 4 mm (p < 0,05). Wiek miał wpływ na wyniki leczenia – u osób mających co najmniej 40 lat zaobserwowano istotną poprawę wartości PI i PD. Podczas terapii nie zaobserwowano niepożądanych skutków działania chlorheksydyny.
Wnioski. Mimo uzyskania znamiennej poprawy stanu klinicznego, ze względu na krótkoterminowy okres obserwacji oraz brak odniesienia do wyników leczenia standardowego, nie można wnioskować o skuteczność leczenia protokołem FMD. Wiek wpłynął na wyniki leczenia, ale ze względu na małą liczebność porównywanych grup wiekowych i krótki okres obserwacji, obserwacje własne uniemożliwiają postawienie jednoznacznej konkluzji.

Abstract

Background. Contemporary studies provide limited data on the impact of risk factors on non-surgical periodontal treatment and full-mouth disinfection.
Objectives. The aim of this study was to assess the influence of selected risk factors on short-term clinical outcomes following full-mouth disinfection therapy.
Material and Methods. Thirty patients with chronic periodontitis were consecutively included. Recordings of plaque, bleeding on probing (BOP), probing depth (PD), clinical attachment level (CAL) were carried out in six sites per potooth at baseline and 3 months after treatment. In addition to clinical parameters the selected risk factors (age, sex, smoking, stress) were analysed. All subjects were treated in accordance with the full-mouth disinfection protocol.
Results. All patients displayed improvements in clinical parameters over a 3-month period. Significant differences were observed in the plaque scores (plaque index – PI and approximal plaque index – API), BOP, PD and in the number of active pockets ≥ 4 mm (p < 0.05). The age of the patients affected response to the therapy – patients above the age of 40 displayed significant improvements of PI and PD values. No adverse effects of chlorhexidine were observed during treatment.
Conclusion. Despite significant improvement of clinical status, due to short-term observation period and absence of Q-SRP control group, efficiency of FMD protocol treatment could not be assessed. Age affected response to the therapy. However, small quantity of analyzed groups and short-term observation period preclude from reaching credible conclusions.

Słowa kluczowe

czynniki ryzyka, całościowe odkażanie jamy ustnej, przewlekłe zapalenie przyzębia, leczenie niechirurgiczne

Key words

risk factors, chronic periodontitis, full-mouth disinfection, non-surgical therapy

References (48)

 1. Bartold P.M., Van Dyke T.E.: Periodontitis: a host-mediated disruption of microbial homeostasis. Unlearning learned concepts. Periodontol. 2000, 2013, 62, 203–217.
 2. E ke P.I., Dye A., Wei L., Thornton-Evans G.O., Genco R.J.: Prevalence of periodontitis in adults in the United States: 2009 and 2010. J. Dent. Res. 2012, 91, 914–920.
 3. Górska R., Pietruska M., Dembowska E., Wysokińska-Miszczuk J., Włosowicz M., Konopka T.: Prevalence of periodontal disease in 35–44 years-olds in the large urban agglomerations. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 19–27 [in Polish].
 4. Gębczyńska-Wyroba A., Zarzecka J., Kozela M., Pająk A., Desvarieux M.: Periodontal status and oral hygiene in Cracow residents aged 50–54 years. J. Stomatol. 2014, 67, 26–33.
 5. Konopka T., Pietruska M., Dembowska E., Dymalski P., Górska R.: Oral and periodontal condition in 65– –74 year-old Poles. J. Stomatol. 2014, 67, supl. 1, 57–58.
 6. Genco R.J., Borgnakke W.S.: Risk factors for periodontal disease. Periodontol. 2000, 2013, 62, 59–94.
 7. Stabholz A., Sokolne W.A., Shapira A.L.: Genetic and environmental risk factors for chronic periodontitis and aggressive periodontitis. Periodontol. 2000, 2010, 53, 138–153.
 8. Shiau H.J., Reynolds M.A.: Sex differences in destructive periodontal disease: a systematic review. J. Periodontol. 2010, 81, 1379–1389.
 9. Shiau H.J., Aichelmann-Reidy M.E., Reynolds M.A.: Influence of sex steroids on inflammation and bone metabolism. Periodontol. 2000, 2014, 64, 81–94.
 10. Sanz I., Alonso B., Carasol M., Herrera D., Sanz M.: Nonsurgical treatment of periodontitis. J. E vid. Base Dent. Pract. 2012, 12, 76–86.
 11. Colombo A.P.V., Bennet S., Cotton S.L., Goodson J.M., Kent R, Haffajee A.D., Socransky S.S., Hasturk H., Van Dyke T.E., Dewhirst F.E., Paster B.J.: Impact of periodontal therapy on the subgingival microbiota of severe periodontitis: comparison between good responders and individuals with refractory periodontitis using the human oral microbe identification microarray. J. Periodontol. 2012, 83, 1279–1287.
 12. Quirynen M., De Soete M., Dierickx M., van Steenberghe D.: The intra-oral translocation of periodontopathogens jeopardises the outcome of periodontal therapy. J. Clin. Periodontol. 2001, 28, 499–507.
 13. Klugman K.P., Welsh K.J:. Nasopharyngeal carriage of pneumococcal pediatric serotypes: a risk for acute and recurrent otitis media in children and for invasive disease in susceptible adults. J. Infect. Dis. 2005, 191, 1790–1792.
 14. Taylor D.C., Clancy, R.L., Cripps, Butt A.W., Bartlett H., Murree-Allen L.: An alteration in the host-parasite relationship in subjects with chronic bron-chitis prone to recurrent episodes of acute bronchitis. Immunol. Cell Biol. 1994, 72, 143–151.
 15. Quirynen M., Bollen C.M., Vandekerckhove B.N., Dekeyser C., Papaioannou W., Eyssen H.: Full vs. partialmouth disinfection in the treatment of periodontal infections: short-term clinical and microbiological observations. J. Dent. Res. 1995, 74,1459–1467.
 16. 1999 International Workshop for a Classification of Periodontal Diseases and Conditions. Oak Brook. Illinois. Ann. Periodontol. 1999, 4, 1–112.
 17. Ainamo J., Bay I.: Problems and proposals for recording gingivitis and plaque. Int. Dent J. 1975, 25, 229–235.
 18. O’Leary T.J., Drake R.B., Naylor J.E.: The plaque control record. J. Periodontol. 1972, 43, 38.
 19. Lange D.E., Plagmann H.C., Eenboom A., Promesberger A.: Klinische Bewertungsverfahren zur Objektivierung der Mundhygiene. Dtsch. Zahnärztl. Z. 1977, 32, 44–47.
 20. Quirynen M., Mongardini C., Pauwels M., Bollen C.M., Van Eldere J., van Steenberghe D.: One stage full-versus partial-mouth disinfection in the treatment of chronic adult or generalized early-onset periodontitis. II. Long-term impact on microbial load. J. Periodontol. 1999, 70, 646–656.
 21. Bollen C.M., Vandekerckhove B.N., Papaioannou W., Van Eldere J., Quirynen M.: Full-versus partialmouth disinfection in the treatment of periodontal infections. A pilot study: long-term microbiological observations. J. Clin. Periodontol. 1996, 23, 960–970.
 22. Vandekerckhove B.N., Bollen C.M., Dekeyser C., Darius, P., Quirynen M.: Full-versus partial-mouth disinfection in the treatment of periodontal infections. Long-term clinical observations of a pilot study. J. Periodontol. 1996, 67, 1251–1259.
 23. Quirynen M., Mongardini C., De Soete M., Pauwels M., Coucke W., van Eldere J. van Steenberghe D.: The role of chlorhexidine in the one-stage full-mouth disinfection treatment of patients with advanced adult periodontitis. Long-term clinical and microbiological observations. J. Clin. Periodontol. 2000, 27, 578–589.
 24. Bollen C.M., Mongardini C., Papaioannou W., van Steenberghe D., Quirynen M.: The effect of a one-stage full-mouth disinfection on different intra-oral niches. Clinical and microbiological observations. J. Clin. Periodontol. 1998, 25, 56–66.
 25. Mongardini C., van Steenberghe D., Dekeyser C., Quirynen M.: One stage full-versus partial-mouth disinfection in the treatment of chronic adult or generalized early-onset periodontitis. I. Long-term clinical observations. J. Periodontol. 1999, 70, 632–645
 26. De Soete M., Mongardini C., Pauwels M., Haffajee A., Socransky S., van Steenberghe D., Quirynen M.: One-stage full-mouth disinfection. Long-term microbiological results analyzed by checkerboard DNA – DNA hybridization. J. Periodontol. 2001, 72, 374–382.
 27. Cortelli S.C., Cortelli J.R., Holzhausen M., Franco G.C., Rebelo R.Z., Sonagere A.S., Queiroz Cda S., Costa F.O.: Essential oils in one-stage full-mouth disinfection: double-blind, randomized clinical trial of longterm clinical, microbial and salivary effects. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 333–342.
 28. Apatzidou D.A., Riggio M.P., Kinane D.F.: Quadrant root planning versus same-day full-mouth root planing. II. Microbiological findings. J. Clin. Periodontol. 2004, 31, 141–148.
 29. Wennstrom J.L., Tomasi C., Bertelle A., Dellasega E.: Full-mouth ultrasonic debridement versus quadrant scaling and root planing as an initial approach in the treatment of chronic periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2005, 32, 851–859.
 30. Koshy G., Kawashima Y., Kiji M., Nitta H., Umeda M., Nagasawa T., Ishikawa I.: Effects of single-visit fullmouth ultrasonic debridement versus quadrant wise ultrasonic debridement. J. Clin. Periodontol. 2005, 32, 734–743.
 31. Jervoe-Storm P.M., Koltzscher M., Falk W., Dorfler A., Jepsen S.: Comparison of culture and real-time PCR for detection and quantification of five putative periodontopathogenic bacteria in subgingival plaque samples. J. Clin. Periodontol. 2005, 32, 778–783.
 32. Zanatta G.M., Bittencourt S., Nociti F.H. Jr, Sallum E.A., Sallum A.W., Casati M.Z.: Periodontal debridement with povidone-iodine in periodontal treatment: short-term clinical and biochemical observations. J. Periodontol. 2006, 77, 498–505.
 33. Swierkot K., Nonnenmacher C.I., Mutters R., Flores-de-Jacoby L., Mengel R.: One-stage full-mouth disinfection versus quadrant and full-mouth root planing. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 240–249.
 34. Konopka T., Karolewska E., Rzeszut A.: Clinical and microbiological effects of full-mouth disinfection versus conventional treatment of chronic periodontitis. J. Stomatol. 2012, 65, 6–23.
 35. Quirynen M., De Soete M., Boschmans G., Pauwels M., Coucke W., Teughels W., van Steenberghe D.: Benefit of ‘‘one-stage full-mouth disinfection’’ is explained by disinfection and root planning within 24 hours: a randomized controlled trial. J. Clin. Periodontol. 2006, 33, 639–647.
 36. Slots J.: Low-cost periodontal therapy. Periodontol. 2000, 2012, 60, 110–137.
 37. Koburger T., Hübner N.O., Braun M., Siebert J., Kramer A.: Standardized comparison of antiseptic efficacy of triclosan, PVP-iodine, octenidine dihydrochloride, polyhexanide and chlorhexidine digluconate. J. Antimicrob. Chemother. 2010, 65, 1712–1719.
 38. Darouiche R.O., Wall M.J. Jr., Itani K.M., Otterson M.F., Webb A.L., Carrick M.M., Miller H.J.: Chlorhexidinealcohol versus povidone-iodine for surgical-site antisepsis. N. E ngl. J Med. 2010, 362, 18–26.
 39. Krück C., Eick S., Knöfler G.U., Purschwitz R.E., Jentsch H.F.R.: Clinical and microbiologic results 12 months after scaling and root planning with different irrigation solutions in patients with moderate chronic periodontitis: a pilot randomized trial. J. Periodontol. 2012, 83, 312–320.
 40. Sekino S., Ramberg P., Uzel N.G., Socransky S., Lindhe J.: Effect of various chlorhexidine regiments on salivary bacteria and de novo plaque formation. J. Clin. Periodontol. 2003, 30, 919–925.
 41. Quirynen M., Zhao H., Soers C., Dekeyser C., Pauwels M., Coucke W., Van Steenberghe D.: The impact of periodontal therapy and the adjunctive effect of antiseptics on breath odor-related outcome variables: a doubleblind randomized study. J. Periodontol. 2005, 76, 705–712.
 42. Gosain A., DiPietro L.A.: Aging and wound healing. World J. Surg. 2004, 28, 321–326.
 43. Ashcroft G.S., Mills S.J., Ashworth J.J.: Ageing and wound healing. Biogeront. 2002, 3, 1, 337–345.
 44. Trombelli L., Rizzi A., Simonelli A., Scapoli C., Carrieri A., Farina R.: Age-related treatment response following non-surgical periodontal therapy. J. Clin. Periodontol. 2010, 37, 346–352.
 45. Stahl S.S., Tonna E.A., Weiss R.: The effects of aging on the proliferative activity of rat periodontal structures. J. Gerontol. 1969, 24, 447–450.
 46. Meulman T., Giorgetti A.P., Gimenes J., Casarin R.C., Peruzzo D.C., Nociti F.H. Jr.: One stage, full-mouth, ultrasonic debridement in the treatment of severe chronic periodontitis in smokers: a preliminary, blind and randomized clinical trial. J. Int. Acad. Periodontol. 2013, 15, 83–90.
 47. Labriola A., Needleman I., Moles D.R.: Systematic review of the effect of smoking on nonsurgical periodontal therapy. Periodontol. 2000, 2005, 37, 124–137.
 48. Chambrone L., Preshaw P.M., Rosa E.F., Heasman P.A., Romito G.A., Pannuti C.M., Tu Y-K.: Effects of smoking cessation on the outcomes of non-surgical periodontal therapy: a systematic review and individual patient data meta-analysis. J. Clin. Periodontol. 2013, 40, 607–615.