Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 4, October-December, p. 468–476

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Ocena stanu tkanek przyzębia z zastosowaniem wskaźnika CPI oraz skali według Offenbachera i analiza wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów po świeżym zawale mięśnia sercowego

The Assessment of Periodontal Status by Using CPI Index, the Offenbacher’s Scale and the Analysis of Selected Risk Factors of Cardiovascular Diseases in Patients After Acute Myocardial Infarction

Bartłomiej Górski1,A,B,C,D, Renata Górska1,A,C,E,F

1 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Wiele badań dowodzi zależności między zapaleniem przyzębia a chorobami układu sercowo-naczyniowego. Wykorzystują one różne wskaźniki periodontologiczne, głównie CPI.
Cel pracy. Ocena stanu tkanek przyzębia, liczby zębów obecnych w jamie ustnej i wskaźnika bezzębia u pacjentów po świeżym zawale mięśnia sercowego w porównaniu do populacji ogólnej z uwzględnieniem wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 152 pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego. Grupa kontrolna obejmowała 160 osób wyłonionych z populacji ogólnej. Stan przyzębia oceniano z użyciem wskaźnika CPI i skali według Offenbachera. Oceniano wybrane czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych: BMI, WHR, ciśnienie tętnicze krwi oraz palenie tytoniu.
Wyniki. Stwierdzono znamienne statystycznie różnice między grupami w odniesieniu do BMI, WHR, ciśnienia skurczowego krwi i palenia tytoniu. Liczba zębów w grupie badanej wyniosła 17, a w grupie kontrolnej 24. Wskaźnik bezzębia w grupie badanej – 11,3%, a w grupie kontrolnej – 2,5%. Odsetek osób mających korzenie z miazgą w stanie zgorzelinowego rozpadu w grupie badanej wynosił 35,1%, a w grupie kontrolnej 6,25%. Stan tkanek przyzębia był znacząco gorszy wśród pacjentów po zawale mięśnia sercowego – CPI-1 i CPI-2 stwierdzono u 8,0%, CPI-4 u 46,4% pacjentów w grupie badanej i odpowiednio u 30,8% i 27,7% osób w grupie kontrolnej, a zapalenie przyzębia P3 według Offenbachera odpowiednio u 47,4% i 26,9%.
Wnioski. Pacjenci po zawale mięśnia sercowego częściej cierpią na otyłość, nadciśnienie tętnicze oraz są palaczami tytoniu. Również stan zdrowia jamy ustnej i stan tkanek przyzębia tych osób jest wyraźnie gorszy niż w populacji ogólnej.

Abstract

Background. Many studies suggest a relationship between periodontitis and cardiovascular diseases. Numerous definitions of periodontitis have been used so far, one of the most prevalent is CPI index.
Objectives. The aim of the study was to assess the periodontal status, the number of teeth present in oral cavity and the edentulousness rate in patients after myocardial infarction and in healthy subjects, with respect to selected risk factors.
Material and Methods. The study group included 152 patients after myocardial infarction. The control group consisted of 160 individuals selected from the general population. Periodontal status was determined according to community periodontal index (CPI) and the Offenbacher scale. Selected risk factors were assessed: BMI, WHR, blood pressure andd tobacco smoking.
Results. In the study group obesity, hypertenison and tobacco smoking occured statistically more often than in the control group. The number of teeth in the study group was 17, whereas in the control 24. Edentulousness rate in the study group reached 11.3% in contrast with 2.5% in the control. The percentatage of patients in the study group with roots with gangrene was 35.1%, whereas in control 6.25%. The periodontal status was worse in patients after myocardial infarction – CPI-1 and CPI-2 were found in 8.0%, CPI-3 in 46.4% patients in the study group and in the control in 30.8% and 27.7% respectively while periodontitis – P3 according to the Offenbacher scale in 47.4% and 26.9% respectively.
Conclusion. The prevalence of obesity, hypertension and tobacco smoking is higher among patients after myocardial infarction. Moreover, oral health and periodontal status in this population is worse than in healthy individuals as well.

Słowa kluczowe

zapalenie przyzębia, zawał mięśnia sercowego, CPI, skala Offenbachera

Key words

periodontitis, myocardial infarction, CPI, Offenbacher scale

References (30)

 1. Demmer R.T., Papapanou P.N.: Epidemiologic patterns of chronic and aggresive periodontitis. Periodontol. 2000, 2010, 53, 28–44.
 2. Górska R., Pietruska M., Dembowska E., Wysokińska-Miszczuk J., Włosowicz M., Konopka T.: Prevalence of periodontal disease in 35–44 year-olds in the large urban agglomerations. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 19–27 [in Polish].
 3. Konopka T., Pietruska M., Dembowska E., Dymalski P., Górska R.: Oral and periodontal condition in 65–74 year-old Poles. J. Stomatol. 2014, 67, 57–58 [in Polish].
 4. Thornton-Veans G., Eke P., Wei L., Palmer A., Moeti R., Hutchins S., Borrell L.N.: Periodontitis among adults aged ≥ 30 years, United States, 2009–2010. MMWR 2013, 62, 129–135.
 5. Rudziński R., Banach J., Safranow K., Jakubowska K., Olszewska M., Dembowska E., Drożdzik A., Mazurek-Mochol M., Chlubek D.: Nicotine, its major metabolite and selected periodontal parameters in the assessment of exposure to tobacco smoke of patients with chronic periodontitis. Dent. Med. Probl. 2011, 48, 355–363 [in Polish].
 6. Stabholz A., Soskolne A., Shapira L.: Genetic and environmental risk factors for chronic periodontitis and aggresive periodontitis. Periodontol. 2000, 2010, 53, 138–153.
 7. Tonetti M.S., Van Dyke T.E.: Periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease: consensus report of the Joint EFP/AAP Workshop on periodontitis and systemic diseases. J. Periodontol. 2013, 84 (Suppl. 4), 24–29.
 8. Lockhart P.B., Bolger A.F., Papapapanou P.N., Osinbowale O., Trevisan M., Levison M.E., Tauber K.A., Newburegr J.W., Gornik H.L., Gewitz M.H., Wilson W.R., Smith S.C., Baddour L.M.: Periodontal disease and atherosclerotic vascular disease: does the evidence support an independent association? A scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2012, 125, 500–512.
 9. Schenkein H.A., Loos B.G.: Inflammatory mechanisms linking periodontal diseases to cardiovascular diseases. J. Periodontol. 2013, 84 (Suppl.4), 51–69.
 10. Reyes L., Herrera D., Kozarov E., Roldan S., Progulske-Fox A.: Periodontal bacterial invasion and infection: contribution to atherosclerotic pathology. J. Periodontol. 2013, 84 (4 Suppl), 30–50.
 11. Kuzenko Y.V., Romaniuk A.M., Horobchenko D.: Periodontitis and atherosclerosis – mechanisms of association through matrix metalloproteinase 1 expression. Dent. Med. Probl. 2014, 51, 187–192 [in Polish].
 12. Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B.: The health situation of Poles and its determinants. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, 2012 [in Polish].
 13. Rippe J.M., Angelopuolos T.J.: Lifestyle strategies for cardiovascular risk reduction. Curr. Atheroscler. Rep. 2014, 16, 444. doi: 10.1007/s11883-014-0444-y.
 14. Banach J.: Clinical investigation of periodontium. [In:] Contemporary periodontology. Eds.: Górska R., Konopka T., Med. Tour Press International, Otwock 2013, 100–116.
 15. Ainamo J., Barmes D., Beagrie G., Cutress T., Martinn J., Sardo-Infrri J.: Development of the World Health Organization (WHO) Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN). Int. Dent J. 1982, 32, 281–291.
 16. Offenbacher S., Barros S.P., Beck J.D.: Rethinking periodontal inflammation. J. Periodontol. 2008, 79, 1577– –1584.
 17. Watanabe K., Cho Y.D.: Periodontal disease and metabolic syndrome: a qualitative critical review of their association. Arch. Oral Biol. 2014, 59, 855–870.
 18. Kumar P.S.: Smoking and the subgingival ecosystem: a pathogen-enriched community. Futire Micribiol. 2012, 7, 917–919.
 19. Faveri M., Rebello A., Dias R.O., Borges-Junior I., Duarte P.M., Figueiredo L.C, Feres M.: Clinical and microbiological effects of adjunctive metronidazole plus amoxicillin in the treatment of generalized chronic periodontitis: smokers versus non-smokers. J. Periodontol. 2014, 85, 581–591.
 20. Rivas-Tumanyan S., Campos M., Zevallos J.C., Joshipura K.J.: Periodontal disease, hypertension, and blood pressure among older adults in Puerto Rico. J. Periodontol. 2013, 84, 203–211.
 21. Wożakowska-Kapłon B., Włosowicz M., Gorczyca-Michta I., Górska R.: Oral health status and the occurrence and clinical course of myocardial infarction in hospital phase: a case-control study. Cardiol. J. 2013, 20, 370–377.
 22. Górski B., Włososwicz M., Dembowska E., Kręgielczak A., Górska R.: More than 40% of patients after cardiac infarct require immediate application of specialist periodontal treatment. Magazyn Stomatol. 2014, 24, 1, 95–98 [in Polish].
 23. Sosińska K.: The prevalence of periodontitis in patients after myocarial infarction. Praca na stopień doktora nauk medycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2014 [in Polish].
 24. Bochniak M., Sadlak-Nowicka J., Rynkiewicz A., Kusiak A.: Relationship between periodontal status and the incidence of acute myocardial infarction. J. Stomatol. 2011, 64, 579–597.
 25. Holmlund A., Holm G., Lind L.: Numer of teeth as a predictor of cardiovascular mortality in a cohort of 7,674 subjects followed for 12 years. J. Periodontol. 2010, 81, 870–876.
 26. Kaisare S., Rao J., Dubashi N.: Periodontal disease as a risk factor for acute myocardial infarction. A case-control study in Goans highlghting a review of the literature. Br. Dent. J. 2007, 203, E5; discussion 144–145.
 27. Cueto A., Mesa F., Bravo M., Ocaňa-Riola R.: Periodontitis as risk factor for acute myocardial infarction. A case control study of Spanish adults. J. Periodontal. Res. 2005, 40, 36–42.
 28. Dietrich T., Sharma P., Walter C., Weston P., Beck J.: The epidemiological evidence behind the association between periodontitis and incident atherosclerotic cardiovascular disease. J. Periodontol. 2013, 84 (Suppl 4), 70–84.
 29. Zawada Ł., Chrząszczyk D., Konopka T.: Definitions of periodontitis in selected group Wrocław adult residents. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 537–542 [in Polish].
 30. Napora M., Ganowicz E., Górska R.: The assessment of the relationship between the severity of periodontitis and glycaemic and glycosylated hemoglobin levels in patients with type 2 diabetes by using CPI index and the Offenbachers’ scale. Dent. Med. Probl. 2013, 50, 322–327 [in Polish].