Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 3, July-September, p. 318–329

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Zabiegi z zakresu profesjonalnej profilaktyki w różnych systemach opieki stomatologicznej u dzieci z grupy wysokiego ryzyka próchnicy na podstawie badań w Malmö, Szczecinie i Atenach

Professional Oral Prophylactic Procedures in Different Oral Health Care Systems Performed in High Caries-Risk Groups of Children on the Basis of the Study in Malmö, Szczecin and Athens

Marta Milona1,A,B,C,D, Zbigniew Szych2,C,D, Tomasz Olszowski1,E,F

1 Zakład Higieny i Epidemiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska

2 Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Rozwój profesjonalnej profilaktyki kariologicznej jest związany z dużą redukcją próchnicy w rozwiniętych krajach. Masowe i grupowe metody profilaktyki są zastępowane celowanymi działaniami ukierunkowanymi na potrzeby konkretnych pacjentów.
Cel pracy. Określenie rodzaju zabiegów profesjonalnej profilaktyki i częstości ich wykonywania przez personel stomatologiczny u dzieci z grupy dużego ryzyka próchnicy w różnych systemach opieki stomatologicznej.
Materiał i metody. Ankietę dotyczącą profesjonalnej profilaktyki realizowanej w gabinecie wypełniło 160 stomatologów wybranych losowo spośród świadczących usługi dzieciom: 55 z Malmö, 52 ze Szczecina i 53 z Aten. Pytania odnosiły się do zakresu i częstości wykonywania u przyjmowanych w gabinecie dzieci zabiegów z profilaktyki profesjonalnej: testów ślinowych i bakteriologicznych, oceny stanu higieny jamy ustnej określonymi wskaźnikami, profesjonalnego oczyszczania zębów, fluorowania kontaktowego, udzielania instruktażu higieny oraz porad dietetycznych w zapobieganiu próchnicy.
Wyniki. Najchętniej do oceny higieny jamy ustnej u dzieci stomatolodzy wykorzystywali wybarwianie płytki nazębnej. U wszystkich dzieci z grupy dużego ryzyka próchnicy częściej wykonywali je stomatolodzy z Malmö (58%, p = 0,004) i z Aten (58%, p = 0,005) w porównaniu do stomatologów ze Szczecina (28%). Profesjonalne oczyszczanie zębów u dzieci z grupy dużego ryzyka próchnicy najczesciej wykonywali stomatolodzy z Aten (92%). Istotnie rzadziej robili to stomatolodzy z Malmö (75%, p = 0,03) i ze Szczecina (40%, p = 0,001). Fluorokowanie kontaktowe wykonywali istotnie częściej stomatolodzy z Malmö (89%) i Aten (80%) niż stomatolodzy ze Szczecina (34%) (p = 0,001).
Wnioski. Wyniki badań wskazują na małą deklarowaną częstość wykonywania zabiegów z profilaktyki profesjonalnej próchnicy zębów u dzieci z grupy dużego ryzyka mieszkających w Szczecinie. Jest to prawdopodobnie związane z błędem w systemie opieki, który nie gwarantuje stomatologicznych programów profilaktycznych adekwatnych do potrzeb w populacji dzieci i młodzieży. Przeprowadzone badania wskazują na konieczność pilnego wdrożenia i realizacji programów profilaktyki przeciwpróchnicowej u dzieci w Szczecinie.

Abstract

Background. The development of professional oral prophylaxis is associated with dental caries reduction in developed countries.
Objectives. The aim of the study was to assess types and frequencies of declared professional oral prophylactic procedures performed by the dental staff in high caries-risk groups of children in different oral health care systems.
Material and Methods. The survey questionnaire referring to professional oral prophylaxis performed in dental office was completed by 160 dentists randomly selected: 55 from Malmö, 52 from Szczecin and 53 from Athens. The items in the questionnaire referred to the range and frequencies of professional oral prophylactic procedures performed in children, including: saliva and bacteriological tests, oral hygiene assessment with the use of chosen indexes, professional tooth cleaning, contact tooth fluoridation, oral hygiene instruction and dietetic counseling in caries prevention.
Results. The plaque disclosing agents were most frequently used by dentists for the assessment of childrens’ oral hygiene. Dentists from Malmö (58%; p = 0.004) and Athens (58%; p = 0.005) were more likely to perform this procedure than dentists from Szczecin (28%) in children with high risk of caries. Professional tooth cleaning was performed most frequently by dentists from Athens (92%), significantly less frequently – by dentists from Malmö (75%; p = 0.03) and those from Szczecin (40%; p = 0.001). Contact tooth fluoridation was performed significantly much more frequently by dentists from Malmö (89%) and Athens (80%) than by dentists from Szczecin (34%; p = 0.001).
Conclusion. The results of this study point to the low declared frequency of professional caries prophylactic methods performed in children at high caries risk in Szczecin. This is probably associated with failure in oral health care system, which does not guarantee the prophylactic programs adequate to the needs of the population of children and adolescents. The study results indicate the need for urgent implementation of caries prophylactic programs for children in Szczecin.

Słowa kluczowe

dzieci, profilaktyka profesjonalna, próchnica zębów

Key words

children, dental caries, professional oral prophylaxis

References (47)

 1. Zero D.T., Fontana M., Martinaez-Mier E.: The biology, prevention, diagnosis and treatment of dental caries: scientific advances in the United States. J. Am. Dent. Assoc. 2009, 140 (Supp. 1), 25–34.
 2. Hobdell M., Petersen P.E., Clarkson J., Johnson N.: Global oral health goals 2020. I. Dent. J. 2003, 53, 285–288.
 3. Kagihara L.E., Niederhauser V.P., Stark M.: Assessment, management, and prevention of early childhood caries. J. Am. Acad. Nurse Pract. 2009, 21, 1–10.
 4. Axelsson P., Nystrom B., Lindhe J.: The long-term effect of a plaque control program on tooth mortality, caries and periodontal disease in adults. Results after 30 years of maintenance. J. Clin. Periodontol. 2004, 31,749–757.
 5. Riley J.L. III, Gordan V.V., Ajmo C.T.: Dentists use of caries risk assessment and individualized caries prevention for their adult patients: findings from The Dental Practice-Based Research Network. Community Dent. Oral Epidemiol. 2011, 39, 564–573.
 6. Tinanoff N., Reisine S.: Update on early childhood caries since the Surgeon General’s Report. Acad Pediatr. 2009, 9, 396–403. doi: 10.1016/j.acap.2009.08.006.
 7. Adair S.M.: Evidence-based use of fluoride in contemporary pediatric dental practice. Pediatr. Dent. 2006, 28, 133–142; discussion 192–198.
 8. Ahovuo-Saloranta A., Fross H., Walsh T., Hiiri A., Nordblad A., Makela M., Worhington H.V.: Sealants for preventing decay in the permanent teeth. Cochrane Database Syst. Rev. 2013, 3: CD001830, DOI: 10.1002/14651858.
 9. Beauchamp J., Caufield P.W., Crall J.J., Donly K., Feigal R., Gooch B., Ismail A., Kohn W., Siegal M., Simonsen R.: Evidence-based clinical recommendations for the use of pit-and-fissure sealants: a report of the American Dental Association Council on Scientific Affairs. J. Am. Dent. Assoc. 2008, 139, 257–268.
 10. Weyant R.J., Tracy S.L., Anselmo T.T., Beltrán-Aguilar E.D., Donly K.J., Frese W.A., Hujoel P.P., Iafolla T., Kohn W., Kumar J., Levy S.M., Tinanoff N., Wright J.T., Zero D., Aravamudhan K., Frantsve-Hawley J., Meyer D.M.: American Dental Association Council on Scientific Affairs Expert Panel on topical fluoride caries preventive agents. Topical fluoride for caries prevention: Executive summary of the updated clinical recommendations and supporting systematic review. J. Am. Dent. Assoc. 2013, 14
 11. Marinho V.C.: Cochrane reviews of randomized trials of fluoride therapies for preventing dental caries. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2009, 10, 183–191.
 12. Creeth J.E., Gallagher A., Sowinski J., Browman J., Barrett K., Lowe S., Patel K., Bosma K.L.: The effect of brushing time and dentifrice on dental plaque removal in vivo. J. Dent. Hyg. 2009, 83, 111–116.
 13. Eaton K.A., Carlile M.J.: Tooth brushing behaviour in Europe: opportunities for dental public health. Int. Dent. J. 2008, 58, 287–293.
 14. Dorri M., Shei Ham A., Watt R.G.: Modelling the factors influencing general and oral hygiene behaviours in adolescent. Int. J. Pediatr. Dent. 2010, 20, 261–269.
 15. Tolvanen M., Lahti S., Hausen H.: Changes in tootbrushing frequency in relation to change in oral health-related knowledge and attitudes among children – a longitudinal study. Eur. J. Oral Sci. 2010, 118, 284–289.
 16. Hugoson A., Lundgren D., Asklöw B., Borgklint G.: Effect of three different dental health preventive programmes on young adult individuals: a randomized, blinded, parallel group, controlled evaluation of oral hygiene behaviour on plaque and gingivitis. J. Clin. Periodontol. 2007, 34, 407–415.
 17. Scheinin A., Mäkinen K.K., Ylitalo K.: Turku sugar studies. V. Final report on the effect of sucrose, fructose and xylitol diets on the caries incidence in man. Acta Odontal. Scand. 1976, 34, 179–216.
 18. Tinanoff N.: Association of diet with dental caries in preschool children. Dent. Clin. North Am. 2005, 49, 725–737.
 19. Palacios C., Johipura K.J., Willett W.C.: Nutrition and health: guidelines for dental practitioners. Oral Dis. 2009, 15, 369–381.
 20. Touger-Decker R., Mobley C.: Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: oral health and nutrition. J. Am. Diet. Assoc. 2013,113, 693–701.
 21. Arvidsson M., Bjorne E., Lundberg U., Reimer-Sundberg G., Wibelius M.: Riktlinjer för barnoch ungdomstandvård. Riskvärdering. Riskgruppering. Revisionsintervall. Flktandvårdens kansli. Lund 2001.
 22. Evans R.W., Dennison P.J.: The Caries Management System: an evidence-based preventive strategy for dental practitioners. Application for children and adolescents. Austral. Dent. J. 2009, 54, 381–389.
 23. Marthaler T.M.: Changes in dental caries 1953–2003. Caries Res. 2004, 38, 173–181.
 24. Szatko F., Dubojska A.M., Grzybowski A.: Could the Scandinavian preventive programmes, which reduce caries incidence rate, be used as the models for Polish dentistry? Porad. Stomatol. 2004, 4, 3, 12–20 [in Polish].
 25. Sköld U.M.: On caries prevalence and school-based fluoride programmes in Swedish adolescents. Swed. Dent. J. Suppl. 2005, 178, 11–75.
 26. Sköld U.M., Petersson L.G., Lith A., Birkhed D.: Effect of school-based fluoride varnish programmes on approximal caries in adolescents from different caries risk areas. Caries Res. 2005, 39, 273–279.
 27. Jańczuk Z.: Which model of prophypaxis will Polish dentistry choose? Magazyn Stomatol. 2000, 10, 4, 10–12 [in Polish].
 28. Widstrom E., Eaton K.A., Luciak-Donsberger C.: Changes in dentist and dental hygienist numbers in the European Union and Economic Area. I. Dent. J. 2010, 60, 311–316.
 29. Johnson P.M.: International profiles of dental hygiene 1987 to 2006: a 21-nation comparative study. Int. Dent. J. 2009, 59, 63–77.
 30. Riley J.L. III, Qvist V., Fellows J.L., Rindal D.B., Richman J.S., Gilbert G.H., Gordan V.V.: Dentists’ use of caries risk assessment in children: findings from the Dental Practice-Based Research Network. Gen. Dent. 2010, 58, 230–234.
 31. Nordström A., Birkhed D.: Preventive effect of high-fluoride dentifrice (5,000 ppm) in caries – active adolescents: a 2-year clinical trial. Caries Res. 2010, 44, 323–331.
 32. Källestål C., Norlund A., Söder B., Nordenram G., Dahlgren H., Petersson L.G., Lagerlöf F., Axelsson S., Lingström P., Mejàre I., Holm A.K., Twetman S.: Economic evaluation of dental caries prevention: a systematic review. Acta Odontol. Scand. 2003, 61, 341–346.
 33. Loveren van C., Duggal M.S.: Expert’s opinions on the role of diet in caries prevention. Caries Res. 2004, 38, 16–23.
 34. Feldens C.A., Giugliani E.R., Duncan B.B., Drachler L., Vítolo M.R.: Long-term effectiveness of a nutritional program in reducing early childhood caries: a randomized trial. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2010, 38, 324–332.
 35. Harris R., Gamboa A., Dailey Y., Ashcroft A.: One-to-one dietary interventions undertaken in a dental setting to change dietary behaviour. Cochrane Database Syst. Rev. 2012, 14,3 doi: 10.1002/14651858.CD006540.pub2.
 36. Holm A.K.: Education and diet in the prevention of caries in the preschool child. J. Dent. 1990, 18, 308–314.
 37. Yokoyama Y., Kakudate N., Sumida F., Matsumoto Y., Gilbert G.H., Gordan V.V.: Dentists’ dietary perception and practice patterns in a dental practice-based research network. PLoS One. 2013, 8, e59615.
 38. Yokoyama Y., Kakudate N., Sumida F., Matsumoto Y., Gilbert G.H., Gordan V.V.: Dentists’ practice patterns regarding caries prevention: results from a dental practice-based research network. BMJ Open. 2013, 3, e003227.
 39. Riley J.L. III, Gordan V.V., Rouisse K.M., McClelland J., Gilbert G.H.: Differences in male and female dentists’ practice patterns regarding diagnosis and treatment of dental caries: findings from The Dental Practice-Based Research Network. J. Am. Dent. Assoc. 2011, 142, 429–440.
 40. Zenthöfer A., Dieke R., Dieke A., Wege K.C., Rammelsberg P., Hassel A.J.: Improving oral hygiene in the long-term care of the elderly – a RCT. Commun. Dent. Oral Epidemiol. 2013, 41, 261–268.
 41. Szatko F., Rabęda A., Bromblik A.: Assessment of the dental care system efficiency in preschool children on the basis of comparative analysis of dental needs and dentition’s condition. Czas. Stomatol. 2008, 61, 61–68 [in Polish].
 42. Jańczuk Z.: Selected difficult problems with dental health prevention in children and teenagers. Magazyn Stomatol. 2006, 16, 2, 10–12 [in Polish].
 43. Alm A.: On dental caries and caries-related factors in children and teenagers. Swed. Dent. J. Suppl. 2008, 195, 7–63.
 44. The results of epidemiologic studies conducted within the program Oral Heath Monitoring 2010 http://www2. mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/wynik_bada_mat_26102011.pdf [in Polish].
 45. Zero D., Fontana M., Lennon A.M.: Clinical applications and outcomes of using indicators of risk in caries management. J. Dent. Educ. 2001, 65, 1126–1132.
 46. Postek-Stefańska L., Skowronek A., Korzonek-Szlacheta I.: Saliva test and caries risk. Twój Przeg. Stomatol. 2006, 10, 53–57 [in Polish].
 47. Postek-Stefańska L., Skowronek A.: The usefulness of some tests for evaluation of caries risk in children. Twój Przeg. Stomatol. 2005, 4, 13–16 [in Polish].