Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 2, April-June, p. 252–258

Publication type: clinical case

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

A Suggestion as to Guided Regeneration of Bone Defects After Cystectomy – Case Report

Propozycja sterowanej regeneracji dużych ubytków pocystektomijnych – opis przypadku

Daniel Ciapiński1,B,C, Iwona Niedzielska1,D,E,F, Andrzej Witowski2,B

1 Department of Cranio-Maxillo-Facial and Oral Surgery, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

2 Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Abstract

The methods used to treat small cysts are well-established and undisputable. Nowadays, the process of bone regeneration for future implants and prosthetic treatment is supplemented by inserting bone-replacement materials into such defects. A problem arises in the case of large cysts, where bone-replacement materials cannot be used to secure proper bone regeneration. After operations on large mandible cysts, the patients are often compelled to use an obdurate for a period of about 2 years to heal the site or decompress the cyst. This makes the treating process very strenuous and long for patients. On the other hand, an excellent alternative seems to be the use of autogenic materials causing no significant mutilation or severe complications. Currently, the best in the regeneration of bone is considered to be autogenously materials that have not only osteoconductive properties, but also osteoinductive and osteogenic. However, it is important to note that obtaining this material was the least burdensome for the patient and it was possible to collect a large amount of tissue. Based on the case presented in this paper, we suggest a tibiae bone as a donor place and platelet rich fibrin as a membrane covering the material and support rapid healing.

Streszczenie

Metody stosowane w leczeniu małych torbieli są ugruntowane i niepodważalne. Obecnie proces regeneracji kości pod przyszłe leczenie implantologiczne oraz protetyczne polega na uzupełnieniu defektów kostnych materiałami kościozastępczymi. Pojawia się problem w przypadku dużych torbieli i dużych ubytków kości, ponieważ materiały kościozastępcze w tych przypadkach nie mogą być zastosowane. Po zabiegach chirurgicznych usunięcia dużej torbieli żuchwy pacjenci są często zmuszani do korzystania z obturatora przez około 2 lata w celu zmniejszenia i dekompresji torbieli. To powoduje, iż leczenie staje się długie i męczące dla pacjentów. Doskonałą alternatywą wydaje się jednak zastosowanie materiałów autogennych, które nie powodują znacznego okaleczenia oraz licznych komplikacji. Obecnie za najlepsze w regeneracji kostnej uważa się materiały autogenne, które mają nie tylko właściwości osteokondukcyjne, lecz także osteoindukcyjne i osteogenne. Ważne jest jednak, aby pozyskanie tego materiału było jak najmniej obciążające dla pacjenta oraz możliwe było pobranie dużej ilości tkanek. Opierając się na przypadku opisanym w pracy, autorzy proponują kość piszczelową jako miejsce dawcze oraz fibrynę bogatopłytkową jako membranę pokrywającą przeszczepiony materiał i wspomagający jego szybkie wgajanie.

Key words

guided bone regeneration, bone defect, autogenic bone graft, platelet-rich fibrin

Słowa kluczowe

fibryna bogatopłytkowa, sterowana regeneracja kości, autogenny przeszczep kości, ubytek kostny

References (23)

 1. Sokler K., Sandev S., Grgurevic J.: Surgical treatment of large mandibular cysts. Acta Stomat. Croat. 2001, 47, 253–257.
 2. Smółka B., Stypułkowska J.: Evaluation of the results of treatment of bone cysts in the jaw by a two-stage clinical material of the Department of Oral Surgery IS CM UJ. Dental Guide 2005, 12 [in Polish].
 3. Łysiak-Drwal K., Dominiak M., Malicka B., Konopka T.: Impact assessment procedures simultaneously size bone defects in the process of healing – the annual observations. Czas. Stomatol. 2010, 63, 365–376 [in Polish].
 4. Dominiak M., Łysiak K.: Repair and/or regeneration procedures simultaneously, and intra-osseous defects of the alveolar process – assessment of conditions on the basis of the literature and our own experience. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 341–350 [in Polish].
 5. Marczyńska-Stolarek M., Ignatowicz E., Żmuda S., Kozłowski W.: Materials and methods used in dentistry in the process of bone regeneration. Magazyn Stomatol. 2003, 13, 2, 5–8 [in Polish].
 6. Staroń K.: Materials used for the horizontal and vertical augmentation of the alveolar process to the needs of implantology. Dental Guide 2005, 5 [in Polish].
 7. Płonimski J., Kwiatkowski K.: Bone grafts. Pol. Merk. Lek. 2006, 21, 126, 507–512 [in Polish].
 8. Kowalski J.: The potential use of platelet-rich fibrin (platet-rich fibrin) in periodontology. Nowa Stomatol. 2007, 1, 4, 15–17 [in Polish].
 9. Toffler M., Toscano N., Holtzclaw D., Del Corso M., Ehrenfest D.: Introducing Choukroun’s Platelet Rich Fibrin (PRF) to the reconstructive surgery milieu. J. Implant. Adv. Clin. Dent. 2009, 8, 18–27.
 10. Piętka T., Krzymański G., Domański W., Przybysz J.: Allogenic bone grafts and autogenous bone frozen in the treatment of large bone defects of the jaws. Czas. Stomatol. 2007, 60, 312–320 [in Polish].
 11. Jager M., Westhelff B., Wild A., Krauspe R.: Bone harvesting from the iliac crest. Orthop. 2005, 34, 976–982.
 12. Khan S.N., Cammisa F.P., Sandhu H.S., Diwan A.D., Girardi F.P., Lane J.M.: The biology of bone grafting. J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2005, 13, 77–86.
 13. Kiyokawa M., Tai Y., Tanaka S.: New regenerative surgical treatment of cystic diseases of the jaw by utilizing grafting of cancellous iliac bone and replanting of patient’s teeth. J. Craniofac. Surg. 2004, 15, 792–796.
 14. O’Keeffe R.M. Jr, Riemer B.L., Butterfield S.L.: Harvesting of autogenous cancellous bone graft from the proximal tibial metaphysis. J. Orthop. Trauma. 1991, 5, 469–474.
 15. Dimitriou R., Mataliotakis G.I., Angoules A.G., Kanakaris N.K., Giannoudis P.V.: Complications following autologous bone graft harvesting from the iliac crest and using the RIA: a systematic review. Injury 2011, 42 Suppl. 2, S3–S15.
 16. Geideman W., Early J.S., Brodsky J.: Clinical results of harvesting autogenous cancellous graft from the ipsilateral proximal tibia for use in foot and ankle surgery. Foot Ankle Int. 2004, 25, 451–455.
 17. Sasso R.C., LeHuec J.C., Shaffrey C.: Iliac crest bone graft donor site pain after anterior lumbar interbody fusion: a prospective patient satisfaction outcome assessment. J. Spinal. Disord. Tech. 2005, 18 Suppl: S77–S81.
 18. Owoola AM., Odunubi OO., Yinusa Y., Uregbu M.I.: Proximal tibial metaphysis: its reliability as a donor site for grafting. West Afr. J. Med. 2010, 29, 403–407.
 19. Dohan D., Choukroun J., Diss A., Dohan S., Dohan A., Mouhyi J., Gogly B.: Platelet-rich fibrin (PRF): A secondgeneration platelet concentrate. Part I: Technological concepts and evolution. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2006, 101, E37–44.
 20. Dohan D., Choukroun J., Diss A., Dohan S., Dohan A., Mouhyi J., Gogly B.: Platelet-rich fibrin (PRF): A secondgeneration platelet concentrate. Part II: Platelet-related biologic features. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2006,101, E45–50.
 21. Dohan D., Choukroun J., Diss A., Dohan S., Dohan A., Mouhyi J., Gogly B.: Platelet-rich fibrin (PRF): A secondgeneration platelet concentrate. Part III: Leucocyte activation: A new feature for platelet concentrates? Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2006,101, E51–55.
 22. Dohan D., Choukroun J., Diss A., Dohan S., Dohan A., Mouhyi J., Gogly B.: Platelet-rich fibrin (PRF): A secondgeneration platelet concentrate. Part IV: Clinical effects on tissue healing. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2006, 101, E56–60.
 23. Dohan D., Choukroun J., Diss A., Dohan S., Dohan A., Mouhyi J., Gogly B.: Platelet-rich fibrin (PRF): A secondgeneration platelet concentrate. Part V: Histologic evaluations of PRF effects on bone allograft maturation in sinus lift. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2006, 101, 299–303.