Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 2, April-June, p. 225–230

Publication type: review article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Factors Affecting for the Injury of Lingual and Inferior Alveolar Nerve During Third Lower Molar Surgery in the Mandible

Czynniki predysponujące do uszkodzenia nerwu językowego i zębodołowego dolnego podczas usuwania trzecich zębów trzonowych w żuchwie

Rafał Nowak1,A,B,C,D,E,F, Ewa Zawiślak1,B,C,D, Jakub Batycki1,B,C

1 Department of Maxillofacial Surgery, Wroclaw Medical Univerity, Wrocław, Poland

Abstract

One of the most often performed surgical procedures in the oral cavity is the extraction of teeth, including the extraction of third molars in the mandible. This surgical procedure is conducted as a result of both preventive and health recommendations. In each case, surgeons must take into account the possibilities of different complications. One of the complications can be the dysfunction of the lingual or inferior alveolar nerves, which are sensory branches of trigeminal nerves. Such damages can result in the limitation or total deprivation of sensation, paresthesia, and in extreme cases, even neuralgia within the inferior lip or within the tongue. The factors that have an impact on the damage of the lingual and inferior alveolar nerves may be: the experience of the surgeon, the spatial location of the tooth in the mandible, the type of applied anesthesia (general or local), the surgical access chosen by the surgeon and individual distinctiveness in the anatomy of the third inferior molars. The diversity of branches that route the lingual and inferior alveolar nerves is also of great significance in order to perform the surgery without complications. This paper presents a review of recent literature discussing damages of lingual and inferior alveolar nerves resulting from the extraction of third molars in the mandible.

Streszczenie

Najczęściej wykonywanym zabiegiem z zakresu chirurgii jamy ustnej jest ekstrakcja zębów, w tym chirurgiczna ekstrakcja zębów ósmych w żuchwie. Jest to zabieg wykonywany zarówno ze wskazań profilaktycznych, jak i zdrowotnych. W każdym przypadku usuwania trzecich zębów trzonowych w żuchwie operator musi liczyć się z możliwością powikłań. Do tych powikłań należą m.in.: zaburzenie czynności nerwu zębodołowego dolnego oraz językowego, które są czuciowymi gałęziami nerwu trójdzielnego. Uszkodzenia te mogą skutkować ograniczeniem lub całkowitym zniesieniem czucia, parestezją, a w skrajnych przypadkach nawet neuralgią w obrębie unerwienia przez uszkodzone nerwy. Największe znaczenie wśród czynników predysponujących do uszkodzenia nerwu językowego i zębodołowego dolnego mają: doświadczenie operatora, przestrzenne położenie zęba ósmego w żuchwie, rodzaj zastosowanego znieczulenia (ogólne, miejscowe), dostęp chirurgiczny wybrany przez operatora oraz osobnicza zmienność w budowie anatomicznej zębów ósmych dolnych. Do przeprowadzenia zabiegu bez powikłań jest ważna także różnorodność przebiegu gałęzi nerwu językowego i zębodołowego dolnego. W pracy przedstawiono przegląd aktualnego piśmiennictwa na temat uszkodzeń nerwu językowego i zębodołowego dolnego, będących następstwem ekstrakcji zębów ósmych w żuchwie.

Key words

complications after tooth extraction, extractions of third molars in the mandible, nerve injury after dental procedures

Słowa kluczowe

powikłania po ekstrakcji zębów, ekstrakcja trzecich trzonowców w żuchwie, uszkodzenia nerwów po zabiegach chirurgicznych

References (21)

 1. Gulicher D., Gerlach K.L.: Sensory impairment of lingual and inferior alveolar nerves following removal of impacted mandibular third molars. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2001, 30, 306–312.
 2. Brand R., Isselhard D.: Anantomy of orofacial structures. Mosby 2003.
 3. Jerjes W., Moles D.R., Banu B., Kumar M., Vourvachis M., Hopper C.: Permanent sensory nerve impairment following third molar surgery: a prospective study. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2006, 102, 1–7.
 4. Bataineh A.B.: Sensory nerve impairment following mandibular third molar surgery. J. Oral Maxillofac. Surg. 2001, 59, 1012–1017.
 5. S eddon H.J.: Three types of nerve injury. Brain 1943, 66, 237–288.
 6. S underland S.: A classification of peripherial nerve injury produced by loss of finction. Brain 1951, 74, 491–495.
 7. Miloro M., Ghali G.E., Larsen P., Waite P.: Peterson’s principles of oral and maxillofacial surgery. Third edition, 2004.
 8. Kiesselbach J.E., Chamberlain J.G.: Clinical and anatomic observations on the relationship of the lingual nerve to the third molar region. J. Oral Maxillofac. Surg. 1984, 42, 565–556.
 9. Pogrel M.A., Renault A.: The relationship of the lingual nerve to the mandibular third molar region: an anatomic study. J. Oral Maxillofac. Surg. 1995, 53, 1178–1181.
 10. Miloro M., Slone H.W.: Assessment of the lingual nerven in the third molar region using magnetic resonance imaging. J. Oral Maxillofac. Surg. 1997, 55, 134–137.
 11. Black C.G.: Sensory impairment following lower third molar surgery: a prospective study in New Zealand. N.Z. Dent. J. 1997, 93, 68.
 12. Miura K., Kino K., Shibuya T.: Nerve paralysis after third molar extraction. Kokubyo Gakkai Zasshi. 1998, 65, 1.
 13. Valmaseda-Castellon E., Berini-Aytes L., Gay-Escoda C.: Lingual nerve damage after third lower molar surgical extraction. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2000, 90, 567–573.
 14. Valmaseda-Castellon E., Berini-Aytes L., Gay-Escoda C.: Inferior alveolar nerve damage after lower third molar surgical extraction: a prospective study of 1117 surgical extractions. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2001, 92, 377–383.
 15. Blondeau F.: Paresthesie: resultat suite a l’extraction de 455 3emolaires incluses mandibulaires. J. Chirur. Oral Maxillofac. 1994, 60, 991–994.
 16. Brann C.R., Brickley M.R., Shepherd J.P.: Factors influencing nerve demage during lower third molar surgery. Br. Dent. J. 1999, 186, 514–516.
 17. Łasiński W.: Anatomia głowy dla stomatologów. PZWL, Warszawa 1993.
 18. Pogrel M.A., Hung L.: Etiology of lingual nerve injuries in the third molar region: A cadaver and histologic study. J. Oral Maxillofac. Surg. 2006, 64, 1790–1794.
 19. Renton T., McGurk M.: Evaluation of factors predictive of lingual nerve injury in third molar surgery. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 2001, 39, 423–428.
 20. Robert R., Bacchetti P., Pogrel M.A.: Frequency of trigeminal nerve injuries following third molar removal. J. Oral Maxillofac. Surg. 2005, 63, 732–735.
 21. Pichler J.W., Beirne O.R.: Lingual flap retraction and prevention of lingual nerve damage associated with third molar surgery: A systematic review of the literature. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2001, 91, 395–401.