Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 2, April-June, p. 218–224

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Ocena użytkowania indywidualnych ochraniaczy jamy ustnej wykonanych techniką wtryskową – badania wstępne

Assessment of the Usage of Custom Mouthguards Prepared Using Pressure Injection – Preliminary Examination

Dominika Gawlak1,A,B,C,D,E,F, Katarzyna Jolanta Mańka-Malara1,A,B,C,D, Tomasz Kamiński2,C,D

1 Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Skutki urazów, do których dochodzi podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych (zwłaszcza kolarstwa, piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, narciarstwa, hokeja) są problemem często pojawiającym się w praktyce stomatologicznej. Skuteczną metodą zapobiegania tego rodzaju wypadkom jest stosowanie ochraniaczy wewnątrzustnych. Bezpośrednio zapobiegają one uszkodzeniu zębów siecznych w przypadku uderzenia w ich okolicę, ochraniają zęby szczęki przed uszkodzeniem przez zęby przeciwstawne w przypadku uderzenia w żuchwę oraz zmniejszają możliwość złamania kości i uszkodzenia stawu skroniowo-żuchwowego przez rozproszenie siły urazu.
Cel pracy. Kliniczna ocena właściwości użytkowych indywidualnych ochraniaczy jamy ustnej, wykonanych z termoplastycznego materiału polimerowego z zastosowaniem techniki wtrysku termicznego pod względem: właściwości użytkowych, wpływu na funkcje układu stomatognatycznego, komfortu użytkowania oraz subiektywnego poczucia funkcji ochronnej.
Materiał i metody. Na podstawie badania ankietowego oceniono 15 ochraniaczy wykonanych techniką wtryskową z materiału Corflex Orthodontic® (Pressing Dental, Włochy). Badana grupa obejmowała sportowców uprawiających różne dyscypliny sportowe. Oceniano właściwości użytkowe ochraniacza, wpływ na układ stomatognatyczny, komfort użytkowania i funkcję ochronną.
Wyniki. Ochraniacze indywidualne wykonywane techniką wtryskową z materiału Corflex wysoko oceniono pod względem właściwości użytkowych. Nie wpływają znacząco na czynność jamy ustnej, zapewniają duży komfort użytkowania i poczucie ochrony przed urazem.
Wnioski. Indywidualne ochraniacze powinny być zalecane i wykonywane dla pacjentów narażonych na obrażenia w obrębie części twarzowej czaszki i jamy ustnej.

Abstract

Background. The results of injuries sustained during different sport disciplines training – especially cycling, football, basketball, handball, skiing and hockey – are a common problem in dentistry. The usage of mouthguards is an effective method of preventing this kind of trauma. They directly protecte incisors from fracture in case of an impact, give protection for maxilla tooth against damage in the event of mandible stroke, and reduce the likelihood of bone fracture and temporomandibular joint damage by reducing and distributing the strength.
Objectives. The aim of this research was to clinicaly evaluate the usage properties of custom mouthguards, prepared using thermoplastic polimer material by pressure injection technique, regarding usage properties, influence on the stomatognatic system and the subjective feeling of protection.
Material and Methods. On the basis of the survey, 15 mouthguards fabricated using pressure injection of the Corlex Orthodontic® material (Pressing Denatal, Italy) have been assessed. Athletes training different sport disciplines have taken part in the clinical research. Usage properties, the influence on stomatognatic system, comfort of usage and protective functions were evaluated.
Results. Custom mouthguards fabricated using pressure injection of Corlex Orthodontic® material were positively reviewed considering usage properties. They do not have negative effect on oral cavity functions, and they assure high level of comfort and protection.
Conclusion. Custom mouthguards should be recommended and prepared for the patients of high probability of sustaining an injury located in head and mouth area.

Słowa kluczowe

ochraniacze jamy ustnej, sport, uszkodzenia zębów, obrażenia części twarzowej czaszki

Key words

mouthguards, sport, teeth trauma, orofacial injury

References (30)

 1. Chapman P.: Concussion in contact sports and importance of mouthguards in protection. Aust. J. Sci. Med. Sport 1985, 17, 23–27.
 2. Chapman P.: The bimaxillary mouthguard: increased protection against orofacial and head injuries in sport. Aust. J. Sci. Med. Sport 1985, 17, 25–28.
 3. Hickey J.C., Morris A.L., Carlson L.D.: The relation of mouth protectors to cranial pressure and deformation. J. Am. Dent. Assoc. 1967, 74, 735.
 4. Johnsen D.C., Winters J.E.: Prevention of intraoral trauma in sports. Dent. Clin. North Am. 1991, 35, 657–666.
 5. Knapik J., Marshall S., Lee R., Darakjy S., Jones S.: Mouthguards in sport activities. History, physical properties, and injury prevention effectiveness. Sports Med. 2007, 37, 117–144.
 6. Newsome P., Tran D., Cooke M.: The role of mouthguard in the prevention of sports-related dental injuries: a review. Int. J. Paediatr. Dent. 2001, 11, 396–404.
 7. Guevara P.A., Ranalli D.N.: Techniques for mouthguard fabrication. Dent. Clin. North Am. 1991, 35, 667–682.
 8. Bemelmanns P., Pfeiffer P.: Incidence of dental, mouth, and jaw injuries and the efficay of mouthguards in top ranking athlets. Sportverletz Sportschaden 2000, 14, 139–143.
 9. Brionnet J.M., Roger-Leroi V., Tubert-Jeannin S., Garson A.: Rugby players satisfaction with custom-fitted mouthguards made with different materials. Community Dent. Oral Epidemiol. 2001, 29, 234–238.
 10. DeYoung A.K., Robinson E., Godwin W.C.: Comparing comfort and wearability: custom – made vs self – adapted mouthguards. J. Am. Dent. Assoc. 1994, 125, 1112–1118.
 11. Gawlak D., Gawor E.: Clinical and laboratory procedures in construction of mouthguards used in various sports. Magazyn Stomatol. 2007, 17, 9, 26–29 [in Polish].
 12. Gawlak D., Łojszczyk R.: Materials and techniques used in manufacturing mouthguards. Stomatol. Wspól. 2010, 17, 1, 8–15 [in Polish].
 13. Del Rossi G., Leyte-Vidal M.: Fabricating a better mouthguard. Part I: Factors influencing mouthguard thinning. Dent. Traumatol. 2007, 23, 149–154.
 14. Del Rossi G., Lisman P., Signorile J.: Fabricating a better mouthguard. Part II: The effect of color on adaptation and fit. Dent. Traumatol. 2008, 24, 197–200.
 15. Del Rossi G., Lisman P.: A preliminary report of structural changes to mouthguard during one season. J. Athl. Train. 2007, 42, 47–50.
 16. Caesar H.: Stosowanie tworzyw dentystycznych. Dental Labor. 2002, 3, 48–61.
 17. Scott J., Burke F.J., Watts D.C.: A review of dental injuries and the use of mouthguards in contact team sports. Br. Dent. J. 1994, 176, 310–314.
 18. Mc Whorter A., Seale S.: Spinn-off applications of mouthguards. Dent. Clin. North Am. 1991, 35, 683–699.
 19. Chapman P.: The pattern of use of mouthguards in rugby league (a study of the 1986 Australian Rugby league touring team). Br. J. Sports Med. 1988, 22, 98–100.
 20. Nakajima K., Takeda T., Kawamura S., Shibusawa M.: A vacuum technique to increase anterior thickness of athletic mouthguards to achieve a full balanced occlusion. Dent. Traumatol. 2008, 24, 50–52.
 21. Bulsara Y.R., Matthew I.R.: Forces transmitted through a laminated mouthguard material with Sorbothane insert. Endod. Dent. Traumatol. 1998, 14, 45–47.
 22. Takeda T., Ishigami K., Handa J.: Does hard insertion and space improve shock absorption ability of mouthguard? Dent. Traumatol. 2006, 22, 77–82.
 23. Westerman B., Stringfellow P., Eccleston J.: Beneficial effects of air inclusion on the performance of ethylene vinyl acetate (EVA) mouthguard material. Br. J. Sports Med. 2002, 36, 51–53.
 24. Miura J., Maeda Y., Machi H., Matsuda S.: Mouthguards: difference in longitudinal dimensional stability between single – and double – laminated fabrication techniques. Dent. Traumatol. 2007, 23, 9–13.
 25. Oikarinen K.S., Salonen M.A., Korhonen J.: Comparison of the guarding capacities of mouth protectors. Endod. Dent. Traumatol. 1993, 9, 115–119.
 26. Bemelmanns P., Pfeiffer P.: Shock absorption capabilities of mouthguards in different types and thicknesses. Int. J. Sports Med. 2001, 22, 149–153.
 27. Cacciatore F., Rosponi A., Massarotti E.: Sport and posture. Custom, protective occlusal splint. Dental Labor. 1999, 4 [in Italian].
 28. Gawlak D.: Assessment of mouth protectors as used by young people practicing various kinds of sports – preliminary clinical study. Czas. Stomatol. 2009, 62, 134–141 [in Polish].
 29. Duddy F.A., Weissman J., Lee R.A., Paranjpe A., Johnson J.D., Cohenca N.: Influence of different types of mouthguards on strength and performance of collegiate athletes: a controlled – randomized trial. Dent. Traumatol. 2012, 28, 1–5.
 30. Okoński P., Mierzwińska-Nastalska E.: Implant supported dentures: an estimation of chewing efficiency. Gedodontology 2011, 28, 58–61.