Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 2, April-June, p. 197–204

Publication type: original article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Estimation of Self-Etch Adhesive System and Resin Cement Shear Bond Strength to Root Dentine with and without Prior Etching – Pull-Out Test and SEM Analysis

Ocena wpływu dodatkowego trawienia na wytrzymałość połączenia zębiny korzeniowej z wkładami koronowo-korzeniowymi wzmacnianymi włóknami szklanymi, cementowanymi za pomocą systemu samotrawiącego – test pull-out i analiza SEM

Mariusz Kochanowski1,A,B,C,E, Paulina Łagodzińska1,B,C,D, Jakub Marcinkowski2,A, Cezary Langot1,E, Leszek Klimek2,C,E,F, Leszek Klimek3,C,E,F

1 Department of Prosthetic Dentistry, Medical University of Lodz, Łódź, Poland

2 Department of Dental Technology of Chair of General Dentistry, Medical University of Lodz, Łódź, Poland

3 Department of Materials Research of Institute of Materials Science and Engineering, Lodz Univeristy of Technology, Łódź, Poland

Abstract

Background. De-bonding is still considered to be the most common cause of failure concerning fiber posts. The proper application of adhesive is, therefore, crucial to improve the bond strength.
Objectives. This study evaluated whether the additional etching before the application of cross-generation self-etch adhesive and resin cement can increase the shear bond strength between the root dentine and fiber post’s surface.
Material and Methods. Sixteen human one-canal teeth that had been extracted due to periodontal and orthodontic reasons were carefully selected for this study. They were divided into two groups of eight. Preparation of the specimens in both groups was equal except for the cementation procedure. The teeth were sectioned at the cementoenamel junction. The post space was prepared to a depth of 8 mm and a diameter of 1.5 mm with a special machine ensuring the repeatability of post spaces’ shape. Posts were cemented using self-etch adhesive; in one group the root dentine was previously etched and the second group was without pretreatment. Posts were cemented with the use of metal rings. Then specimens were embedded in acrylic resin blocks. They were subjected to pull-out test using a Universal Testing Machine specially adapted to maintain the parallelism – regimen. Finally, the posts’ surface was evaluated in SEM observation. Obtained results were statistically analyzed.
Results. The mean shear bond strength values for group with prior etching of dentine were significantly lower (8.22 MPa) than for the group without prior etching (11.25 MPa). These findings were supported by SEM observations, revealing that in the group with prior etching the resin-dentin-interface failure surpassed the resin-postinterface component.
Conclusion. Obtained results indicate that the self – etch adhesives’ bond strength to root dentine is decreased in case of prior etching.

Streszczenie

Wprowadzenie. Jednym z najczęściej spotykanych powikłań dotyczących wkładów wzmacnianych włóknami szklanymi (FRC) jest utrata retencji polegająca na ich odcementowaniu, dlatego właściwe zastosowanie systemów wiążących jest niezwykle ważne.
Cel pracy. Ocena wpływu dodatkowego wytrawienia zębiny na wytrzymałość połączenia między wkładami FRC a zębiną korzeniową po użyciu uniwersalnego systemu samotrawiącego typu cross-generation i cementu kompozytowego.
Materiał i metody. Badaniu poddano szesnaście jednokanałowych zębów usuniętych ze względów periodontologicznych lub ortodontycznych. Podzielono je na dwie grupy. Próbki w obu grupach przygotowano w jednakowy sposób, poza procedurą cementowania. Na wysokości połączenia szkliwno-cementowego odcięto korony zębów. Łoża pod wkłady wypreparowano na głębokość 8 mm i o średnicy 1,5 mm. W tym celu użyto maszyny zapewniającej powtarzalność kształtu łoża. Wkłady zacementowano z użyciem systemu samotrawiącego. W jednej grupie dodatkowo wytrawiono zębinę. Wkłady cementowano z użyciem metalowych pierścieni. Próbki zatopiono w akrylowych bloczkach i poddano je testowi wyciągania w uniwersalnej maszynie testującej, dbając o równoległość wszystkich elementów. Powierzchnię próbek poddano badaniu SEM.
Wyniki. Wykazano istotną statystycznie różnicę między wytrzymałością połączenia w grupie, w której dodatkowo wytrawiono zębinę (8,22 MPa) względem grupy, w której zębina nie była wytrawiona (11,25 MPa). Badania SEM wykazały, że w grupie z dodatkowym trawieniem połączenie było rozerwane głównie na granicy cement–zębina.
Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują, że dodatkowe wytrawienie zębiny korzeniowej przed cementowaniem z użyciem systemów samotrawiących pogarsza wytrzymałość połączenia zębina korzeniowa–cement kompozytowy–wkład FRC.

Key words

fiber reinforced composite posts, self – etch adhesive, etching, root dentin, pull-out test

Słowa kluczowe

wkłady wzmacniane włóknami szklanymi, systemy samotrawiące, trawienie, zębina korzeniowa, test wyciągania

References (30)

 1. Papa J., Cain C., Messer H.H.: Moisture content of vital vs endodontically treated teeth. Endod. Dent. Traumatol. 1994, 10, 91–93.
 2. Reeh E.S.: Reduction in tooth stiffness as a result of endodontic restorative procedures. J. Endod. 1989, 15, 512– 516.
 3. Dilmener F.T., Sipahi C., Dalkiz M.: Resistance of three new esthetic post-and-core systems to compressive loading. J. Prosthet. Dent. 2006, 95, 130–136.
 4. S antos A.F.V., Meira J.B.C., Tanaka C.B., Xavier T.A., Ballester R.Y., Lima R.G., Pfeifer C.S.., Vesluis A.: Can fiber posts increase root stresses and reduce fracture? J. Dent. Res. 2010, 89, 587–591.
 5. Giovani A.R., Vansan L.P., de Sousa Neto M.D., Paulino S.M.: In vitro fracture resistance of glass-fiber and cast metal posts with different lengths. J. Prosthet. Dent. 2009, 101, 183–188.
 6. Ferrari M., Cagidiaco M.C., Goracci C., Vichi A., Mason P.N., Radovic I., Tay F.: Long-term retrospective study of the clinical performance of fiber posts. Am. J. Dent. 2007, 20, 287–291.
 7. S ignore A., Benedicenti S., Kaitsas V., Barone M., Angiero F., Ravera G.: Long-term survival of endodontically treated, maxillary anterior teeth restored with either tapered or parallel-sided glass-fiber posts and full-ceramic crown coverage. J. Dent. 2009, 37, 115–121.
 8. Mannocci F., Bertelli E., Sherriff M., Watson T.F.., Pitt Ford T.R.: Three-year clinical comparison of survival of endodontically treated teeth restored with either full cast coverage or with direct composite restoration. J. Prosthet. Dent. 2002, 88, 297–301.
 9. D’Arcangelo C., Cinelli M., De Angelis F., D’Amario M.: The effect of resin cement film thickness on the pullout strength of a fiber-reinforced post system. J. Prosthet. Dent. 2007, 98, 193–198.
 10. Giachetti L., Russo D.S., Bertini F., Giuliani V.: Translucent fiber post cementation using a light-curing adhesive/ composite system: SEM analysis and pull-out test. J. Dent. 2004, 32, 629–634.
 11. Goracci C., Sadek F.T., Fabianelli A., Tay F.R., Ferrari M.: Evaluation of the adhesion of fiber posts to intraradicular dentin. Oper. Dent. 2005, 30, 627–635.
 12. Wang J., Chen Y.-M., Yip K., Smales R.J., Meng Q.-F., Chen L.: Effect of two fiber post types and two luting cement systems on regional post retention using the push-out test. Dental Mater. J. 2008, 24, 372–377.
 13. Eliades G., Watts D.C., Eliades T.: Dental hard tissues and bonding. Heidelberg: Springer; 2005. p. 100–114.
 14. Zhang L., Huang L., Xiong Y., Fang M., Chen J.H., Ferrari M.: Effect of post-space treatment on retention of fiber posts in different root regions using two self-etching systems. Eur. J. Oral Sci. 2008, 116, 280–286.
 15. Van Landuyt K.L., Kanumilli P., De Munck J., Peumans M., Lamberchts P., Van Meerbeek B.: Bond strength of mild self-etch adhesive with and without prior acid-etching. J. Dent. 2006, 34, 77–85.
 16. Torii Y., Itou K., Nishitani Y., Ishikawa K., Suzuki K.: Effect of phosphoric acid etching prior to self-etching primer application on adhesion of resin composite to enamel and dentin. Am. J. Dent. 2002, 15, 305–308.
 17. Walker M.P., Wang Y., Swafford J., Evans A., Spencer P.: Influence of additional acid etch treatment on resin cement dentin infiltration. J. Prosthodont. 2000, 9, 77–81.
 18. Hayashi M., Takahashi Y., Hirai M., Iwami Y., Imazato S., Ebisu S.: Effect of endodontic irrigation on bonding of resin cement to radicular dentin. Eur. J. Oral Sci. 2005,113,70–76.
 19. Wu H., Hayashi M., Okamura K., Koytchev E.V., Imazato S., Tanaka S., Sano H., Ebisu S.: Effects of light penetration and smear layer removal on adhesion of post-cores to root canal dentin by self-etching adhesives. Dental Mater. J. 2009, 25, 1484–1492.
 20. Akgungor G., Akkayan B.: Influence of dentin bonding agents and polymerization modes on the bond strength between translucent fiber posts and three dentin regions within a post space. J. Prosthet. Dent. 2006, 95, 368–378.
 21. Demiryürek E.Ö., Külünk S., Saraҁ D., Yüksel G., Bulucu B.: Effect of different surface treatments on the push-out bond strength of fiber post to root canal dentin. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2009, 108, e74–e80.
 22. S chwartz R.S.: Adhesive dentistry and endodontics. Part 2: Bonding in the root canal system – the promise and the problems: a review. J. Endod. 2006, 32, 1125–1134.
 23. Ferrari M., Vichi A., Grandini S., Geppi S.: Influence of microbrush on efficacy of bonding into root canals. Am. J. Dent. 2002, 15, 227–231.
 24. Hashimoto M., Ohno H., Endo K., Kaga M., Sano H., Oguchi H.: The effect of hybrid layer thickness on bond strength: demineralized dentin zone of the hybrid layer. Dental Mater. J. 2000, 16, 406–411.
 25. Uno S., Finger W.J.: Function of the hybrid zone as a stress-absorbing layer in resin-dentin bonding. Quintessence Int. 1995, 26, 733–738.
 26. Jacques P., Hebling J.: Effect of dentin conditioners on the microtensile bond strength of a conventional and a self-etching primer adhesive system. Dental Mater. J. 2005, 21, 103–109.
 27. Pashley D.H., Carvalho R.M.: Dentine permeability and dentine adhesion. J. Adhes. Dent. 1997, 25, 355–372.
 28. Zhang Z., Huang C., Zheng T., Wang S., Cheng X.: Effects of residual water on microtensile bond strength of one-bottle dentin adhesive systems with different solvent basis. Chin. Med. J. 2005, 118, 1623–1628.
 29. Tay F.R., Pashley D.H., Suh B.I., Carvalho R.M., Itthagarun A.: Single-step adhesives are permeable membranes. J. Dent. 2002, 30, 371–382.
 30. Goracci C., Grandini S., Bossù M., Bertelli E., Ferrari M.: Laboratory assessment of the retentive potential of adhesive posts: A review. J. Dent. 2007, 35, 827–835.