Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 2, April-June, p. 193–196

Publication type: original article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Dental Arch Symmetry in Patients with Total Clefts

Symetria łuków zębowych u pacjentów z rozszczepem całkowitym

Anna Maria Paradowska-Stolarz1,

1 Department of Dentofacial Anomalies, Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

Abstract

Background. Among the many characteristics of clefts, there is asymmetry. It applies to both the patient’s facial and intraoral conditions. The asymmetry includes the bones and soft tissues of the patient with cleft and points to the greatest extent around the nose, subnasal region and upper lip on the clefted side.
Objectives. The aim of the study was to determine the prevalence of symmetry and asymmetry of the dental arches of patients with cleft lip integers, alveolar process and palate.
Material and Methods. Measurements of dental arches symmetry were made on plaster casts. Measurements of 154 patients with clefts (36 patients with bilateral cleft, 87 – with left and 31 – the right) and 151 patients without congenital deformities were taken into account.
Results. The symmetry of the upper dental arch in patients with unilateral cleft is practically not observed. Among patients with bilateral cleft, maxillary symmetry is at a similar level as in healthy patients (it concerns 100% of men and only 25% of women with bilateral cleft). Mandibular arch is symmetrical relatively frequently in all groups, and this observation applies to approximately 60–70% of patients.
Conclusion. Lack of symmetry of the dental arch of the maxilla in patients with unilateral clefts was observed. In patients with bilateral clefts, upper dental arch symmetry is at the same level as in the case of healthy subjects. The symmetry of the lower dental arch is observed at comparable levels in patients with clefts and patients without this malformation.

Streszczenie

Wprowadzenie. Jedną z wielu cech charakteryzujących rozszczepy jest asymetria. Dotyczy zarówno rysów twarzy pacjenta, jak i warunków wewnątrzustnych. Asymetria obejmuje kości oraz tkanki miękkie pacjenta z rozszczepem i zaznacza się w największym stopniu w okolicy nosowej, podnosowej i górnej wargi po stronie objętej wadą rozwojową.
Cel pracy. Określenie częstości występowania symetrii i asymetrii łuków zębowych u pacjentów z rozszczepami całkowitymi wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia.
Materiał i metody. Pomiary symetrii łuków zębowych wykonano na modelach gipsowych. Pomiarom poddano 154 modele łuków zębowych pacjentów z rozszczepami (36 pacjentów z rozszczepem obustronnym, 87 z lewostronnym i 31 z prawostronnym) oraz 151 modeli łuków zębowych pacjentów bez współistniejących wad rozwojowych.
Wyniki. Symetria górnego łuku zębowego u pacjentów z rozszczepem jednostronnym nie jest praktycznie obserwowana. Wśród pacjentów z rozszczepem obustronnym symetria szczęki jest na podobnym poziomie, jak u pacjentów zdrowych (dotyczy zatem 100% mężczyzn i jedynie 25% kobiet). Łuk zębowy w żuchwie jest symetryczny porównywalnie często we wszystkich badanych grupach, a obserwacja ta dotyczy około 60–70% badanych.
Wnioski. Zaobserwowano brak symetrii łuku zębowego szczęki u pacjentów z rozszczepem jednostronnym. W przypadku pacjentów z rozszczepem obustronnym symetria górnego łuku zębowego jest podobna do tej u pacjentów zdrowych. Symetria dolnego łuku zębowego jest obserwowana na porównywalnym poziomie w grupach pacjentów z rozszczepami i pacjentów bez wady rozwojowej.

Key words

total cleft, cleft lip and palate, dental arch symmetry

Słowa kluczowe

symetria łuku zębowego, rozszczep wargi i podniebienia, rozszczep całkowity

References (13)

 1. Rychlik D., Wójcicki P., Koźlik M.: Osteoplasty of the alveolar cleft defekt. Adv. Clin. Exp. Med. 2012, 21, 255–262.
 2. Abu-Hussein M.: Cleft lip and palate – etiological factors. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 149–156.
 3. Sikora T., Strzałkowska A.: Orthodontic treatment of an adult patient with left-sided cleft lip and palate and a congenitally missing lateral incisor. Dent. Med. Probl. 2013, 50, 96–105.
 4. Tang E.L.K., Lisa L.Y.: Prevalence and severity of malocclusion in children with cleft lip and/or palate in Hong Kong. Cleft Palate Craniofac. J. 1992, 29, 287–291.
 5. Swanson L.T., MacCollum D.W., Richardson S.O.: Evaluation of the dental problems in the cleft patients. Am. J. Orthod. 1956, 42, 449–465.
 6. Bugaighis I., O’Higgins P., Tiddeman B., Mattick C., Ben Ali O., Hobson R.: Three-dimensional geometric morphometrics applied to the study of children with cleft lip and/or palate from the North East of England. Eur. J. Orthod. 2010, 32, 514–521.
 7. Choi Y.K., Park S.B., Kim Y.I., Son W.S.: Three-simensional evaluation of the midfacial asymmetry in the patients with nonsyndromic unilateral cleft lip and palate by cone-beam computed tomography. Kor. J. Orthod. 2013, 43, 113–119.
 8. Tortora C., Meazzini M.C., Garrattini G., Brusati R.: Prevalence of abnormalities In dental structure, position and eruption pat tern in a population of unilateral and bilateral cleft lip and palate patients. Cleft Palate Craniofac. J. 2008, 45, 154–162.
 9. Kim K.S., Son Wo.S., Park S.B., Kim S.S., Kim Y.I.: Relationship between chin deviation and the position and morphology of the mandible in individuals with a unilateral cleft lip and palate. Kor. J. Orthod. 2013, 43, 168–177.
 10. Yücel-Eroğlu E., Gulsen A., Uner O.: Head posture in cleft lip and palate patients with oronasal fistula and its relationship with craniofacial morphology. Cleft Palate Craniofac. J. 2007, 44, 402–411.
 11. Woźniak K., Piątkowska D., Lipski M.: The influence of natural head position on the assessment of facial morphology. Adv. Clin. Exp. Med. 2012, 21, 743–749.
 12. Antoszewski B., Kruk-Jeromin J., Malinowski A.: The developmental difference in children with bilateral cleft lip, alveolus and palate. Czas. Stomatol. 1995, 48, 597–600 [in Polish].
 13. Kryściak R., Kozłowski Z., Czernik M.R.: Gingival smile as a complex problem of aesthetic dentistry. Dent. Med. Probl. 2013, 50, 362–368.