Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2021) – 132.50
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI (2021) – 0.5
Average rejection rate (2022) – 79.69%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 2, April-June, p. 165–171

Publication type: editorial article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Molar-Incisor Hypomineralisation – Etiology, Prevalence, Clinical Picture and Treatment – Review

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa – etiologia, częstość występowania, obraz kliniczny i leczenie – przegląd piśmiennictwa

Urszula Kaczmarek1,A,B,C,D,E,F, Aleksander Jaworski1,B

1 Department of Conservative Dentistry and Pedodontics, Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland

Abstract

Molar-incisor-hypomineralization (MIH) is a clinical entity manifested by a developmental disturbance of the enamel of a systemic origin. The abnomality can affect one or more first permanent molars and, usually less frequently, one or more incisors. The aim of the paper was to describe the prevalence, etiological factors, clinical manifestation and the treatment of MIH in children based on the papers published in the last 10 years. Moreover, the diagnostic criteria and the severity of MIH accepted by EAPD were described. It was found that MIH prevalence greatly varies in the population of different countries ranging from 2.8 to 40.2%. MIH being a quatitative defect of enamel manifests as localized demarcated opacities whitish-yellow or yellowish-brown colour. Post-eruptive enamel breakdown can occur soon after the tooth eruption, revealing irregular decay which is prone to caries development. The condition is caused by various prenatal, perinatal and postnatal environmental factors disturbing the mineralization process of the enamel. The hypomineralized enamel in MIH teeth reveals a high degree of porosity extending from enamel-dentine junction to the normal cervical enamel and lower hardness and some differences in chemical composition. The treatment options of the abnomality are related to the severity of the enamel defect and range from prevention and reconstruction to extraction.

Streszczenie

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) jest oddzielną jednostką chorobową objawiającą się rozwojowym zaburzeniem szkliwa pochodzenia systemowego. Nieprawidłowością może być objęty jeden lub więcej stałych zębów pierwszych trzonowych i zwykle rzadziej jeden lub więcej zębów siecznych. Celem pracy jest przedstawienie częstości występowania, czynników etiologicznych, obrazu klinicznego i leczenia MIH u dzieci na podstawie przeglądu prac opublikowanych w ostatnich 10 latach. Podano ponadto kryteria diagnostyki i ciężkości MIH zaakceptowane przez EAPD. Wykazano, że częstość występowania MIH wykazuje znaczne zróżnicowanie w populacjach różnych krajów i wynosi 2,8–40,2%. MIH, będąc jakościowym defektem szkliwa, manifestuje się jako odgraniczona nieprzezierność koloru białawożółtego lub żółtawobrązowego. Poerupcyjne odłamanie szkliwa może wystąpić wkrótce po wyrznięciu zęba, ujawniając nieregularny ubytek, który jest podatny na rozwój próchnicy. Zaburzenie jest spowodowane różnymi prenatalnymi, perinatalnymi i postnatalnymi czynnikami środowiskowymi, zaburzającymi proces mineralizacji szkliwa. Hipozmineralizowane szkliwo w zębach dotkniętych MIH wykazuje dużą porowatość szerzącą się od połączenia szkliwno-zębinowego do prawidłowego szkliwa w rejonie przyszyjkowym, mniejszą twardość i różnice w składzie chemicznym. Opcje leczenia tej nieprawidłowości zależą od ciężkości zmiany i wahają się od zapobiegania i odbudowy do ekstrakcji.

Key words

molar-incisor, hypomineralization, prevalence, diagnosis, etiology

Słowa kluczowe

hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa, frekwencja, diagnoza, etiologia

References (40)

 1. Weerheijm K.L., Groen H.J., Beentjes V.E., Poorterman J.H.: Prevalence of cheese molars in eleven-year-old Dutch children. ASDC J. D ent. Child. 2001a, 68, 259–262, 229.
 2. Weerheijm K.L., Jälevik B., Alaluusua S.: Molar-incisor hypomineralisation. Caries Res. 2001b, 35, 390–391.
 3. Weerheijm K.L., Duggal M., Mejare I., Papagiannoulis L., Koch G., Martens L.C., Hallonsten A.L.: Judgement criteria for molar incisor hypomineralisation (MIH) in epidemiologic studies: a summary of the European meeting on MIH held in Athens, 2003. Eur. Paediatr. Dent. 2003, 4, 110–113.
 4. Chawla N., Messer L.B., Silva M.: Clinical studies on molar-incisor-hypomineralisation part 1: distribution and putative associations. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2008, 9, 180–190.
 5. Lygidakis N.A., Wong F., Jälevik B., Vierrou A.M., Alaluusua S., Espelid I.: Best Clinical Practice Guidance for clinicians dealing with children presenting with Molar-Incisor-Hypomineralisation (MIH): An EAPD Policy Document. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2010, 11, 75–81.
 6. Lygidakis N.A., Dimou G., Briseniou E.: Molar-incisor-hypomineralisation (MIH). Retrospective clinical study in Greek children. I. Prevalence and defect characteristics. Eur. Archs. Paediatr. Dent. 2008, 9, 200–206.
 7. Kemoli A.M.: Prevalence of molar incisor hypomineralisation in six to eight year-olds in two rural divisions in Kenya. East Afr. Med. J. 2008, 85, 514–519.
 8. Wogelius P., Haubek D., Poulsen S.: Prevalence and distribution of demarcated opacities in permanent 1st molars and incisors in 6 to 8-year-old Danish children. Acta Odontol. Scand. 2008, 66, 58–64.
 9. Da Costa-Silva C.M., Jeremias F., de Souza J.F., Cordeiro Rde C., Santos-Pinto L., Zuanon A.C.: Molar incisor hypomineralization: prevalence, severity and clinical consequences in Brazilian children. Int. J. Paediatr. Dent. 2010, 20, 426–434.
 10. Preusser S.E., Ferring V., Wleklinski C., Wetzel W.E.: Prevalence and severity of molar incisor hypomineralization in a region of Germany – a brief communication. J. Public Health Dent. 2007, 67, 148–150.
 11. Jeremias F., de Souza J.F., Silva C.M., Cordeiro Rde C., Zuanon A.C., Santos-Pinto L.: Dental caries experience and molar-incisor hypomineralization. Acta Odontol. Scand. 2013, 71, 870–876.
 12. Zagdwon A.M., Toumba K.J., Curzon M.E.: The prevalence of developmental enamel defects in permanent molars in a group of English school children. Eur. J. Paediatr. Dent. 2002, 3, 91–96.
 13. Ghanim A.M., Manton D.J., Morgan M.V., Mariño R.J., Bailey D.L.: Trends of oral health care and dental treatment needs in relation to molar incisor hypomineralisation defects: a study amongst a group of Iraqi schoolchildren. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2012, 13, 171–178.
 14. Zawaideh F.I., Al-Jundi S.H., Al-Jaljoli M.H.: Molar incisor hypomineralisation: prevalence in Jordanian children and clinical characteristics. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2011, 12, 31–36.
 15. Kuscu O.O., Caglar E., Sandalli N.: The prevalence and aetiology of molar-incisor hypomineralisation in a group of children in Istanbul. Eur. J. Paediatr. Dent. 2008, 9, 139–144.
 16. Jasulaityte L., Veerkamp J.S., Weerheijm K.L.: Molar incisor hypomineralization: review and prevalence data from the study of primary school children in Kaunas/Lithuania. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2007, 8, 87–94.
 17. Petrou M.A., Giraki M., Bissar A.R., Basner R., Wempe C., Altarabulsi M.B., Schäfer M., Schiffner U., Beikler T., Schulte A.G., Splieth C.H.: Prevalence of Molar-Incisor-Hypomineralisation among school children in four German cities. Int. J. Paediatr. Dent. 2013 Dec 30. doi: 10.1111/ipd.12089.
 18. Soviero V., Haubek D., Trindade C., Da Matta T., Poulsen S.: Prevalence and distribution of demarcated opacities and their sequelae in permanent 1st molars and incisors in 7 to 13-year-old Brazilian children. Acta Odontol. Scand. 2009, 67, 170–175.
 19. Leppäniemi A., Lukinmaa P.L., Alaluusua S.: Nonfluoride hypomineralizations in the permanent first molars and their impact on the treatment need. Caries Res. 2001, 35, 36–40.
 20. Kukleva M.P., Petrova S.G., Kondeva V.K., Nihtyanova T.I.: Molar incisor hypomineralisation in 7-to-14- -year old children in Plovdiv, Bulgaria – an epidemiologic study. Folia Med. (Plovdiv) 2008, 50, 71–75.
 21. Jälevik B., Klingberg G., Barregård L., Norén J.G.: The prevalence of demarcated opacities in permanent first molars in a group of Swedish children. Acta Odontol. Scand. 2001, 59, 255–260.
 22. Garcia-Margarit M., Catalá-Pizarro M., Montiel-Company J.M., Almerich-Silla J.M.: Epidemiologic study of molar-incisor hypomineralization in 8-year-old Spanish children. Int. J. Paediatr. Dent. 2013 Jan 14. doi: 10.1111/ipd.12020.
 23. Parikh D.R., Ganesh M., Bhaskar V.: Prevalence and characteristics of Molar Incisor Hypomineralisation (MIH) in the child population residing in Gandhinagar, Gujarat, India. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2012, 13, 21–26.
 24. Mahoney E.K., Morrison D.G.: Further examination of the prevalence of MIH in the Wellington region. N Z D ent. J. 2011, 107, 79–84.
 25. Jasulaityte L., Weerheijm K.L., Veerkamp J.S.: Prevalence of molar-incisor-hypomineralisation among children participating in the Dutch National Epidemiological Survey (2003). Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2008, 9, 218–223.
 26. Heitmüller D., Thiering E., Hoffmann U., Heinrich J., Manton D., Kühnisch J., Neumann C., Bauer C.P., Heinrich-Weltzien R., Hickel R.: GINIplus Study Group. Is there a positive relationship between molar incisor hypomineralisations and the presence of dental caries? Int. J. Paediatr. Dent. 2013, 23, 116–124.
 27. Muratbegovic A., Markovic N., Ganibegovic-Selimovic M.: Molar incisor hypomineralisation in Bosnia and Herzegovina: aetiology and clinical consequences in medium caries activity population. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2007, 8, 189–194.
 28. Cho S.Y., Ki Y., Chu V.: Molar incisor hypomineralization in Hong Kong Chinese children. Int. J. Paediatr. Dent. 2008, 18, 348–352.
 29. Farah R.A., Monk B.C., Swain M.V., Drummond B.K.: Protein content of molar-incisor hypomineralisation enamel. J. D ent. 2010, 38, 591–596.
 30. Da Costa-Silva C.M., Ambrosano G.M., Jeremias F., De Souza J.F., Mialhe F.L.: Increase in severity of molarincisor hypomineralization and its relationship with the colour of enamel opacity: a prospective cohort study. Int. J. Paediatr. Dent. 2011, 21, 333–541.
 31. Elfrink M.E., ten Cate J.M., Jaddoe V.W., Hofman A., Moll H.A., Veerkamp J.S.: Deciduous molar hypomineralization and molar incisor hypomineralization. J. D ent. Res. 2012, 91, 551–555.
 32. Kühnisch J., Thiering E., Heitmüller D., Tiesler C.M., Grallert H., Heinrich-Weltzien R., Hickel R., Heinrich J.: The GINI-10 plus study group; The LISA-10 plus study group: Genome-wide association study (GWAS) for molar-incisor hypomineralization (MIH). Clin. Oral Investig. 2013, Aug 7. [Epub ahead of print].
 33. Fagrell T.: Molar incisor hypomineralization. Morphological and chemical aspects, onset and possible etiological factors. Swed. Dent. J. Suppl. 2011, 5, 11–83.
 34. Farah R.A., Drummond B.K., Swain M.V., Williams S.: Relationship between laser fluorescence and enamel hypomineralisation. J. D ent. 2008, 36, 915–921.
 35. Mangum J.E., Crombie F.A., Kilpatrick N., Manton D.J., Hubbard M.J.: Surface integrity governs the proteome of hypomineralized enamel. J. D ent. Res. 2010, 89, 1160–1165.
 36. Farah R.A., Monk B.C., Swain M.V., Drummond B.K.: Protein content of molar-incisor hypomineralisation enamel. J. D ent. 2010, 38, 591–596.
 37. Schroeder H.E.: Orale Strukturbiologie. Thieme, Stuttgart 1987, 28–29.
 38. Alaluusua S.: Aetiology of molar-incisor hypomineralisation: A systematic review. Eur. Arch. Paediatr. Dent. 2010, 11, 53–58.
 39. Fagrell T.G., Salmon P., Melin L., Norén J.G.: Onset of molar incisor hypomineralization (MIH). Swed. Dent. J. 2013, 37, 61–70.
 40. Crombie F.A., Cochrane N.J., Manton D.J., Palamara J.E., Reynolds E.C.: Mineralisation of developmentally hypomineralised human enamel in vitro. Caries Res. 2013, 47, 259–263.