Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 1, January-March, p. 93–99

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Postawy rodziców różnego pochodzenia etnicznego wobec zdrowia jamy ustnej i ich wpływ na postawę prezentowaną przez dziecko

Parents’ Attitudes from Different Ethnic Backgrounds to Oral Health and Their Influence on the Attitude Presented by the Child

Anna J. Stróżyńska1,A,B,C,D, Natalia M. Kopacz1,A,B,C,D, Anna Pham Thi Mai Linh1,A,B,C,D, Anna Turska-Szybka2,C,E,F

1 Studenckie Koło Naukowe, Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

2 Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Na zachowanie dziecka podczas leczenia stomatologicznego oraz na jego zachowania prozdrowotne wpływają różne czynniki związane z samym dzieckiem i jego rodzicami. Do czynników związanych z dzieckiem można zaliczyć m.in. wcześniejsze doświadczenie w leczeniu stomatologicznym. Wśród czynników związanych z rodzicami wymienia się poziom wykształcenia i wiedzy prozdrowotnej, lęk stomatologiczny matki i zaufanie matki do stomatologa. Nie bez znaczenia pozostają różnice kulturowe zauważalne w różnym podejściu do wychowania dziecka. Bariera językowa i odmienne przyzwyczajenia charakterystyczne dla danej kultury mogą wpływać na kontakt ze stomatologiem.
Cel pracy. Analiza w badaniu ankietowym, czy postawy rodziców różnego pochodzenia etnicznego wobec zdrowia jamy ustnej mają wpływ na postawę dziecka i jak kształtują się różnice w różnych grupach etnicznych.
Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 55 polskich rodziców i ich dzieci w wieku szkolnym oraz 33 rodziców wietnamskich i ich dzieci w wieku szkolnym. Ankieta składała się z 2 arkuszy: pytania do rodzica i pytania do dziecka.
Wyniki. Porównując pytania wspólne skierowane do dziecka oraz rodzica, zauważono różnice istotne statystycznie między odpowiedziami dzieci polskich i wietnamskich w 2 spośród 5 pytań. Różnice wynosiły 21–23 punktów procentowych (p.p.). Wśród odpowiedzi na pytania skierowane wyłącznie do rodziców zwraca uwagę istotna różnica w sposobie pozyskiwania wiedzy, jak dbać o higienę jamy ustnej.
Wnioski. Pochodzenie i inna kultura mogą wpływać na relację rodziców i dzieci ze stomatologiem. Porównując odpowiedzi zarówno rodziców, jak i dzieci polskich i wietnamskich, zauważono niewielkie różnice, co może wynikać ze zjawiska akulturacji.

Abstract

Background. The child’s behavior during dental treatment and his health-oriented attitude is influenced by various factors connected with the child and parents. Previous experience with dental treatment may be counted among factors associated with the child. Among factors associated with parents, it may be the level of education and health-oriented knowledge, mother’s dental fear or trust in the dentist. Cultural differences noticeable as different attitude towards parenting are also meaningful. Language barrier and different habits typical for a given culture may influence a contact with the dentist.
Objectives. The aim of the study is to analyze if the attitude of parents of different ethnicities towards oral health influences their children’s attitude and what are the differences in various ethnic groups.
Material and Methods. The survey study comprised of 55 Polish parents and their school children and 33 Vietnamese parents and their school children. The questionnaire consisted of two sheets: questions for a parent and questions for a child.
Results. Significant differences were noticed between answers of Polish and Vietnamese children to two out of five questions when comparing mutual parents-children questions. The difference was 21–23 percentage points (pp). Significant difference in methods of acquiring knowledge about oral hygiene care may be discerned among parents’ answers.
Conclusion. Origin and different culture may influence parents’ and children’s relationship with the dentist. Small differences were noticed when comparing Polish and Vietnamese parents’ and children’s answers, which may result from acculturation phenomenon.

Słowa kluczowe

relacja dziecko–rodzic, zachowanie rodzica, zachowanie dziecka, zdrowie jamy ustnej, pochodzenie

Key words

parent–child relations, paternal behavior, child behavior, oral health, ethnicity

References (26)

 1. Wilk-Sieczak B., Gmyrek-Marciniak A.: Communication with the child in the dental surgery. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 438–442 [in Polish].
 2. Wilk-Sieczak B., Gmyrek-Marciniak A.: Children’s behaviour during their dental adaptation visits and their families’ attitudes towards dental treatment. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 573–580 [in Polish].
 3. Wilk-Sieczak B., Zakrzewski M., Chmielewska-Łuczak D.: Mothers’ dental fear and the reasons for their preschool children’s first dental visit as the predicators of their negative attitude towards the dental treatment. Dent. Med. Probl. 2005, 42, 77–82 [in Polish].
 4. Wilk-Sieczak B., Dryll E.: Models of predicting the co-operation of little children participating in the programme aimed at their adaptation to dental treatment. Dent. Med. Probl. 2009, 46, 25–31 [in Polish].
 5. Borowicz J., Klementowicz P., Jośko J.: Communication between the patient and the pediatrist in the views of children and adults. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 413–418 [in Polish].
 6. Kaczmarek U., Grzesiak-Gasek I.: Dentists’ attitudes towards parents’ presence in dental office during child’s treatment. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 431–438 [in Polish].
 7. Polusen S.: The child’s first dental visit. Int. J. Paediatr. Dent. 2003, 13, 264–265.
 8. Kaczmarek U., Wilk-Sieczak B.: Methods of evaluation of dental anxiety in children and adolescents. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 596–601 [in Polish].
 9. Bruzda-Zwiech A., Wochna-Sobańska M., Szydłowska-Walendowska B.: Assessment of dental anxiety level, its sources and impact on dentition status in 18-year-old from the Lodz region. Dent. Med. Probl. 2007, 44, 343–350 [in Polish].
 10. Hooley M., Skouteris H., Boganin C., Satur J., Kilpatrick N.: Parental influence and the development of dental caries in children aged 0–6 years: A systematic review of the literature. J. Dent. 2012, 40, 873–885.
 11. Grzesiak I., Kaczmarek U.: Mothers’ knowledge and awareness of their up to 3 years old children’s oral health. Dent. Med. Probl. 2004, 41, 59–66 [in Polish].
 12. Schaffer H.R.: The child as apprentice: Vygotsky’s Theory of socio-cognitive development. Introducing child psychology. Eds.: Kasprzewska M., Kaczmarek K., Marek J., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2012, 226–239 [in Polish].
 13. Kępiński A.: Specificity of psychiatric knowledge. Knowledge of the patient. Eds.: Kowalik L., Papierzowa A., Korbut B., Wyd. Literackie, Kraków 2002, 21–33 [in Polish].
 14. Manipal S., Joseph A., Prabu D., Naveen N., Adusumillii P., Ahmed A.: Knowledge, attitude of mothers on oral hygiene practices among 1–5 year old children and association with their oral hygiene practices – a comparative study. Ann. Essences Dent. 2012, 4, 19–24.
 15. Iwanicka-Grzegorek E., Kępa-Prokopieńko J., Pierzynowska E.: The Health awareness of pre-school age children’ parents – questionnaire study. Nowa Stomatol. 2007, 8, 1, 8–12 [in Polish].
 16. Bruzda-Zwiech A., Filipińska R., Szydłowska-Walendowska B., Lubowiedzka-Gontarek B., Wochna-Sobańska M.: Oral health behaviors of 4 to 5-year-old children – parent questionnaire survey. Dent. Med. Probl. 2012, 49, 272–278 [in Polish].
 17. Rantavouri K., Zerman N., Ferro R., Lahti S.: Relationship between childrens’s first visit and their dental anxiety in the Veneto Region of Italy. Acta Odont. Scand. 2002, 60, 297–300.
 18. American Academy of Pediatric Dentistry: Policy on the dental home. Pediatr. Dent. 2008, 30 (Supplement Reference Manual), 22–23.
 19. American Academy of Pediatric Dentistry: Guideline on periodicity of examination, preventive dental service, anticipatory guidance/counseling, and oral treatment for infants, children, and adolescence. Pediatr. Dent. 2008, 30, (Supplement Reference Manual), 112–118.
 20. Roberts-Thomson KF., Do LG., Spencer AJ., Hai TD.: The second national oral health survey of Vietnam – 1999: variation in the prevalence of dental diseases (reports). N. Z. Dent. J. 2010, 106, 103–108.
 21. Grabowska E.: Report on qualitative and quantitative research on the sense of identity and the difficulties young Vietnamese living in and around Warsaw, The “Who am I?” Project for the Association of Vietnamese in Poland “Solidarity and Friendship”, 2010 [in Polish].
 22. Cruz G.D., Yu Chen., Salazar C.R., Le Geros R.Z.: The Association of Immigration and Acculturation Attributes With Oral Health Among Immigrants in New York City. Am. J. Public Health 2009, 99, Suppl. 2, 474–480.
 23. Gao X., McGrath C.: A review on the oral health impacts of acculturation. J. I mmigr. Minor Health 2011, 13, 202–213.
 24. Cruz G.D., Shore R., Le Geros R.Z., Tavares M.: Effect of acculturation on objective measures of oral health in Haitian immigrants in New York City. Dent. Res. 2004, 83, 180–184.
 25. Górny A., Grzymała-Kazłowska A., Kępińska E., Fihel A., Piekut A.: From collectivity to community: the role of settlement migrant in the formation of immigrant communities in Poland. CMR Working Papers 2007, 27, 3 [in Polish].
 26. Marino R., Stuart G.W., Wright F.A.C., Minas I.H., Klimidis S.: Acculturation and dental health among Vietnamese living in Melbourne, Australia. Comm. Dent. Oral Epidemiol. 2001, 29, 107–119.