Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 1, January-March, p. 72–78

Publication type: original article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Assessment of the Effectiveness of Treatment for Temporomandibular Joint Dysfunctions

Ocena skuteczności terapii zaburzenia układu ruchowego narządu żucia

Jolanta E. Loster1,A,B,C,D,F, Aneta Wieczorek1,B,C,E,F

1 Department of Dental Prosthetics, Institute of Dentistry at Jagiellonian University in Cracow, Cracow, Poland

Abstract

Background. Temporomandibular joint dysfunctions pose a problem in terms of both diagnosis and therapy. This is due to the complex causes of the disease and numerous subjective symptoms that are difficult to assess objectively.
Objectives. The aim of the present study was to assess the effectiveness of therapy in patients with temporomandibular joint dysfunctions.
Material and Methods. The material comprised a group of 43 patients (including 33 women and 10 men), who had a follow-up examination (examination I) minimum 6 months following a first visit (examination 0) when temporomandibular joint dysfunctions were diagnosed and the treatment proposed. Of the 43 persons included in the follow-ups, 86% had undergone the treatment recommended during examination 0 – i.e. a total of 37 persons, including 10 men and 27 women. The examination was carried out using a clinical dysfunction index (Di) and anamnestic questionnaire devised by Helkimo. In addition, during examination I, patients answered questions from the prepared questionnaire.
Results. A statistically significant difference (p < 0.00) was noted in the mean values of clinical indicator Di in examination I in relation to the values obtained during examination 0. A total number of 30 patients assessed the treatment they received positively, 3 negatively and 4 of them were not fully satisfied with the obtained results.
Conclusion. The majority of patients assessed the received treatment positively, as was confirmed in the clinical status. More objective instruments for measuring the condition of patients with temporomandibular joint dysfunctions are recommended.

Streszczenie

Wprowadzenie. Zaburzenia układu ruchowego narządu żucia to problem diagnostyczny i terapeutyczny. Wynika to ze złożonych przyczyn tej choroby oraz z licznych objawów subiektywnych, trudnych do obiektywnej oceny.
Cel pracy. Ocena skuteczności przeprowadzonego postępowania terapeutycznego u pacjentów z zaburzeniem układu ruchowego narządu żucia.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 43 chorych (w tym 33 kobiety i 10 mężczyzn), którzy zgłosili się do badania kontrolnego (badanie I) po minimum 6 miesiącach od pierwszej wizyty (badanie 0), na której potwierdzono rozpoznanie zaburzeń układu ruchowego narządu żucia i zaproponowano podjęcie leczenia. Wśród 43 osób, które zgłosiły się do badania kontrolnego, zaproponowane podczas badania 0 leczenie podjęło 86% chorych – łącznie 37 osób, w tym 10 mężczyzn i 27 kobiet. Badanie przeprowadzono z zastosowaniem klinicznego i anamnestycznego kwestionariusza według Helkimo oraz opracowanej ankiety (pacjenci udzielali odpowiedzi na pytania zawarte w tej ankiecie podczas badania I).
Wyniki. Uzyskano istotną statystycznie różnicę (p < 0,00) w średniej wartości wskaźnika klinicznego Di w badaniu I w stosunku do wartości uzyskanej podczas badania 0. 30 osób oceniło zastosowaną terapię pozytywnie, 3 osoby negatywnie, a 4 pacjentów nie było w pełni zadowolonych z uzyskanych wyników.
Wnioski. Większość pacjentów pozytywnie ocenia przeprowadzone leczenie zaburzeń, co znalazło potwierdzenie w obrazie klinicznym. Wskazane jest stosowanie bardziej obiektywnych instrumentów pomiaru stanu pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchu narządu żucia.

Key words

temporomandibular joint dysfunctions, treatment outcome, temporomandibular joint disorders therapy

Słowa kluczowe

dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, wyniki leczenia, leczenie zaburzeń czynnościowych

References (25)

 1. Franco A.L., Goncalves D.A., Castanharo S.M., Speciali J.G., Bigal M.E., Camparis C.M.: Migraine is the most prevalent primary headache in individuals with temporomandibular disorders. J. Orofac. Pain 2010, 24, 287–292.
 2. Celic R., Panduric J., Dulcic N.: Psychologic status in patients with temporomandibular disorders. Int. J. Prosthodont. 2006, 19, 28–29.
 3. Loster B.W., Loster J., Wieczorek A.: Disc displacement without reduction – clinical and instrumental analysis of treatment results. J. Stomatol. 2012, 65, 705–713.
 4. Loster J., Wieczorek A., Majewski S.: The emotional state of patients with temporomandibular joint dysfunction and other dental disorders. J. Stomatol. 2012, 65, 13–21.
 5. Manfredini D.: Etiopathogenesis of disk displacement of the temporomandibular joint: a review of the mechanisms. Indian J. Dent. Res. 2009, 20, 212–221.
 6. Ash M.M., Ramfjord S.P., Schmidseder J.: Terapia przy użyciu szyn okluzyjnych. Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław 1999. 1st ed.
 7. Okeson J.P.: Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia. Wyd. 1. Czelej, Lublin 2005.
 8. Glaros A.G., Williams K., Lausten L.: The role of parafunctions, emotions and stress in predicting facial pain. J. Am. Dent. Assoc. 2005, 136, 451–458.
 9. Gray R.J.M., Davies S.J., Quayle A.A.: A clinical guide to temporomandibular disorders. British Dental Association, London 1999.
 10. Helkimo M., Carlsson G.E., Hedegard B., Helkimo E., Lewin T.: Function and dysfunction of the masticatory system in Lapps in northern Finland. Preliminary report of an epidemiological investigation. Sven Tandlak Tidskr 1972, 65, 95–105.
 11. Helkimo M.: Studies on function and dysfunction of the masticatory system. II. Index for anamnestic and clinical dysfunction and occlusal state. Swed. Dent. J. 1974, 67, 101–119.
 12. Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. Wyd. 6. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.
 13. Ferrario V.F., Sforza C.: Biomechanical model of the human mandible in unilateral clench: distribution of temporomandibular joint reaction forces between working and balancing sides. J. Prosthet. Dent. 1994, 72, 169–176.
 14. Robertson S., Murray M., Young D., Pilley R., Dempster J.: A randomized crossover trial of conservative snoring treatments: mandibular repositioning splint and nasal CPAP. Otolaryngology-head and neck surgery: official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2008, 138, 283–288.
 15. Włoch S., Łakomski J., Mehr K.: Kompendium leczenia przyczynowego zaburzeń czynnościowych US. Porad. Stomatol. 2006, 10, 28–39.
 16. Magnusson T., Adiels A.M., Nilsson H.L., Helkimo M.: Treatment effect on signs and symptoms of temporomandibular disorders – comparison between stabilisation splint and a new type of splint (NTI). A pilot study. Swed. Dent. J. 2004, 28, 11–20.
 17. Manfredini D., Perinetti G., Guarda-Nardini L.: Dental malocclusion is not related to temporomandibular joint clicking: a logistic regression analysis in a patient population. Angle Orthod. 2013.
 18. Sato S., Goto S., Nasu F., Motegi K.: Natural Course of Disc Displacement With Reduction of the Temporomandibular Joint: Changes in Clinical Signs and Symptoms. J. Oral Maxillofac. Surg. 2003, 61, 32–34.
 19. Manfredini D., Arveda N., Guarda-Nardini L., Segu M., Collesano V.: Distribution of diagnoses in a population of patients with temporomandibular disorders. Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology 2012, 114, e35–41.
 20. Manfredini D., Guarda-Nardini L., Winocur E., Piccotti F., Ahlberg J., Lobbezoo F.: Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: a systematic review of axis I epidemiologic findings. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2011, 112, 453–462.
 21. Turp J.C., Komine F., Hugger A.: Efficacy of stabilization splints for the management of patients with masticatory muscle pain: a qualitative systematic review. Clin. Oral Invest. 2004, 8, 179–195.
 22. Jokstad A., Mo A., Krogstad B.S.: Clinical comparison between two different splint designs for temporomandibular disorder therapy. Acta Odontol. Scand. 2005, 63, 218–226.
 23. Al-Ani M.Z., Davies S.J., Gray R.J., Sloan P., Glenny A.M.: Stabilisation splint therapy for temporomandibular pain dysfunction syndrome. The Cochrane Library. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2004.
 24. Al-Ani Z., Gray R.J., Davies S.J., Sloan P., Glenny A.M.: Stabilization splint therapy for the treatment of temporomandibular myofascial pain: a systematic review. J. Dent. Educ. 2005, 69, 1242–1250.
 25. Koh H., Robinson P.: Occlusal adjustment for treating and preventing temporomandibular joint disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews ed. John Wiley & Sons, Ltd., 2003.