Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 1, January-March, p. 56–64

Publication type: original article

Language: Polish

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Wpływ samotrawiących systemów wiążących typu 3 i 4 na połączenie cementów samoadhezyjnych z zębiną

Influence of Type 3 and 4 Self-Etching Adhesive Systems on Self-Adhesive Cement-Dentin Bond Strenght

Dorota Sokołowska1,A,B,C,D, Grzegorz Sokołowski1,A,B,C,D, Monika Łukomska-Szymańska1,C, Monika Domarecka1,B, Jerzy W. Sokołowski1,A,C,F

1 Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Streszczenie

Wprowadzenie. Cementy samoadhezyjne wykazują słabą wytrzymałość połączenia z zębiną, słabszą w porównaniu z wytrzymałością połączenia cementów samotrawiących oraz tradycyjnych cementów żywicznych. Aby poprawić jakość połączenia cementów samoadhezyjnych z zębiną, podejmuje się próby wykorzystania samotrawiących systemów wiążących. Różnice we właściwościach i sposobie aplikacji jednoi dwuetapowych systemów samotrawiących mogą decydować o jakości uzyskanego połączenia.
Cel pracy. Ocena wpływu różnych samotrawiących systemów wiążących typu 3 i 4 na wytrzymałość połączenia cementów samoadhezyjnych z zębiną.
Materiał i metody. Do badań użyto cementów samoadhezyjnych oraz odpowiednich systemów wiążących typu 3 i typu 4: Breeze – N anoBond SE i B ond 1 SF/Pentron; Clearfil SA Cement – Clearfil SE Bond i Clearfil S3 Bond/ /Kuraray; RelyX U100 – Adper Scotchbond SE i Adper Easy One/3M-ESPE. Zbadano wytrzymałość połączenia na ścinanie cementów samoadhezyjnych łączonych bezpośrednio z próbkami zębiny ludzkich zębów trzonowych lub za pośrednictwem ww. systemów wiążących. Przygotowanie zębiny obejmowało szlifowanie papierami ściernymi (500 C), płukanie wodą i osuszenie powietrzem. Systemy wiążące/cementy polimeryzowano jednoczasowo z użyciem lampy diodowej. Wytrzymałość połączenia cementów z zębiną badano w urządzeniu testującym Zwick-Rooel Z005 przy prędkości przesuwu belki poprzecznej 2 mm/min, po 24 godzinach przechowywania próbek w wodzie.
Wyniki. Uzyskano relatywnie słabą wytrzymałość połączenia cementów samoadhezyjnych z zębiną i zwiększenie wytrzymałości po zastosowaniu samotrawiących systemów wiążących. Po aplikacji systemów dwuetapowych uzyskano większe wartości wytrzymałości połączenia w porównaniu z systemami jednoetapowymi.
Wnioski. Samotrawiące systemy wiążące, choć w różnym stopniu, zwiększają wytrzymałość połączenia cementów samoadhezyjnych z zębiną. Zastosowanie systemów typu 3 pozwala, w porównaniu z systemami typu 4, na uzyskanie wyższych wartości połączenia cement samoadhezyjny–zębina.

Abstract

Background. Self-adhesive cements exhibit low bond strength to dentin, lower than self-etching cements and traditional composite cements. Self-etching bonding systems are employed to enhance the quality of bonding ability of self-adhesive cements. The discrepancies in properties and application method of oneand two-step self-etching bonding systems may influence the quality of obtained bond interface.
Objectives. The purpose of the study was to evaluate the influence of different type 3 and 4 self-etching bonding systems on the self-adhesive cement-dentin bond strength.
Material and Methods. Self-adhesive cements and corresponding type 3 and 4 self-etching bonding systems (Breeze – N anoBond SE i B ond 1 SF/Pentron; Clearfil SA Cement – Clearfil SE Bond i Clearfil S3 Bond/Kuraray; RelyX U100 – Adper Scotchbond SE i Adper Easy One/3M-ESPE) were used in the study. Shear bond strength of selfadhesive cements bonded directly to human molar dentin samples or by means of above mentioned bonding systems was evaluated. The dentin preparation included grinding with sand papers (500 C), water rinsing, air-drying. Bonding systems/cements were light cured simultaneously with LED lamp. The cement-dentin bond strength was examined in Zwick-Roell Z005 device with cross-bar speed of 2 mm/min after 24-hour water storage of samples.
Results. Low bond strength of self-adhesive cement-dentin interface was obtained and significant rise in strength after using self-etching bonding systems was observed. However, the application of 2-step bonding systems resulted in higher bond strength values in comparison to 1-step bonding systems.
Conclusion. The self-etching bonding systems, though in various degree, enhance the bond strength of self-adhesive cement-dentin interface.

Słowa kluczowe

cementy samoadhezyjne, samotrawiące systemy wiążące, zębina, wytrzymałość połączenia, test ścinania

Key words

self-adhesive cement, self-etching bonding system, dentin, bond strength, shear strength test

References (30)

 1. Soderholm K.J., Guelmann M., Bimstein E.: Shear bond strength of one 4th and two 7th generation bonding agents when used by operators with different bonding experience. J. Adhes. Dent. 2005, 7, 57–64.
 2. De Munck J., Vargas M., Van Landuyt K., Hikita K., Lambrechts P., Van Meerbeek B.: Bonding of an auto adhesive luting material to enamel and dentin. Dent. Mater. 2004, 20, 963–971.
 3. Chen C., He F., Burrow M.F., Xie H., Zhu Y., Zhang F.: Bond Strengths of Two Self-adhesive Resin Cements to Dentin with Different Treatments. J. Med. Biol. Eng. 2011, 31, 73–77.
 4. Cal E., Turkun L.S., Turkun M., Toman M., Toksavul S.: Effect of an antibacterial adhesive on the bond strength of three different luting resin composites. J. Dent. 2006, 34, 372–380.
 5. Takahashi R., Nikaido T., Ariyoshi M., Kitayama S., Sadr A., Foxton R.M., Tagami J.: Thin resin coating by dual-application of all-in-one adhesives improves dentin bond strength of resin cements for indirect restorations. Dent. Mater. 2010, 29, 615–622.
 6. Pisani-Proença J., Erhardt M.C.G., Amaral R., Valandro L.F., Bottino M.A., Del Castillo-Salmerón R.: Influence of different surface conditioning protocols on microtensile bond strength of self-adhesive resin cements to dentin. J. Prosthet. Dent. 2011, 105, 227–235.
 7. Viotti R.G., Kasaz A., Pena C.E., Alexandre R.S., Arrais C.A., Reis A.F.: Microtensile bond strength of new self-adhesive luting agents and conventional multistep systems. J. Prosthet. Dent. 2009, 102, 306–312.
 8. Van Meerbeek B., Yoshihara K., Yoshida Y., Mine A., De Munck J., Van Landuyt K.L.: State of the art of self-etch adhesives. Dent. Mater. 2011, 27, 17–28.
 9. Lührs A.K., Guhr S., Günay H., Geurtsen W.: Shear bond strength of self-adhesive resins compared to resin cements with etch and rinse adhesives to enamel and dentin in vitro. Clin. Oral Invest. 2010, 14, 193–199.
 10. Mak Y.F., Lai S.C.N., Cheung G.S.P., Chan A.W.K., Tay F.R., Pashley D.H.: Micro-tensile bond testing of resin cements to dentin and an indirect resin composite. Dent. Mater. 2002, 18, 609–621.
 11. Özcan M., Mese A.: Adhesion of conventional and simplified resin-based luting cements to superficial and deep dentin. Clin. Oral Invest. 2012, 16, 1081–1088.
 12. Pryliński M., Deręgowska-Nosowicz P., Shaw H., Kaczmarek E.: Ocena siły wiązania porcelany do szkliwa i zębiny przy zastosowaniu różnych cementów adhezyjnych. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 399–404.
 13. Yang B., Ludwig K., Adelung R., Kern M.: Micro-tensile bond strength of three luting resins to human regional dentin. Dent. Mater. 2006, 22, 45–56.
 14. Abo-Hamar S.E., Hiller K.A., Jung H., Federlin M., Friedl K.H., Schmalz G.: Bond strength of a new universal self-adhesive resin luting cement to dentin and enamel. Clin. Oral Invest. 2005, 9, 161–167.
 15. Bitter K., Paris S., Pfuertner C., Neumann K., Kielbassa A.M.: Morphological and bond strength evaluation of different resin cements to root dentin. Eur. J. Oral Sci. 2009, 117, 326–333.
 16. Sarr M., Mine A., De Munck J., Cardoso M.V., Kane A.W., Vreven J., Van Meerbeek B., Van Landuyt K.L.: Immediate bonding effectiveness of contemporary composite cements to dentin. Clin. Oral Invest. 2010, 14, 569–577.
 17. Farrokh A., Mohsen M., Soheil S., Nazanin B.: Shear bond strength of three self-adhesive resin cements to dentin. Indian J. Dent. Res. 2012, 23, 221–225.
 18. Mazzitelli C., Monticelli F., Osorio R., Casucci A., Toledano M., Ferrari M.: Effect of simulated pulpal pressure on self-adhesive cements bonding to dentin. Dent. Mater. 2008, 24, 1156–1163.
 19. Pavan S., Dos Santos P.H., Berger S., Bedran-Russo A.K.: The effect of dentin pretreatment on the microtensile bond strength of self-adhesive resin cements. J. Prosthet. Dent. 2010, 104, 258–264.
 20. Kambara K., Nakajima M., Hosaka K., Takahashi M., Thanatvarakorn O., Ichinose S., Foxton R.M., Tagami J.: Effect of smear layer treatment on dentin bond of self-adhesive cements. Dent. Mater. J. 2012, 31, 980–987.
 21. Lisboa D.S., Dos Santos S.V., Griza S., Rodrigues J.L., Faria-E-Silva A.L.: Dentin deproteinization effect on bond strength of self-adhesive resin cements. Braz. Oral Res. 2013, 27, 73–75.
 22. Prieto L.T., Araújo C.T.P., Humel M.M.C., Souza-Junior E.J., Dos Santos Dias C.T., Paulillo L.A.M.S.: Influence of selective acid etching on microtensile bond strength of a self-adhesive resin cement to enamel and dentin. Braz. J. Oral Sci. 2010, 9, 455–458.
 23. Hikita K., Van Meerbeek B., De Munck J., Ikeda T., Van Landuyt K., Maida T., Lambrechts P., Peumans M.: Bonding effectiveness of adhesive luting agents to enamel and dentin. Dent. Mater. 2007, 23, 71–80.
 24. Ferracane J.L., Stansbury J.W., Burke F.J T.: Self-adhesive resin cements – chemistry, properties and clinical considerations. J. Oral Rehab. 2011, 38, 295–314.
 25. Monticelli F., Osorio R., Mazzitelli C., Ferrari M., Toledano M.: Limited decalcification⁄diffusion of selfadhesive cements into dentin. J. Dent. Res. 2008, 87, 974–979.
 26. Gerth H.U.B., Dammaschke T., Zuchner H., Schafer E.: Chemical analysis and bonding reaction of RelyX Unicem and Bifix composites – a comparative study. Dent. Mater. 2006, 22, 934–941.
 27. Torres C.R.G., Pinto L.Q., Leonel A.G., Pucci C.R., Borges A.B.: Interaction between total-etch and self-etch adhesives and conventional and self-adhesive resin cements. Braz. J. Oral Sci. 2007, 6, 1376–1382.
 28. Van Landuyt C.L., Snauwaert J., De Munck J., Peumans M., Yoshida Y., Poitevin A., Coutinho E., Suzuki K., Lambrechts P., Van Meerbeek B.: Systematic review of the chemical composition of contemporary dental adhesives. Biomaterials. 2007, 28, 3757–3785.
 29. Okuda M., Pereira P.N., Nakajima M., Tagami J., Pashley D.H.: Longterm durability of resin dentin interface: nanoleakage vs. Microtensile bond strength. Oper. Dent. 2002, 27, 289–296.
 30. Knobloch L.A., Gailey D., Azer S., Johnston W.M., Clelland N., Kerby R.E.: Bond strengths of oneand two-step self-etch adhesive systems. J. Prosthet. Dent. 2007, 97, 216–222.