Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2014, vol. 51, nr 1, January-March, p. 35–42

Publication type: original article

Language: English

Creative Commons BY-NC-ND 3.0 Open Access

Management of Asymptomatic and Mandibular Impacted Third Molars that do not Present any Considerable Pathological Changes

Leczenie bezobjawowych i niewykazujących zmian patologicznych zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy

Yan Vares1,A,B,D,E, Solomiya Kyyak1,A,B,C,D,E,F

1 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Lviv Danylo Halytsky National Medical University, Lviv, Ukraine

Abstract

Background. Tooth impaction is one of the most common pathologies in our everyday practice. Over the recent years there has been a debate over the advisability of removing symptom-free “wisdom teeth” or leaving them in place. One of the main reasons for removal of a symptom-free “wisdom tooth” is high incidence of later complications, low incidence of their eruption, especially after the age of 25, and 2 times greater risk of complications after the age of 24.
Objectives. The aim of our investigation was to systematize a scheme of objective preoperative clinical and roentgenological assessment of mandibular impacted symptom-free “wisdom teeth” to create a rationale for their prophylactic removal.
Material and Methods. 84 clinical cases of patients with impaction of asymptomatic and without any considerable pathological changes mandibular third molars, who have been treated in the Department of Surgical Dentistry and Maxillofacial Surgery of Lviv Danylo Halytsky National Medical University during 2009–2013.
Results. For the justified removal of a symptom-free mandibular impacted third molar, we processed known clinical, roentgenological parameters, which characterize asymptomatic and without any considerable pathologic changes mandibular impacted third molars and do not belong to the list of indications and contraindications to atypical removal. There were no considerable intraor postoperative complications in the first subgroup (41 cases of patients 18–25 years old); minor complications in the second subgroup (10 cases of 25–45 year old patients). In the case of 68 year-old patient surgery, all complications were related to considerable bone atrophy of the operated area. 5 of 7 clinical cases from control group #1 needed surgical intervention because of the appearance of indications during the next 5 years of follow-up. Mandible third molars from control group #2 during the last five years still have had no pathological changes that may warrant their removal.
Conclusion. Considering the abovementioned, all the chosen criteria facilitate the formation of indications for a proper treatment tactic regarding asymptomatic impacted lower third molars without any considerable pathological changes. The low-to-no percentage of intraand postoperative complications does not give any reason to leave a wisdom tooth with minor clinical manifestations or an asymptomatic wisdom tooth with bad prognosis in place, since early surgical procedures generate less number of complications, having shorter operative time and postoperative period.

Streszczenie

Wprowadzenie. Zatrzymanie zębów jest jedną z częstszych patologii w codziennej praktyce. W ostatnich latach toczy się debata nad kwestią konieczności usuwania bezobjawowych „zębów mądrości” lub ich pozostawienia. Jednym z głównych powodów usuwania bezobjawowych zatrzymanych „zębów mądrości” jest duże prawdopodobieństwo późniejszych powikłań, małe prawdopodobieństwo ich wyrżnięcia się, zwłaszcza po 25 roku życia i dwukrotnie większe ryzyko powikłań po 24 latach.
Cel pracy. Pokazanie całego zakresu objawów klinicznych i radiologicznych zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie w celu uzasadnienia konieczności ich profilaktycznego usuwania.
Materiał i metody. Materiał stanowiło 84 wyselekcjonowanych pacjentów z bezobjawowo zatrzymanymi trzecimi zębami trzonowymi żuchwy. Byli oni leczeni na Oddziale Stomatologii Chirurgicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Lwowskim Uniwersytecie Medycznym im. Daniela Halickiego w latach 2009–2013.
Wyniki. W celu uzasadnienia usunięcia bezobjawowych zatrzymanych trzecich zębów trzonowych żuchwy badano znane parametry kliniczne i radiologiczne charakteryzujące zatrzymane trzecie zęby trzonowe w żuchwie, nie wykazujace wskazań i przeciwwskazań do atypowego usunięcia. Nie było żadnych znaczących powikłań śródi pooperacyjnych w pierwszej podgrupie (41 przypadków klinicznych u pacjentów w wieku 18–25 lat); nieznaczne komplikacje w drugiej podgrupie (10 przypadków klinicznych u pacjentów w wieku 25–45 lat). U 68-letniego pacjenta wszystkie powikłania były związane ze znaczną atrofią kości żuchwy w obszarze operacyjnym. 5 z 7 przypadków klinicznych w grupie kontrolnej wymagało interwencji chirurgicznej z powodu pojawienia się wskazań w ciągu najbliższych 5 lat obserwacji. Trzecie zęby trzonowe żuchwy z grupy kontrolnej w ciągu pięciu lat nie wykazywały patologicznych zmian, które nakazywałyby ich usunięcie.
Wnioski. Zaproponowane kryteria dają wskazania do odpowiedniego leczenia bezobjawowych i niewykazujących zmian patologicznych zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie. Niski odsetek powikłań śródi pooperacyjnych nie daje żadnego powodu do pozostawienia „zęba mądrości” z łagodną chorobą objawową lub bezobjawowego „zęba mądrości” ze złym rokowaniem miejscowym, ponieważ wczesne interwencje chirurgiczne wywołują mniejszą liczbę powikłań, przy czym okres operacyjny i pooperacyjny jest krótszy.

Key words

asymptomatic third molar, impaction, atypical removal

Słowa kluczowe

bezobjawowy ząb trzonowy, zatrzymanie, atypowe usunięcia

References (11)

 1. Alling C.C., Alling R.D.: Indications for management of impacted teeth. In: Impacted teeth. Eds.: Alling C.C., Helfrick J.F., Alling R.D., W.S. Saunders, Philadelphia 1993, 46–64.
 2. Chaparro-Avendano A.V., Perez-Garcia S., Valmaseda-Castellon E., Berini-Aytes L., Gay-Escoda C.: Morbidity of third molar extraction in patients between 12 and 18 years of age. Oral Med., Oral Pathol., Oral Cir. Bucal. 2005, 10, 422–431.
 3. Lopes V., Mumenya R., Feinmann C., Harris M.: Third molar surgery: an audit of the indications for surgery, post-operative complaints and patient satisfaction. Br. J. Oral Maxillofacial Surg. 1995, 33, 33–35.
 4. Bataineh A.B.: Sensory nerve impairment following mandibular third molar surgery. J. Oral Maxillofacial Surg. 2001, 59, 1012–1017.
 5. Benediktsdottir I.S., Wenzel A., Petersen J.K., Hintze H.: Mandibular third molar removal: risk indicators for extended operation time, postoperative pain, and complications. Oral Surg., Oral Med., Oral Pathol., Oral Radiol., Endod. 2004, 97, 438–446.
 6. Chiapasco M., De Cicco L., Marrone G.: Side effects and complications associated with third molar surgery. Oral Surg., Oral Med., Oral Pathol. 1993, 76, 412–420.
 7. Lysell L., Rohlin M.: A study of indications used for removal of the mandibular third molar. Int. J. Oral Maxillofacial Surg. 1988, 17, 161–164.
 8. Miloro M., Ghali G.E., Peter E.L., Peter D.W.: Peterson’s Principles Of Oral And Maxillofacial Surgery. 2nd ed. London: BC Decker Inc. Hamilton, 2004, 1502 p.
 9. Laine M., Ventä I., Hyrkäs T.: Chronic inflammation around painless partially erupted third molars. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2003, 95, 3, 277–282.
 10. Praveen G., Rajesh P., Neelakandan R.S., Nandagopal C.M.: Comparison of morbidity following the removal of mandibular third molar by lingual split, surgical bur and simplified split bone technique. Ind. J. Dent. Res. 2007. 18, 1, 15–18.
 11. Chiapasco M., Crescentini M., Rmanoni G.: Germectomy or delayed removal of mandibular impacted third molars: the relationship between age and incidence of complications. J. Oral Maxillofac. Surg. 1995, 53, 418–422.