Dental and Medical Problems

Dent Med Probl
Index Copernicus (ICV 2020) – 128.41
MEiN – 70 pts
CiteScore (2021) – 2.0
JCI – 0.5
Average rejection rate (2021) – 81.35%
ISSN 1644-387X (print)
ISSN 2300-9020 (online)
Periodicity – quarterly

Download PDF

Dental and Medical Problems

2013, vol. 50, nr 4, October-December, p. 481–485

Publication type: clinical case

Language: English

Interdisciplinary Treatment of Adult Patients – Case Report

Leczenie interdyscyplinarne pacjenta dorosłego – opis przypadku

Liwia Minch1,A,B,D, Michał Chrobak2,B,F, Joanna Antoszewska1,D

1 Department of Maxillofacial Orthopedics and Orthodontics, Wroclaw Medical University, Poland

2 Private Practice “Limed”, Wrocław, Poland

Abstract

Adult patients often undergo dental surgeries with the need to restore proper occlusion and a stable therapeutic effect in both functional and aesthetic terms, which entails carrying out multidisciplinary treatment. The purpose of this paper is to present the principles of conduct in interdisciplinary treatment of adult patients based on this description. The 62-year-old female patient suffered from chronic periodontitis, multiple gingival recessions, incorrect root canal treatment of teeth 14–17, 26, 27 primary and secondary malocclusion and absence of teeth. Multistage treatment was executed inclusive of periodontal treatment, orthodontics with the use of fixed appliances, microimplants and implant-prosthetic treatment. After 20 months, satisfactory occlusion both in function and aesthetics was achieved. The presented algorithm represents a major therapeutic challenge for doctors and patients, but with proper treatment and good communication between professionals, the possibility of achieving optimal results is enabled.

Streszczenie

Do gabinetów stomatologicznych zgłaszają się niejednokrotnie pacjenci dorośli, u których potrzeba przywrócenia prawidłowych warunków zgryzowych oraz uzyskania stabilnego efektu terapeutycznego zarówno pod względem czynnościowym, jak i estetycznym wymusza przeprowadzenie leczenia wielospecjalistycznego. Celem pracy jest przedstawienie zasad postępowania podczas leczenia interdyscyplinarnego pacjentów dorosłych na podstawie opisu przypadku. U 62-letniej pacjentki zdiagnozowano przewlekłe zapalenie przyzębia, mnogie recesje dziąsłowe, niewłaściwe leczenie kanałowe zębów 14–17, 26, 27, pierwotną wadę zgryzu i wtórną wadę zgryzu oraz braki zębowe. Przeprowadzono wieloetapowe leczenie periodontologiczne, ortodontyczne z zastosowaniem stałych aparatów cienkołukowych oraz mikroimplantów i implanto-protetyczne. Po upływie 20 miesięcy uzyskano satysfakcjonującą okluzję zarówno pod względem czynnościowym, jak i estetycznym. Przedstawiony algorytm postępowania terapeutycznego stanowi duże wyzwanie dla lekarzy prowadzących pacjenta, jednak dzięki właściwemu leczeniu i dobrej komunikacji między specjalistami daje możliwość uzyskania najbardziej optymalnych rezultatów.

Key words

interdisciplinary treatment, orthodontic microimplants, dental implants

Słowa kluczowe

leczenie interdyscyplinarne, mikroimplanty ortodontyczne, implanty zębowe

References (14)

 1. Kawala B., Rzeszut A., Kawala M., Minch L., Kozanecka A., Matthews-Brzozowska T.: Interdisciplinary treatment of adult patients – a case report. Czas. Stomat. 2008, 61, 652–655.
 2. Roth A., Yildirim M., Diedrich P.: Forced eruption with microscrew anchorage for preprosthetic leveling of the gingival margin. Case report. J. Orofac. Orthop. 2004, 65, 6, 513–519.
 3. Minch L., Kawala B., Kawala M.: Interdisciplinary orthodontic-prosthodontic treatment of adult patient – a case report. Dent. Forum 2012, 40, 125–128.
 4. Romano R., Landsberg C.J.: Reconstruction of function and aesthetics of the maxillary anterior region: a combined periodontal/orthodontic therapy. Pract. Periodont. Aesthetic Dent. 1996, 8, 353–361.
 5. Landes C.A., Glasl B., Kopp S., Sader R., Ludwig B.: Microanchor mediated upper molar intrusion in deep posterior bite after long-term edentulousness for prosthetic reconstruction with dental implants. Oral. Maxillofac. Surg. 2008, 12, 155–158.
 6. Burstone C.R.: Biomechanics of deep overbite correction. Sem. Orthod. 2001, 7, 26–33.
 7. Sifakakis I., Pandis N., Makou M., Eliades T., Bourauel C.: A comparative assessment of the forces and moments generated at the maxillary incisors between conventional and self-ligating brackets using a reverse curve of Spee NiTi archwire. Aust. Orthod. J. 2010, 26, 127–133.
 8. Sifakakis I., Pandis N., Makou M., Eliades T., Bourauel C.: Forces and moments on posterior teeth generated by incisor intrusion biomechanics. Orthod. Craniofac. Res. 2009, 12, 305–311.
 9. Antoszewska J., Minch L.: Literatire Based Clinical Application of Microimplants In Treatment of Different Malocclusion. Dent. Med. Probl. 2006, 43, 11–14.
 10. Park H.S.: An anatomical study using CT images for the implantation of micro-implants. Korea J. Ortho. 2002, 32, 435–441.
 11. Antoszewska J.: Aplication of temporary anchorage devices in treatment of malocclusion. Wrocław, Akad. Med. 2009.
 12. Melsen B., Agerback N., Markenstam G.: Intrusion of incisors in adult patients with marginal bone loss: Bone induction and orthodontics. World J. Orthod. 2001, 2, 142–153.
 13. Meloni S.M., De Riu G., Pisano M., De Riu N., Tullio A.: Immediate versus delayed loading of single mandibular molars. One-year results from a randomised controlled trial. Eur. J. Oral. Implantol. 2012, 5, 4, 345–353.
 14. Lee H.J., Aparecida de Mattias Sartori I., Alcântara P.R., Vieira R.A., Suzuki D., Gasparini Kiatake Fontão F., Tiossi R.: Implant stability measurements of two immediate loading protocols for the edentulous mandible: rigid and semi-rigid splinting of the implants. Implant Dent. 2012, 21, 6, 486–490.